Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtakunnallinen HOPS-seminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtakunnallinen HOPS-seminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Valtakunnallinen HOPS-seminaari 13.4.2005
HOPS tutkinnon eri vaiheissa - työpaja Maarit Ansela

2 alustuksen kiintopisteitä
mikä ja millainen on yliopisto-opiskelijan hops? millaisia määritteitä sille voidaan antaa? mitä akateeminen hops voisi olla? millaisia ulottuvuuksia hopsilla on?

3 HOPS = ? henkilökohtainen opintosuunnitelma
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma henkilökohtainen opetussuunnitelma henkilökohtainen oppimissuunnitelma PIP, personligt inlärnings plan PSP, personal study plan ISP, individual study plan

4 YLIOPISTO-OPISKELIJAN HOPS
KASVUPROSESSI Henkilökohtainen opiskelu-/oppimis-suunnitelma AVOIN YKSITYINEN ”KIRJOITTAMATON” Henkilökohtainen opintosuunnitelma RAJATTU JULKINEN ”KIRJOITETTU” Henkilökohtainen opetus-/ opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Rajattu hops: konkreettinen suunnitelma opiskelun alussa laadittava dokumentti korvaavuuksien kartoitus suunnitelma opintojen etenemisestä, valituista opintokokonaisuuksista ja ajankäytöstä tarkennetaan ulkoisten muutosten vuoksi opiskelun eteneminen on hopsin toteutumista opintosuorituksilla mitattuna kattaa koulutusvaiheen kaikki jaksot keskittyy yksilön opintoihin ja niiden suunnitteluun Avoin hops: ajattelutapa oman oppimisen aktiiviseen havainnointiin erilaisilla työnäytteillä täydennettävä "salkku" aiempien opintojen kriittinen tarkastelu suunnitelman lisäksi oman alan/ammatinpääotsikot, ideakokoelma alan/ammatin asiakokonaisuuksista täydentyy ja laajenee yksilöllisen tavoitteenasettelun ja ammattisuhteen määrittelyn myötä opiskelun eteneminen on oman ajattelutyön syvenemistä, jota arvioidaan itse ja keskusteluissa ohjaajien kanssa katsaus koko omaan ammatilliseen kehittymiseen yksilölliset opinnot kytketään koko työyhteisön kehittämiseen MIKSI ???? yksilölliset oppimistarpeet voidaan määrittää tarkemmin oppimiseen saadaan yksilöllistä joustavuutta opiskelija hallitsee paremmin opiskeluaan, kun hän voi suunnitella sitä jo alusta alkaen tuetaan opiskelijan sitoutumista edistetään syväoppimista oppimista voidaan ohjata yksilöllisemmin AKATEEMINEN OPETUSSUUNNITELMA

5 rajattu hops (Laitinen 1994)
konkreettinen suunnitelma opiskelun alussa laadittava dokumentti korvaavuuksien kartoitus etenemisen, opintojen valintojen ja ajankäytön suunnitelmat kattaa koulutuksen opintojaksot tarkennetaan ulkoisista syistä opintojen eteneminen = opintosuoritusten toteutuminen keskittyy yksilön opintoihin ja niiden suunnitteluun

6 rajattu/suppea/tekninen hops (w5w-kysely 2004)
opiskelijan yksilöllisyyden huomiointi ” yksilöllinen suunnitelma: voi poiketa paljonkin jonkun toisen saman alan opiskelijan hopsista ” homogeeninen joukko vai taustoiltaan ja taidoiltaan erilaisia yksilöitä? voiko tutkinto olla täysin ”itsensä näköinen”?

7 rajattu/suppea/tekninen hops (w5w-kysely 2004)
kytköksissä tutkintojen rakenteisiin, konkreettinen suunnitelma opintojen etenemisestä ” opintojen rakenteen hahmottaminen (hops suhteessa opsiin), kokonaisuuden hahmottaminen jo opintojen alussa, pyrkimys kokonaiskuvaan auttaa suhteuttamaan yksittäiset suoritukset mielekkäästi tutkintokokonaisuuteen ” akateeminen opetussuunnitelma (erilaiset opsit) → jäsentäminen erivaiheiseksi kokonaisuudeksi → lyhyemmän ja pitemmän aikavälin tavoitteet

8 rajattu/suppea/tekninen hops (w5w-kysely 2004)
suunnitelma valituista opintokokonaisuuksista, aiempien opintojen korvaavuuksista ja ajankäytöstä ”suoritusjärjestys järkevä ja realistinen (jostain syystä opiskelijat lukevat huonosti opinto-opasta)” ” opintojen sijoittaminen aikajanalle+onhan edeltävät opinnot tullut tehtyä ennen kurssille osallistumista+pakollisten kurssien sijoittelu järkevästi” suunnitelmallisuuden puute ja ajankäytön ongelmat yliopisto-opiskelun kompastuskiviä!

9 rajattu/suppea/tekninen hops (w5w-kysely 2004)
kartta, erilaisia vaihtoehtoisia etenemisreittejä myös ”punainen lanka”,”kaava”, ”opintopolku”, ”lukujärjestys” vähentää harha-askelia, ehkäisee ”haahuilua” ja lyhentää opintoaikaa

10 rajattu/suppea/tekninen hops
hopsin muodot - laadittava dokumentti - virallinen ”asiakirja” yhteys yliopiston tietojärjestelmiin - säännölliset ohjaustilaisuudet - (henkilökohtainen tai ryhmä)keskustelut - suunnittelulomake, koulutusohjelman opintoihin perehtyminen itse sekä opettajien esittelyt - osa yliopiston tarjoamaa ohjauspalvelua sis. sekä kirjallisen työn että siihen liittyvät keskustelut, opettajan ja opiskelijan välinen kehityskeskustelu

11 avoin hops (Laitinen 1994) ajattelutapa oppimiseen ja kehittymiseen
salkku, joka täydentyy aiemmin opitun kriittinen arviointi oman alan/ammatin pääotsikot ja niiden asiakokonaisuudet täydentyy, kun yksilölliset tavoitteet tarkentuvat opiskelun eteneminen on ajattelun syvenemistä hopsin toteutumista arvioidaan itse ja sos.vuorovaikutuksessa tieteellinen ja ammatillinen kehittyminen yksilölliset opinnot usein yhteydessä työyhteisön kehittämiseen

12 avoin/laaja hops (w5w-kysely 2004)
oppimisen aktiivinen havainnointi ”hops on ajattelun ja itsereflektion väline – tätä kautta hopsin ’tekninen’ osuus saa enemmän merkitystä, asiat nivoutuvat toisiinsa ja ymmärrys syvenee” omien opiskelutaitojen, strategioiden, vahvuuksien ja sopivien opiskelumuotojen tiedostamista oppimisprosessin ja sen sisältöjen pohdintaa opiskelun eteneminen: opintosuorituksia vai oman ajattelutyön syvenemistä?

13 avoin/laaja hops (w5w-kysely 2004)
ammatillisen kehittymisen väline: mm. tulevan ammatin pääotsikot ” sen avulla voi kohdentaa opintoja suunnitelmallisesti tiettyä ammatillista tavoitetta kohden ” tutkintorakenteet kaikilla akateemisilla aloilla opinnot eivät johda ammattiin → ammattikuvan ja ammatti-identiteetin muodostaminen?

14 avoin/laaja hops (w5w-kysely 2004)
akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen ” suunnitelma, missä opiskelija yhdessä ohjaajan avustuksella miettii asiantuntijuutensa kasvua ykkösvuoden aloittelevasta opiskelijasta maisteriksi saakka ” asiantuntijuuden kehittyminen ei ole yksilösuoritus vaan tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa!

15 avoin/laaja hops (w5w-kysely 2004)
elämän jäsentäjä ”opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen” ”henkilökohtainen kasvu” urasuunnitelmat jatko-opintojen ja –kouluttautumisen tarve elinikäinen kehittyminen hops = ajattelutapa, eräänlainen ”elämänfilosofia”

16 avoin/laaja hops (w5w-kysely 2004)
salkku, portfolio ”tie luovan kriittiseen persoonalliseen portfolioon” mm. papereita, tuotoksia opintopolun varrelta, oppimispäiväkirja, itsearviointia palaute – arviointi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa digitaaliset portfoliot

17 akateemisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavat määritelmät (ansela, haapaniemi ja voutilainen 2005)
akateeminen ops → akateeminen hops akateeminen asiantuntija akateeminen vapaus vai sopimus, joka edellyttää molemminpuolista sitoutumista? psykologinen sopimus edellyttää vastuun kantamista sitoutuminen innostaa ja motivoi motivaatio-ongelmat vaikeuttavat opintoja!

18 akateemisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavat määritelmät (ansela, haapaniemi ja voutilainen 2005)
psykososiaalinen apu ja tuki ” opiskelijasta huolehditaan ja välitetään muutoinkin kuin rekisterin täytteenä ” liiallinen akateeminen vapaus voi olla opiskelijalle ahdistavaa opiskelijoiden arvostaminen, huolenpito ja kannustus

19 akateemisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavat määritelmät (ansela, haapaniemi ja voutilainen 2005)
sosiaalistuminen akateemiseen yhteisöön sosiaalistuminen laitos- ja opiskelukulttuuriin mm. tieteenalan toimintaperiaatteiden, sosiaalisten käytäntöjen ja akateemisten taitojen omaksuminen tieteellisyys ja tieteen tekeminen → yliopisto-opiskelu voi olla ”kulttuurishokki” yhteisöllisyyden kokemukset? opiskelijoiden ryhmäytyminen, saman vuosikurssin opiskelijat?

20 asiantuntijuus osaaminen
Yhteisö Kuulua johonkin (”know who”, sos. pääoma) Teoria Tietää jotakin (”know what”) Identiteetti Tulla joksikin (kehityksen viitekohta) OSAAMINEN Käytäntö Tehdä jotakin (”know how”) Kokemus ja arvot Antaa merkitys (”know why”)

21 dynaaminen hopsajattelu
dynaaminen suunnitelma vs. opiskelun teknistämisen malli ” hops-jops-joustavuus: alkuperäinen suunnitelma voi erilaisista syistä muuttua (perusasetelma pitäisi kuitenkin pohtia niin tarkasti, että se säilyy ” opiskelijan vahvuudet ja tavoitteet voivat muuttua opintopolun varrella! > hops opintojen eri vaiheissa vuorovaikutusprosessi ! ”hops elää/vuorovaikutus ohjaaja & opiskelija”

22 hopsmääritelmistä laadukkaiksi hopskäytännöiksi
yhteisöllinen/dialoginen määrittely? > yhteinen ja jaettu määrittely selkeyttää hopsin käyttöä sekä edistää sen hyväksymistä ja osapuolten sitoutumista yhtenäinen ohjausjärjestelmä? > hops osana opiskelijan ohjausta

23 lähteet Ansela, Haapaniemi ja Voutilainen HOPS elää: yliopisto-opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman määritelmiä. Teoksessa Jakku-Sihvonen, R. Uudenlaisia maistereita, PS-kustannus, Ansela, Haapaniemi ja Pirttimäki Yliopisto-opiskelijan hops: ohjaajan opas. Kuopion yliopiston oppimiskeskuksen julkaisuja. Laitinen, Antti Joustava opettajuus muuttuvissa konteksteissa. Selvityksiä ja puheenvuoroja. Jyväskylä: Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu.


Lataa ppt "Valtakunnallinen HOPS-seminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google