Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot Ihmisarvon kunnioittaminen Oikeudenmukaisuus Usko yksilön kykyyn kasvaa ja muuttua Turvallisuus Nurminen,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot Ihmisarvon kunnioittaminen Oikeudenmukaisuus Usko yksilön kykyyn kasvaa ja muuttua Turvallisuus Nurminen,"— Esityksen transkriptio:

1

2

3 Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot
Ihmisarvon kunnioittaminen Oikeudenmukaisuus Usko yksilön kykyyn kasvaa ja muuttua Turvallisuus Nurminen, Nina 2012

4 Vankeuden täytäntöönpanon tavoite
Edistää vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä: vangin elämänhallintaa sijoittumista yhteiskuntaan Estää rikosten tekeminen rangaistusaikana

5 VANKEUSPROSESSISSA SOVELLETTAVA SÄÄNTELY
vankeuslaki tutkintavankeuslaki valtioneuvoston asetus vankeudesta laki rikoslain muuttamisesta laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä Rikosseuraamusviraston määräys 17/011/2006: Rangaistusajan ja vapauttamisen suunnitelmallinen toteuttaminen

6 Lainsäädäntö- perusta
Vankeuslaki 1:2§ Vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä vangin yksilöllisiä valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan ja estää rikosten tekeminen rangaistusaikana Nurminen, Nina 2012

7 Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa ohjaavassa lainsäädännössä täytäntöönpanon lähtökohtana on jokaiselle seuraamukseen tuomitulle tehtävä yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma, joka perustuu hänen tarpeidensa ja riskiensä kartoitukseen

8 ” Rangaistusajan suunnitelman sisällössä ja
laajuudessa otetaan huomioon vangin rangaistusajan pituus, aikaisemmat vankeusrangaistukset, vangin työ- ja toimintakyky sekä hänen henkilöstään, rikollisuudestaan ja olosuhteistaan saadut tiedot” ”Vangille on laadittava yksilöllinen suunnitelma rangaistusajan suorittamista, vapauttamista ja ehdonalaista vapautumista varten” ”Rangaistusajan suunnitelma sisältää suunnitelman vangin sijoittamisesta, toiminnasta rangaistusaikana, valvotusta koevapaudesta ja ehdonalaisesta vapauttamisesta sekä poistumisluvan myöntämisestä. Valvontasuunnitelmaan sovelletaan, mitä ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetussa laissa ( / ) säädetään.” Vankeuslaki 4:6§ Nurminen, Nina 2012

9 Valtioneuvoston asetus vankeudesta Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006
18 § Rangaistusajan suunnitelma sisältää: 1) vankeusajan keskeiset tavoitteet; 2) tietoja osallistumisvelvollisuuteen sisältyvän toiminnan laadusta, sisällöstä ja vaativuustasosta; 3) turvallisuusjärjestelyille asetettavat vaatimukset; 4) tiedon sijoitusvankilasta; 5) suunnitelman mahdollisen poistumisluvan ajankohdasta ja edellytyksistä; 6) suunnitelman mahdollisen valvotun koevapauden ajankohdasta ja edellytyksistä; sekä 7) vapauttamissuunnitelman ja valvontaan määrättävän osalta lisäksi valvontasuunnitelman. Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa suunnitelma sisältää ainakin päätöksen vankilasta, johon tuomitun on saavuttava tai johon hänet on toimitettava, rangaistuksen suorittamisen aloittamispäivästä sekä tietoja osallistumisvelvollisuuden täyttämisestä sekä mahdolliseen koevapauteen ja ehdonalaiseen vapauttamiseen liittyvistä asioista. Nurminen, Nina 2012

10 ennen vangin todennäköistä vapauttamista
”Hyvissä ajoin ennen vangin todennäköistä vapauttamista suunnitelmaa täydennetään vapauttamissuunnitelmalla ja valvontasuunnitelmalla” ”Vapauttamissuunnitelmaa laadittaessa arvioidaan tarvittavassa laajuudessa vangin edellytykset selviytyä vapaudessa sekä hänen palvelujen tarpeensa” Vankeuslaki 4:6§ Nurminen, Nina 2012

11 suunnitelman suorittaminen
mahdollisen koevapauden valmistelu alkaa vapauttamis- suunnitelma Rikos Tutkintavankeus Arviointi rangaistusajan suunnitelman suorittaminen vankilassa eav Vapaudesta perus- ajankohta kap Lähde: Arola, A 2012: Suunnitelmallisen vankeusajan käsikirja 12 kk 6 kk

12 Arviointikeskuksella on keskeinen asema vankisijoittelussa ja vankia koskevissa muissa asioissa
laatii vangille yksilöllisen rangaistusajan suunnitelman, joka perustuu haastatteluun tai kirjalliseen materiaaliin vastaa vankien sijoittelusta vastaa valvottua koevapautta koskevista päätöksistä vastaa rikosseuraamusalueen vankipaikkakapasiteetin tasaisesta käytöstä arvioi ja kehittää toimintaansa ja raportoi aluekeskuksen johdolle vastaa yhdyskuntaseuraamusten lausuntotehtävistä

13 RANGAISTUSAJAN SUUNNITELMA
RISKI- JA TARVEARVIO kriminogeeniset tekijät riskit ja tarpeet laitosturvallisuus riskit ja tarpeet RANGAISTUSAJAN SUUNNITELMA tavoitteet välitavoitteet keinot seuranta sijoituspaikka toimintaan osallistuminen valvottu koevapaus poistumisluvan edellytykset ehdonalainen vapauttaminen

14 Riski- ja tarvearvio Tuomitulle tehtävän riski- ja tarvearvion perusteella määritellään se, millaisia tavoitteita tuomitun rangaistusajan suunnitelma sisältää

15 Rangaistusajan suunnitelma
Suunnitelma on arvio ja päätös siitä, mihin yksilöllisiin, kriminogeenisiin ja muihin vangin toimintakykyyn ja uusintarikollisuuteen vaikuttaviin tekijöihin rangaistusaikana pyritään vaikuttamaan Rangaistusajan suunnitelman tavoitteet sellaisia, että ne tukevat tuomitun pyrkimyksiä kohti rikoksetonta elämäntapaa Ei ole ”yleinen elämänsuunnitelma”, vaan suunnitelma rangaistuksen suorittamiseksi

16 ”Suunnitelman toteutumista on seurattava”
”Suunnitelma on otettava uudelleen käsiteltäväksi säännöllisin väliajoin sekä myös, jos sitä ei noudateta” ” Suunnitelman seuraamisesta vastaa tähän tehtävään määrätty Vankeinhoitolaitoksen virkamies” Vankeus- laki 4:7§

17 Vangin vankeusaikainen toiminta ja erilaiset luvat kytkeytyvät rangaistusajan suunnitelmaan
laitoksiin sijoittamisessa vankeusaikana toimintaan osallistumisessa vankien anomuksista myönnettävissä luvissa valvotussa koevapaudessa vapauttamissuunnitelmassa

18 Eri toimijoiden keskinäisistä suhteista
Rangaistuksen kokonaisuudesta vastuullinen työntekijä tekee arvioinnin ja rangaistusajan suunnitelman sekä seuraa rangaistusajan toteutumista Erityisen vaiheen työntekijä laitoksessa/yhdyskuntaseuraamuksessa vastaa suunnitelman toteutumisesta Erilaisten interventioiden toteuttajat – esim. ohjelmat, kuntoutus, terveys – vastaavat intervention toteuttamisesta Hallinto – luo puitteet ja mahdollisuudet toiminnalle ja tukee toimijoita

19 Vankeuden aikana ja etenkin vapautumisvaiheessa
yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen, kotikunnan, asuinkunnan viranomaisten ja muiden viranomaisten sekä yksityisten yhteisöjen (esim. päihdehuollon laitos) tai henkilöiden kanssa (omaiset, muut läheiset) arviointikeskuksella on määrätty erikoissuunnittelija, jonka vastuualueena on lapsi- ja perhetyö (Helena Savin)


Lataa ppt "Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot Ihmisarvon kunnioittaminen Oikeudenmukaisuus Usko yksilön kykyyn kasvaa ja muuttua Turvallisuus Nurminen,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google