Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Välittömän verotuksen osion sisältö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Välittömän verotuksen osion sisältö"— Esityksen transkriptio:

1 Välittömän verotuksen osion sisältö
Välittömän verotuksen vaiheet Tuloverojärjestelmän pääpiirteet Pääomatulot Ansiotulot Tulolähteet Elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskeminen Tulon veronalaisuus Menon vähennyskelpoisuus Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja Osakeyhtiö

2 Välittömän verotuksen vaiheet
Verovelvollinen: Kaikki luonnolliset henkilöt Kotimaiset yhteisöt esim. osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, säätiöt (Ay/Ky eivät ole yhteisöjä) Kotimainen kuolinpesä Verovuosi: Ajanjakso, jonka aikana saaduista tuloista on maksettava veroa. Yleensä kalenterivuosi Liikkeenharjoittajalla tilikausi/tilikaudet, jotka päättyneet tietyn kalenterivuoden aikana

3 Välittömän verotuksen vaiheet
Ennakkoperintä Veroilmoitus ja verotuksen toimittaminen Verojen laskeminen ja maksuunpano

4 Välittömän verotuksen vaiheet
Ennakkoperintä Ennakonpidätys Maksunsaaja ei saa koko tuloa käyttöönsä Maksaja toimittaa ennakonpidätyksen ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veroviranomaiselle Toimitetaan mm. palkasta (luontoisetuineen), työ- ja käyttökorvauksista Ennakonkanto Elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun tulonhankkimistoiminnan tuottamasta tulosta Tulot saadaan täysimääräisenä käyttöön, mutta niistä maksetaan itse vero ennakkoverolipulla Koskee ennakkoperintärekisteriin ( merkittyjä verovelvollisia Ennakkoperintä perustuu ennalta arvioituun tulon määrään

5 Välittömän verotuksen vaiheet
Veroilmoitus ja verotuksen toimittaminen Verovuoden päätyttyä verovelvollisen on ilmoitettava veroviranomaiselle veronalaiset tulonsa niistä tehtävät vähennykset tiedot varoista ja veloista yms. verotukseen vaikuttavat seikat Luonnolliset henkilöt saavat verohallinnolta esitäytetyn veroilmoituksen tiedot saatu työnantajilta ja muilta suorituksen maksajilta verovelvollisen on täydennettävä/ korjattava se korjattu ilmoitus palautetaan verottajalle

6 Välittömän verotuksen vaiheet
Yksityiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat saman veroilmoituksen kuin muutkin luonnolliset henkilöt ja lisäksi erillisen veroilmoituksen elinkeinotoiminnastaan AY/KY antaa veroilmoituksen huhtikuun alussa Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt jättävät veroilmoituksen 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä Jos veroilmoitusta ei ole annettu, toimitetaan verotus arvioverotuksena ja laiminlyönnistä määrätään veronkorotus

7 Välittömän verotuksen vaiheet
Verojen laskeminen ja maksuunpano Verovirasto laskee ja panee maksuun verot Yhteisöt maksavat veroa yhteisöverokannan (v %) mukaan Luonnolliset henkilöt maksavat veroa pääomatulosta (30%, € ylittävältä osalta 32 %) ansiotulosta valtionveroa progressiivisen veroasteikon mukaan kunnallisveroa kunnan- tai kaupunginvaltuuston määräämän veroprosentin mukaan kirkkoon kuuluvat maksavat kirkollisveroa lisäksi maksetaan sairausvakuutusmaksua Kuopio 19,5 %, Ev.lut.srk 1,5 % Sv-maksu 2,01 % (sv 1,19 %, päivärahamaksu 0,82 %)

8 Välittömän verotuksen vaiheet
Valtion tuloveroasteikko 2014 Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, % 16 300  8 6,5 24 300  528 17,5 39 700   3 223  21,5 71 400  10 038,50 29,75 18 547 31,75

9 Välittömän verotuksen vaiheet
Verotusta toimitettaessa lopullisia veroja verrataan ennakkoperinnässä maksettuun summaan Jos ennakkoverot > lopullinen vero, verovelvollinen saa veronpalautusta Jos ennakkoverot < lopullinen vero, verovelvollinen maksaa puuttuvan summan verolipulla

10 Tuloverojärjestelmän pääpiirteet
Luonnollisen henkilön tulot jaetaan kahteen tulolajiin Pääomatuloihin Ansiotuloihin

11 1 Pääomatulot Omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu varallisuuden kerryttämä tulo Esim. korkotulo vuokratulo voitto-osuus luovutusvoitto osingot (pörssiyhtiöistä) pääomatulo-osuus jaettavasta yritystulosta, yhtymän osakkaan tulo-osuudesta ja osingoista Pääomatuloista vähennetään niiden hankkimisesta aiheutuneiden kulujen lisäksi mm. asunto- ja opintovelkojen korot. Vakituisen asunnon lainakoroista vähennyskelpoista on 75 % (2014).

12 1 Pääomatulot Pääomatulolajin alijäämä ja alijäämähyvitys
Jos ei ole pääomatuloja, josta mm. edellä mainitut korot voi vähentää, muodostuu ns. pääomatulolajin alijäämä. Tästä lasketaan alijäämähyvitys, joka on 30 % alijäämästä. Alijäämähyvitys saadaan vähentää ansiotuloista maksettavasta verosta. Hyvityksen enimmäismäärä on €/henkilö

13 1 Pääomatulot Tehtävä 1. Antti Autiolla on vuokratuloja yhteensä €. Hän on maksanut yhtiövastikkeita ja muita tulonhankkimisesta aiheutuneita menoja € ja lisäksi vähennyskelpoisia korkoja €. Paljonko on AA:n verotettava pääomatulo ja siitä menevä vero? Tehtävä 2 Kaisa Kalliolla on pääomatuloja € ja tulon hankkimisesta aiheutuneita menoja €. Lisäksi hän on maksanut asuntolainan korkoja €. Mikä on pääomatulojen verokohtelu? Miten asuntolainan korot vähennetään verotuksessa?

14 2 Ansiotulot Ansiotuloja ovat kaikki ne tulot, joita ei ole määritelty pääomatuloiksi. Esim. Palkkatulot Eläketulot Ansiotulo-osuus jaettavasta yritystulosta, yhtymän osakkaan tulo-osuudesta ja osingosta Ansiotulosta vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot ja muut lain sallimat vähennykset

15 2 Ansiotulot Tehtävä 1 Mikko Mäkelän verotettavat ansiotulot ovat euroa. Tuloveroprosentti kunnallisverotuksessa on 20 % ja kirkollisverotuksessa 1,25 %. Sairausvakuutusmaksut ovat 2,16 %. Paljonko Mikko Mäkelän verot ja veronluontoiset maksut ovat yhteensä?

16 3 Tulolähteet Tulolähdejaon avulla on tarkoitus pitää verovelvollisen eri taloudelliset toiminnot erillisinä laskentayksikköinä Verovelvollisella voi olla kolme tulolähdettä: Elinkeinotoiminnan tulonlähde Maatalouden tulolähde Henkilökohtaisten tulojen tulolähde Tulolähdejako noudattaa pääverolakien soveltamisaloja Elinkeinoverolaki Maatilatalouden tuloverolaki Tuloverolaki

17 Elinkeinotoiminnan verotettava tulo
Lasketaan tuloslaskelman ja lisätietojen perusteella Veronalaiset tulot - Vähennyskelpoiset menot = Verotettava tulo

18 Elinkeinotoiminnan verotettava tulo
Elinkeinonharjoittajan tulot ovat yleensä veronalaisia tuloja Myös pääosa elinkeinoharjoittajan menoista on verotuksessa vähennyskelpoista Tämän kirjanpidon ja verotuksen vastaavuuden vuoksi tuloslaskelman tulos on yritystoiminnan verotettavan tulon laskennan perusta

19 Elinkeinotoiminnan verotettava tulo
Tuloslaskelman tulosta on kuitenkin tarvittaessa oikaistava verotettavan tulon laskemiseksi Mahdolliset verovapaat tulot on vähennettävä tuloslaskelman osoittamasta tuloksesta Verotuksessa vähennyskelvottomat menot on lisättävä tulokseen mm. tuloslaskelman tilikauden verot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia menoja, joten ne on lisättävä tulokseen verotettavaa tuloa laskettaessa

20 Elinkeinotoiminnan verotettava tulo
+ Tilikauden voitto (- tilikauden tappio) + Välittömät verot + Vähennyskelvottomat menot - Verovapaat tulot = Verovuoden verotettava tulo - Aiempien vuosien tappiot = Lopullinen verotettava tulo

21 1 Tulon veronalaisuus Veronalaista tuloa ovat rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta mm. pääomansijoitus (ei ole tuloa), yhteisön listaamattomalta yhteisöltä saama osinko

22 2 Menon ja menetyksen vähennyskelpoisuus
Vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset Vähennyskelpoisuuteen ei vaikuta se, tuottaako meno todella tuloa

23 2 Menon ja menetyksen vähennyskelpoisuus
Edustusmenot eivät ole vähennyskelpoisia Edustusmenoja ovat: Yrityksen asiakkaisiin ja liiketuttaviin kohdistuvasta tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta aiheutuvat menot Niillä pyritään uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen tai toiminnan edistämiseen muutoin Kestitys, lahjojen antaminen, edustusmatkat Edustusmenoja eivät ole: Omasta henkilökunnasta, hallintoelinten kokouksista tai tilintarkastuksesta aiheutuneet menot Suurelle yleisölle järjestetyt esittelytilaisuudet

24 2 Menon ja menetyksen vähennyskelpoisuus
Verojen vähennyskelpoisuus Tulovero ei ole vähennyskelpoinen (ks. Verotettavan tulon laskelmamalli alussa) Myyntitulo ja menot ovat tuloslaskelmassa jo valmiiksi arvonlisäverottomia (muutamia poikkeuksia lukuunottamatta) Kiinteistövero ja varainsiirtovero ovat vähennyskelpoisia

25 2 Menon ja menetyksen vähennyskelpoisuus
Verotuksessa vähennyskelpoisia menoja eivät ole: Yksityisliikkeellä verovelvollisen puolison ja sellaisen lapsen tai muun perheenjäsenen, joka ei ennen verovuotta ole täyttänyt 14 vuotta, palkat, eläkkeet tai muut etuudet Verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot, kuitenkin niin, että verovapaan tulon ylittävä osa menoista katsotaan vähennyskelpoiseksi

26 2 Menon ja menetyksen vähennyskelpoisuus
Vähennyskelvottomia menoja ovat myös: Pääomansijoitusluonteiset liittymismaksut sähkö-, puhelin-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoon Sakot, seuraamusmaksut ja muut sanktionluonteiset seuraamusmaksut Lahjukset ja lahjuksenluonteiset edut

27 Harjoitus verotettavan tulon laskemisesta:
Teemu Monosen omistaman MenoMono- nimisen kenkäkaupan tuloslaskelma tilikaudelta on seuraavanlainen: TULOSLASKELMA Liikevaihto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Palkat Henkilösivukulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Korkokulut Voitto ennen veroja Tilikauden verot Tilikauden voitto

28 Harjoitus verotettavan tulon laskemisesta jatkuu:
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy seuraavanlaisia eriä: Vuokrat Energia Autokulut Edustuskulut Puhelinkulut Markkinointi Muut liikemenot Yhteensä

29 Harjoitus verotettavan tulon laskemisesta jatkuu:
Auton käyttömenot sisältyvät kokonaisuudessaan ym. autokuluihin. Ajopäiväkirjan mukaan autolla on vuoden 2014 aikana ajettu km, joista kauppiaan yksityisajoja on km. Poistoihin sisältyy auton poisto €. Laske MenoMonon verotettava tulo.

30 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Yksityisliikkeen verotus tapahtuu sen omistajan verotuksen yhteydessä (Yksityisliikkeen verot = omistajan veroja) Elinkeinonharjoittajaa verotetaan jo yritystulon syntymisen perusteella, häntä ei siis enää veroteta siitä, minkä hän nostaa yksityisottoina (rahana/tavarana) yrityksestään Yksityisliikkeelle vahvistetaan verotettava tulo eli ns. jaettava yritystulo

31 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Koska yritystoiminnan tulo on osittain omaisuuden tuottamaa tuloa ja osittain korvausta yrittäjän työpanokselle, jaetaan tulo pääoma- ja ansiotulo-osuuteen Nämä verotetaan yhdessä omistajan muiden ansio- ja pääomatulojensa kanssa Pääomatuloa on 20% vuotuinen tuotto elinkeinotoiminnan nettovarallisuudelle, tämän ylittävä osa verotetaan ansiotuloina Verovelvollinen voi myös vaatia, että pääomatulo-osuudeksi katsotaan vain 10 %:n tuotto tai että koko yritystoiminnan tulo verotetaan ansiotulona

32 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Pääomatulo-osuuden laskentaperusteena käytetään verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä ollutta nettovarallisuutta Nettovarallisuus on elinkeinotoiminnan varat – velat Lisäksi pääomatulo-osuuden laskentaperusteena käytettävään nettovarallisuuteen lisätään 30% verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetuista ennakonpidätyksenalaisista palkoista

33 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Esimerkki Yrittäjän elinkeinotoiminnan verotettava tulo oli Lisäksi hänellä oli muita tuloja seuraavasti: pääomatuloja 2 300 ansiotuloja 1 400 Elinkeinotoiminnan varat olivat ja velat olivat eli nettovarallisuus oli Yritys oli maksanut verovuoden aikana palkkoja Kunnallisvero 20 %, kirkollisvero 1,5 % , sv-maksut 2,29 %

34 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Esimerkki jatkuu Lasketaan pääomatulo-osuuden laskentaperuste Lasketaan pääomatulojen osuus elinkeinotulosta Lasketaan ansiotulojen osuus elinkeinotulosta (eli loput jää ansiotuloiksi) Lasketaan kaikki pääomatulot yhteen ja niistä menevä vero Lasketaan kaikki ansiotulot yhteen ja lasketaan niistä menevä valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä sairausvakuutusmaksu

35 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Esimerkki jatkuu Pääomatulo-osuuden laskentaperuste: Nettovarallisuus 30 % palkoista

36 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Esimerkki jatkuu Pääomatulo-osuus: 20 % x = Ansiotulo-osuus: – =

37 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Esimerkki jatkuu Pääomatulot yhteensä = , josta vero 30 % eli Ansiotulot yhteensä = => Valtionveroa ,5 % x ( – )= Kunnallisveroa 20 % = Kirkollisveroa 1,5 % = Sairausvakuutusmaksut 2,29 % = Verot ja veronluonteiset maksut ansiotuloista yhteensä Kaikki verot yhteensä

38 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Yleensä pääomatulojen verotus on lievempää kuin ansiotulojen => pyritään saamaan mahdollisimman suuri osuus tuloista pääomatuloiksi Jos kuitenkin tulojen määrä jää alle , on progressiosta johtuen ansiotulojen verotus lievempää => kannattaa tuohon rajaan asti pyrkiä saamaan tuloja ansiotuloverotuksen piiriin (esim. vaatimalla pääomatulo-osuuslaskentaa 10%:n mukaan) Tapauskohtaisesti laskettava, onko edullisempaa käyttää 10% vai 20% pääomatulo-osuuden laskennassa

39 Yksityisliike eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
Jos kumpikin puoliso työskentelee liikkeessä, voidaan yksityisen elinkeinonharjoittajan liikkeestä saama tulo jakaa puolisoiden kesken työpanoksen suhteessa Pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yritystoiminnan nettovarallisuuteen Jos muuta selvitystä ei työ- ja pääomapanoksista ole, jaetaan sekä pääoma- että ansiotulo-osuus puoliksi puolisoiden kesken

40 Harjoitus Laske aikaisemmin esitetyn MenoMonon verotettavan yritystulon jakautuminen omistajan Teemu Monosen pääoma ja ansiotulo-osuudeksi ja tuloista menevät verot Yritystoiminnan nettovarallisuus edeltävän verovuoden päättyessä oli Tuloslaskelman palkat ovat maksettuja palkkoja Pääomatulo-osuus lasketaan 20 %:n perusteella Kunnallisvero 20 %, kirkollisvero 1,5 %, sv-maksut 2,29 %

41 Osakeyhtiön verotuksesta
Osakeyhtiöt ovat itsenäisiä verovelvollisia, joille vahvistetaan verotettava tulo Osakeyhtiöt vastaavat itse veroistaan Yhteisöverokanta 20 % v (vuonna ,5 %) Osakeyhtiön omistajien verotus on riippuvainen osingonjaosta


Lataa ppt "Välittömän verotuksen osion sisältö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google