Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekesin strategia DM 769898 03-2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekesin strategia DM 769898 03-2011."— Esityksen transkriptio:

1 Tekesin strategia DM

2 Sisällölliset painopisteet
Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kenelle? Asiakkaat Mitä? Tarjoama Miten? Toimintatavat Miksi? Tavoitteet Sisällölliset painopisteet Mikä muuttuu? Toimintaympäristön haasteet Perustehtävä ja arvot DM

3 Strategia pähkinänkuoressa
Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu ja ihmisten ja ympäristön hyvinvointi edellyttävät elinkeinojen menestymistä ja jatkuvaa uudistumista Elinkeinoja ja julkista tutkimusta uudistavat edelläkävijät ja kansainvälistä kasvua tavoittelevat yritykset ovat Tekesin rahoituksen pääkohderyhmä Rahoituksellaan ja entistä joustavammalla toiminnallaan Tekes haastaa asiakkaat viemään radikaaleja ideoitaan ja uudistuksia eteenpäin Strategiansa sisällöllisillä painopisteillä Tekes suuntaa osan rahoituksestaan aihealueille, jotka tarjoavat merkittäviä uudistumisen ja kasvun mahdollisuuksia DM

4 Rahoitus eri asiakasryhmille
Rahoituksen kohdentuminen 1/2 Rahoitus eri asiakasryhmille kolmannes yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten hankkeisiin kaksi kolmannesta yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteihin Rahoitus erityyppisille yrityksille noin kolmannes nuorille kasvuhakuisille pk-yrityksille noin kolmannes vakiintuneille kasvuhakuisille alle 500 henkeä työllistäville yrityksille vajaa kolmannes yli 500 henkeä työllistäville kansallista osaamisperustaa yhteistyöverkostoissa luoville yrityksille Rahoituskanavasta riippumatta kaikki projektit perustuvat asiakkaiden ideoihin ja suunnitelmiin. DM

5 Rahoitus eri toimintatapojen kautta
Rahoituksen kohdentuminen 2/2 Rahoitus eri toimintatapojen kautta noin 40 prosenttia asiakasaloitteisiin kysynnän mukaan viidennes strategisen huippuosaamisen keskittymien tutkimusohjelmiin neljännes Tekesin ohjelmien kautta sisällöllisten painopisteiden alueille noin 15 prosenttia muihin strategisiin valintoihin Rahoituskanavasta riippumatta kaikki projektit perustuvat asiakkaiden ideoihin ja suunnitelmiin. DM

6 Strategia asiakasryhmittäin
Kenelle? Asiakkaat Kansainvälistymisestä kasvua hakevat pk-yritykset ovat tärkein asiakasryhmä. Muut tärkeät rahoituskohteet: Maltillisesti kasvavien yritysten riskipitoiset, kasvuun tähtäävät kehityshankkeet Suurten yritysten projektit, kun ulkoisvaikutukset muille toimijoille ovat merkittäviä tai kun yritys uudistaa olennaisesti liiketoimintaansa Julkisen tutkimuksen monialaiset ryhmät, jotka pystyvät luomaan hyvän kasvualustan tutkimuslähtöisille liiketoiminnoille ja uusille huippuosaamisen aloille Julkisten palvelujen kehittäminen valikoivasti kumppanuusohjelmissa palveluista vastaavien ministeriöiden kanssa DM

7 Sisällölliset painopisteet
Strategisen huippuosaamisen keskittymien määrittelemät kehittämissisällöt Ratkaisukeskeiset palvelut ja aineettomat sisällöt arvonluojina Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Luonnonvarat ja kestävä talous Älykäs rakennettu elinympäristö Elin- voimainen ihminen DM

8 Mikä muuttuu? Painotus edelläkävijöihin vähentää rahoitettavien projektien lukumäärää ja kasvattaa projektikohtaista rahoitusta Nuorten yritysten rahoituksen lisäys nostaa Tekesin riskinottoa ja näkyy suurempina hyötyinä ja useampina epäonnistumisina Palvelut ja teollisuus sekä teknologinen ja aineeton kehittäminen yhtä tärkeitä Kansainvälinen yhteistyö läpimenevä tavoite - Tekes rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistämistä ja liiketoimintojen kansainvälistämisen suunnittelua Joustavampi rahoitus innovatiivisiin kokeiluihin vahvistaa käyttäjien roolia ja nopeuttaa tutkimustulosten käyttöönottoa Asiakkaiden aloitteisiin perustuvat arvoverkko-ohjelmat ja - projektit lisäävät toiminnan asiakas- ja kysyntälähtöisyyttä Julkisen tutkimuksen uusilla toimintamuodoilla luodaan uusia liiketoimintoja ja Suomelle tärkeitä osaamisaloja DM

9 Sisällölliset painopisteet
Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kenelle? Asiakkaat Mitä? Tarjoama Miten? Toimintatavat Miksi? Tavoitteet Sisällölliset painopisteet Mikä muuttuu? Toimintaympäristön haasteet Perustehtävä ja arvot DM

10 Perustehtävä ja arvot Perustehtävä Tekesin arvot
Tekes on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan asiantunteva rahoittaja, joka auttaa asiakkaitaan menestymään Tekes rahoittaa projekteja ja ohjelmia, jotka uudistavat elinkeinoelämää ja julkista sektoria. Innovaatioiden avulla tuottavuus kasvaa ja työelämän laatu paranee. Kansantuote, vienti, hyvät työpaikat ja hyvinvointi lisääntyvät. Tekesin arvot Innostamme uudistumaan Vaikutamme näkemyksellämme Toimimme vastuullisesti DM

11 Muutokset haastavat uudistumaan
Toimintaympäristön haasteet Muutokset haastavat uudistumaan Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy globaaleihin arvoverkkoihin Yhteiskuntarakenteet uudistuvat kaupungistumisen ja kehittyneiden maiden väestön ikääntymisen myötä Ympäristöä säästävien ratkaisujen kysyntä kasvaa, vaikka ekologiset näkökohdat eivät vielä kiinnosta kaikkia Räätälöityjen ja yksilöllisten ratkaisujen kysyntä kasvaa vaativien loppukäyttäjien ja käyttäjäyhteisöjen vaikutuksesta Teknologiat kehittyvät ja siirtyvät nopeasti hyödynnettäviksi eri puolilla maailmaa Käytettävyys ja käyttäjäkokemus ohjaavat kehitystä ja teknologia siirtyy taustalle DM

12 Asiakkaat Kenelle? Tekes haastaa asiakkaikseen tutkimusta ja toimialoja uudistavat edelläkävijät ja kansainvälisesti kasvavat yritykset Tekes rahoittaa Suomessa toimivia yrityksiä ja julkisia tutkimusorganisaatioita Perustellusta syystä Tekesin asiakkaita voivat olla myös julkisten palvelujen kehittäjät ja kolmannen sektorin toimijat Tekes kohdistaa rahoituksensa ennen kaikkea liiketoimintoja ja elinkeinoja uudistaville tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edelläkävijöille Merkittävää kasvua tavoittelevat pk-yritykset ovat keskeinen yritysasiakasryhmä Ulkomaiset toimijat voivat saada Tekesiltä alustavan rahoituspäätöksen Suomeen sijoittautumista valmistellessaan DM

13 Pienet ja keskisuuret yritykset
Kenelle? Asiakkaat Kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset ovat Tekesin tärkein asiakasryhmä Tekesin rahoitus suunnataan sekä nopeasti että maltillisesti merkittävää kasvua tavoitteleville yrityksille Kotimarkkinoille keskittyvät yritykset voivat saada Tekesin rahoitusta, jos yrityksellä on suuret mahdollisuudet kasvuun tai jos yrityksen toiminnalla suuria välillisiä vaikutuksia Tekes suuntaa rahoituksensa siten, että yrityksen liiketoiminta ja arvonlisäys kasvavat korkean jalostusarvon työpaikat lisääntyvät tuottavuus ja työelämän laatu paranevat yritys pääsee mukaan kansainvälisiin innovaatio- ja arvoverkkoihin yritykseen kertyy hyödynnettävää osaamista tutkimus- ja innovaatiotoiminnan määrä ja vaativuus lisääntyvät DM

14 Suuret yritykset Kenelle? Asiakkaat Tekes haluaa asiakkaiksi kansallista osaamisperustaa yhteistyöverkostoissa luovat suuret yritykset Suurista yrityksistä Tekes kannustaa asiakkaikseen erityisesti elinkeinoja uudistavia edelläkävijöitä Tekes rahoittaa suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa, kun yrityksen yhteistyö tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten kanssa vahvistuu yrityksen kumppaneille kertyy hyödynnettävää osaamista tai liiketoimintamahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnot ja arvoverkot uudistuvat merkittävästi DM

15 Julkiset tutkimusorganisaatiot
Kenelle? Asiakkaat Tekes kannustaa asiakkaikseen monialaisia tutkimusryhmiä, jotka luovat hyvän kasvualustan uusille liiketoiminnoille ja huippuosaamisille Tekes rahoittaa tutkimusta, joka synnyttää uutta osaamista ja uudistaa elinkeinoelämää Ammattikorkeakouluissa Tekes rahoittaa soveltavaa tutkimusta, joka palvelee osaamisen siirtoa pk-yrityksiin Tekes suuntaa rahoituksensa siten, että menestyvän innovaatiotoiminnan edellytyksiä luova osaaminen lisääntyy tuloksia ja osaamista siirtyy yritysten innovaatiotoimintaan osaamista siirtyy kansainvälisestä tiedeyhteisöstä suomalaisille hyödyntäjille syntyy tutkimuslähtöisiä kasvuyrityksiä ja liiketoimintoja tärkeiksi ennakoiduille osaamisaloille kehittyy vahvoja tutkimusryhmiä DM

16 Julkisten palvelujen tuottajat
Kenelle? Asiakkaat Tekes kannustaa yhteistyöverkkojensa asiakkaiksi julkisia palveluja uudistavia edelläkävijöitä Tekes osallistuu julkisten palvelujen kehittämiseen valikoivasti kumppanuusohjelmissa palveluista vastaavien ministeriöiden kanssa Lisäksi Tekes voi edistää rahoituksellaan innovatiivisen kysynnän aikaansaamista ja työorganisaatioiden kehittämistä Tekes suuntaa rahoituksensa siten, että julkisten palvelujen laatu ja tuottavuus kasvavat kansallisesti tärkeillä aloilla työelämän laatu paranee yhdessä tuottavuuden kanssa DM

17 Yksityishenkilöt ja kolmas sektori
Kenelle? Asiakkaat Tekes kannustaa asiakkaitaan kytkemään loppukäyttäjiä ja käyttäjäyhteisöjä mukaan innovaatiotoimintaan Tekes ei rahoita yksityishenkilöitä Kolmannen sektorin organisaatiot voivat saada Tekesin rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteihin, jos ne menestyvät avoimessa rahoituskilpailussa yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden kanssa DM

18 Tekes tarjoaa asiakkailleen asiantuntevaa rahoitusta
Tarjoama Mitä? Tekes tarjoaa asiakkailleen asiantuntevaa rahoitusta Tekesin rahoitus kannustaa asiakkaita monimuotoiseen innovaatiotoimintaan ja uudistumiseen Tekes haastaa asiakkaita asiantuntevilla kysymyksillä Tekes rahoittaa sellaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- projekteja, jotka eivät toteutuisi yhtä kunnianhimoisessa muodossa tai laajuudessa ilman julkista rahoitusta Asiakkaiden aloitteet kilpailevat keskenään Tekesin rahoituksesta samoin kriteerein kaikkialla Suomessa Tekes jakaa innovaatiotoiminnan perusteltuja riskejä Tekes arvioi asiakkaidensa tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja liiketoimintasuunnitelmia, mutta ei osallistu niiden laatimiseen Tekes neuvoo asiakkaitaan muiden kansallisten ja kansainvälisten rahoituskanavien käytössä ja kokoaa asiakkaan halutessa yhteisiä palveluratkaisuja DM

19 Tekes tarjoaa asiakkailleen avustuksia ja riskilainoja
Rahoituspalvelut yrityksille Mitä? Tarjoama Tekes tarjoaa asiakkailleen avustuksia ja riskilainoja Rahoitusta voidaan käyttää seuraaviin kohteisiin: tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektit innovatiiviset kokeilut työorganisaatioiden kehittäminen innovaatiot julkisissa hankinnoissa strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) tutkimusohjelmat arvoverkkojen kehittäminen Nuorille innovatiivisille yrityksille Tekes tarjoaa avustuksia ja riskilainoja toiminnan kaikkiin kustannuksiin Rahoitettavat projektit perustuvat yritysten aloitteisiin Osa projekteista rahoitetaan osana kansainvälisiä tai Tekesin strategian painotusten mukaisia ohjelmia Tekes valitsee rahoitettaviksi projektit, jotka tuottavat pitkällä aikavälillä kansantaloudelle ja yhteiskunnalle suurimman hyödyn suhteessa julkisiin panostuksiin DM

20 Tekes tarjoaa julkiseen tutkimukseen rahoitusta
Rahoituspalvelut julkisille tutkimusorganisaatioille Mitä? Tarjoama Tekes tarjoaa julkiseen tutkimukseen rahoitusta Rahoitusta voidaan käyttää seuraaviin kohteisiin osin yritysten rahoittama verkottunut tutkimus uusiin innovatiivisiin liiketoimintoihin tähtäävä tutkimus ennakoiva strateginen tutkimus ulkomailta Suomeen tulevien huippututkijoiden rahoitus Julkisen tutkimuksen rahoitus suunnataan Tekesin sisällöllisten painopisteiden määrittelemiin aiheisiin Merkittävä osa projekteista rahoitetaan osana erilaisia ohjelmia Tekes haastaa asiantuntevilla kysymyksillään asiakkaitaan verkottumaan ja kehittymään DM

21 Rahoituspalvelut muille asiakkaille
Mitä? Tarjoama Tekes voi rahoittaa julkisten palvelujen tarjoajia ja kolmannen sektorin toimijoita samoilla periaatteilla kuin yrityksiä ja julkisia tutkimusorganisaatioita Omia palvelujaan, tuotteitaan ja prosessejaan kehittäviin julkisen ja kolmannen sektorin toimijoihin sovelletaan yritysten rahoitusperiaatteita Julkista tutkimusta tehdessään julkisen ja kolmannen sektorin toimijat voivat osallistua kilpailuun Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksesta Yksityishenkilöille ja ilman taloudellisia tavoitteita toimiville yhteisöille Tekes voi järjestää tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyviä kilpailuja DM

22 Toimintatavat Miten? Tekes kuuntelee asiakkaitaan ja suuntaa toimintaansa nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden mukaan Organisaatio ja toimintatapa tukevat tehokasta toimintaa ja elinkeinoja uudistavaa osaamisten yhdistämistä Vaikuttavuus syntyy asiakkaiden onnistumisten kautta Tekes tuottaa asiakkaille tarkoitetut palvelut neljässä ydinprosessissaan: rahoitus, asiakkuus, ohjelma, ohjaus Ydinprosessit yhdistävät vastuualueiden ja yksiköiden osaamiset ja resurssit tehokkaaksi toiminnaksi Tekes hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä kaikissa ydinprosesseissaan DM

23 Tavoitteet Miksi? Tavoitteet Tekesin tavoitteena on talouden, ihmisten ja ympäristön kestävä hyvinvointi 1/2 Tavoitteena on parantaa tuottavuutta, uudistaa elinkeinoja sekä lisätä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia Tavoitteena on myös kehittää sellaisia kyvykkyyksiä, joita tarvitaan innovaatioiden aikaansaamiseen Tekes vaikuttaa yhteiskuntaan ensisijaisesti taloudellisen toiminnan kautta Tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla on lisäksi usein muita myönteisiä vaikutuksia ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin Tavoitteiden saavuttamiseksi Tekesin on oltava innovaatiotoiminnan rahoituksen edelläkävijä DM

24 Tavoitteet Miksi? Tavoitteet Tekesin tavoitteena on talouden, ihmisten ja ympäristön kestävä hyvinvointi 2/2 Tuottavuus ja uudistuminen Tekes tavoittelee kestävää talouskasvua, joka edellyttää tuottavuuden paranemista ja elinkeinoelämän uudistumista Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi Tekes tavoittelee yhteiskunnan lisääntyvää vaurautta, joka mahdollistaa hyvän elämän. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan palveluja, tuotteita ja prosesseja, jotka parantavat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet Tavoitteena on kehittää sellaisia kyvykkyyksiä, joita tarvitaan innovaatioiden aikaansaamiseen. Menestyvän innovaatiotoiminnan edellytyksiin kuuluu osaamisten ja verkostojen vahvistaminen. Tulevaisuuden Tekes Tulevaisuuden Tekes on innostava, vaikuttava ja vastuullinen toimija DM

25 Sisällölliset painopisteet
Strategisen huippuosaamisen keskittymien määrittelemät kehittämissisällöt Ratkaisukeskeiset palvelut ja aineettomat sisällöt arvonluojina Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Luonnonvarat ja kestävä talous Älykäs rakennettu elinympäristö Elin- voimainen ihminen DM

26 Painopisteen osa-alueet
Luonnonvarat ja kestävä talous Painopisteen osa-alueet Energia- ja raaka-ainetehokkuus Uusiutuvan energian ratkaisut Metsän ja biomassojen uudet ratkaisut Mineraalivarojen hyödyntämisen ja veden käytön kestävät ratkaisut DM

27 Painopisteen osa-alueet
Elinvoimainen ihminen Painopisteen osa-alueet Terveyden edistäminen Tehokas ja laadukas sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä Uudistava, voimavaroja edistävä työ ja oppiminen Elämyksellinen vapaa-aika DM

28 Painopisteen osa-alueet
Älykäs rakennettu elinympäristö Painopisteen osa-alueet Älykkäät energiajärjestelmät ja kestävä materiaalitalous Elinvoimainen ja turvallinen digitaalisuutta hyödyntävä yhdyskunta Käyttäjien tarpeisiin mukautuvat tuotteet, palvelut ja prosessit DM

29 Painopisteen osa-alueet
Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa Painopisteen osa-alueet Radikaalia uudistumista liiketoimintakonsepteilla Innovaatiotoiminnan monet muodot DM 29

30 Painopisteen osa-alueet
Ratkaisukeskeiset palvelut ja aineettomat sisällöt arvonluojina Painopisteen osa-alueet Arvon luonnin uudet aineettomat muodot Globaalisti skaalautuvat, paikallisesti räätälöidyt kokonaisratkaisut DM

31 Painopisteen osa-alueet
Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Painopisteen osa-alueet Reaaliprosessien ohjauksen uudet muodot Tietoon perustuvat liiketoimintakonseptit Reaalimaailman ja virtuaalisen maailman yhdistelmät DM

32 SHOKit määrittelevät itse toimintansa sisällölliset painotukset
Strategisen huippuosaamisen keskittymien määrittelemät kehittämissisällöt SHOKit määrittelevät itse toimintansa sisällölliset painotukset Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) ovat osakeyhtiömuotoisia yhteis- työalustoja yrityksille ja huippututkimukselle Keskittymät ovat rakentuneet nykyisten vahvojen klustereiden alueille niiden uudistamiseksi Tekes käy keskittymien kanssa vuoropuhelua kehittämissisällöistä, mutta ei osallistu keskittymien päätöksentekoon Tekes suuntaa oman ohjelmatoimintansa siten, että siinä ei ole päällekkäisyyksiä keskittymien ohjelmatoiminnan kanssa Tekes on keskittymien suurin julkinen rahoittaja DM

33 Tekesin strategia uudistuu Suomen ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin
Mikä muuttuu? Tekesin strategia uudistuu Suomen ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin Strategia ei muuta Tekesin perustehtävää Suomen innovaatioympäristössä Strategian toimeenpano varmistetaan kuudesta laajasta projektista muodostuvan muutosohjelman avulla Muutosprojektit kohdistuvat - asiakaspalvelun parantamiseen - julkisen tutkimusrahoituksen uudistukseen - yritysten rahoituskäytännön joustavuuden ja ripeyden lisäämiseen - ohjelmatoiminnan uudistukseen - Tekesin toimintatapojen ja työympäristön kehittämiseen - viestinnän kehittämiseen DM


Lataa ppt "Tekesin strategia DM 769898 03-2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google