Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely koululaisille Verohallinto 2008

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esittely koululaisille Verohallinto 2008"— Esityksen transkriptio:

1 Esittely koululaisille Verohallinto 2008
Verotus Suomessa Esittely koululaisille Verohallinto 2008

2 Verotus perustuu verolakeihin
Verotus perustuu verolakeihin Verolait säätää aina eduskunta Verohallitus antaa ohjeita Tietyt veroperusteet muuttuvat vuosittain (esim. valtion tuloveroasteikkolaki, kuntien tuloveroprosentit, sairausvakuutusmaksu.) Muita verolakeja muutetaan tarvittaessa. Verohallitus tuo verolain vaatimukset käytäntöön: laatii atk-sovellukset, joiden avulla verotus tapahtuu säädetyllä tavalla ohjeistaa työmenetelmät kouluttaa verohallinnon virkailijat asiakaspalvelu ja työmenetelmät laatii yleisölle jaettavat ohjeet laatii lomakkeet ja niiden täyttöoppaat Verohallinto 2005

3 Miksi veroja kerätään? Valtio, kunnat ja seurakunnat tarjoavat kansalaisille maksuttomia palveluja: terveydenhoito koulutus ja päivähoito sosiaaliset tuet ja avustukset Yhteiskunnan tarjoamat palvelut rahoitetaan verotuloilla Tärppikysymys koululaisille: ”Mitä muuta yhteiskunta kustantaa?” Sairaalat, terveysasemat, vanhainkodit Koulut: ala- ja yläasteet, lukiot, ammattikoulut, ammattikorkeakoulut, yliopistot jne. Tiet, sillat, niiden ylläpito; talvikunnossapito Yhteiskunnan infrastruktuuri Vuonna 2003 verohallinto keräsi valtiolle, kunnille jne. yli 40 miljardia euroa. Verohallinto 2005

4 Välillinen ja välitön verotus
Välillinen ja välitön verotus Välittömiä veroja: Tulovero, kiinteistövero.. Välillisiä veroja: Arvonlisävero, tullit, valmisteverot, polttoainevero.. Välitön vero tarkoittaa sitä, että veron maksajana on verovelvollinen itse. Välillinen vero puolestaan sisältyy tavaran tai palvelun hintaan. Siinä veronmaksaja on yleensä kuluttaja ja verovelvollinen on yritys, joka tuotetta tai palvelua kuluttajalle myy. Yritykselle välillinen vero on kauttakulkuerä. Verohallinto 2005

5 Mistä tuloveroa maksetaan
Mistä tuloveroa maksetaan Ansiotuloista: Palkkatulo, ammatti- ja liiketulo, palkkiot muut: portsarien tulot, kokous- ja opetuspalkkiot Etuudet Opintotuki, eläkkeet, päivärahat Pääomatulosta: Vuokratulot Korot Osingot Veronalaista on kaikki tulo, jota ei erikseen ole säädetty verovapaaksi. Erilaiset palkkiot ja palkinnot, kuten löytöpalkkio, kirjoituspalkkio, palkinnot Verovapaaksi on säädetty mm. lapsilisä Päivärahoja ovat Työttömyyspäiväraha (ansiosidonnainen ja peruspäiväraha) Sairauspäiväraha Äitiyspäiväraha Vanhempainraha Verovapaita tuloja ovat Tietyt vakuutuskorvaukset Luonnonvaraisten kasvien ja sienten keräilystä saatu tulo Varusmiesten päiväraha Verohallinto 2005

6 Kenelle tulovero maksetaan
Kenelle tulovero maksetaan Valtionvero => valtiolle Kunnallisvero => kotikunnalle Kirkollisvero => seurakunnalle Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu => Kelalle Suomessa kirkolla on verotusoikeus: ev.lut. ja ortodoksisella kirkolla sekä Helsingin ja Turun saksalaisilla seurakunnilla. Käytännössä jokaisen kunnan seurakunta määrää itse oman kirkollisveroprosenttinsa, ja näihin seurakuntiin kuuluvat jäsenet maksavat tuloistaan myös kirkollisveron. Tärppikysymyksiä: Tiedätkö oman kuntasi veroprosentin? Entä kirkollisveroprosentin? Mistä löydät tiedon? Vastaus:vero.fi – Asiasanahakemisto – Kunnallisvero – Kunnallisveroprosentit 2003 (pdf) Mitä tarkoittaa lyhenne KELA? Verohallinto 2005

7 Progressiivinen - suhteellinen
Progressiivinen - suhteellinen Valtion tulovero on progressiivinen: Mitä pienempi on tulosi, sitä pienempi on veroprosenttisi. Kunnallis- ja kirkollisvero sekä sairausvakuutusmaksu ovat suhteellisia: Suhteellinen vero = veroprosentti on saman suuruinen kaikilla tuloilla Pääomatulon vero on aina 28 % Pienituloisen henkilön pääomatuloista menevä vero on suhteellisesti korkeampi kuin hänen ansiotuloistaan menevä vero. 29 % on lähes kolmannes, kun taas pienten ansiotulojen veroprosentti voi olla esim. 10 – tai nolla! PO-tulon veroprosentti 29 voikin olla suurempi kuin ansiotulon veroprosentti juuri progression takia: kun ansiotulot ovat pienet, veroprosentti on selvästi alle 29. Verohallinto 2005

8 Valtion tuloveroasteikko 2008
Valtion tuloveroasteikko 2008 Verotettava Vero alarajan Vero alarajan ansiotulo, euroa kohdalla, euroa ylittävästä osasta – ,5 % – ,0 % – ,5 % – ,5 % Verohallinto 2005

9 Verotusmenettely Ennakkoperintä Säännönmukainen verotus Muutosverotus
Verotusmenettely Ennakkoperintä Ennakonpidätys Ennakonkanto Säännönmukainen verotus Esitäytetty veroilmoitus Vahvistetaan verotettava tulo Muutosverotus Verotusmenettely on käytännössä kaksivaiheinen: Tulojen maksamisen myötä kannetaan tulovero ennakkoon: Ennakonpidätys: Työnantaja perii veron suoritusta maksaessaan Ennakonkanto: Maksetaan ennakkoverolipulla mm. ammatti-, liike- ja vuokratulosta Vuoden päätteeksi lasketaan verovelvollisen verotettava tulo: hänen saamansa veronalaiset tulot lasketaan yhteen ja lasketaan verovelvolliselle kuuluvat vähennykset . Veronalaisten tulojen summasta vähennetään vähennykset ja lasketaan lopullinen vero. Lopullisesta verosta vähennetään jo kertyneet ennakot (ennakonpidätykset ja ennakonkanto). Erotus on palautusta tai maksua. Käytännössä vero peritään esim. palkkatulosta heti, ns. ennakonpidätyksenä Verohallinto 2005

10 Vähennykset verotuksessa
Vähennykset verotuksessa Osan vähennyksistä saat pyytämättä: Opintorahavähennys, perusvähennys, ansiotulovähennys jne. Osaa Sinun on itse pyydettävä: Työmatkakulut, tulonhankkimiskulut kuten ammattikirjallisuus; ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut Opinto- ja asuntolainan korot Pyytämättä saat hyväksesi ns. viran puolesta tehtävät vähennykset, jotka on määrätty tuloverolaissa. Itse Sinun pitää pyytää tehtäviksi ne vähennykset, joiden suuruuden ja perusteen vain Sinä voit tietää. Verohallinto 2005

11 Ennakkoperintä Verokortti
Ennakkoperintä Verokortti Verohallinto lähettää automaattisesti jokaiselle 16-vuotta täyttävälle Ennakonpidätys peritään palkasta verokortin prosentin mukaan Lisäksi palkasta peritään TEL-maksu alle 53 vuotiaille 4,1% 53 vuotta täyttäneiltä 5,2% työttömyysvakuutusmaksu (0,34%) Ennakonpidätys palkkatulosta Ennakonkanto muista tuloista, kuten liike- ja ammattituloista pääomatuloista: vuokratulosta, myyntivoitoista Verohallinto 2005

12 Esimerkki veron laskemisesta
Esimerkki veron laskemisesta Valtionverotus Kunnallisverotus Opintoraha , ,00 Kesäloma-ansio , ,00 Tulot yhteensä , ,00 Tulonhankkimisvähennys , ,00 TEL- ja työttömyysvakuutus- maksut (4,44 %) vähennyksenä: - 133, ,20 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu (0,67%) , ,10 Opintorahavähennys ,00 Ansiotulovähennys ,00 Perusvähennys ,66 Tulo, josta vero lasketaan 4556, ,04 Vuonna 2004 palkansaajalta perittävä TEL-maksu on 4,6% ja työttömyysvakuutusmaksu 0,25%. Valtionveroa 4564,50 eurosta ei mene. Jos kunnan tulovero on 17,5 % ja seurakunnan tuloveroprosentti 1,25, niin 2285,40 eurosta kunnan tuloveroa menee 399,95 euroa ja kirkollisveroa 28,57 euroa. Sairausvakuutusmaksu 1,5 % on 34,28 euroa. Verot ja maksut ovat siten yhteensä 462,79 euroa. Opintorahasta Kansaneläkelaitos perii (10 %) 233 euroa. Erotus (462,79 – 233 =) 229,79 euroa peritään 3000 euron palkasta. Tällöin ennakonpidätysprosentiksi muodostuu 8 %: Palkasta perittävä vero jaettuna palkalla 229,79 / 3000 = 7,66%, joka pyöristetään lähimpään täyteen prosenttiin -> 8%. Verohallinto 2005

13 Säännönmukainen verotus
Säännönmukainen verotus Esitäytetty veroilmoitus Kaikki suomalaiset saavat esitäytetyn veroilmoituksen Tulee huhtikuussa, korjaa puuttuvat tiedot ja palauta toukokuussa! Verotuspäätös Kertoo lopputuloksen: Veronpalautus vai jäännösveroa? Verotus valmistuu (eli jokaisen verolippu valmistuu) viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Jos Sinulla on veronalaista tuloa mutta et ole saanut täytettäväksesi veroilmoituslomaketta etkä veroehdotusta, Sinun on annettava veroilmoitus viimeistään veroehdotuksen viimeisenä palautuspäivänä. Verohallinto 2005

14 Muutoksen hakeminen Oikaisulautakunta Hallinto-oikeus
Muutoksen hakeminen Oikaisulautakunta Oikaisuvaatimus, vapaamuotoinen tai lomake Jos verotuspäätöksessäsi on virhe: esim. vähennys puuttuu tai tulo on väärä Hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Verotus päättyy virallisesti Jos verotuksessasi on jotain epäselvää tai korjattavaa, voit selvittää sitä soittamalla tai käymällä. Jos verotuksessasi on virhe, verotoimisto korjaa sen. Verohallinto 2005

15 Verosanastoa Verovelvollinen
Verosanastoa Verovelvollinen Verohallinto = Verohallitus, verovirasto, verotoimisto Verovuosi, verotusvuosi Verokortti Veroilmoitus Verotuspäätös Oikaisuvaatimus Mikä tai kuka on verottaja? Suomessa verovelvollinen on jokainen tuloa saava henkilö; verovelvollisuus määräytyy tuloverolain mukaan tulosta päin. Näin ollen verovelvollisuudelle ei ole olemassa alaikärajaa. Käytännössä verokortin saa ensimmäisen kerran sinä vuonna, jona täyttää 16 vuotta. Verohallinto toimittaa Suomessa tulo- ja varallisuusverotuksen (ja paljon muuta). Verohallinto toimii Valtiovarainministeriön alaisuudessa. Verohallintoa ohjaa Verohallitus. Verohallinto on jaettu koko Suomen alueelle 9 verovirastoksi, joista kahdeksalla alueverovirastolla on yhteensä 53 verotoimistoa ja 73 muuta toimipistettä. Verohallinto 2005

16 Asiakaspalvelu ja toimipisteet
Asiakaspalvelu ja toimipisteet vero.fi/nuoret yli 120 toimipistettä palveluksessasi valtakunnalliset palvelunumerot Verovirastot: Uudenmaan verovirasto Lounais-Suomen verovirasto Länsi-Suomen verovirasto Sisä-Suomen verovirasto Kaakkois-Suomen verovirasto Savo-Karjalan verovirasto Oulun ja Kainuun verovirasto Lapin verovirasto Konserniverokeskus Verohallinto 2005

17 Muita veroja Arvonlisävero Kiinteistövero Perintö- ja lahjavero
Muita veroja Arvonlisävero Kiinteistövero Perintö- ja lahjavero Autovero, ajoneuvovero Dieselvero Tupakkavero, alkoholivero Työnjakoa eri veroasioissa Valtiovarainministeriön alla verotuksen toimittavat viranomaiset: Verohallinto Tulli Ajoneuvohallintokeskus Verohallinto 2005


Lataa ppt "Esittely koululaisille Verohallinto 2008"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google