Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yksilölliset opetussuunnitelmat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yksilölliset opetussuunnitelmat"— Esityksen transkriptio:

1 Yksilölliset opetussuunnitelmat
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimissuunnitelma HOJKS Tämän luennon sisältö on muutettu vastaamaan suomalaista koululainsäädäntöä ja opetussuunnitelmia.

2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Tuen muoto määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaan Oppimisen esteisiin ja oppimisvaikeuksiin kiinnitettävä ajoissa huomiota Opetus järjestetään yleisopetuksena aina kun mahdollista Lähikouluperiaate Koulunkäynnin tuen tasot: Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yksilölliset opetussuunnitelmat: Oppimissuunnitelma ja HOJKS Suomalainen koululainsäädäntö ja opetussuunnitelmat pyrkivät noudattamaan lähikouluperiaatetta, jolla tarkoitetaan jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta opetukseen lähikoulussaan. Ensisijaisesti opetus järjestetään aina yleisopetuksena ja lapsen tulee saada oppimiseen tarvittaessa tukea. HOJKS ja oppimissuunnitelma ovat Suomessa runkona yksilölliselle opetussuunnitelmalle. Tämän luentosarjan alkuperäisessä materiaalissa puhutaan Individualised Education Plan:sta (IEP). Tässä se on korvattu Suomessa käytössä olevalla yksilöllisellä opetussuunnitelmalla.

3 Yleinen tuki Oppimisen ensisijainen tukimuoto
Kun oppilaalla on tilapäisiä tai lyhytaikaisia vaikeuksia oppimisessa Ennaltaehkäisevä tarkoitus Tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, opetuksen eriyttäminen, opetusryhmien joustava muuntelu Tuki rakennetaan moniammatillisena yhteistyönä Tukiopetusta annetaan, kun oppilas tarvitsee tilapäistä tukea opinnoissaan. Osa-aikaista erityisopetusta tarvitaan, jos oppilaalla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä. Yleisen tuen toteuttamisessa korostuvat opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyö sekä vuorovaikutus oppilaan ja huoltajan kanssa.

4 Tehostettu tuki Oppilaalla säännöllisen tuen tai useiden tukimuotojen tarve Laaditaan pedagogisen arvion pohjalta Oppilaalle laadittava kirjallinen oppimissuunnitelma Seuranta ja säännöllinen arviointi Tuen muodot Opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuolto, samanaikaisopetus Tehostettu tuki on yleistä tukea seuraava tukimuoto. Tehostettu tuki on yleistä tukea pitkäjänteisempää ja vahvempaa. Tehostetun tuen aikana oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti. Pedagoginen arviointi sisältää: Oppilaan saaman yleisen tuen ja se arvioinnin Oppimisen ja koulunkäynnin tilanteen kokonaisuutena Koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet Oppilaan oppimisvalmiudet Arvion sopivista tukijärjestelyistä

5 Erityinen tuki Tarjoaa kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea
Erityisen tuen päätös Yleinen tai pidennetty oppivelvollisuus Muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta Oppilaalle tulee laatia kirjallinen HOJKS Opetus voidaan järjestää yleisopetuksen ohessa tai erityisluokalla Oppimäärä voidaan yksilöllistää Erityinen tuki on seuraava tukimuoto yleisen ja tehostetun tuen jälkeen. Erityinen tuki vaatii erityisen tuen päätöksen, joka on perusopetuslain säätelemä virallinen päätös. Päätös tehdään pedagogisen selvityksen pohjalta määräajaksi. Erityisen tuen päätöksessä päätetään pääsääntöisestä opetusryhmästä, mahdollisista tulkitsemis- ja avustajapalveluista, muista opetuspalveluista, erityisistä apuvälineistä sekä oppilashuoltopalveluista. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi. Opetus voidaan järjestää joko muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla. Erityisen tuen päätöksellä oppimäärä voidaan yksilöllistää. Oppimissuunnitelmassa yksilöllistämistä ei voida tehdä.

6 Oppimissuunnitelma Henkilökohtainen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, tarvittavista opetusjärjestelyistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta Lakisääteinen tehostettua tukea tarvitseville oppilaille Yleiseen oppimäärään perustuva pedagoginen asiakirja Pohja oppilaan edistymisen arvioinnille Opettaja laatii yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa Oppimissuunnitelma voidaan laatia kaikille oppilaille, mutta se on lakisääteinen tehostettua tukea tarvitseville oppilaille. Oppimissuunnitelma on henkilökohtainen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta. Suunnitelmassa huomioidaan erityisesti oppilaan kasvu, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Oppimissuunnitelman tarkoituksena on turvata oppilaan eteneminen opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta, helpottaa heidän työn suunnittelua sekä parantaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

7 Oppimissuunnitelman sisältö
Kuvaus oppimisvalmiuksista ja erityisen tuen tarpeesta Opetuksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Opetusjärjestelyt Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut Opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa Yhteistyön kuvaus ja vastuun jako Arviointi ja edistymisen seuranta Tavoitteisiin kuuluvat oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet. Opetusjärjestelyihin kuuluvat mm. opetusmenetelmät, työskentely- ja kommunikointitavat, erityiset apuvälineet ja oppimateriaalit.

8 HOJKS Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Laaditaan erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi Koskee esi- ja perusopetusta sekä ammatillista peruskoulutusta Tehdään yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa Tukee pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia Suomessa erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi perusopetuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Sen sisällössä keskitytään opetuksen suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen. HOJKS on lain mukaan laadittava esi- ja perusopetuksessa kaikille erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille. HOJKS:n laatimista edeltää moniammatillinen pedagoginen selvitys, joka sisältää oppilaan saaman tehostetun tuen ja arvion erityisen tuen tarpeesta. HOJKS:n tehtävänä on tukea oppilaan yksilöllistä oppimista pitkällä aikavälillä.

9 HOJKS HOJKS:n sisältö: Oppiainekohtainen tai toiminta-aluekohtainen
Kuvaus oppimisvalmiuksista ja erityistarpeista Tavoitteet Opiskelun sisällöt Arviointi ja edistymisen seuranta Opetusryhmän kuvaus Yhteistyön kuvaus ja vastuun jako Tukipalvelut Oppiainekohtainen tai toiminta-aluekohtainen Voidaan muuttaa joustavasti tuen tarpeen muuttuessa HOJKS voi olla oppiainekohtainen tai toiminta-aluekohtainen tavoitesuunnitelma. Toiminta-aluekohtainen se on erityisesti vaikeavammaisten kohdalla. HOJKS toimii ennen kaikkea pedagogisena työvälineenä ja sitä tulee muuttaa, jos oppilaan tuen tarve muuttuu. Oppilaan arviointi voi perustua yleiseen oppimäärään tai HOJKS:ssa asetettuun oppimäärään. Todistuksessa tulee olla merkintä yksilöllisistä oppimääristä.

10 Lähteet Rintala, P., Huovinen, T. & Niemelä, S. (2012): Soveltava liikunta. Helsinki: Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (2010):


Lataa ppt "Yksilölliset opetussuunnitelmat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google