Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 – 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013/12.6.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 – 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013/12.6.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 – Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat / /

2 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin)
EU M€ Kansallinen M€ Yhteensä M€ EU M€ Kansallinen M€ Yhteensä M€

3 Rahoituksenjako rahastojen välillä (pl. Alueellinen yhteistyö)
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 61,6 % Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 38,4 %

4 Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö)
Valtakunnalliset teemat EAKR 10 % n. 13 milj. euroa/v (EU+ kansallinen) ESR 25 % n. 32 milj. euroa/v (EU+ kansallinen) Alueiden rahoitus* (kun valtakunnalliset teemat vähennetty) Itä- ja Pohjois-Suomi 70,61% n. 206 milj. euroa/v (EU+ kansallinen) Etelä- ja Länsi- Suomi 28,94 % n. 85 milj. euroa/v (EU+ kansallinen) Ahvenanmaa ,45 % n. 1,3 milj. euroa/v (EU+ kansallinen) *) Kestävän kaupunkikehittämisen (5 %:ia EAKR:stä) rahoitus otetaan IP- ja EL-osuuksista alueen verkostossa mukana olevien kaupunkiseutujen lukumäärän suhteessa.

5 Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat
EU-rahoitus (n. milj. €) Julkinen rahoitus yhteensä (n. milj. €) EAKR Osuus ESR Yhteensä TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR) 290 40 % 580 25 % TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) 384 53 % 768 33 % TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 212 47 % 424 18 % TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 149 298 13 % TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) 91 20 % 182 8 % TL 6 Tekninen tuki (EAKR) 51 7 % 102 4 % YHTEENSÄ 725 100 % 452 2 354 Vähähiilisen talouden tukemiseen käytetään vähintään 25 %:ia EAKR-rahoituksesta. Rahoitusosuus sisältyy toimintalinjojen 1 ja 2 osuuteen. Absoluuttiset summat ovat arvioita, koska Euroopan komission ei ole vahvistanut Suomen lopullista rahoitusta.

6 EAKR-toimintalinjat ja erityistavoitteet
TOIMINTALINJA (TL) ERITYISTAVOITE TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen    Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Yritysten energiatehokkuuden edistäminen Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty­minen kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

7 ESR-toimintalinjat ja erityistavoitteet
TOIMINTALINJA (TL) ERITYISTAVOITE TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen Kasvu- ja rakennemuutos­alojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

8 Valtakunnalliset teemat
Valtakunnalliset teemat = Valtakunnallisten teemojen rahoitus on tarkoitettu toimintaan, joka tuottaa erityistä lisäarvoa eri sektoripolitiikoiden tärkeimpien hankkeiden toteuttamiseen alueellisen toiminnan lisäksi ja sitä tukien. Teemoja voidaan käytännössä toteuttaa mm. valtakunnallisina tukirakenteina, koordinoivina hankkeina ja pilotteina. Hankepäätöksiä tehdään vain poikkeustapauksessa ministeriöissä. ESR:n valtakunnalliset teemat: nuorisotakuu, työvoiman liikkuvuus Euroopassa, maahanmuuttajien kotouttaminen, koulutusjärjestelmän kehittäminen siirtymiä tukeviksi, kasvu- ja rakennemuutosalojen tarvitseman osaamisen lisääminen sekä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen. Teemat voivat muuttua ohjelmakauden kuluessa toimintaympäristön kehityksen mukaan. EAKR:n valtakunnalliset teemat: Osaamis- ja innovaatioverkostot (tukee INKA-ohjelman toteutusta), jonka osana vähähiilinen talous

9 Valmistelun aikatauluja
TOUKOKUU –KESÄKUU 2013 Ohjelman rahoituksen ja toimintalinjojen päättäminen talpo:ssa 28.5. HALKE päätti ohjelman sisällöstä 4.6. SYYSKUU-LOKAKUU 2013 Valtioneuvosto hyväksyy kumppanuussopimuksen ja rr-ohjelman Asetusten hyväksyminen EU-tasolla Suomi toimittaa asiakirjat komission hyväksyttäväksi MARRASKUU-JOULUKUU 2013 Viralliset neuvottelut EU-komission kanssa Alueellisten suunnitelmien ja valtakunnallisten teemojen viimeistelyä KEVÄT 2014 Komissio hyväksyy Suomen kumppanuussopimuksen ja rr-ohjelman Ohjelman toimeenpano alkaa

10 Taustaa rakennerahastojen ohjelmakaudesta 2014 - 2020

11 Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Euroopan aluekehitysrahaston tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla. Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä uusien vähähiilisten ja ympäristöteknologioiden kehittämistä palvelualojen uusia, luovia hankkeita pk-yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä

12 Euroopan sosiaalirahasto ESR
Euroopan sosiaalirahaston tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä. Euroopan sosiaalirahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuusongelman helpottamista nuorten työllistymistä työvoiman ikääntymisen vaikutuksiin varautumista henkilöstön osaamisen ja työorganisaatioiden kehittämistä koulutuksen työelämävastaavuutta sekä siirtymisiä työ- ja koulutusurilla syrjäytymisen ehkäisyä

13 ERI-rahastojen kumppanuussopimus
Kumppanuussopimus on sitoumus EU:n yhteisten tavoitteiden (älykäs, kestävä ja osallistava kasvu) toteuttamisesta ERI-rahastoilla – alueelliset haasteet ja erityispiirteet huomion ottaen ERI-rahastot = Euroopan rakenne- ja investointirahastot Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

14 KUMPPANUUSSSOPIMUS Manner-Suomen Manner-Suomen Manner-Suomen
kalatalousohjelma Ahvenanmaan Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Ahvenanmaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Ahvenanmaan

15 SUOMEN KASVU JA KILPAILUKYKY
Eurooppa 2020-strategia ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) rahoitusprioriteetit Suomessa (kumppanuussopimus) OSALLISTAVA KASVU Työvoimaosuuden lisääminen parantamalla työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja koulutuspolitiikkaa ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö SUOMEN KASVU JA KILPAILUKYKY KESTÄVÄ KASVU Resurssien kestävämpään ja tehokkaampaan käyttöön perustuva ympäristöystävällinen kasvu ERI-rahastot = Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatatalousrahasto 15

16 Suomen rakennerahastorahoituksen koostumus
(2011 hinnoin) 2007 – 2013 M€ 2014 – 2020 M€ Perusrahoitus 1 306 908 Harvan asutuksen erityisrahoitus (vain IP-Suomi) 326 271 Alueellinen yhteistyö 123 141 YHTEENSÄ 1 755 1 320 Manner-Suomen ja Ahvenanmaan rakennerahasto-ohjelmien EU-rahoitus muodostuu perusrahoituksesta ja harvan asutuksen erityisrahoituksesta (n M€). Komissio ei ole vielä virallisesti ilmoittanut Suomelle koheesiopolitiikan (rakennerahastojen) saantoa. Käytössä on vain epäviralliset luvut, joihin tulee kohdistumaan vielä mm. rahanarvon muutokseen liittyviä vähäisiä korjauksia.

17 Esimerkkejä rakennerahasto-ohjelman tukemasta toiminnasta EAKR
TL 1 PK-yritystoiminnan edistäminen uudenlaiset yrityskiihdyttämöt ja uudet yritysten synnyn edistämisen mallit olemassa olevien yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävät investoinnit ja kehittämishankkeet (tuotteistaminen ja kaupallistaminen) pk-yritysten energiatehokkuuteen ja uuden teknologian käyttöönottoon liittyvät investoinnit pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen, mm konsultointi yritysverkostot, -klusterit ja muut yritysten kumppanuudet ja yhteistyömuodot pk-yritysten kilpailukykyä edistävät liikenne- ja logistiikkaratkaisut (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa) TL 2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri, osaamiskeskittymät ja T&K- ympäristöt, kehitysalustat yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisyhteisöjen tutkimusyhteistyö ja verkottuminen yrityslähtöiset soveltavan tutkimuksen hankkeet uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehitys (myös käytäntölähtöiset innovaatiot) ja käyttöönotto (erityisesti cleanctech , uusiutuva energia ja energiatehokkuus) koulutuksen ja tutkimuksen vientiedellytykset (esiselvitykset)

18 Esimerkkejä rakennerahasto-ohjelman tukemasta toiminnasta ESR
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ohjeistus, koulutus ja tukipalvelut nuorisotakuun toimeenpanossa työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien ohjaus- ja tukipalvelut (mm. työvoimapoliittiset toimet) uudenlaiset työvoima- ja yrityspalvelut maahanmuuttajien vastaanoton palvelut ja muut kotouttamistoimenpiteet työhyvinvoinnin koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä toimintamallit ja palvelut työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutumiskykyä parantavat toimet sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistävät hankkeet TL 4 Osaaminen, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen opiskelijoiden työelämäyhteydet ja yrittäjyysmyönteisyys aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmät aikuiskoulutuksen kehittämien etenkin kasvu- ja rakennemuutosaloilla siirtymävaiheita tukevat palvelut koulutusvaihtoehtoja erityisryhmille (mm. maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumisen vahvistaminen TL 5 Osallisuus- ja köyhyyden torjunta työ- ja toimintakykyä tukevat palvelut (mm. päihde- ja mielenterveystyö ja kuntoutus) nuorten syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet ja palvelukehitys monialainen ammatillinen yhteistyö ja osaaminen (mm. konsultointi ja verkottuminen) asukaslähtöiset toimintatavat ja palvelut osallisuuden tukemisessa


Lataa ppt "Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 – 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013/12.6.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google