Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rangaistusten täytäntöönpano

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rangaistusten täytäntöönpano"— Esityksen transkriptio:

1 Rangaistusten täytäntöönpano
Mia Kilpeläinen Nuorempi tutkija, Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus

2 Mistä täytäntöönpanossa on kysymys?
Rikosprosessin viimeinen vaihe Ellei tehokasta järjestelmää, rangaistuksilla ei olisi vaikutusta Käsiteltävinä ovat yleiset rangaistukset Luennoilla tarkastelun ulkopuolelle jäävät virkamiehille ja sotilaille tuomittavat seuraamukset

3 Rangaistusjärjestelmä
Ns. porrasmalli rangaistuslajin valinta rangaistuksen mittaaminen Elinkautinen vankeus Ehdoton vankeus Valvontarangaistus YKP Nuorisorangaistus Ehdollinen Sakko Rikesakko Huomautus Lisäksi muita seuraamuksia

4 Muita seuraamuksia Yhteisösakko
Turvaamistoimenpiteet: menettämisseuraamukset (konfiskaatio), ajokorttiseuraamukset, liiketoimintakielto, lähestymiskielto Rikokseen perustuva vahingonkorvaus Hallinnolliset sanktiomaksut: pysäköintivirhemaksu, ylikuormamaksu, EU-sanktiomaksu, kilpailunrikkomismaksu, veroseuraamukset

5 Muita seuraamuksia Rikosrekisteri, johon merkitään ehdoton vankeus, ykp, ehdollinen rangaistus, oheissakko, nuorisorangaistus, nuorisorangaistuksen sijasta tuomittu sakko, viraltapano, syyntakeettomana tuomitsematta jätetyt ja yhteisösakko sekä lähtien valvontarangaistus Maasta karkottaminen Kattava esitys ks. Matikkala (2010)

6 Rikesakko L ja A rikesakkomenettelystä
Lainmuutos vireillä: laki sakon ja rikesakon määräämisestä L sen voimaanpanemisesta ei ole vielä annettu Rikesakkomääräys ja sen maksuaika (2 vkoa vs 30 päivää) Rikesakon vastustaminen Uusi laki: rikesakko mahdollinen vain erikseen mainituissa tilanteissa

7 Sakkorangaistuksen täytäntöönpano
SakkoTPL ja SakkoTPA Huom! Uusi lainsäädäntö ja sen aiheuttamat muutokset SakkoTPL:iin Mitkä sakkomuodot tulevat kyseeseen? Täytäntöönpantavuus (SakkoTPL 2 §) Mahdolliset turvaamistoimet Sakon perinnän tehoste: muuntorangaistus

8 Menettely sakon perinnässä
Oikeusrekisterikeskus Voi maksaa ennen lainvoimaista tuomiota Valitusmahdollisuus säilyy maksamisesta huolimatta Mikäli maksu laiminlyödään, asia siirretään ulosottoviranomaisille Maksuaika ja maksusuunnitelma Piirrä kuva taululle!

9 Muuntorangaistus Tuloksettoman ulosoton seuraus
Aloitetaan haastamisella, poikkeukset Muunnosta luopuminen syyttäjän päätöksellä, edellytykset Sakon periminen ulosottotoimin jatkuu muuntoprosessin vireilläolosta huolimatta Muuntotuomio lopettaa sakon perinnän Maksumahdollisuus kuitenkin säilyy Täytäntöönpano vankilassa, poikkeukset

10 Muuntosuhde ja vankeusaika
3 päiväsakkoa = vankeusvuorokausi Uhkasakon osalta 30 euroa = vankeusvuorokausi Muuntamatta jättäminen, uhkasakolla oma säännös Vankeusaika 4 – 60 päivää (samalla kertaa muunnettavat sakot) Täytäntöönpanossa maksimiaika 90 päivää Tapauksia: KKO 1993:110, KKO 1993:111, KKO 1995:22, KKO 1998:135 ja KKO 2005:49

11 Muuntorangaistuksen ongelmia
Varallisuuteen kohdistuva seuraamus muuntuu vapausrangaistukseksi Keitä sakkovangit lopulta ovat? Toteutuuko vankeinhoidon tavoitteet sakkovankien osalta? Lainmuutospaineet ja vuosien lainmuutokset Uuden tulevan sakkolainsäädännön vaikutus muuntorangaistukseen?

12 Muunnosta luopuminen? Maksumoraali
Maksukykyiset mutta maksuhaluttomat sakkovelalliset Vankeudella pelotevaikutusta, useat maksavat vankeuden uhatessa

13 Organisaatiouudistus
Rikosseuraamuslaitos alkaen Kriminaalihuoltolaitos, vankeinhoitolaitos ja Rikosseuraamusvirasto yhdistyivät

14

15 Yhdyskuntaseuraamukset: Yhdyskuntapalvelu (YKP)
L yhdyskuntapalvelusta Enintään 8 kk mittaisen vankeusrangaistuksen sijaan Soveltuvuusselvitys ennen oikeudenkäyntiä (v soveltuvuusselvityksiä pyydetty 5 624) Voidaan panna täytäntöön myös ilman lainvoimaa olevassa tuomiossa, tuomitun suostumus Täytäntöönpanossa ulosottoviranomaisilla keskeinen rooli

16 YKP Ehtojen rikkomisen uhkana muuntorangaistus
Suoritettava loppuun vuoden kuluessa Palvelusuunnitelma Palvelun valvonta Palvelun ehtojen rikkominen Muuntaminen vankeudeksi Ykp:a suorittavia v päivittäin keskimäärin 1 490 (v : 1 428)

17 Nuorisorangaistus L nuorisorangaistuksesta (1196/2004)
Lisäksi Vna nuorisorangaistuksesta (1284/2004) Lain tavoitteet Tuomitsemisen edellytykset Rangaistuksen kesto ja sisältö Toimeenpanosuunnitelma

18 Nuorisorangaistus, täytäntöönpanon kulku
Täytäntöönpano aloitettava viipymättä Edellyttää lainvoimaista tuomiota tai ennen lainvoimaista tuomiota kirjallisella suostumuksella Rangaistuksen suorittaminen alkaa ensimmäisestä valvontatapaamisesta tai muusta täytäntöönpanotilaisuudesta Esteet täytäntöönpanon aloittamiselle Nuorisorangaistuksen raukeaminen

19 Nuorisorangaistus, täytäntöönpanon sisältö
Valvonnassa rangaistuksen ajan Mitä nuorisorangaistus sisältää? Tuomitun velvollisuudet Valvojan tehtävät

20 Nuorisorangaistus, ehtojen ja määräysten rikkominen
Nouto Huomautus, suullinen tai kirjallinen Varoitus, kirjallinen Asia saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi Sijaisrangaistus (muuntorangaistus)

21 Sijaisrangaistukset Pääsääntöisesti ehdollinen vankeus
Sakko ja ehdoton vankeus myös mahdollisia Harkinnassa huomioitavat seikat Erityisesti kokeilulain aikana keskeyttäminen yleistä Päihdeongelma keskeinen syy

22 YKP ja nuorisorangaistus osana rangaistusjärjestelmää
Tavoite: kustannusten ja haittojen minimointi Keskeistä myös uusimisen estäminen Erityisestävyys etusijainen YKP edullinen rangaistusmuoto (täytäntöönpanon osalta) Nuorisorangaistus työläämpi ja kalliimpi, mutta onnistuessaan tuloksekkaampi Rikoskierteen katkaisu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

23 Yhdyskuntaseuraamukset tuomitulle työläitä ja vaativia
Turvallisia seuraamuksia Ehdottomaan vankeusrangaistukseen verrattuna edullisia Nuorisorangaistusta käytetään vähän Huippuvuosi 2000: 102 (2011: 14 kpl ja 2010: 12 kpl) Kallis seuraamus: arvio 3-6 kertaa ehdollisen valvontaa kalliimpi

24 Valvontarangaistus Laki voimaan 1.11.2011 (HE 17/2010 ja LaVM 30/2010)
(Lyhyen, enintään 6 kk) ehdottoman vankeuden sijasta tuomittava rangaistus, jota valvotaan teknisillä laitteilla Arvio: 130 vankia päivittäin, hinta noin 60 €/päivä Ero ykp:un ja ehdolliseen vankeuteen Laki valvontarangaistuksesta (330/2011)

25 Valvonta teknisillä laitteilla (panta nilkassa + kotona sijaitseva seurantalaite, joka yhteydessä valvontakeskukseen ja tukipartioihin) Tuomitun velvollisuus: pysyä asunnossa (tai muussa sopivassa paikassa) ja osallistua määrättyyn toimintaan Toimintaa h/vko Täytäntöönpanoviranomaiset: Rise ja ulosottomies Valvonta: ei saa mahdollistaa kotirauhan rikkomista tai pakkokeinolaissa tarkoitettua kuuntelua tai teknistä katselua Risen pidettävä riittävästi yhteyttä tuomittuun ja paikkaan, jossa valvottava osallistuu toimintaan

26 Valvontarangaistuksen edellytykset
Risen selvitettävä tuomitsemisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset olosuhteet ja muut tuomitsemisen edellytykset Edellytysten selvittäminen: kuulemisvelvoite

27 Valvontarangaistuksen täytäntöönpano
Täytäntöönpanosuunnitelman täsmentäminen Tp-suunnitelman muuttaminen: muutos olosuhteissa tai muu siihen rinnastettava hyväksyttävä syy Pääsääntö: suoritettava vuoden kuluessa Tuomitun velvollisuudet Päihteettömyys ja sen valvonta Velvollisuuksien rikkominen: kuulemisen jälkeen kirjallinen varoitus

28 Törkeä velvollisuuksien rikkominen  tuomioistuimen käsittely
1 kk väliaikainen keskeyttäminen mahdollista, mikä ei kuluta rangaistusaikaa Usean valvontarangaistuksen täytäntöönpano (max yksi vuosi) Ehdonalaiseen vapauteen pääsyn mahdollisuus, missä samat määräosat kuin RL 2 c:5 § Ehdonalaisen vapauden jälkeen koeaika, joka on jäännösrangaistuksen mittainen

29 Vankeudeksi muuntaminen
19 §:ssä tarkoitetun törkeän velvollisuuksien rikkomisen johdosta Risen laadittava selvitys syyttäjälle Tuomitulle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi Mikäli tuomioistuin katsoo aiheelliseksi, sen on muunnettava jäljellä oleva osa ehdottomaksi vankeudeksi, vähintään 4 pv

30 Valvoja ja apuvalvoja Valvojana Risen virkamies
Tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon edistämiseksi voidaan määrätä apuvalvoja Laissa säädetyt tehtävät (30 §)

31 Yhteenveto: yhdyskuntaseuraamukset
Vuonna 2011 päivittäinen yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä oli (v. 2010: ja v keskim ) Vuonna 2007 asiakasmäärä korkeimmillaan, keskimäärin asiakasta  laskusuhdanne on jatkunut Luku pitää sisällään ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnan kpl (v. 2010: kpl), nuorisorangaistuksen 14 kpl (v. 2010: 12 kpl), ykp:n kpl (v. 2010: kpl) ja ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnan kpl (v. 2010: kpl). Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja 2011

32 Ehdollinen vankeus Ideana: ettei vankeusrangaistusta (max 2 vuotta) panna täytäntöön Rangaistuksen sisältö: koeaika ja täytäntöönpanon uhka sekä mahdollisesti valvonta Koeaika 1-3 vuotta Tilanteet, joissa ehdollinen pannaan täytäntöön (RL 2 b:5 §)

33 Oheisseuraamukset Mahdollista tuomita oheissakko tai
Jos ehdollinen vankeus vuotta pidempi, yhdyskuntapalvelua (20-90 tuntia) Nuorelle rikoksentekijälle (alle 21 vuotta) valvonta Valvonta 1 v 3 kk ajaksi (näin alkaen) Vielä voimassaolevassa: koeajaksi

34 Ehdollisen vankeuden valvonta
L ehdollisen vankeuden valvonnasta (634/2010), voimassa alkaen Valvonnan tarkoitus Täytäntöönpanon aloittaminen Valvonnan sisältö Valvottavan velvollisuudet Valvojan tehtävät Velvollisuuksien rikkominen ja sen seuraamukset

35 Ehdoton vankeus Vankeuslaki (767/2005)
Täytäntöönpanoviranomaiset: ulosottomies, Rikosseuraamuslaitos ja vankila Vankilajärjestelmä, 3 rikosseuraamusaluetta Kullakin alueella sekä suljettuja että avovankiloita sekä arviointikeskus

36 Täytäntöönpanon aloittaminen
Pääsääntönä: viipymätön täytäntöönpanon aloittaminen Voidaan panna täytäntöön ilman lainvoimaa tuomitun suostumuksella Täytäntöönpano aloitettava muutoin määräaikojen puitteissa Muuten täytäntöönpano raukeaa (RL 8:10) Lainvoimainen tuomio → tieto Riselle → ulosottomies → arviointikeskus → tieto tuomitulle

37 Poikkeus välittömästä täytäntöönpanosta
OM:n asetus: siirtäminen enintään 8 kk mikäli suoritettavana max 6 kk tuomio tai sakon muuntorangaistus Syynä ajoittain ruuhkaiset vankilat Liittyykö tähän ongelmia? Täytäntöönpanon lykkääminen yksittäistapauksissa Mahdolliset syyt: terveydentila, vangin hakemuksesta Vankilaan toimittaminen pakolla

38 Vankien sijoittelu Perusteena täytäntöönpanomääräys
Vankilat eritasoisia valvonnaltaan Avolaitokset vapaampia, tasoeroja laitosten välillä on Tulotarkastus Rangaistusajansuunnitelman tekeminen Sijoituspaikkaan vaikuttavat seikat Voidaan tietyin edellytyksin sijoittaa suoraan avolaitokseen

39 Sijoittaminen vankilassa
Sijoittamisessa huomioitavat seikat Muita huomioitavia seikkoja esim. sukupuoli, alle 18 vuoden ikä, eri osastot Tavoitteena turvallinen täytäntöönpano vangin, muiden vankien ja vankilahenkilökunnan kannalta, yleistä yhteiskunnan turvallisuutta unohtamatta Vankien siirtäminen mahdollista

40 Vankirakenne Keskivankiluku v. 2011: (2010: ja 2009: ) Avolaitoksissa v lopussa 960 (v lopussa 917 ja 2009: 936) Sakkovankeja v. 2011: 53 (2010: 57 ja 2009: 83) Muissa Pohjoismaissa (2008): Ruotsi 6 884, Norja , Tanska 3 717 Vankeusajan mukaan (2011): 48 % (alle 3 kk), 16 % (3-6 kk), 14 % (6 kk–1v) ja 23 % (yli vuosi)

41 Vankirakenne Päärikoksen mukaan (2009): omaisuus 22%, väkivalta 44%, liikennejuopumus 14%, huumausainerikos 14,1 %, muut 5,9 % Vankien ikäjakauma (2009): 0,1 % (15-17 v), 2,5 % ( v), 29,1 % (21-29 v), 33 % (30-39 v), 21,9 % (40-49 v), 13,5 (50- ) Kertaisuus (2009): 1 (31,4 %), 2 (14,6 %), 3 (9,9 %), 4 (7,6 %), 5 (7,4 %), 6 (5,5 %), 7 (5 %), 8 tai yli (18,4 %) Vrt. Risen tilastojulkaisu 2011, jossa tilastojen esitystapa muuttunut em. tietojen osalta

42 Ehdonalainen vapauttaminen
Rangaistuksen loppuosan suorittaminen vapaudessa Ei koske sakon muuntorangaistusta Miksi ehdonalainen vapauttaminen on tärkeää? Vankeinhoidon ideologia

43 Ehdonalainen vapauttaminen
Vankilan johtajan päätöksellä 2/3 rangaistuksesta (alle 21-vuotiaalla 1/3, huom! Lisäedellytys 3 vuoden sääntö) 3 vuoden sääntö pätee muihinkin vankeihin, jolloin ½ rangaistuksesta Aina suoritettava vähintään 14 päivää Lykkäysmahdollisuus Elinkautisvanki ja koko rangaistusta vankilassa suorittava poikkeuksia (Helsingin HO)

44 Elinkautisvangin ehdonalaiseen päästäminen
Säännökset RL 2c luvun 10 § Aikaisintaan kun 12 vuotta rangaistusta kärsitty Poikkeuksena nuori rikoksen tekijä (10 vuotta) Harkinnanvaraista, pääsääntöisesti vangin hakemuksesta Myös Rise voi tehdä hakemuksen vangin puolesta

45 Koko rangaistusta suorittavan ehdonalainen vapautuminen
Syyttäjän vaatimus, tuomioistuin määrää Edellytykset Ehdonalaisen vapautumisen mahdollisuus: 5/6 rangaistuksesta, kuitenkin vähintään 3 vuotta

46 Valvottu koevapaus RL 2c:8 § Tavoite: yhteiskuntaan sopeuttaminen
Aikaisintaan 6 kk ennen ehdonalaista vapauttamista Edellytykset Sanktiot ehtojen rikkomisesta Elinkautisvanki tai koko rangaistusta suorittava voi päästä Risen päätöksella valvottuun koevapauteen V keskimäärin 113 vankia päivittäin (sijoitettu 426 vankia), käyttö lisääntynyt vuosittain v keskim.85, v keskim. 102

47 Ehdonalaisen valvonta
Vapautettu koeajalla = jäännösrangaistuksen pituus Enintään kolme vuotta Elinkautisvanki poikkeus L ehdonalaisen vapauden valvonnasta Tarkoitus Valvonnan sisältö Velvollisuudet (valvottavan) Tehtävät (valvoja) Voidaan lakkauttaa 6 kk jälkeen

48 Ehdonalaisen vapauden menettäminen
Velvollisuuksien laiminlyönti, varoitus Törkeä laiminlyönti, ilmoitus syyttäjälle Uusi rikos koeaikana 4-14 päivää, edellyttää syyttäjän vaatimusta Jäännösrangaistuksen määrääminen ei ole pakollista Poikkeukset RL 2c:14

49 Täytäntöönpanon tavoitteet ja periaatteet
Turvallinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta Kriminaalipolitiikan yleiset tavoitteet ja kriminalisointiperiaatteet Erityisestävyyden korostuminen täytäntöönpanossa Tarkoituksenmukainen seuraamusjärjestelmä Millainen, miten?

50 Integraatio ja uusintarikollisuuden vähentäminen
Kriminaalipolitiikan keskeinen tavoite Millä edellytyksillä tämä saavutettaisiin? Millä keinoilla? Viranomaisten välinen yhteistyö Turvallisuuden huomioiminen

51 Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon tavoite
Miten tavoitteet ilmenevät käytännössä? Rikokseton elämäntapa Elämänhallinnan edistäminen (vangit moniongelmaisia) Vastuu tuomitulla Uusimisriski ja vankilakierre Normaalisuusperiaate

52 Tavoitteet ja periaatteet ilmenevät myös vankien kohtelussa
Ihmisarvon kunnioittaminen Erityisryhmien tarpeet (esim. nuoret) Haittojen minimointi Tavoitteiden ilmentyminen vankilan arjessa: esimerkiksi yhteydenpito, tapaamiset, poistumisluvat, toimintaan osallistuminen, terveydenhuolto ja vapaa- aika

53 Työtoiminta ja koulutus
Velvollisuus osallistua ransun mukaiseen toimintaan Poikkeustapauksissa toiminnasta voidaan vapauttaa Nimellinen työkorvaus, avolaitoksissa käypä palkka Mahdollisuus siviilityöhön Lukio ja ammatillinen koulutus

54 Toimintaohjelmat Pyritään vaikuttamaan uusintarikollisuuteen
Keskeistä erilaiset päihdeohjelmat, esim. Kalterit taakse ja Matkalla muutokseen ohjelmat Cognitive skills- ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja opettava ohjelma OMA-ohjelma, väkivaltarikollisille Voi olla myös vankilakohtaisia terapiamuotoja kuten esim. Vanajan vankilan teatteriproduktio Selvä kaista –toimintaohjelman kokeiluperiodi Naarajärven vankilassa


Lataa ppt "Rangaistusten täytäntöönpano"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google