Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti"— Esityksen transkriptio:

1 Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti
SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN -seminaari Joensuu Tommi Oikarinen, projektipäällikkö, KuntaIT

2 KuntaIT Sisältö KuntaIT kehittämisenhallinta
Arkkitehtuurimenetelmä ja –hallintamalli soveltaminen projekteissa Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen

3 KuntaIT kehittämisen hallinta

4 Kehittämisen hallinta
Hanke-ehdotusten käsittely: Kehittämis-ideasta/tarpeesta toteutuskelpoisen projektin esisuunnitelma, joka vastaa kehittämiselle asetettuja tavoitteita Projektinhallinta: Kehittämisprojektin toteutuksen hallinta Projektin tulosten arviointi: Tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen kun kehitystyö on siirtynyt osaksi normaali toimintaa Tuotosten ylläpito (informaatio-ohjauksen prosessi): Kehittämisessä huomioitavat linjaukset, ohjeet ja aikaisemmat toteutukset

5 Hanke-ehdotusten käsittely
Kehittämis-idean/-tarpeen kuvaaminen Hanke-ehdotuksen rikastaminen: Toteutuksen sisällön rikastaminen Toteutus- ja käyttöönotto-osapuolien kartoitus Hanke-esityksen valmistelu: Toteutuksen hyötyjen ja investoinnin kannattavuuden arviointi Hanke-esitys: Toteutuksen kehyksen kiinnittäminen (kohde, aikataulu, budjetti, osapuolet ja roolit) Tuotosten ylläpito (informaatio-ohjauksen prosessi): Hanke-ehdotuksessa huomioitavat linjaukset, ohjeet ja aikaisemmat toteutukset

6 Projektinhallinta Projektin asettaminen:
Projektin omistajuuden varmistaminen ja projektipäällikön kiinnittäminen Projektin suunnittelu: Projektin suunnittelun organisointi sekä tavoitteiden, tuotosten ja roolien tarkentaminen Projektin valmistelu: Projektin ohjauksen ja hallinnan organisointi, projektisuunnitelma 1.0 Projektin toteutus Projektin muutostenhallinta Projektin päättäminen Tuotosten ylläpito (informaatio-ohjauksen prosessi): Projektin toteutuksessa huomioitavat linjaukset, ohjeet ja aikaisemmat toteutukset Projektin tuotosten julkaisu- ja ylläpitopaikka ja hallintamalli

7 Projektin tulosten arviointi
Hanke-ehdotuksen tavoitteet tulokset tuotokset Toteutusprojektin tavoitteet tulokset tuotokset Tavoiteltujen tulosten arviointi ARVIOINNIN VIITEKEHYS Hanke-ehdotuksen tavoitteiden mittarit tulokset tuotokset Toteutusprojektin tavoitteiden mittarit tulokset tuotokset Hankkeen/projektin tulosten arviointi Kehittämishankkeen tavoitteet (mitä halutaan muuttaa? mikä on tavoitetila kun kehittämisen tuotokset on jalkautuneet osaksi normaali toimintaa?) Toteutusprojektin tavoitteet (miten kehittämisprojektin toteutuksen tulee onnistua jotta se tukee edellä mainittua) Tavoitteiden mittaaminen ja tulosten arviointi Mittarit, arviointi-ajankohta, roolit ja vastuut projektin toteutuksen arviointi sisältyy projektinhallinnan päättämisvaiheeseen

8 KuntaIT / Arvioinnin viitekehys (yksi esimerkki)
Tuotokselle tavoiteltava taso: Kuvaus Suosituksiin tähtäävät toteutukset EHDOTUS Kandidaatti, jonka pohjana on yksi case, mutta jossa tähdätään kansalliseksi toteutukseksi Toteutuksesta suositus yhteisen tarpeen ja konsensuksen kautta Toteutuksesta suositus tai suositus- ehdotus arvioinnilla osoitetun hyödyn kautta SUOSITUS LUONNOS Pidemmälle kypsytetty kandidaatti, useita toteutuksia, laaja hyväksyntä SUOSITUS JHS –suositus / Standardi Muut toteutukset DOKUMENTOITU TOTEUTUS Dokumentoitu case, jolla ei suoranaisesti / tietoisesti tähdätä kansalliseksi käytännöksi, esim. jonkin pilottihankkeen tulokset Toteutuksesta hyvä käytäntö tulosten arvioinnin kautta HYVÄ KÄYTÄNTÖ Hyvä käytäntö, muttei kuitenkaan kansallinen standardi, on sovellettu tuotannossa (tästä voisi seurata joissain tapauksissa standardoinnin käynnistäminen)

9 Kokonaisarkkitehtuurin sisältö

10 Kokonaisarkkitehtuuri
Kokonaisarkkitehtuuri – mikä se oikein on Kokonaisarkkitehtuuri on malli kokonaisvaltaiseen toiminta-, tieto- ja teknologiaympäristön kuvaamiseen Kokonaisarkkitehtuuria voidaan hyödyntää sekä nykytilan että tavoitetilan kuvaamiseen Kokonaisarkkitehtuuria voidaan hyödyntää sekä koko toimintaympäristön kuvaamiseen että yksittäisen ratkaisun (usein järjestelmä tai palvelu) kuvaamiseen Kokonaisarkkitehtuurin luo keskeiset suuntaviivat tarkemmalle ratkaisujen määrittelylle ja suunnittelulle Kokonaisarkkitehtuurimalli tuottaa arkkitehtuurilinjauksia Mitä kokonaisarkkitehtuuri ei ole Kokonaisarkkitehtuurin mukainen tavoitetilakuvaus ei korvaa tarkempaa määrittelyä ja suunnittelua – varsinaista systeemityötä Kokonaisarkkitehtuurin ei ole jäykkä ja pysyvä vaan se elää erityisesti toiminnan kehittymisen mukaan – muutoksenhallintamenettelyjen mukaisesti

11 Ratkaisujen tavoitetilan jäsentymisestä
Arkkitehtuuri lähtee tarpeista. Mitä tarvitaan, kuka tarvitsee, mihin tarvitaan, miksi ja milloin Kokonaisarkkitehtuuri muodostaa kuvauskehikon, jonka pohjalta yksittäisiä ja laajojakin tietoteknisiä ratkaisuja voidaan tehdä varmistaen: Yhteentoimivuus Ylläpidettävyys Tehokkuus Palvelevuus Oikea kommunikointi kehittäjien kesken Arkkitehtuuri kuvaa, miten eri palveluympäristön ja teknologian osat liitetään toisiinsa – tämä toimi tarkemman suunnittelun pohjana Toteutus toteuttaa tarkempien suunnitelmien avulla varsinaiset järjestelmät ja ratkaisut.

12 Kokonaisarkkitehtuurin osia
Hyödyntäminen ja hallinta Yhteinen kieli Linjaukset & suositukset Työkalut Jäsennys & kuvaaminen Menetelmät

13 Arkkitehtuuri- kuvaukset, linjaukset KA-menetelmä, pohjat, työkalut
Yhteinen KA-menetelmä, hallintamalli ja kypsyys-tasomalli eivät vielä tuota arkkitehtuurilinjauksia, vaan luovat edellytykset yhteensopiville ja riittäville kuvauksille Arkkitehtuurilinjaukset ja suositukset Koskevat joko koko kuntasektoria, yksittäistä kuntaa tai tiettyä toimialuetta / rajattua kohdetta Kokonaisarkkitehtuurit ja viitearkkitehtuurit Projektit, arkkitehtikilpailut Rakennukset, korttelit Arkkitehtuuri- kuvaukset, linjaukset KA-menetelmä, pohjat, työkalut Varsinaiset toteutukset Kehittäminen Tussit, merkintätavat Asemakaavat, rakennuspiirustukset Kehittämisen jäsennys Arkkitehtuurin kehittämisohjelmat Arkkitehtuurilinjauksia kehittävät hankkeet Toteutukset Eri kuntien järjestelmä-kokonaisuudet ja ratkaisut Varsinaiset palvelut Kuvatut prosessit

14 Kokonaisarkkitehtuuri: mallien, ohjeiden ja tuotosten rakenne

15 Kokonaisarkkitehtuuri ja sen soveltaminen
Kokonaisarkkitehtuuri jäsennetään usein matriisina: Näkökulmat: Toiminta, liiketoiminnan ja asiakkuuksien näkökulma Tieto, tietoa, käsitteitä ja tietovarantoja tarkasteleva näkökulma Järjestelmä, järjestelmien näkökulma Teknologia, tekniikan, laitteiden ja teknisten ratkaisujen näkökulma Hallinta, Ympäristön hallinnan ja jatkuvuuden näkökulma Abstraktiotasot: Käsitteellinen taso – MITÄ Looginen taso - MITEN Fyysinen taso - MILLÄ

16 Työversio: KuntaIT:n KA-menetelmän alustava jäsennys
Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet SOA-periaatteiden hyödyntäminen kuntasektorilla Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Strategia Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Palvelut Sidosryhmät, roolit Palvelut-informaatio -matriisi Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Tietomallit Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Loog. järjestelmäjäsennys Teknologiakomponentit Järjestelmät-tiedot matriisi Prosessit-tiedot matriisi Järjestelmät-prosessit matriisi Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri Integraatioperiaatteet (sis. liittymät) Fyysinen taso - MILLÄ Standardit Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat) Fyysiset tietovarannot Fyys. järjestelmäsalkku Verkkokaavio Sanastot Sijoituskaavio Teknologiasalkku

17 Rajatun ratkaisun kohde- ja viitearkkitehtuurin kuvauksen ”suunta”
Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet SOA-periaatteiden hyödyntäminen kuntasektorilla Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Strategia Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Palvelut Sidosryhmät, roolit Palvelut-informaatio -matriisi Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Tietomallit Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Loog. järjestelmäsalkku Teknologiakomponentit Järjestelmät-tiedot matriisi Prosessit-tiedot matriisi Järjestelmät-prosessit matriisi Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri Integraatioperiaatteet (sis. liittymät) Fyysinen taso - MILLÄ Standardit Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat) Fyysiset tietovarannot Fyys. järjestelmäsalkku Verkkokaavio Sanastot Sijoituskaavio Teknologiasalkku

18 Rajatun ratkaisun työvälineet / menetelmät
MENETELMÄT JA OHJEET Kohteen viitearkkitehtuurin muodostamiselle (prosessi) 1. Toiminnan kuvaamiselle ja arvioinnille 2. Tietoarkkitehtuurin (käsitteet, tietomallit, kuvaukset) suunnittelulle ja kuvaamiselle 3. Toimintaan liittyvien tietojärjestelmien suunnittelulle ja kuvaamiselle 4. Tietojärjestelmien ja tiedonsiirron suunnittelulle ja kuvaamiselle Kohteeseen ja sen eri arkkitehtuuriosiin vaikuttavien periaatteiden ja linjausten suunnittelulle PERIAATTEET JA LINJAUKSET Kuntasektorilla, kohde-alueella ja/tai yksittäisessä kunnassa huomioitavat periaatteet ja linjaukset 1. arkkitehtuuriperiaatteet 2. sidosarkkitehtuurien aiheuttamat rajaukset 3. tietoturva ja –suoja 4. kehittämisperiaatteet Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet SOA-periaatteiden hyödyntäminen kuntasektorilla Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Strategia Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Palvelut Sidosryhmät, roolit Palvelut-informaatio -matriisi Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Tietomallit Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Loog. järjestelmäsalkku Teknologiakomponentit Järjestelmät-tiedot matriisi ESIMERKKIKUVAUKSET Kohde-alueella tehdyt toteutukset ja niiden kuvaukset Esimerkit: 1. toiminnan kehittämisestä 2. kehittämisen tuotoksista (mm. teknologiakomponentit) 3. arkkitehtuurimenetelmien noudattamisesta 4. muista kehittämishankkeista Prosessit-tiedot matriisi Järjestelmät-prosessit matriisi Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri Integraatioperiaatteet (sis. liittymät) Fyysinen taso - MILLÄ Standardit Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat) Fyysiset tietovarannot Fyys. järjestelmäsalkku Verkkokaavio Sanastot Sijoituskaavio Teknologiasalkku

19 Yksittäisissä projekteissa toteutettujen tuotosten hyödyntäminen

20 Kehittämisprojektissa toteutettujen tuotosten sijoittaminen matriisiin
Arkkitehtuuriperiaatteet 2. Mitkä periaatteet ja linjaukset ovat vaikuttaneet toteutukseen: organisaation omat linjaukset organisaation ulkopuoliset toimintaa ohjaavien tahojen linjaukset suositukset, muut yleiset linjaukset 1. Mitä on tehty ja miksi: kehittämisen tavoitteet (organisaatio ja sidosryhmät) kehitetyt palvelut Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet SOA-periaatteiden hyödyntäminen kuntasektorilla Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Strategia Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Palvelut 3. Miten tavoitteet on toteutettu: toiminnan/prosessien muutokset tietojärjestelmien hyödyntäminen integraatioperiaatteet Sidosryhmät, roolit Palvelut-informaatio -matriisi Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Tietomallit Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Loog. järjestelmäsalkku Teknologiakomponentit Järjestelmät-tiedot matriisi Prosessit-tiedot matriisi Järjestelmät-prosessit matriisi Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri 4. Mitä teknologiaa toteutuksessa on käytetty: standardit integraatioratkaisut/-rajapinnat fyysiset tietojärjestelmät toteutusympäristö Integraatioperiaatteet (sis. liittymät) Fyysinen taso - MILLÄ Standardit Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat) Fyysiset tietovarannot Fyys. järjestelmäsalkku Verkkokaavio Sanastot Sijoituskaavio Teknologiasalkku

21 Tuotosten julkaisu: Vaihtoehdot 7.10.08:
Julkishallinnon yhteentoimivuusportaali Esim. Semic.eu ja OSOR.EU (Open Source Observatory and Repository) KuntaIT wiki ja prosessipankki (väliaikaisesti)

22 Kiitos! http://wiki.kuntait.fi http://www.kuntait.fi


Lataa ppt "Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google