Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntakulttuuri kohtaa 2013 Mahdollisuuksia kulttuurille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntakulttuuri kohtaa 2013 Mahdollisuuksia kulttuurille"— Esityksen transkriptio:

1 Kuntakulttuuri kohtaa 2013 Mahdollisuuksia kulttuurille
Satu Kantola, Lapin liitto

2 Kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
yksi ohjelma-asiakirja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ajalle – valmistelua johtaa työ- ja elinkeinoministeriön Alueosasto alueelliset suunnitelmat ohjelman pohjana Itä- ja Pohjois-Suomi Etelä- ja Länsi-Suomi valmistelusta vastannut maakunnan liitot yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien sekä alueen kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa

3 Rakennerahasto-ohjelma 2014 – 2020
Ohjelma-alue: Itä- ja Pohjois-Suomen suuralue, Etelä- ja Keski-Suomen suuralue sekä Ahvenanmaa Toimintalinjat TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR) TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) TL 5 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) TL 6 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) TL 7 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) TL 8 Tekninen tuki

4 Rahoituksen jakaantuminen
Suomen koko rr-ohjelma yhteensä M€ (kuluvalla kaudella M€ => vähennys n. 1/3) Valtakunnalliset teemat EAKR 10 % n. 13 milj.€/v ESR 25 % n. 32 milj.€/v Alueiden rahoitus (kun vk teemat vähennetty) Itä- ja Pohjois-Suomi 70,61 % eli n. 206 milj.€/v Etelä- ja Länsi-Suomi 28,94 % eli n. 85 milj.€/v Ahvenanmaa 0,45 % eli n. 1,3 milj.€/v Tällä hetkellä käydään neuvotteluja IP-alueella neuvotteluja siitä, miten rahoitus sen sisällä jakaantuu eli Lapin osuus ei ole vielä tiedossa. Piirakan taustalla olevat luvut: IP-alue ELSA-alue valtakunnalliset ohjelmat Ahvenanmaa Vähävaraisten apu Tekninen tuki Yhteensä

5 EU:n rakennerahastojen hallinnointi uudistuu
Hallinnon ja aluekehityksen ministeriötyöryhmä : 4 ELY-keskusta erikoistuu rakennerahastojen hallinnointiin Jokaisella suuralueella on oma rakennerahastotoimintaan erikoistunut ELY-keskus Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Kaikissa ELY-keskuksissa säilyvät alueelliset asiantuntijat, jotka mm. valmistelevat hankkeita ja pitävät yhteyttä aluekehitystoimijoihin Maakunnan liittojen osalta ei vielä tietoa siitä, tuleeko hallinnointi uudistumaan Koska EU:n tuen määrä vähenee kolmanneksella tulevalla ohjelmakaudella, on väistämätöntä että myös hallintoa tehostetaan. Hallinnon tehostamisella tavoitellaan n. 86 henkilötyövuoden vähennystä vuoden 2015 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2013 tasoon. Vähennys koskee ELY-keskuksia, maakunnan liittoja ja keskushallintoa.

6 Valmistelun aikatauluja
Ohjelma-asiakirjan julkinen kuuleminen on alkanut kestäen 30 päivää Kuulemiseen mennessä ohjelmaluonnos menisi myös komission epäviralliseen konsultaatioprosessiin Komission asetuspaketti hyväksyttäneen EU-tasolla marras-joulukuussa 2013 => Suomen ohjelma mahdollista komission toimesta hyväksyä n. 12/2013 tai alkuvuodesta 2014 VN-käsittely loppuvuodesta 2013/alkuvuodesta 2014 (riippuu komission antamasta palautteesta) Valtakunnalliset ja alueelliset sisällöt hyväksyttäisiin kevään 2014 seurantakomiteassa 1. hakukierros, kun ohjelma hyväksytty

7 YVA -kuulemismenettely
Mielipiteiden esittäminen: Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ohjelmaluonnoksesta sekä siitä laaditun ympäristö-selostuksen sisällöstä. Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa Saatu palaute otetaan huomioon valmisteltaessa Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Ohjelmaluonnoksesta sekä siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne mennessä osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto, PL 32, Valtioneuvosto tai

8 Ohjelman painopisteet EAKR
Pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen Vähähiilisen talouden edistäminen Alueellisen saavutettavuuden parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomi) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) keskittyy yritysten uuden liiketoiminnan, kasvun, kansainvälistymisen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen sekä uuden teknologian ja vähähiilisten ja energiatehokkaiden innovaatioiden käyttöönottoon. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä kehitetään alueellisten vahvuuksien pohjalta. Vahva painotus on uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä.

9 TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
Investointiprioriteetti 1: yrittäjyyden edistäminen Erityistavoite 1.1: Uuden liiketoiminnan luominen Erityistavoite 1.2: Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen Investointiprioriteetti 2: toimet, joilla tuetaan pk-yritysten edellytyksiä sitoutua kasvu- ja innovaatioprosesseihin Erityistavoite 2.1: Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Investointiprioriteetti 3: Tutkimuksen, innovoinnin ja vähähiilisten teknologioiden käyttöönoton edistäminen 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen Investointiprioriteetti 1: yrittäjyyden edistäminen, erityisesti helpottamalla uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä ja tukemalla uusien yritysten perustamista mm. yrityshautomoiden avulla Tuettavaa toimintaa Uusien yritysten käynnistyminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen Pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen sekä markkinoille pääsy Pk-yritystoimintaa tukevien liikenneyhteyksien (älyliikenne mahdollisuudet huomioiden) kehittäminen yrityskeskittymiin ja –puistoihin, liikenne- ja logistiikkaterminaaleihin sekä teollisen tuotannon ja jalostuksen kannalta keskeisille alueille Pk-yritystoimintaa tukevat raide- ja lentoliikenteeseen sekä satamiin ja rajaliikenteeseen liittyvien liikennejärjestelyjen kehittäminen Alueen pk-yritystoimintaa tukevien matka- ja kuljetusketjujen sekä logistiikkakeskusten kehittäminen Investointiprioriteetti 2: toimet, joilla tuetaan pk-yritysten edellytyksiä sitoutua kasvu- ja innovaatioprosesseihin Kasvuhakuisten, kansainvälistyvien ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamisen ja kv-valmiuksien vahvistaminen Kasvua, kansainvälistymistä ka kilpailukykyisyyttä edistävät pk-yritysten investoinnit ja kehittämishankkeet Yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yritysten yhteistyömuotojen kehittäminen Pääomasijoitukset yritysten kasvun turvaamiseksi Investointiprioriteetti 3: Tutkimuksen, innovoinnin ja vähähiilisten teknologioiden käyttöönoton edistäminen Pk-yritysten energiatehokkaiden ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen sekä markkinoille pääsy Pk-yritysten energiatehokkuutta kehittävät hankkeet, jotka edistävät niiden kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyisyyttä Vähähiilisten yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yritysten yhteistyömuotojen kehittäminen

10 TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
Investointiprioriteetti 4: tutkimus- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuurin parantaminen, alan huippuosaamisen kehittäminen ja osaamiskeskusten edistäminen Erityistavoite 4.1: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Investointiprioriteetti 5: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Erityistavoite 5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Investointiprioriteetti 3: Tutkimuksen, innovoinnin ja vähähiilisten teknologioiden käyttöönoton edistäminen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Investointiprioriteetti 4 Tuettavaa toimintaa Alueen elinkeinotoimintaa tukevien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuurin kehittäminen Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien luominen ja kehittäminen T&k&i-ympäristöjäen ja kehitysalustojen kehittäminen alueiden osaamiskärjet huomoiden Yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten t&k&i-yhteistyön lisääminen Luonnonvarojen laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyvän t&k&i-toiminnan edistäminen + sitä edistävät pilotointi- ja demonstraatiohankkeet Investointiprioriteetti 5 Pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden Uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyypit, pilotointi ja demonstraatiot Elinkeinoelämää tukeva soveltava tutkimus, selvitykset ja kokeilut sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessit Elinkeinoelämän edellytyksille tärkeät innovaatiot, jotka tähtäävät ympäristön laadun parantamiseen Ympäristöhaittoja ja –riskejä vähentävät innovaatiot Investointiprioriteetti 3 Vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen Uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien protoryypit, pilotoinnit ja demonstraatiot Vähähiilisyysstrategian toteuttamisen kannalta keskeiset innovatiiviset ratkaisut ja selvitykset Vähähiiliset liikennejärjestelmät ja liikkumismuodot Asumisen energiatehokkuutta parantavat innovaatiot ja teknologiat Alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevat verkostot ja yhteistyömuodot

11 Mahdollisuuksia kulttuurille
Tuleva rakennerahastokausi painottaa suuresti elinkeino- ja työllisyysnäkökulmaa Luovien ja kulttuurialojen mahdollisuus on toimia ennenkaikkea ns. sisällöntuottajana toimintalinjoissa toteutettaviin tavoitteisiin Voivat tuoda uudenlaisia tapoja esim. matkailun tuotteistamiseen Luovien ja kulttuurialojen yritystoimintaa voidaan edistää samalla tavoin kuin muidenkin toimialojen yrityksiä Mm. kasvu, kansainvälistyminen

12 Kiitos!


Lataa ppt "Kuntakulttuuri kohtaa 2013 Mahdollisuuksia kulttuurille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google