Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekes julkisen sektorin innovatiivisten palveluiden kehittämisen rahoittajana Ilona Lundström 22.2.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekes julkisen sektorin innovatiivisten palveluiden kehittämisen rahoittajana Ilona Lundström 22.2.2010."— Esityksen transkriptio:

1 Tekes julkisen sektorin innovatiivisten palveluiden kehittämisen rahoittajana
Ilona Lundström

2 Tekes – verkostoja innovaatioille
Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen globaaleja verkostoja yrityksille ja tutkijoille Asiakkaat Suomessa toimivat yritykset ja yhteisöt yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt Resurssit budjetti noin 600 miljoonaa euroa vuosittain Suomessa ja ulkomailla noin 400 henkeä, joista 90 ELY-keskuksissa julkinen organisaatio työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa

3 Tekesin päämäärät Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet
innovaatiotoiminnan kansainvälisyys vahvat ja verkottuneet osaamisen keskittymät Elinkeinoelämän tuottavuus ja uudistuminen nuoret innovatiiviset yritykset kasvuyritykset teknisen ja ei-teknisen kehittämisen yhdistäminen Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö kestävä energiatalous ja ympäristö laadukas sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä tietoyhteiskunnan palvelut ja alustat työelämän laatu

4 Innovaatio Tuoteinnovaatiot Prosessi-innovaatiot Palveluinnovaatiot
Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen. Tuoteinnovaatiot Prosessi-innovaatiot Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit teknologia – yhteiskunta ympäristö – liiketoiminta käyttäjälähtöisyys

5 Tekesin rahoitusmahdollisuudet julkisen sektorin innovatiivisten palveluiden kehittämisessä1/2
Yritykset, jatkuva hakumahdollisuus Tekesin yleiset, julkiset rahoituskriteerit Ohjelmien kautta (mahdolliset ohjelmakohtaiset rahoituskriteerit) Tutkimusyksiköt Tekesin tutkimushaut 2 kertaa vuodessa Ohjelmien ajoitetut tutkimushaut Kunnalliset toimijat Tekesin ohjelmissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Kestävä yhdyskunta, Rakennettu ympäristö, Tila Vesi

6 Tekesin rahoitusmahdollisuudet julkisen sektorin innovatiivisten palveluiden kehittämisessä 2/2
Työorganisaatioiden kehittäminen Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus edistää työelämäinnovaatioiden syntymistä suomalaisilla työpaikoilla. Työelämäinnovaatioilla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön yhteistoiminnassa toteuttamia muutoksia työpaikan työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä. Niiden tulee johtaa mitattavissa oleviin parannuksiin tuottavuudessa (tuloksellisuudessa) ja työelämän laadussa. Rahoitusta voivat hakea kaikenkokoiset yritykset, julkishallinnon organisaatiot sekä muut organisaatiot eri toimialoilta. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa

7 Tekesin ohjelmat Ohjelmien kautta kanavoituu lähes puolet Tekesin myöntämästä rahoituksesta. Rahoitus- ja asiantuntijapalveluja elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuudelle tärkeisiin kohteisiin rahoitusta kunkin ohjelman tavoitteiden mukaisille tutkimus- ja kehitysprojekteille ohjelmapalvelut edistävät osallistujien verkottumista, kansainvälistymistä, liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja tutkimustulosten siirtoa pk-yrityksiin yhteisö, jossa kilpailijat voivat kohdata toisensa kumppaneina Yhteispeliä strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) kanssa Tekesin ohjelmat antavat tilaa kasvavalle keskittymätoiminnalle Tavoitteena on muodostaa keskittymien tutkimusohjelmista ja hankkeista sekä Tekesin ohjelmista ja muista toimenpiteistä koordinoitu kokonaisuus Tekesin ohjelmien lukumäärä pienenee ja ne kohdistuvat aiheisiin, jotka jäävät keskittymien ulkopuolelle Tekesin ohjelmat painottuvat pk-yritysten tarpeisiin 7

8 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
Ohjelma edistää uudenlaisten asiakaslähtöisten, eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvien palvelujen, niiden tuotantotapojen ja konseptien kehittämistä, tuottamista ja käyttöönottoa Ohjelman kesto Ohjelman laajuus noin 240 miljoonaa euroa, Ohjelman tavoitteena innovaatiotoiminnan avulla uudistunut sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä lisääntyneet liiketoimintamahdollisuudet Ohjelmassa rahoitetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin hankkeita Lisätietoja:

9 Sote-ohjelman sisältö
Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Ohjelman kolme sisältöaluetta Horisontaalinen kehittämisen painopiste Ohjelman painopistealueet (9 aluetta) Rahoituksen periaatteet Johtamis- ja kannustinrakenteet Johtamisjärjestelmät ja muutosjohtamisvalmiudet Johtamista tukevat menetelmät ja välineet Kannustin - ja oppimis- järjestelmät Asiakaslähtöiset palvelut Tukipalvelujen järjestäminen Palveluiden järjestämis- ja hankintamenettelyt Hallinnonala- ja organisaatiorajat ylittävät palvelukokonaisuudet Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen Asiakastiedon hallinta Asiakkaiden kohtaaminen ja aktivointi Asiakkuuksien johtaminen Asiakas- lähtöisyys Toimintamallien uudistaminen Yhteistyö Hyvien käytäntöjen huomioiminen Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen

10 Kestävä yhdyskunta –ohjelma 2007-2012
Synnyttää uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa kestävien ja energiatehokkaiden alueiden ja rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa sekä niiden korjauksessa Vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin vuorovaikutusta Tehostaa teknologiaosaamisen muuttumista liiketoiminnaksi Verkottaa eri osa-alueiden toimijoita

11 Rakennettu ympäristö –ohjelma 2009 - 2014
”Tulevaisuuden tarpeet rakennetun ympäristön toimivuudelle ja laadulle edellyttävät alan toimintatapojen kokonaisvaltaista kehittämistä siten, että ne tukevat innovaatioita ja tuottavat arvoa käyttäjille” - Asiakaslähtöisten palvelu- konseptien kehittäminen Palveluntuottajien ja rakentajien yhteistoiminta Hyvinvointirakentamisen osaamisen kehittäminen -Käyttäjän tarpeista lähtevien prosessien kehittäminen Kansainvälisen liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen -Infra-alan osaamisen kehittäminen Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan synnyttäminen Alan tuottavuuden parantaminen Teollisesti tuotetut modulaariset ja skaalautuvat kokonaisratkaisut Korjausrakentamisen osaamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö ohjelman tavoite Infrastruktuuri Korjausrakentaminen Hyvinvointi- rakentaminen Rakennetun ympäristön toimivuuden ja laadun parantaminen sekä liiketoiminta-mahdollisuuksien hyödyntäminen Ohjelma on kuusivuotinen ja siten suhteellisen pitkä kustannusarvioon nähden. Osaltaan tämä johtuu siitä, että ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimintatapojen ja -kulttuurin muutosta. Näiden toteutuminen on hidasta ja edellyttää ohjelmalta voimakkaampaa panostusta viestintään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kuin perinteisilta ohjelmilta.

12 Rahoitusta hankintojen kehittämiseen
Innovatiiviset julkiset hankinnat Tekes rahoittaa julkisten hankintojen suunnittelua, kun tähtäimessä on palvelun ja toiminnan uudistaminen. Rahoitus on tyypillisesti 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista.                         Kohderyhmänä ovat julkiset hankintayksiköt, joilla on Mahdollisuus ja tarve palveluiden ja toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen Kyky ja resurssit toteuttaa innovatiivinen hankinta Tahto ja strateginen sitoutuminen laajamittaiseen hankintojen uudistamiseen Hankinnan kokoluokka oltava sellainen, että sillä on vaikutuksia toimialan kehittämiseen vähintäänkin alueellisesti Projektin kokoluokka tyypillisesti – euroa

13 Innovaatioita työelämään
Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus (TYKE) Työelämäinnovaatiot ovat muutoksia työpaikan työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä Ne johtavat mitattavissa oleviin parannuksiin työpaikan tuottavuudessa ja työelämän laadussa. Työorganisaation kehittäminen on mahdollista yhdistää myös laajempaan teknologian ja liiketoiminnan kehittämishankkeeseen. Rahoitus on tarkoitettu kaikenkokoisille työpaikoille ja eri toimialoille

14 Millaisia projekteja Tekes rahoittaa?
Pääkriteereinä haasteellisuus ja tuottavuus Tekes rahoittaa tuotteiden, palvelujen, prosessien, liiketoimintaosaamisen, palvelumallien, organisaatiorakenteiden ja työelämän kehittämistä projektien tulee luoda uutta osaamista ja innovaatioita rahoituksella tulee olla olennainen vaikutus projektiin tavoiteltavien tulosten tulee olla merkittäviä Tekes valitsee rahoitettaviksi projektit, jotka tuottavat pitkällä aikavälillä kansantaloudelle ja yhteiskunnalle suurimman hyödyn. Tekes ei vaadi itselleen omistus- tai immateriaalioikeuksia.

15 Ota yhteyttä Rakentaminen Sini Uuttu 050 5577 934 Energia ja ympäristö
Angelica Roschier Terveys ja hyvinvointi Ilona Lundström Vesihuolto, ympäristömittaus ja seuranta Piia Moilanen

16 Lisää ajankohtaista tietoa:
Kiitos! Lisää ajankohtaista tietoa:


Lataa ppt "Tekes julkisen sektorin innovatiivisten palveluiden kehittämisen rahoittajana Ilona Lundström 22.2.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google