Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi"— Esityksen transkriptio:

1 Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi www.tiinakauppi.com
Kehityskeskustelut Johtaminen Osaava-ohjelman Oppia ikä kaikki -hanke Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

2 Johtaminen Yksikön näkökulmasta – MIKSI TARVITAAN?
1) Tukee perustoimintojen onnistumista (operatiivinen johtaminen) 2) Mahdollistaa strategista kehitystä (strateginen johtaminen) Palvelun, tuotteen valmistus tms Asiakas HR, IT, Viestintä, Taloushallinto, …. tukitoiminnat Visio Tuloksellisuus Aika

3 Johda näitä TAHTO= tavoitteet/energia Perustoiminnot ja prosessit, jatkuvasti toimivat (operatiivinen toiminta) Perustoiminnot ja prosessit, vuosikelloon sidotut (operatiivinen toiminta) Kehityshankkeet, projektit (strategia) AIVOT= faktat/ration SYDÄN= tunteet/motivaatio Erkkilä & Valpol 2011

4 Management ja Leadership
Managemet ASIAJOHTAMINEN Asiat, aikataulut, resurssit Suunnittelu, strategiat, toimintasuunnitelmat, budjetointi Organisointi Rakenteet, resurssien hankkiminen, työnkuvat Kontrollointi, valvonta, raportointi, mittaus ja päätöksenteko Painopiste asioihin, sisältöihin, menetelmiin ja rakenteisiin. Leadership IHMISTEN JOHTAMINEN Muutoksen tuottaminen Kokonaiskuvan luominen, Suunnan osoittaminen Yhteistyön rakentaminen, Kommunikoiminen, ihmisten ohjaaminen yhteisiin tavoitteisiin Sitoutumine Tiimit ja verkostoituminen Vastuun antaminen ja valtuuttaminen Valmentaminen Motivoiminen, kannustaminen ja innostaminen, tukeminen Palautteen anto, myös korjaavan Osaamisen kehittäminen.

5 Henkilöstöjohtamisen kokonaisuus ja termit
Henkilöstövoimavarojen Johtaminen (Viitala 2009) (Human Resource Management = HRM) Työelämän suhteiden hoitaminen (IR) Henkilöstön kehittäminen (HRD) Johtajuus (Leadership) Henkilöstö-johtaminen Johtajuus (leadership) Työelämän suhteet (industrial relations) Henkilöstön kehittäminen (HRD) kasvokkain ‘face to face’ Työehdot, lainmukaisuus, palkkaus Henkilöstön rakenne, määrä, organisoituminen, osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio

6 Henkilöstöjohtaminen esimiehen työnä
Esimies luo edellytyksiä suorituskyvyn parantumiseen ja alaisensa tuloksellisuuteen suorituskyky - Olemme kiinnostava työnantaja Rekrytoimme sopivimmat/parhaimmat Perehdytämme ja opastamme laadukkaasti ja tehokkaasti Johdamme ja kehitämme tarkoituksenmukaisesti… Ikäjohtaminen Hiljaisen tiedon siirto Eläköityminen Exit-prosessit ,YT. . . Rekrytoinnin hetki Suorituksen johtaminen Osaamisen kehittäminen Kehityskeskustelut Palkkausjärjestelmät, palkitseminen Työsuhdeasiat Tehokkaat työmenetelmät ja prosessit, organisointi, organisaatio Työterveys, Työhyvinvointi Perehdytys ja työnopastus Rekrytointi Työnantaja-kuvan hoito Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

7 Miten kehityskeskustelut liittyvät johtamiseen?
Mitkä ovat tehtäväsi? Mitä sinun pitää saada aikaiseksi? Mistä olet vastuussa? HARJOITUS Mitä kehityskeskustelussa tapahtuu? Miten se tukee työtä, tuloksekkuutta ja työhyvinvointia?

8 Osaaminen hyvän suorituksen taustalla wopi
Matematiikka viestintä Pedagogiikka Mikä saa pyöräsi pyörimään? selviytyminen Didaktiikka suunnittelu , projektointi oppiminen tiimityö johtaminen kehityskeskustelut . . . AJATTELU Miten suunnittelen ja ratkaisen ongelmia ? MOTIVAATIO Mitä haluan tehdä, minne mennä ? ORGANISAATIO Asenteet Näkymät TYÖRYHMÄ YKSILÖ

9 Johtaminen ja johtajuus
Mitä johtajan ja esimiehen työhön kuuluu? Millä kyvykkyyksillä johtaja tekee tulosta ja työhyvinvointia? Perussaaminen: Substanssi, ammatillisuus, toimiala Avustava (it, kielet,..) Management Osaamisen johtaminen Leadership Muutos, prosessit, projektit… Ajattelu, Itsetuntemus, persoonallisuus Asenteet, Motivaatio Arvot

10 Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi www.tiinakauppi.com
Tuloksekas ja laadukas Kehityskeskustelu Osaava-ohjelman Oppia ikä kaikki -hanke Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

11 Mitä hyviä kokemuksia kehityskeskusteluista?
Mitä huonoja kokemuksia kehityskeskusteluista? Miksi kehityskeskusteluja kannattaa pitää? Mitä hyötyä niistä on? HARJOITUS

12 Kehityskeskustelut Osa yksikön/yhteisön johtamisjärjestelmää ja henkilöjohtamista Kuntayhtymä, kaupunki tms Yksikkö Osasto/ Tiimi Yksilö

13 MIKSI KEHITYSKESKUSTELUJA?
Yksilön suoriutumisen arviointi Suunnittelu Kehittäminen (työn, osaamisen, työhyvinvoinnin, esimies/alaistoiminnan, luottamuksen, innostuksen) jokainen kaipaa palautetta työstään ja uusia tietoja suunnitelmiensa tueksi jokainen kaipaa tukea ja rohkaisua kehittyäkseen esimiehen tehtävä on auttaa alaisiaan kehittymään ja tekemään hyvää työtä ympäristö muuttuu nopeasti ja muutos aiheuttaa epävarmuutta ihmisten ja organisaatioiden on uudistuttava menestyäkseen Konkreettisena tavoitteena: arvioida saavutetut tulokset sopia tavoitteista seuraavalle työskentelykaudelle määritellä kehittämistarpeet ja tehdä henkilökohtainen kehittymissuunnitelma kehittää esimiehen ja alaisen välistä yhteistyötä kehittää yleisiä työskentelyolosuhteita ja työilmapiiriä

14 Henkilöstöprosessit - case
Marraskuu- Joulukuu Tammikuu Group HR Business plan, BSC and KPI´s for 2009 Kehityskeskustelut alkavat Työilmapiiritoimenpiteiden määrittely Kesäharjoittelijarekrytointi alkaa Yhtiön YT Henkilöstösuunnitelmat 2009 Koulutussuunnitelma 2009 Henkilöstöraportti 2008 Helmikuu Coaching Feedback Coaching Feedback Coaching Feedback People Day, Talvi tavoitteiden asettaminen & jatkuva seuranta Tulospalkkio maksetaan FLTn päätös meriittikorotuksista Lokakuu Maaliskuu Henkilöstösuunnitelmien teko käynnistyy (2009) People Day (syksy) Osastojen People Day BIP- tulosten määrittely Teknisten pätevyyden arviointi Syyskuu Huhtikuu- Toukokuu Teknisten marginaalisäännön mukaiset korotukset TES korotukset Osastojen People Day Porvoon perehdytyspäivä BIP maksetaan People Day (kevät) Palkantarkistus (meriittikorotukset) / Forced Ranking, ylemmät (mahd myös muut) Koulutuskalenteri Elokuu Välikehityskeskustelu Kesäkuu Meriitti/(pätevyys)korotusten maksaminen Organisaation katselmointi Yhtiön YT HR Budget (money and heads) CASE : Suoritusjohtamisen vuosikello

15 Kehityskeskustelun kulku
VALMIS- TAUTU- MINEN AVAUS LÄPI- VIENTI YHTEEN- VETO TOTEUTUS TUKI OHJAUS SEURANTA PALAUTE Aikataulu Paikka Valmistautuminen Tarvittaessa ”miksi”? Tavoite Aikataulu Avoin & LUOTTA- MUKSELLINEN IL- MAPIIRI Organisaation/tiimin tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet vuodelle 2012 Henkilökohtainen kehit- tymissuunnitelma Suoriutuminen roolissa Rooli tiimissä Palaute Kirjaa ohjelmaan Keskustelun arvioin- ti +hyväksyminen Toteutetaan sovitut asiat & seurataan edistymistä Pidetään lupaukset Pidetään toiset ajan tasalla Seurataan tavoitteiden toteutumista Tarkennetaan tavoitteita Valmistaudutaan seuraavaan keskusteluun Kehitytään työssä Kouluttaudutaan sovitusti CASE

16 KEHITYSKESKUSTELUSSA TÄRKEÄÄ MUISTAA:
Myönteinen suhtautuminen toiseen osapuoleen ja esille tuleviin asioihin Kiinnostus toisen esittämiin ajatuksiin Hyvä keskusteluilmapiiri Kuuntelemisen merkitys Keskusteluympäristön häiriöttömyys + osapuolet kunnioittavat toisiaan ja arvostavat toisiaan + osapuolet ilmaisevat mielipiteensä mahdollisimman rehellisesti + osapuolet luottavat toisiinsa - osapuolet eivät pidä toisistaan - osapuolet riitelevät keskenään - osapuolet pyrkivät käyttämään toisiaan hyödyksi

17 KEHITYSKESKUSTELUN PELISÄÄNNÖT
ITSEILMAISU Luo turvallinen ja kannustava ilmapiiri Ole oma itsesi, kerro mielipiteesi rehellisesti ja kiertelemättä Esitä kysymyksiä, pyydä kertomaan lisää Käytä kehon kieltä Tuo omia näkökulmiasi esiin toimi ratkaisukeskeisesti, tee toimeenpanopäätös PALAUTE Anna myönteistä palautetta (muista hampurilaispalaute) KUUNTELU Kuuntele ja keskity, ole kiinnostunut, älä keskeytä

18 ESIMIEHEN VALMISTAUTUMINEN KEHITYSKESKUSTELUUN
Palauta mieleesi vastuut ja tehtävät - - tulevat haasteet Selvitä tulokset, suoriutuminen, palkitseminen Kertaa, mitä aikaisemmin on sovittu Mieti, millaista palautetta annat ja miten Mieti valmiiksi tavoitteet ja odotukset Punnitse osaamisen ja kehittymisen tarpeet ja mahdollisuudet Miten näet yhteistyökysymykset ja työyhteisön ilmapiirin Varaudu tapaamaan jokainen alaisesi omana persoonanaan 

19 Miten onnistut kehityskeskustelussa?
Aikaansaamaan oikeaa suuntaa? Selventämään tehtävää ja vastuita? Luomaan selkeitä tavoitteita? Ottamaan vastuuta? Luomaan työhyvinvoinnin edellytyksiä? Luomaan luottamusta ja avoimuutta? Luomaan innostusta ja motivaatiota?

20 HENKILÖSTÖN VALMISTAUTUMINEN KEHITYSKESKUSTELUUN
Mitkä asiat menivät hyvin, mistä olen ylpeä, missä onnistuin. Miksi? Missä olisi vielä kehittämisen varaa , miksi, mistä syystä? Haittaavatko jotkut asiat työn tekemistä? Tuen tarve, minkälaista tukea tarvitsen jatkossa, keneltä, miten? Mitä tavoitteita on työssä ensi vuodelle? Miten tavoitteet saavutetaan? Mitkä ovat toiveet palkitsemisesta, työoloista, työurasta? Mitä ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä tarvitsen? Mikä on oma työkyky ja jaksaminen? Miten toimii työyhteisö ja yhteistyö? Mitä saan, mitä annan? Mitä palautetta ja odotuksia on esimiehelle? Mitä tukea tarvitsen, mitä voin antaa?

21 Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi www.tiinakauppi.com
Kehityskeskustelut osana johtamisjärjestelmää ja strategian jalkautusta Osaava-ohjelman Oppia ikä kaikki -hanke Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

22 Strategian hierarkia Vaasan yliopisto | Tero Vuorinen
VISIO Visio Missio Strategia Ohjelma (Politiikka)/Toimintasuunnitelma Hankkeet/Projektit STRATEGIA MISSIO OHJELMA Nyky- hetki zxzx

23 Kehityskeskustelut Osana yksikön/yhteisön johtamisjärjestelmää ja strategian jalkautusta
Lääni /kunta /kaupunki Yksikkö Osasto/ Tiimi Yksilö

24 Mihin strategiaa tarvitaan. Mitä sinä teet strategian suhteen
Mihin strategiaa tarvitaan? Mitä sinä teet strategian suhteen? Mitä hyötyä on ollut strategisesta työstä? Miten hyvin strategia on jalkautettu? Miten itse edesautat strategian jalkautusta? Mikä on vaikeaa? Mikä on helppoa?

25 Klassisen koulukunnan edustaja Henri Fayol ( ) esitti näkemyksensä tehokkaasta organisaatiosta ("The Traditional Management Functions"): (Muita klassisen koulukunnan edustajia -Taylor, Weber- käsitellään tarkemmin työn organisoinnin yhteydessä). Johtamisen kokonaisuus Strategia

26 Johtamisen vuosikello
Marraskuu- Joulukuu Tammikuu Group HR Business plan, BSC and KPI´s for 2009 Kehityskeskustelut alkavat Työilmapiiritoimenpiteiden määrittely Kesäharjoittelijarekrytointi alkaa Yhtiön YT Henkilöstösuunnitelmat 2009 Koulutussuunnitelma 2009 Henkilöstöraportti 2008 Helmikuu Coaching Feedback Coaching Feedback Coaching Feedback People Day, Talvi tavoitteiden asettaminen & jatkuva seuranta Tulospalkkio maksetaan FLTn päätös meriittikorotuksista Lokakuu Maaliskuu Henkilöstösuunnitelmien teko käynnistyy (2009) People Day (syksy) Osastojen People Day BIP- tulosten määrittely Teknisten pätevyyden arviointi Syyskuu Huhtikuu- Toukokuu Teknisten marginaalisäännön mukaiset korotukset TES korotukset Osastojen People Day Porvoon perehdytyspäivä BIP maksetaan People Day (kevät) Palkantarkistus (meriittikorotukset) / Forced Ranking, ylemmät (mahd myös muut) Koulutuskalenteri Elokuu Välikehityskeskustelu Kesäkuu Meriitti/(pätevyys)korotusten maksaminen Organisaation katselmointi Yhtiön YT HR Budget (money and heads) CASE : Suoritusjohtamisen vuosikello

27 strategian muodostuminen
Ulkoinen ympäristö analyysit SWOT: uhat, mahdollisuudet Yksikkö Strategia haasteet Yhteenveto? Toimintasuunnitelma  Ryhmäkehityskeskustelut Kehityskeskustelut Toiminta-alueet? Toteutus ja seuranta Sisäisen toiminnan analyysit, mittarit Kriittiset menestystekijät SWOT: vahvuudet, heikkoudet

28 Muutosprosessi Haluttu tavoitetila VAHVISTAMINEN (REFREEZING) MUUTOS
Muuttuneen toiminnan vakiinnuttamista, käyttäytymisen vahvistamista, arviointia, jatkuvaa kehittämistä MUUTOS (CHANGING) tätä voisi pitää kaiken muutostoiminnan runkona? Muutoksen toteuttamista, toiminnan ja käyttäyty- misen muuttumista, jatkuvaa arviointia ja kehittä- mistä, uudelleensuuntaamista, poisoppimista SULATUSVAIHE (UNFREEZING) Toiminnan perusteiden ymmärtämistä, itsearviointia, muutoksen tarpeellisuuden oivaltamista, toimintaympä- ristön analysointia, asenteiden muuttumista, arvopohjan muuttumista jne. zxzx

29 Retoriikasta arjen tekoihin…
KTT Pekka Killström, Tapiola 2010 Merkitys Mieti, mitä olet oikeasti tekemässä? Kysy, mitä strategian sisältö merkitsee sinulle ja työyhteisöllesi. Strategia Mieti, miten määrittelet strategian? Eri sanat avaavat ikkunat eri maisemaan. Menestys Missä ulottuvuuksissa haluat menestyä? Katso laajalti voittamisen alueita ja eväitä. Energialisäys Millä kutsut ihmisten sydämet mukaan? Jos jalkautat joudut itse jalkautetuksi. Jos kutsut yksilöt mukaan, olet jo voittanut.

30 strategiasta toimintaan ja tuloksiin
strategia pilkotaan toimintaan Toimintasuunnitelma Projektit Ryhmäkehityskeskustelu Ryhmäsuunnitelma YKSIKKÖ RYHMÄ/TIIMI YKSILÖ

31 Minä johtajana, miten onnistun esimiehenä?
Esimerkki toimintasuunnittelun / projektikokonaisuuden hallinnasta * Projektiportfolio: Numero Osaprojektin nimi Prioriteetti Status Nykytilanne Tavoite, odotetut hyödyt Odotettu tulos, aikaansaannokset Mittarit Toimenpiteet 1 2 …. 3 4 5 6 TAKK/Tuija Pohjansaari-Kirmo

32 Minä johtajana, miten onnistun esimiehenä?
Projektin nimi: Projektin tavoitteet, hyödyt miksi tehdään Projektin odotetut konkreettiset aikaansaannokset Projektin asiakas (asiakkaat) Projektin mittarit (hyödyille sekä konkreettisille aikaansaannoksille) Projektin raportointi, kenelle, miten Projektin johtaja Projektin osallistujat Projektin aikataulu (seuraavalle sivulle kaikki alaprojektit aikatauluineen) Projektin riskit Projektin kriittiset menestystekijät: resurssit, osaaminen, viestintä, tuki . . TAKK/Tuija Pohjansaari-Kirmo


Lataa ppt "Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google