Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kertakorvausmenettely: Pohjois-Savon ELY-keskus Rakennerahastoasiantuntija Merja Hilpinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kertakorvausmenettely: Pohjois-Savon ELY-keskus Rakennerahastoasiantuntija Merja Hilpinen."— Esityksen transkriptio:

1 Kertakorvausmenettely: Pohjois-Savon ELY-keskus Rakennerahastoasiantuntija Merja Hilpinen

2 ESR Yleiset valintaperiaatteet, kertakorvausmalli projektimainen toimintamalli ja kertakorvauksen toimenpiteet; verkostomaisuus, projektien yhteistyö, klusterit, yhteiset tukitoimet; toimenpiteiden ja palveluiden räätälöinti kysyntää vastaavasti; kumppanuus ja yhteistyö (paikallinen, alueellinen, kolmas sektori); julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus; eri viranomaisten yhteistyö / poikkihallinnollisuus (temaattinen voimavarojen yhdistäminen); sosiaaliset innovaatiot; hyvien käytäntöjen toteuttaminen, levittäminen ja juurruttaminen; kansainvälisyys ja kansainvälistyminen; sukupuolten välinen tasa-arvo.

3 ESR Välttämättömät ehdot valinnalle a)Projekti sopii ESR-ohjelmaan ja johonkin haussa avoinna olevaan ohjelman toimintalinjaan b) Projektin toteuttajaorganisaatio on tukikelpoinen ohjelmasta myönnettävään tukeen c) Projekti edistää vahvasti ainakin yhtä seuraavista ESR- ohjelman horisontaalisista painotuksista: sukupuolten välinen tasa-arvo sekä miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet työ­elä­ mässä, kansainvälisen, kansallisen, alueellisen ja/tai paikallisen tason kumppanuus sekä työmarkkinaosapuolen ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen eri tasoilla, teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot (sosiaalisia innovaatiot voivat liittyä esim. teknologiaan, kaupallistamiseen, organisaatioiden toimintaa tai sosiaalisiin käytäntöihin, kestävä kehitys jonkin/joidenkin seuraavan ulottuvuuden osalta: sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävän kehityksen ulottuvuus.

4 ESR II Yleiset arviointiperusteet Projektisuunnitelma on toteutuskelpoinen ja perustuu ennalta selvitettyyn tarpeeseen. Projektin toteuttajalla on taloudelliset edellytykset projektin toteuttamiseksi ja projektille esitetyt resurssit ovat realistiset projektisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin toteuttajalla on esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi osaamista ja kokemusta. Projektin toteuttajalla on toteutuksen kannalta oleelliset verkostot ja järjestetty yhteistyö oleellisiin sidosryhmiin. Projektissa on tarkoitus saavuttaa välittömiä tai välillisiä pitkäkestoisia työllisyyttä edistäviä tai ylläpitäviä tuloksia ja vaikutuksia.

5 Maakunnan yhteistyöasiakirja, ESR painopisteet Toimintalinja 1 yrittäjyyden edistäminen, alkavien yritysten tukeminen ja erityisryhmien yrittäjyyden tukeminen työyhteisöjen joustavuuden ja muutosvalmiuden lisääminen; monimuotoistuvat työyhteisöt sekä työhyvinvoinnin turvaaminen pk-yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä tuottavuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen yrityksissä Toimintalinja 2 nuorten työllisyysvalmiuksien kehittäminen työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon varmistaminen sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhdenvertaisten työmarkkinoiden kehittämiseksi ikääntyvien työllistyvyyden tukeminen

6 Maakunnan yhteistyöasiakirja, ESR painopisteet jatkuu Toimintalinja 3 innovaatioympäristöjen ja -verkostojen luominen ja tukeminen alueellisten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi työelämälähtöisten ja -läheisten palvelu- ja koulutusjärjestelmien kehittäminen Toimintalinja 4 työperusteisen maahanmuuton edistäminen yleinen kansainvälisyyskasvatus, hyvien käytäntöjen etsiminen, levittäminen ja valtavirtaistaminen kansainvälinen yhteistyö viranomaisten ja alueiden kesken sekä alueellisten, temaattisten ja kansallisten verkostojen kesken

7 Pohjois-Savon ELY-keskus EAKR painopisteet Rahoitetaan Työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävien uusien toimintamallien kehittämiseen liittyviä investointeja Matkailuelinkeinoa ja alueen vetovoimaisuutta tukevat hankkeet Muut uusien työpaikkojen syntymistä edistävät investointihankkeet Edistetään vesistöjen kunnostusta ja vesihuoltoa, vesienhoidon järjestämiseen liittyvät toimenpiteet kuten vesistöjen kunnostushankkeet ja vesihuoltohankkeet Kehitetään ja luodaan edellytyksiä luonto- ja kulttuurimatkailulle, Natura-alueisiin liittyvän palveluvarustuksen parantaminen, matkailua ja virkistystä parantavan infrastruktuurin parantaminen Tehdään selvityksiä ja suunnitelmia, jotka parantavat ympäristön laatua sekä alueen vetovoimaisuutta yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden näkökulmasta.

8

9 Kertakorvausmenettely - Pohjois-Savon liiton linjaukset 19.1.2012 Ohjelmapäällikkö Soile Juuti soile.juuti@pohjois-savo.fi www.pohjois-savo.fi

10 Yleiset linjaukset kertakorvausmenettelyn käytöstä hakija esittää, mitä kustannusmallia haluaa käyttää hankkeessa rahoittaja tekee päätöksen siitä, soveltuuko hanke kertakorvausmenettelyyn kertakorvauksen määrä vahvistetaan päätöksessä

11 Mitä voi rahoittaa 1.hankkeita, jotka täyttävät kertakorvausmenettelyn yleiset kriteerit, kuten esim. budjetti max. 50 000 € (julkista rahoitusta) selkeät kertaluonteiset toimet, joissa yksiselitteinen tulos hanke toteutetaan pääosin itse 2.hankkeita, jotka ovat EAKR-toimenpideohjelman, sen valittujen kehittämisteemojen ja painotusten mukaisia tarkemmin www.pohjois.savo.fi - Maakunnan yhteistyöasiakirja 2012 ja - Maakuntaohjelmana toteuttamissuunnitelma 2012-2015

12 EAKR: Yleiset välttämättömät kriteerit Hankkeen tulee olla : 1) ohjelman mukainen, myös maakunnallisia painopisteitä tukeva, 2) toteuttamiskelpoinen, 3) toteutustavaltaan taloudellinen ja kustannustehokas, 4) kestävän kehityksen periaatteiden mukainen Hankkeen tulee täyttää kaikki kriteerit

13 EAKR: Yleiset arviointikriteerit 1. pysyvää tai pitkäaikaista lisäarvoa tuottava 2. innovatiivinen, alueellista kilpailukykyä, vetovoimaa ja uudistumista edistävä 3. työllisyyttä edistävä 4. uutta yritystoimintaa synnyttävä 5. pk-yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille edistävä 6. yrityksen kasvua tukeva 7. yritysten verkostoitumista ja klustereita edistävä 8. innovaatiojärjestelmiä vahvistava 9. T&K -toimintaa pk-yrityksissä lisäävä 10. tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntämistä edistävä 11. alueen vetovoimaa lisäävä 12. tasa-arvoa tukeva Jokainen kriteeri pisteytetään

14 EAKR TL2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Tutkimus- ja innovaatioympäristön vahvistamista ja verkostoitumisen edistämistä; hankkeiden tuettava elinkeinoelämää Teemat: 1.energiateknologia, 2.teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät, 3.mittaus- ja sensoritekniikka ja 4.hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen Min. 75 % rahoituksesta teemojen mukaisiin hankkeisiin

15 25 % rahoituksesta seuraaviin painotuksiin: metsäteollisuuden älykkäät prosessit: automaatio, elinkaarihallinta, prosessien tehokkuus ja vähä- päästöisyys (vahvistettavat alat): puutekniikka ja puukomponentit sekä suunnittelujärjestelmät elintarvike: elintarviketeknologia, ravitsemusosaaminen, terveelliset elintarvikkeet, karjanjalostus, kalan geneettinen jalostus ja kalanviljelyteknologia kaivannaistoiminta: maaperätutkimus, malminetsintä vapaa-aika ja matkailu: verkosto-osaaminen ja matkailupalvelutoiminta EAKR TL 2: Painotukset

16 Painotukset saavutettavuuden parantaminen alueen vetovoimaisuuden lisääminen –hankkeilla tulee olla välitön kytkentä elinkeinoelämään –erityisesti tie- ja rata- ja ympäristöhankkeisiin. –pyritään rahoittamaan mahdollisuuksien mukaan toimintalinjan 2 mukaisia teemoja EAKR TL3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

17 Millaisia hankkeita kertakorvausmenettelyllä voidaan rahoittaa Tapauskohtaisen harkinnan perusteella hankkeita, joiden aihiot määritelty Maakunnan yhteistyöasiakirjassa (MYAK 2012) Keskeistä: Hankkeella selkeä ja yksiselitteinen tulos

18 EAKR ohjelmassa tuettavaa toimintaa MYAK 2012: Strategisesti keskeiset ja teemoihin liittyvät selvitys- ja kehittämishankkeet. Yritysverkostojen synty ja kansainvälistyminen Yritysten toiminta- ja innovaatioympäristöt sekä kansainvälisten yritysten edellytykset sijoittua alueelle. Teemoihin liittyvien innovaatioympäristöjen rakentaminen Matkailuun ja muuhun elinkeinotoimintaan liittyvät investoinnit Uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseen liittyvät selvitykset ja alan menetelmänkehitys Innovatiivisia ratkaisuja palvelujärjestelmien kehittämiseksi. Tarkemmin: Maakunnan yhteistyöasiakirja 2012

19 Tilaisuuksien järjestäminen (seminaarit, tapahtumat) Hankevalmistelut Millaisia hankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta kertakorvausmenettelyllä


Lataa ppt "Kertakorvausmenettely: Pohjois-Savon ELY-keskus Rakennerahastoasiantuntija Merja Hilpinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google