Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansalaisten käsityksiä mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluista Ulla Aspvik Ylihoitaja, TtT Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri II Kansallinen depressiofoorumi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansalaisten käsityksiä mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluista Ulla Aspvik Ylihoitaja, TtT Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri II Kansallinen depressiofoorumi."— Esityksen transkriptio:

1 Kansalaisten käsityksiä mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluista Ulla Aspvik Ylihoitaja, TtT Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri II Kansallinen depressiofoorumi 10.10.2007

2 Aineiston keruu ja analyysi Keväällä 2005 Lähetettiin 5000 satunnaisesti valitulle 15 - 80-vuotiaalle laaja mielenterveysaiheinen kyselylomake, jolla kartoitettiin mielenterveystietämystä –Vastausprosentti oli 55 %

3 Väestökyselyn lomakkeen lopussa olleeseen avoimeen kysymykseen: ”Toivomme Sinun vielä kirjoittavan ajatuksiasi ja mielipiteitäsi mielenterveydestä, mielenterveyspalveluista tai tästä tutkimuksesta tähän”

4 …vastasi 38 % (n = 1055) lomakkeen palauttaneista. Joten –aihe koettiin tärkeäksi.

5 Kyselylomakkeista vastaukset kirjattiin sanatarkasti tietokantaan. Aineistoa kertyi yhteensä 81 A4 - sivua rivivälillä 1 ja fonttikoolla 12 kirjoitettuna.

6 Analyysi Toteutin –sisällönanalyysilla –tietokoneavusteisesti QSR NVivo -ohjelmisto. Tiivistin tutkimusaineiston luokittelun avulla käsitteellisiin sisältöä kuvaaviin luokkiin tarkoituksena –kuvata mielenterveyttä ja mielenterveyspalveluja lyhyesti ja yleisellä tasolla.

7 Tuloksia….

8 Kansalaisten käsityksiä mielenterveydestä kuvaavat yläluokat Mielenterveys moniulotteisena käsitteenä Mielenterveysongelmat Mielenterveyttä tukevat tekijät Mielenterveysongelmien syitä Stigma

9 AlaluokkaYläluokkaYhdistävä luokka Epäselvä käsite Arvo ja tavoite Yksilöllinen kokemus Selviytyminen vastoinkäymisistä huolimatta Mielenterveys moniulotteisena käsitteenä MIELEN- TERVEYS Oman kokemuksen puuttuminen Oma kokemus Mielenterveysongelmat Mielisairaus Mielenterveys- ongelmat Elämän arvot Positiivinen elämän asenne Perhe ja verkosto Työ Vapaa-aika Terveelliset elämäntavat Mielenterveyttä tukevat tekijät

10 Persoonan piirteet Turvaton lapsuus Läheisen sairaus Yksinäisyys Suuret vastoinkäymiset Yhteiskunnan vaatimukset ja kovat arvot Työelämän paineet Toimeentulo-ongelmat Alkoholi Mielenterveys- ongelmien syitä Häpeä ja leimautuminen Asenteet Pelko Tabu Stigma

11 Kansalaisnäkökulmasta Mielenterveys on –moniulotteinen käsite, jota on vaikea määritellä. –tärkeä arvo ja tavoite osana terveyttä ja hyvinvointia. –yksilöllinen kokemus, johon sisältyy tyytyväisyys elämään, kyky nauttia elämästä, kyky tehdä valintoja sekä terve itsetunto. Mielenterveys ei ole –ongelmien puuttumista, vaan niistä selviytymistä. Mielenterveyttä tukevia tekijöitä ovat –elämän arvot, positiivien elämän asenne, perhe ja verkosto, työ, vapaa-aika sekä terveelliset elämäntavat. Mielenterveys on osa terveys-sairaus -jatkumoa. Mielenterveysongelmiin liittyy sitkeä stigma, joka ilmenee –negatiivisina asenteina, pelkona, tabuna, häpeänä ja leimautumisena.

12 Terveys –Mielenterveys Positiivinen mielenterveys

13

14 Mielenterveyspalvelujen kehittäminen kansalaisten ehdotusten perusteella Aspvik U, Kiikkala I, Lassila A: Suomen Lääkärilehti 62:794-795, 2007

15 Kansalaisten ehdotukset mielenterveyspalvelujen kehittämisestä kohdistuivat Hoitoon pääsyyn ja hyvään hoitoon Lääkehoitoon Palvelujen lisäämiseen

16 EpäkohtaEhdotusAlakategoriaYläkategoriaYhdistävä kategoria Hoidon vaikea saatavuus Hoitoa ei saa riittävän nopeasti Ei suhtauduta vakavasti Epäkunnioittava kohtelu Masennuksen tunnistaminen puutteellista Potilas ei saa riittävän monipuolista apua eivätkä läheiset riittävää tukea Helposti avun saaminen Nopeasti avun saaminen Avun hakijaan vakavasti suhtautuminen Potilaan kunnioittaminen Masennuksen tunnistaminen Potilaan ja läheisten avun saaminen Joustavat palvelut Potilas- lähtöinen hoito Hoitoon pääsy ja hyvä hoito MIELEN- TERVEYS- PALVE- LUIDEN EPÄKOH- TIA SEKÄ EHDO- TUKSIA PALVE- LUIDEN KEHITTÄ- MISEKSI

17 Lääkehoito määrätään liian helposti Lääkehoito ei yksinään riittävä hoitomuoto Lääkehoidon seuranta puutteellinen Lääkehoidon tarpeen arviointi Muita hoitomuotoja lisää lääkehoidon rinnalle Lääkehoidon säännöllinen arviointi Lääkehoito osana kokonais- hoitoa Lääkehoito EpäkohtaEhdotusAlakategoriaYlä- kategoria Yhdistävä kategoria

18 Riittämätön panostus ehkäisevään mielenterveystyöhön Äitiys- ja lastenneuvolat Päiväkodit Koulu- ja opiskelija- terveydenhuolto Työterveys- huolto Itsemurhien ehkäisy Ehkäisyn ja varhainen puuttumisen lisääminen Palvelujen lisääminen EpäkohtaEhdotusAlakategoriaYläkategoriaYhdistävä kategoria

19 Avohoidon resurssien riittämättömyys Painopiste avohoitoon Lisää henkilökuntaa vastaanotto- ja kenttätyöhön Sairaalahoito avohoidon tukena Avohoito- palveluiden lisääminen Palvelujen lisääminen EpäkohtaEhdotusAlakategoriaYläkategoriaYhdistävä kategoria

20 Mielenterveys- kuntoutujien syrjäytyminen Tuettu asuminen Mahdollisuus tukihenkilöön Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen Voimavarjojen mukaista työtoimintaa tai työtä Mielen- terveys- kuntoutujien syrjäyty- misen ehkäisy Palvelujen lisääminen EpäkohtaEhdotusAlakategoriaYläkategoriaYhdistävä kategoria

21 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Kansalaisten käsityksiä mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluista Ulla Aspvik Ylihoitaja, TtT Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri II Kansallinen depressiofoorumi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google