Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ohjelmapäällikkö Soile Juuti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ohjelmapäällikkö Soile Juuti"— Esityksen transkriptio:

1 Ohjelmapäällikkö Soile Juuti
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014

2 EAKR-rahoituksen sisällölliset teemat
Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen Tutkimuksen, teknologian ja innovoinnin tukeminen Vähähiilisen talouden parantaminen kaikilla aloilla (vähintään 25 % EAKR-rahoituksesta)

3 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
EAKR-toimintalinjat TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Rahoittajat: RR-ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Kehittämistuki Pohjois-Savon liitto Alueellinen kehittämistuki Perusrakenteen investointituki Tekes Rahoittajat: RR-ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Kehittämistuki Pohjois-Savon liitto Alueellinen kehittämistuki Tekes

4 EAKR-rahoitus vuonna 2014 Pohjois-Savossa (myöntövaltuus EU+valtio)
Toimintalinja EU+valtio yht. (milj. €) Pohjois-Savon liitto Tekes RR-ELY-keskus, kehittämis- rahoitus (milj. €) RR-ELY-keskus, yritys-tuet TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky 10,38 1,99 0,29 8,10 TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 10,74 6,10 1,05 1,28 2,31 Yhteensä 21,12 8,09 1,57 10,41

5 Tavoitteet Toimintalinja Erityistavoiteet*
1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittyminen kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen *Pääsääntö: Kaiken rahoitettavan toiminnan on tuettava jotain ohjelman erityistavoitetta Etunimi Sukunimi

6 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Millaista toimintaa tuetaan EAKR-kehittämisrahoituksella? TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Etunimi Sukunimi

7 Uuden liiketoiminnan luominen
Erityistavoite Uuden liiketoiminnan luominen Uusien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä (ml. yrityskiihdyttämömallit) Pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista, kaupallistamista ja markkinoille pääsyä

8 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Erityistavoite Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Kasvuhakuistan, kansainvälistyvien ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamisen ja kv-valmiuksien vahvistamista Yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yritysten yhteistyömuotojen kehittämistä

9 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
Erityistavoite Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen Uusien vähähiilisyyttä edistävien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä Pk-yritysten vähähiilisten ja resurssitehokkaiden ideoiden, tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista ja kaupallistamista sekä markkinoille pääsyä Pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyisyyttä edistäviä investointeja. Kehittämishankkeita, jotka parantavat yrityksen vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta Vähähiilisten yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yritysten yhteistyömuotojen kehittämistä

10 Erityistavoite Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen Pk-yritystoimintaa tukevien liikenneyhteyksien kehittämistä yritystoiminnan kannalta keskeisille alueille (sis. älyliikenneratkaisut) Pk-yritystoimintaa tukevien liikennejärjestelyjen kehittämistä liittyen raide-, lento- ja rajaliikenteeseen sekä satamiin Pk-yrityksiä tukevien matka- ja kuljetusketjujen sekä logistiikkakeskusten kehittämistä Pohjois-Savon liiton tuki: Perusrakenteen investointitukea

11 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Millaista toimintaa tuetaan EAKR-kehittämisrahoituksella? TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Etunimi Sukunimi

12 Erityistavoite Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymisen kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Elinkeinotoimintaa tukevan t&k&i-toiminnan infrastruktuurin kehittämistä hyödyntäen pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämistä ja luomista, huomioiden alueen osaamiskärjet Tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, julkisyhteisöjen ja yritysten t&k&i-yhteistyön lisäämistä, myös kansainvälisellä tasolla Infra: voidaan rahoittaa välineitä ja toimintatapoja T&o&i –keskittymät: vahvoja aloja uudistetaan Myös uusia luodaan Osaamista kehitetään yritysten kannalta tärkeille aloille je eri alojen rajapinnoille Yhteistyön lisääminen, myös kv-tasolla: Toiminnan taustalla tulee olla elinkeinoelämän tarpeet Uusien ratkaisujen (tutkimustulokset) kaupallistamisen tehostamista Huomio: nuoret ja naiset Tuetaan kansainvälistymista ja verkostoihin osallistumista osana hanketta. Tavoitteena mm. Horisontti 2020-ohjelman ja muiden kv-rahoitusohjelmien tahokkaampi hyödyntäminen - keskeistä kv- toiminnan taustalla on myös yritysten ja t&k&i –toimijoiden yhteystyön syventäminen

13 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Erityistavoite Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa Uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita Elinkeinoelämää tukevan soveltavan tutkimuksen, selvitysten, kokeilujen sekä toiminta-, ja palvelu ja kaupallistamisprosessien kehittämistä Ympäristöhaittoja ja –riskejä vähentäviä innovaatioita Ympäristön laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyvää elinkeinoelämälle tärkeää t&k&i-toiminnan edistämistä

14 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Erityistavoite Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotanto-menetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa Uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita Innovatiivisia ratkaisuja ja selvityksiä, jotka keskeisiä vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisessa kohta: huomioiden tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristökustannukset

15 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
…JATKUU Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Vähähiilisten liikennejärjestelmien ja liikkumismuotojen kehittämistä Asumisen energiatehokkuutta parantavien innovaatioiden ja teknologioiden kehittämistä Alueellisten materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevien verkostojen sekä yhteistyömuotojen luomista kohta: huomioiden tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristökustannukset

16 Teemaohjelmat Itä- ja Pohjois-Suomen teemaohjelmat:
Pohjois-Savon teemaohjelmat: Kone- ja energiateknologia Terveysklusteri ja terveyttä tukevat elintarvikkeet => Aktivaattorit koordinoimaan toimintaa Toteuttaa Pohjois-Savon Maakuntaohjelmaa v Itä- ja Pohjois-Suomen teemaohjelmat: Kestävä kaivosteollisuus Puuraaka-aineen uudet käyttömahdollisuudet => Yhdistää maakuntien voimavarat yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi Toteuttaa hallituksen ’Katse Pohjoiseen’ Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelmaa Pohjois-Savon haku avautunee loppuvuodesta 2014 IP-alueen haku toteutetaan v puolella.

17 Kehittämishankkeissa
Tuensaajia voivat olla mm. elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, muut julkisyhteisöt, julkisomisteiset teknologiakeskukset ja -keskittymät, yhdistykset ja osuuskunnat Kansainvälisyys korostuu: Hankkeeseen voi sisällyttää kansainväliseen, lisäarvoa tuottavaan verkottumiseen liittyviä kustannuksia Edellytetään fokusoituja hankkeita, joiden kohderyhmät ja vaikuttavuustavoitteet ovat selkeät (osa ohjelman rahoituksesta myönnetään saavutettujen tuotosten perusteella; ns. suoritusvaraus)

18 Hankerahoituksen tukitaso
Kehittämishankkeet: 70 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista Perusrakenteen investointihankkeet: 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista Etunimi Sukunimi

19 Hankehaut (EAKR ja ESR –hankkeet)
Hakemuksia voi jättää EURA järjestelmään alkaen Hakujen päättymisajat: Syyskuun loppu 2014 (alustava) Tammikuun loppu 2015 (alustava)

20 Yhteyshenkilöt/EAKR kehittämisrahoitus:
Ohjelma-aineisto: <Rakennerahastokausi Yhteyshenkilöt/EAKR kehittämisrahoitus: Pohjois-Savon liitto: Soile Juuti, ohjelmapäällikkö, p Kari Tarkiainen, EU-hankekoordinaattori, p Juha Minkkinen, EU-hankekoordinaattori, p ELY-keskus: Jaana Tuhkalainen, rakennerahastoasiantuntija, p Timo Ollila, rakennerahastoasiantuntija, EAKR/Tekes, p Etunimi Sukunimi


Lataa ppt "Ohjelmapäällikkö Soile Juuti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google