Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Taitelijan ja freelancerin tuloverotus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Taitelijan ja freelancerin tuloverotus"— Esityksen transkriptio:

1 Taitelijan ja freelancerin tuloverotus 20.1.2009
Varsinais-Suomen verotoimisto Marika Raittinen Varsinais-Suomen verotoimisto

2 Esityksessä käsiteltävät asiat
Yleistä tuloverotuksesta Tulolajit Taiteilijoiden verotuksessa sovellettavat verolait Veroilmoituslomakkeet Tuloverolain mukaan verotettavat Taiteellisen toiminnan tulot Taiteellisen toiminnan menot Elinkeinoverolain mukaan verotettavat Kirjanpitovelvollisuus Esimerkki ammatinharjoittajan tuloksen verotuksesta. Varsinais-Suomen verotoimisto

3 Tulolajit Tuloverojärjestelmämme keskeinen piirre on, että luonnollisten henkilöiden saamat tulot jaetaan kahteen tulolajiin: pääomatuloon ja ansiotuloon. Ansiotulojen ja pääomatulojen verotus on eriytetty toisistaan eli niitä verotetaan eri tavalla. Myös henkilön yritystoiminnasta saama tulo jaetaan edellä mainittuihin tulolajeihin. Tulokäsite Veronalaista tuloa ovat määrätyin poikkeuksin verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot (TVL 29 §). Tulon veronalaisuudessa lähdetään siitä, että kaikki tulot ovat veronalaisia, jollei laissa nimenomaan säädetä toisin. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot, eli luonnolliset vähennykset (TVL 29.1 §). Luonnollisen henkilön tulo jaetaan kahteen tulolajiin, ansiotuloon ja pääomatuloon. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

4 Pääomatulot Pääomatulot on periaatteessa määritelty tyhjentävästi tuloverolaissa. Pääomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloja ovat muun muassa korkotulo, pörssiyhtiöstä saatu osinkotulo, vuokratulo, henkivakuutuksen tuotto, maa-aineksen myynnistä saatu tulo, kiinteän tai irtaimen omaisuuden luovutuksesta saatu voitto (luovutusvoitto). Pääomatulosta menee 28 % suuruinen vero. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

5 Ansiotulot Ansiotuloa on kaikki muu tulo kuin pääomatuloksi määritelty tulo. Ansiotuloja ovat muun muassa työsuhteen perusteella saadut palkkatulot päätoimesta, sivutoimesta ja tilapäisestä työstä, eläkkeet ja erilaiset sosiaalietuudet, vakuutussuoritukset, jotka on saatu veronalaisen tulon sijaan tai muutoin korvaukseksi elatuksen vähentymisestä, veronalaiset apurahat ja palkinnot, tulot taiteellisesta ja freelancertoiminnasta, yritystoiminnasta saadusta tulosta ansiotuloksi katsottava osuus. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

6 Ansiotulojen verotuksen pääperiaatteet
Ansiotulojen verotuksen pääperiaatteet Ansiotuloista maksetaan progressiivisen tuloveroasteikon mukaan valtionveroa. Veron määrä kasvaa tulojen kasvaessa. Lisäksi ansiotuloista maksetaan suhteellinen kunnallisvero sekä sairaanhoito- ja päivärahamaksu (YEL-työtulon perusteella). Verohallinnon internet sivulta osoitteesta löytyy veroprosenttilaskuri, jonka avulla voi halutessaan laskea ansiotuloista määrättävän veron suuruuden. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

7 Taiteilijoiden tuloverotuksessa sovellettavat verolait – TVL ja EVL
Taiteilijoiden tuloverotuksessa sovellettavat verolait – TVL ja EVL Ammattitaiteilijoita verotetaan joko Tuloverolain (TVL) säännösten mukaan tai Elinkeinoverolain (EVL) säännösten mukaan. Harrastelijataiteilijoita verotetaan myös tuloverolain säännösten mukaan, mutta he voivat vähentää taiteellisen toiminnan menoja vain sen verran kuin heillä on toiminnasta saatuja tuloja. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

8 Taiteilijoiden tuloverotuksessa sovellettavat verolait – TVL ja EVL
Taiteilijoiden tuloverotuksessa sovellettavat verolait – TVL ja EVL Käytäntö siitä, koska sovelletaan tuloverolakia ja koska elinkeinoverolakia ei ole täysin vakiintunut. Taiteilijan oma käsitys sovellettavasta verolaista saattaa olla erilainen kuin verohallinnon. Sovellettavalla verolailla on käytännössä vaikutusta muun muassa siihen, mistä tuloista taiteellisen toiminnan menot voidaan vähentää. Arvonlisäverotuksen piiriin kuulumisella tai kuulumattomuudella ei ole vaikutusta siihen, kumman verolain mukaan taiteilijaa verotetaan tuloverotuksessa. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

9 Milloin TVL? Ammattitaitelijaa verotetaan tuloverolain säännösten mukaan ns. muusta ansiotoiminnasta, jos toiminta ei ole elinkeinoverolain tarkoittamaa ammattitoimintaa. Tuloverolain mukainen verotus on yksinkertaisempaa ja siten se on yleensä järkevä valinta niille taiteilijoille, jotka saavat pääasialliset tulonsa jostakin muusta kuin taiteellisesta toiminnasta. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

10 Milloin EVL? Elinkeinoverolain tarkoittamana ja sen mukaan verotettavana ammatinharjoittajana pidetään yleensä taiteilijaa, jonka pääasiallinen tulonlähde on taiteellinen toiminta. Tarkoittaa käytännössä niitä taiteilijan ammattia harjoittavia henkilöitä, joiden taiteellisesta toiminnasta saamat tulot ovat pääsääntöisesti suuremmat kuin taiteellisen toiminnan menot. Elinkeinoverolain nojalla verotettaville taiteilijoille lasketaan taiteellisen toiminnan tulojen ja menojen perusteella elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos ja muiden mahdollisten henkilökohtaisten tulojen perusteella ns. muun toiminnan tulolähteen tulos (henkilökohtaisen tulolähteen tulos). Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

11 Veroilmoituslomakkeet
Veroilmoituslomakkeet Tuloverolain mukaan verotettava taiteilija ilmoittaa taiteellisen toiminnan tulot ja menot verolomakkeella 15 (Taiteilijan ja freelancerin tulot). Elinkeinoverolain mukaan verotettava taiteilija ilmoittaa taiteellisen toiminnan tulot ja menot liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituslomakkeella 5 (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus). Verohallinto lähettää verovelvolliselle myös esitäytetyn veroilmoituksen. Esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty tiedot tuloista ja vähennyksistä verohallinnon käytössä olevien tietojen perusteella. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

12 Veroilmoituslomakkeet
Veroilmoituslomakkeet Veroilmoituslomakkeet löytyvät verohallinnon internet sivulta osoitteesta osiosta Lomakkeet. Verotuksen tiedot on annettava verohallinnon vahvistamia lomakkeita käyttäen. Tiedot voi antaa muulla tavalla kirjallisesti, jos tarkoitusta varten ei ole vahvistettua lomaketta. Verolomakkeen 5 voi antaa verohallinnolle myös sähköisesti. Sähköisestä ilmoittamisesta lisätietoja saa verohallinnon internet sivulta osiosta ePalvelut ja sähköisen asioinnin valtakunnallisesta palvelunumerosta Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

13 Tuloverolain mukaan verotettava
Tuloverolain mukaan verotettava Tuloverolain mukaan verotettava taiteilija ei ole kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla kirjanpitovelvollinen, mutta hänen on tehtävä muistiinpanot taiteellisen toiminnan tuloista ja menoista verolainsäädännön säännösten perusteella. Muistiinpanoista ja niihin liitettävistä tositteista tulee riittävästi eriteltyinä selvitä taiteellisen toiminnan tulot ja menot, arvonlisäveron määrät ja veron perusteet sekä toimintaa varten saadut tuet. Taiteellisen toiminnan tulot ja menot on merkittävä muistiinpanoihin aikajärjestyksessä. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

14 Tuloverolain mukaan verotettava
Tuloverolain mukaan verotettava Muistiinpanojen on perustuttava päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin eli kuitteihin. Tositteita ei lähetetä verohallintoon, eikä niitä liitetä veroilmoituslomakkeeseen, mutta ne on erikseen pyydettäessä esitettävä verohallinnolle. Muistiinpanovelvollisen on säilytettävä tositteet kuusi vuotta. Esimerkiksi vuoden 2008 tositteet voi hävittää vasta 2015. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

15 Tuloverolain mukaan verotettava
Tuloverolain mukaan verotettava Tuloverolain mukaan verotettavan taiteilijan verotuksessa tulot ja menot lasketaan käteis- eli kassaperiaatteen mukaan. Tulo on sen verovuoden tuloa, jona se on nostettu, merkitty taiteilijan tilille tai saatu muutoin vallintaan. Meno on sen verovuoden kulua, jona se on maksettu. Tulot ja menot merkitään sen verovuoden veroilmoitukseen (verolomake 15), jonka tuloa tai kulua ne ovat. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

16 Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan tulot
Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan tulot Ammattitaiteilija ilmoittaa ne taiteellisen toiminnan ja freelancertoiminnan tulot, joita ei ole esitäytetyllä veroilmoituksella verolomakkeella 15 kohdassa 3. Taiteellisesta toiminnasta ja freelancertoiminnasta saadut tulot, joista ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Lomakkeella 15 ilmoitetaan lisäksi veronalaiset apurahat, stipendit ja palkinnot sekä verovapaat apurahat, stipendit ja palkinnot. Arvonlisäverovelvollinen taiteilija ilmoittaa tulot lomakkeella 15 ilman arvonlisäveroa. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

17 Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut
Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut Ammattitaiteilijalla on oikeus vähentää taiteen harjoittamisesta aiheutuneet menot, jos niitä ei ole maksettu verovapaalla apurahalla. Arvonlisäverovelvollinen taiteilija ilmoittaa taiteellisesta toiminnasta aiheutuneet menonsa lomakkeella 15 ilman arvonlisäveron osuutta. Arvonlisäverovelvollinen taiteilija on vähentänyt menojen arvonlisäveron arvonlisäverotuksessa, eikä sitä siten enää vähennetä uudestaan tuloverotuksessa. Ei arvonlisäverovelvollinen taiteilija ilmoittaa taiteellisesta toiminnasta aiheutuneet menonsa lomakkeella 15 arvonlisäveroineen. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

18 Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut
Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut Taiteelliseen toimintaan liittyvät menot eritellään lomakkeella 15 kohdassa 4 edellytettävällä tavalla. työhuoneen kulut, materiaali- ja tarvikekulut, puhelin- ja tietoliikennekulut, ammattikirjallisuus ja jäsenmaksut, työmatkakulut, taiteellisessa toiminnassa käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintamenosta verovuonna tehdyt poistot sekä muut kulut. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

19 Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut
Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut Työhuoneen kulut Jos taitelijalla on erillinen työhuone oman asunnon yhteydessä, kuluina voidaan vähentää työhuonetta vastaava suhteellinen osuus koko asunnon kuluista. Suhteellinen osuus voidaan laskea esimerkiksi pinta-alan mukaan. Suhteellisen osuuden laskeminen edellyttää kokonaiskulujen selvittämistä. Asunnon yhteydessä olevan erillisen työhuoneen käyttöä kannattaa muistiinpanoissa myös perustella hyvin, koska asiaa voi joutua selvittämään verotuksen toimittamisen yhteydessä. Selvitys voi olla vaikkapa muistiinpanoihin liitetty asunnon pohjapiirros, josta ilmenevät työkäytössä ja omassa käytössä olevat tilat. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

20 Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut
Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut Puhelin- ja tietoliikennekulut Taiteellisesta toiminnasta aiheutuneet puhelin- ja tietoliikennekulut ovat vähennyskelpoisia. Kun samalla puhelimella ja tietokoneella hoidetaan myös yksityisasioita (muuhun kuin taiteelliseen toimintaan liittyviä asioita), tulee miettiä mikä osuus kokonaiskuluista kohdistuu taiteelliseen toimintaan ja mikä yksityiskäyttöön. Muistiinpanoihin kannattaa merkitä itselleen muistiin, miten on päätynyt tiettyyn jakoperusteeseen. Kulujen jakamista koskevan laskelman (selvitys jakoperusteesta) voi joutua esittämään verotuksen toimittamisen yhteydessä. Selvityksen (laskelman) tekeminen edellyttää kokonaiskulujen selvittämistä. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

21 Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut
Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut Työmatkat (matkakustannukset) Matkakulut, jotka ovat aiheutuneet taiteellisen toiminnan tulojen hankkimisesta. Tässä ei tarkoiteta mahdollisen erillisen työhuoneen ja asunnon välisistä matkoista syntyneitä kustannuksia. Työ- tai työskentelymatkoista aiheutuneita vähennyskelpoisia menoja ovat matkakustannukset, majoittumiskustannukset sekä matkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset. Muistiinpanojen liitteeksi on syytä tehdä mahdollisimman tarkka selvitys matkan liittymisestä taiteelliseen toimintaan, matkan ajankohdasta, määränpäästä, matkakilometreistä ja käytetystä kuluneuvosta. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

22 Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut
Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut Poistot toiminnassa käytetyistä koneiden ja laitteiden hankintamenoista Jos toiminnassa käytetyn koneen ja/tai laitteen arvioitu käyttöaika on yli kolme vuotta tai hankintameno on yli 850 euroa, vähennetään hankintameno vuotuisin poistoin. Hankintamenoista tulon vähennykseksi hyväksyttävä poisto on enintään 25 % hankintahinnasta (poistamattomista hankintahinnasta). Tietokoneen hankintamenon vähentämiseen on otettu kantaa Verohallinnon vuosittain antamassa yhtenäistämisohjeessa. Tietokoneiden hankintamenojen vähentämistä käsitellään vuodelta 2008 toimitettavaa verotusta varten annetun yhtenäistämisohjeen kohdassa Ohje löytyy verohallinnon internet sivulta osiosta Vero-ohjeet. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

23 Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut
Tuloverolain mukaan verotettava – taiteellisen toiminnan kulut Muut kulut Muut kulut kohtaan merkittäviä eriä voivat olla esimerkiksi ulkopuolisella teetetyistä töistä aiheutuneet kulut, näyttelytoiminnan kulut, teosten kuljetuskulut, työhuoneen vakuutuskulut, teosten kuljetusvakuutuskulut, näyttelyvakuutuskulut, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltokulut, yrittäjäeläkevakuutusmaksut, apulaisille maksetut palkat sivukuluineen, edustus- ja mainoskulut sekä toimistotarvikkeet. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

24 Elinkeinoverolain mukaan verotettava
Elinkeinoverolain mukaan verotettava Elinkeinoverolain mukaan verotettava taiteilija on kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitolain säännösten mukaan laadittu kirjanpito muodostaa taitelijan verotuksen perustan. Taiteilijan kirjanpito on yleensä yhdenkertainen eli maksuperusteinen. Tulot, menot sekä korot merkitään kirjanpitoon silloin kuin maksu tapahtuu. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

25 Elinkeinoverolain mukaan verotettava
Elinkeinoverolain mukaan verotettava Poikkeuksena maksuperusteesta ovat muun muassa vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenon vähentäminen. Kirjanpitolain mukaan maksutapahtumat on kirjattava asia- ja aikajärjestyksessä. Kirjausten on perustuttava päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin. Tositteita ei lähetetä verohallintoon, eikä niitä liitetä veroilmoituslomakkeeseen, vaan ne säilytetään yhdessä kirjanpidon kanssa. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

26 Elinkeinoverolain mukaan verotettava
Elinkeinoverolain mukaan verotettava Muistiinpanovelvollisen on säilytettävä tositteet kuusi vuotta. Esimerkiksi vuoden 2008 tositteet voi hävittää vasta 2015. Verohallinnolla on halutessaan oikeus saada tositteet ja kirjanpitokirjat nähtäväksi/tarkistettavaksi. Elinkeinoverolain mukaan verotettava taiteilija täyttää esitäytetyn verolomakkeen lisäksi verolomakkeen 5 (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus). Arvonlisäverovelvollinen taiteilija merkitsee tulot ilman myynnistä suoritettavaa arvonlisäveron osuutta ja menot ilman vähennettävää arvonlisäveron osuutta. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

27 Elinkeinoverolain mukaan verotettava
Elinkeinoverolain mukaan verotettava Elinkeinoverolain mukaan verotettavan taiteilijan kannattaa käyttää kirjanpitonsa ja veroilmoituksensa tekemisessä asiantuntijan esim. tilitoimiston palveluita. Oikein laadittu kirjanpito on tuloverotuksen perusta. Verosuunnittelu on vaikeaa, jos ei hallitse verotusta kokonaisuutena. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

28 Yksityinen ammatinharjoittaja (toiminimi)
Yksityinen ammatinharjoittaja (toiminimi) Yksityisen ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulos lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa säädetyllä tavalla. Elinkeinotoiminnan positiivinen tulos verotetaan ammatinharjoittajan tulona ja jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi tuloverolaissa säädetyllä tavalla. Jos aviopuolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, voidaan yritystulo jakaa puolisoiden kesken. Ansiotulo-osuus jaetaan yleensä työpanosten suhteessa. Pääomatulo-osuus jaetaan yleensä puoliksi. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

29 Yksityinen ammatinharjoittaja (toiminimi)
Yksityinen ammatinharjoittaja (toiminimi) Yritystulon jako pääoma- ja ansiotuloksi tehdään elinkeinotoimintaan kuuluvan nettovarallisuuden perusteella. Pääomatuloksi erotetaan elinkeinotoimintaan sijoitetulle nettovarallisuudelle laskettu laskennallinen 20 %:n tuotto. Yrittäjä voi vaihtoehtoisesti vaatia, että pääomatulo-osuus lasketaan 20 %:n sijasta 10 %:n tuottona. Nettovarallisuudella tarkoitetaan yritystoimintaan kuuluvien varojen ja velkojen erotusta. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

30 Yksityinen ammatinharjoittaja (toiminimi)
Yksityinen ammatinharjoittaja (toiminimi) Yrityksen pääomatulo-osuus lisätään yrittäjän verovuoden muihin pääomatuloihin ja ansiotulo-osuus hänen muihin ansiotuloihinsa. Pääomatuloista ja ansiotuloista saadaan tehdä tuloverolaissa säädetyt vähennykset. Yksityinen ammatinharjoittaja ei voi maksaa palkkaa itselleen, eikä puolisolleen. Yksityinen ammatinharjoittaja voi ottaa yrityksestä varoja käyttöönsä ainoastaan yksityisottoina. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

31 Esimerkki Yksityisen ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan verotettava tulo on euroa ja elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on euroa. Tulo verotetaan yrittäjän tulona siten, että 800 euroa (20 % x 4 000) on pääomatulona verotettavaa tuloa. Ylimenevä osa euroa ( – 800 ) on ansiotulona verotettavaa tuloa. Elinkeinotoiminnan pääomatulosta vero on 224 euroa (28 % x 800 euroa). Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto

32 Esimerkki Elinkeinotoiminnan ansiotulosta valtion tulovero on 144 euroa. Kunnan ja seurakunnan tulovero on euroa *(Tku 18,00 ja evank.lut seurakunta 1,00) Verot ovat yhteensä euroa, jos ei ole muita pääoma- ja/tai ansiotuloja. Lisäksi yrittäjä maksaa sairaanhoito- ja päivärahamaksua YEL-työtulon perusteella. Vuonna 2008 sairaanhoitomaksun määrä on 1,24 % ja päivärahamaksun määrä on 0,81 %. Varsinais-Suomen verotoimisto Varsinais-Suomen verotoimisto


Lataa ppt "Taitelijan ja freelancerin tuloverotus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google