Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suunnitelmallisen työn työkalut ja avaimia menestykseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suunnitelmallisen työn työkalut ja avaimia menestykseen"— Esityksen transkriptio:

1 Suunnitelmallisen työn työkalut ja avaimia menestykseen
SiniBoss Raili Gothóni

2 Strategiatyö suunnitelmallisuutta, systemaattisuutta, prosessointia ja jäntevöittämistä. Strategiassa sovitaan on se, mihin organisaatio käyttää resurssinsa, mihin suuntaa käytännön työn ja miten strategia käytännön työssä toteutuu. Miten ihmiset organisaatiossa saadaan tekemään työ ja mihin tekeminen kohdistuu, mitkä ovat keskeiset työn tekemisen alueet Käytännössä strategiapolku hahmotetaan aikajanalla, strategia pilkotaan vuosi-/kausitason suunnitelmaksi yksiköille, yksilöille, avainhenkilöille jne. Raili Gothóni

3 Strategisen toiminnan kehä
Arviointi Visiointi, tavoitteet ideat suunnittelu Sitoutuminen Konkreettinen toiminta Ympäristö Mitä, kenelle, miten Voimakas henkilökohtainen vastuunotto Vastuut, aikataulut, Oma ydinosaaminen ja toiminta Mikä on olemassaolon oikeutus tälle organisaatiolle Aito ja avoin viestintä ja dialogisuus Tiimirakenteet ja työnjaot Organisaation muutos tarpeen analysointi Mihin pyrimme yhdessä Kaikkien mahdollisuus osallistua ja kokea asia yhteiseksi työksi yhteisten arvojen pohjalta Perustehtävää ja osaamisen kehittymistä tukeva johtaminen Raili Gothóni

4 Toimintaympäristöanalyysi
Miksi: Oman toimintaympäristön tunteminen Tavoitteiden, arvojen ja visioiden selkeys Työyhteisön ilmapiirin, kulttuurin ja teologian vahvistaminen Toiminta- ja työprosessien ja järjestelmien toimivuus Johtajuuden toimivuus ja organisaation rakenne ja roolijaon selkeys Ydinosaamisen kartoitus ja suunnitelmallinen kehittäminen Raili Gothóni

5 Swot -analyysi Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Raili Gothóni

6 Asiakas-analyysi Potentiaalisten asiakkaiden identifiointi;
Asiakkaiden segmentointi loogisiin ryhmiin; Asiakasryhmien priorisointi; Avaintoimintojen ja tarpeiden identifiointi. Raili Gothóni

7 Strategian johtaminen käytäntöön
Strategisten suunnitelmien laatiminen ja toteutuksen valvonta Vuosisuunnittelu ja valvonta Resurssien varmistaminen ja niiden jakamisesta sopiminen Organisaation rakenteen ja toimivuuden arviointi Raili Gothóni

8 Analyysit MISSIO:NYKYTILA Visio Tulevaisuus Tulevaisuus horisontti
YHTEISEN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN Tiedot Olettamukset Mielikuvat Visio Tulevaisuus Tulevaisuus horisontti 2015 STRATEGIAT Analyysit ARVOT Asiakkaat, Toiminta- Ympäristö, Muut alan toimijat MISSIO:NYKYTILA Raili Gothóni

9 Strategiaprosessi VISIO Strategian seurannan, arvioinnin ja
päivityksen vaihe Strategis- ten tietojen keruun ja analysoin- nin vaihe Strategis- ten projek- tien suunnit- teluvaihe Strategian toteutus- vaihe Strategian määrittely- vaihe Raili Gothóni

10 Työskentelyn tulostavoitteet ja odotukset selvillä
paneutuminen, valmistautuminen tehdään systemaattisesti yhdessä päätöksenteon pelisäännöt ja prosessit on kuvattu yleiset pelisäännöt kokoustyöskentelylle sovittu ryhmässä oppiminen; kehittyminen ja muuttuminen mahdollistetaan Johtotiimi, hallituksen kokoonpano ja koko tukee järjestön perustehtävän toteutumista Raili Gothóni

11 Hallituksen valintaan vaikuttaminen
Toiminnan / talouden yleistuntemus Tieto ja kiinnostus koko järjestön toimintaan Oman alueensa asiantuntija Oikea asenne ja motivaatio Itsenäiset mielipiteet Kyky ja halu kriittiseen ajatteluun Aktiivisuus tuoda oma kantansa esiin Raili Gothóni

12 Kehityskeskustelu on oleellinen osa esimies-alaistyötä
jossa määrättynä aikana ja sovitussa paikassa keskustellen ja valmistautumisen jälkeen käydään läpi työntekijän työtehtävät ja tavoitteet ja sovitaan arvioinnin pohjana käytettävät mittarit arvioidaan tavoitteiden toteutuminen ja se vastaako suoritus sovittua sekä asetetaan uudet tavoitteet tulevalle kaudelle ( lyhyelle ja pitkälle aikavälille ) tulevaisuuden muutokset huomioiden jäsennetään ja arvioidaan työntekijän kehittymistarpeet, työhyvinvointia, osaamistarpeita ja niiden kehittämistä, urasuunnitelmia sekä yhteistyötä, työyhteisön toimivuutta ja kehittämistä sekä esimiestuen tarvetta, annetaan ja saadaan palautetta Raili Gothóni

13 asiakkaaksi tuleminen valmistelu Päätöksen-teko tuen antaminen
prosessin vaihe/ Toimijat asiakkaaksi tuleminen valmistelu Päätöksen-teko tuen antaminen seuranta Vaikuttami-nen asiakas Oma järjestö Sos.toimi Kriminaalihuolto Muut päihdehuollon toimijat Ray Raili Gothóni

14 Palautejärjestelmä avaa laatuongelmat
Budjetin ylitys Aikataulujen viivästyminen Hallinnoinnin ongelmat Asiavirheet ja henkilökunnan osaamattomuus Dokumentoinnin puutteet Seuraavien projektien viivästyminen Sisäiset kustannukset, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn Hyödyttömät palaverit Tehdään tarpeetonta työtä tai kaksinkertaista työtä Asiakaspalautteet ja niiden vaikutus toiminnan kehittämiseen Imago ja maine Raili Gothóni

15 Henkilöstöhallinnon eri osa-alueet
Perehdyttäminen Osaamiskartoitukset, kehityskeskustelut, koulutussuunnitelmat Työnohjaus/ mentorointi/ konsultointi Työyhteisön turvallisuusohjelma Työyhteisön hyvinvointiohjelma Verkostokartat Raili Gothóni


Lataa ppt "Suunnitelmallisen työn työkalut ja avaimia menestykseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google