Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Euroopan sosiaalirahasto ja kulttuurin ja luovien alojen kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020 Kuntakulttuuri kohtaa Lapin kuntakulttuurityöntekijöiden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Euroopan sosiaalirahasto ja kulttuurin ja luovien alojen kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020 Kuntakulttuuri kohtaa Lapin kuntakulttuurityöntekijöiden."— Esityksen transkriptio:

1 Euroopan sosiaalirahasto ja kulttuurin ja luovien alojen kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020 Kuntakulttuuri kohtaa Lapin kuntakulttuurityöntekijöiden työkokous 26. – 27.9.2013 Satu Huikuri Lapin ELY-keskus

2 Euroopan sosiaalirahasto ESR Euroopan sosiaalirahaston tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. ESR:n tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia sekä kehittää järjestelmiä, jotka parantavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä. Euroopan sosiaalirahasto tukee mm. - osaavan työvoiman saatavuutta - nuorten työllistymistä - työvoiman ikääntymisen vaikutuksiin varautumista - henkilöstön osaamisen ja työorganisaatioiden kehittämistä - koulutuksen työelämävastaavuutta sekä siirtymiä työ- ja koulutus-urilla - syrjäytymisen ehkäisyä

3 •ESR-rahoitus 7 vuodelle (n. 0,96mrd € EU+valtio) kolmessa toimintalinjassa: TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47%) TEM TL4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (33%) OKM TL5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (20 %) STM •ESR:n osuus kaikista rakennerahastovaroista 38,4% •Valtakunnallisen hanketoiminnan osuus 25%, suurin osa rahoituksesta alueilla •Vrt. ESR-rahoitus 2007-2013 1,356 mrd (ilman teknistä tukea) Kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma (luonnos 22.8.2013)

4 Ohjelma-asiakirjan rakenne: Toimintalinja (TL)(ESR asetus) Investointiprioriteetti (IP)(ESR asetus) Erityistavoite (ET)(jäsenvaltio asettaa) Indikaattori(yhteinen tai jäsenvaltion asettama tulos- ja tuotosindikaattorit) Kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma (luonnos 22.8.2013)

5 IP: Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen ET: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen •Tuetaan nuorisotakuun toimeenpanoa mm. nuorille suunnatun ohjauksen, koulutuksen ja tukipalvelujen keinoin (nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen) •Kehitetään uudenlaisia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa oleville kohdennettaviin (ml. Pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset) palveluihin mm. monialaisia palveluita ja palveluun ohjausta sekä eri toimijoiden välistä monialaista verkosto- ja yritysyhteistyötä edistämällä • kehitetään maahan muuttaneiden vastaanoton palveluita, tuetaan kotouttamistoimenpiteitä ja tuetaan pysyvän poikkihallinnollisen kotouttamistyön tukirakenteen luomista (kulttuuri kotoutumisessa) Kohderyhmät: Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työ-markkina- asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vammaiset ja etniset vähemmistöt), kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot, työnantajat TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (1)

6 IP: Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin ET: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen •vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa kehittämällä; (Tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä sekä kulttuuri- ja luovien alojen osaajien työllistymistä) •tarjotaan ja kehitetään tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistetaan aiheeseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista; (kulttuuri työhyvinvoinnin edistämisessä) •kehitetään ja vahvistetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja ja palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota ikääntyvien työssä jaksamiseen; •kehitetään ja levitetään yritysten ja työorganisaatioiden uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (2)

7 IP: Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin ET: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen •Kehitetään työuria ja työn tuottavuutta (ml. työssä jaksaminen, ikäjohtaminen) terveyttä edistävän liikunnan ja kulttuuritoiminnan avulla. •Vahvistetaan kulttuurisia ja liikunnallisia elämäntapoja eri elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa. •Edistetään työssä jaksamista sekä kehitetään ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita (ml. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen 3. sektorin tarjoamat palvelut). Kohderyhmät: pk-yritysten henkilöstö ml. Yrittäjät, kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, julkiset työorganisaatiot, työnantajat TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (2)

8 TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (3) IP: Naisten ja miesten tasa-arvo sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen ET: työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen •kehitetään ja tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta, mentorointia ym. toimenpiteitä, joilla vähennetään sukupuolten välisiä koulutus- ja osaamiseroja; •tarjotaan ohjausta ja koulutusta työllistävillä aloille ottaen huomioon sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen; •tuetaan naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä  erityisesti työnantaja­yrittäjyyttä ja innovaatioiden hyödyntämisestä lähtevää  tukevaa osaamista Kohderyhmät: työssäkäyvät, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet Koulutusorganisaatiot, työnantajat, työllisyys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajat, järjestöt

9 TL 4 Koulutus ammattitaito ja elinikäinen oppiminen IP: Parannetaan pääsyä elinikäiseen oppimiseen, kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään koulutusjärjestelmien relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta ET: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen ET: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen •ke hitetään ja vahvistetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita; •lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm. oppisopimuskoulutuksella ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantamalla; •kehitetään erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) koulutusvaihtoehtoja ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumista •Kehitetään aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmiä ja parannetaan koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottaen •Tuetaan työssä olevien miesten ja naisten osaamisen ja ammattitaidon parantamista

10 TL 4 Koulutus ammattitaito ja elinikäinen oppiminen IP: Parannetaan pääsyä elinikäiseen oppimiseen, kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään koulutusjärjestelmien relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta ET: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen ET: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen •Kehitetään uusia menetelmiä ja keinoja vahvistetaan uutta luovaa osaamista läpileikkaavasti osaamisen ja taitojen rakentamisessa yrittäjyydessä, T&I:ssä, työllisyydessä ja osallisuudessa. •Edistetään luovien alojen osaamista, ml. markkinointiosaaminen Kohderyhmät: opiskelijat, työssäkäyvät, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, koulutuksen tarjoajat

11 TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta IP: Aktiivinen osallisuus ET: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen •kehitetään osallisuutta vahvistavia kokonaisvaltaisia palveluita erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta ja vahvistetaan monialaista ja ‑ ammatillista yhteistyötä sekä parannetaan siihen liittyvää osaamista; •tarjotaan nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ja kehitetään siihen liittyviä palveluita; •kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita osallisuuden tukemisessa

12 TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta IP: Aktiivinen osallisuus ET: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen •Tässä TL:ssa kulttuuri osallisuuden nostamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä •Vahvistetaan monialaista yhteistyötä. •Vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osaamista ja toimintatapoja palveluiden kehittäjänä. Kohderyhmät: työttömät, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat – erityisesti nuoret, maahanmuuttaja- taustaiset, romanit, vajaakuntoiset ja ikääntyvät, työllisyys- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat, työnantajat Ensisijaisesti väestöryhmät, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toiminta- kyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista ennen työllistymistä avoimille työmarkkinoille


Lataa ppt "Euroopan sosiaalirahasto ja kulttuurin ja luovien alojen kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020 Kuntakulttuuri kohtaa Lapin kuntakulttuurityöntekijöiden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google