Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuopion kaupunki Perusopetus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuopion kaupunki Perusopetus"— Esityksen transkriptio:

1 Kuopion kaupunki Perusopetus
Yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviä prosessikuvauksia Kuopion kaupunki Perusopetus

2 Oppilaan siirtyminen toiseen kouluun eritysopetusperustein
Koulun moniammatillinen työryhmä toteaa että riittävää tukea ei voida tarjota omassa koulussa. Syitä voi olla mm. erityisluokkaopetuksen tarve ja koululla ei ole omaa erityisluokkaa pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas ja koululla ei ole alle 20 oppilaan luokkaa Oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys jossa määritellään oppilaan tuen tarve. Huoltajan tiedottaminen Moniammatillinen työryhmä sopii henkilön joka kartoittaa alueen / kaupungin muiden koulujen mahdollisuuden tukea oppilasta Neuvottelut mahdollisten koulujen välillä ja huoltajan tiedottaminen sekä kuuleminen Vastaanottava koulu käsittelee oppilasta omassa moniammatillisessa työryhmässä Koulut ja huoltaja sopivat siirtoaikataulusta Huom! Mikäli sopivaa ryhmää ei löydy, kartoittamista ja neuvottelua tukemaan pyydetään alue-erityisopettaja ja aluerehtori sekä erityisopetuksen vastuurehtori. Mikäli siitä huolimatta ei päästä ratkaisuun, päätöksen tekee perusopetuspäällikkö

3 Yleisen tuen lapsen 1. luokalle ottaminen
Esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään kaikille lapsille ja kaikista täytetään eskarin arki havainnointimateriaalia jos huoli herää niin lapsi ohjataan tutkimuksiin mahdollisten yksilötutkimusten tiedonsiirtoon pyydetään mukaan koulun erityisopettaja, jos huoltaja sallii Huoltajat ilmoittavat lapsensa lähikouluun Tiedonsiirto kirjallisesti kouluterveydenhoitajalle ja kouluun huhti-toukokuussa, tilaisuudessa läsnä lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja mahdollisesti terveydenhoitaja

4 Tehostetun tuen lapsen 1. luokalle ottaminen
Esiopetuksen oppimissuunnitelma (sisältäen tarvittaessa kuntoutussuunnitelman) tehdään kaikille lapsille ja kaikista täytetään eskarin arki havainnointimateriaalia Jos huoli herää esiopetusvuoden aikana, niin lapsi ohjataan tutkimuksiin ja täytetään laajennettu havainnointilomake eskarin arki materiaalista ja tehdään lapsikuvaus tutkivalle taholle Koulupsykologin yksilötutkimusten tai muun tahon tekemien tutkimusten tiedonsiirtoon pyydetään mukaan koulun erityisopettaja (ja mahdollisesti muitakin erityistyöntekijöitä tutkimuksiin liittyvien), jos huoltaja sallii Huoltajat ilmoittavat lapsensa lähikouluun Tehostetun tuen lapset käsitellään ensitiedossa, koulun moniammatillisessa työryhmässä (rehtori vastuussa) maaliskuussa jossa mietitään koulun toimenpiteitä oppilaan tuen järjestämiseksi. Tiedonsiirto kirjallisesti kouluterveydenhoitajalle ja kouluun huhti – toukokuussa, jossa läsnä lastentarhanopettaja ja luokanopettaja ja mahdollisesti terveydenhoitaja

5 Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan perusopetukseen ottaminen
Varhaiskasvatuksessa tehdään jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Jos huoli herää, niin lapsi ohjataan tutkimuksiin, lapsesta tehdään kuvaus tutkivalle taholle erikoissairaanhoitoon Erikoissairaanhoidosta lausunto, jossa suositus pidennetystä oppivelvollisuudesta Huoltajan hakemus pidennetystä oppivelvollisuudesta perusopetuspäällikölle osoitettuna. Jos huoltaja haluaa, että lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa 5-vuotiaana, annetaan hänelle heti erityistä tukea, ja hänelle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Saapuneet hakemukset käydään läpi pidennetyn oppivelvollisuuden työryhmässä. Työryhmään kuuluvat erityisopetuksen rehtori sekä lukuvuosittain nimettävät koulupsykologi, konsultoiva erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen edustaja. Työryhmä varmistaa, että kaikki tarvittavat lausunnot ovat käytettävissä ja arvioi täyttyvätkö pidennetyn oppivelvollisuuden kriteerit. Samalla selvitetään lapsen edun mukaisen opetuksen järjestämiseen liittyvät mahdollisuudet varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä.  Esityksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee valmistelun pohjalta vastaanottavan koulun rehtori. Mikäli esitetään että pidennettyä oppivelvollisuutta ei myönnetä tai opetus järjestetään muussa kuin Kuopion kaupungin perusopetuksen alaisessa koulussa, esittelijänä toimii erityisopetuksen johtava rehtori. Perusopetuspäällikkö tekee päätökset esitysten pohjalta. Huoltajille annetaan tieto koulupaikasta maaliskuussa. Perusopetuspäällikkö vastaa tiedottamisesta.

6 Erityisluokalla opiskelevan lapsen 7. luokalle siirtyminen
Koulujen moniammatillisissa työryhmissä käsitellään 7.luokalle siirtyvien erityisoppilaiden asiat loka-marraskuussa. Tarvittaessa kokoonnutaan alueellisesti määrittämään 7.luokalle siirtyvien erityisoppilaiden lähikoulut. (yläkoulujen rehtorit ja alue-erityisopettaja) Tieto erityisoppilaan lähikoulupaikasta Alue-erityisopettaja tiedottaa erityisluokalle menevän erityisoppilaan lähikoulun erityisopettajalle, rehtorille ja koulusihteerille sitä mukaan kuin oppilaan lähikoulu on määritelty. Alakoulun koulusihteeri kirjaa Primukseen erityisoppilaiden lähikoulut.

7 Asiakirjojen siirto oppilaan siirtyessä toiselle opetuksenjärjestäjälle
Lain mukaan täytetyt pedagogiset asiakirjat ( arviot, selvitykset, oppimissuunnitelmat ja hojksit). Huoltajien kirjallisella yksilöidyllä luvalla em papereiden mukana voi lähettää koulussa muodostuneet oppilashuoltokertomukset sekä ne koulupsykologin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhuollon lausunnot ja asiakirjat, jotka on luovutettu opetuksen käyttöön. Muut lausunnot vanhempien välittämänä. KOMMENTTEJA SEURAAVASTA Oppilaan edun ja tilanteen niin vaatiessa on syytä olla yhteydessä lastensuojeluviranomaisiin menettelytavoista, joilla olennainen tieto saadaan siirrettyä.

8 Henkilökohtaisen ohjaajan / avustajan kriteerit
Vaikeissa vammoissa tarkistukset erityisopetuspäätöksen tarkastamisaikataulun mukaisesti Käyttäytymiseen ja oman toiminnan ohjaukseen liittyvissä päätöksissä tarkastellaan tilannetta vuosittain Myönnetään oppilaille jotka tarvitsevat avustamista / ohjaamista jatkuvasti Edellytyksenä koulun ja terveydenhuollon asiantuntijalausunnot Huoltaja hakee henkilökohtaista avustajaa / ohjaajaa HUOM! Ainoastaan avustettavan oppilaan poissaollessa henkilökohtainen ohjaaja / avustaja voi ohjata toisia oppilaita Koulu raportoi henkilökohtaisen avustajan / ohjaajan ajankäytöstä vuosittain Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

9 Varhennetun kouluun ottaminen
Vanhemmat hakevat varhennusta. Hakemuksen liitteenä toimitetaan psykologin lausunto ja tarvittaessa lääketieteellinen selvitys, missä selviää lapsen edellytykset suoriutua opiskelusta Perusopetuspäällikkö tekee päätöksen varhennetusta koulun aloittamisesta konsultoituaan tarvittaessa koulupsykologia Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

10 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
Mäntykankaan tukijakson / oppilaspaikka-arvio jakson oppilaaksiottoprosessi Kun koulun omat tukitoimet eivät riitä oppilaan tukemiseen, oppilas ohjautuu jatkotutkimuksiin. Lausunnossa suositellaan Mäntykankaan jaksoa Koulu täyttää Mäntykankaan tukijakson selvityskaavakkeen. Huoltaja hakee Mäntykankaan tukijaksoa perusopetuspäälliköltä. Liitteenä tulee olla asiantuntijalausunto sekä koulun täyttämä selvityskaavake. Mikäli tukijakso myönnetään, oppilaan oma koulu on yhteydessä Mäntykankaan kouluun ja sopii yhdessä huoltajan kanssa jakson järjestämisestä. Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen


Lataa ppt "Kuopion kaupunki Perusopetus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google