Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työnantajan eri roolit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työnantajan eri roolit"— Esityksen transkriptio:

1 Työnantajan eri roolit
Annina Heini, VTM, suunnittelija Henkilökohtainen apu – Miten toimii työnantaja? –seminaari Pori

2 Palvelusuunnitelman idea
Henkilökohtaisen avustajan työ on normaalia työtä Työn virallinen määritelmä: ”työskentely korvausta vastaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisena”  Avustaja on palkattu työntekijä, joka avustaa vaikeavammaista henkilöä työajalla korvausta vastaan Annina Heini

3 Palvelusuunnitelman idea Työlainsädäntö
Sama työlainsäädäntö kuin muussakin työssä Suuri osa työlainsäädännöstä on pakottavaa lainsäädäntöä ei voida poiketa edes yhteisesti sopimalla rike voi johtaa esim. vahingonkorvausvastuuseen tai sakkorangaistukseen PAKOTTAVA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ: esim. Työaikalaki ja vuosilomalaki, työturvallisuuslaki Annina Heini

4 Palvelusuunnitelman idea Asiat, joista työnantajan on huolehdittava
Työtehtävien suorittamista koskevien ohjeiden antaminen Lakien ja työsopimuksen noudattamisen valvonta Palkan maksaminen tai palkan maksamisesta huolehtiminen Työajan seuranta Työturvallisuudesta huolehtiminen Työpaikkaa koskevista määräyksistä tiedottaminen Työnantaja on vastuussa työntekijän oikeuksien toteutumisesta Annina Heini

5 Palvelusuunnitelman idea Miksi avustajan työnantajana on erilaista?
Työ tapahtuu usein myös työnantajan kotona tai muuten henkilön yksityiseen elämänpiiriin kuuluen. Työ tehdään suurimmaksi osaksi lähellä työnantajaa /esimiestä Harvinainen asetelma (vrt. pienyritykset) Vaatii henkilökemioiden toimimista Annina Heini

6 Palvelusuunnitelman idea Ystävyys vs. ystävällisyys
Avustettavan ja avustajan välinen hyvä henkilökemia on tärkeää Ei silti ystävyys- tai kaverisuhde! Ystävällisyys ei tarkoita ystävyyttä! Kaverillinenhan työnantaja voi olla tiettyyn rajaan asti! Tämä on hyvin kiistanalaista. Jotkut ei pidä ystävyyttä ollenkaan ongelmallisena asiana, pelkästään plussana. En väitä, että joka tilanteessa ystävyyssuhde haittaa työsuhdetta. On olemassa ihmisiä, jotka kykenee tästä huolimatta erottamaan työn eikä puolin ja toisin loukkaannuta, kun joudutaan tekemään ikäviäkin asioita, jotka kuuluvat asiaan.  esim. ikävät työtehtävät, työehtosopimukseen kohtaan vetoaminen ym.  näitä ihmisiä on vain vähän! Annina Heini

7 Palvelusuunnitelman idea Pohdittavaa
Tilanne: Työnantaja ja avustaja-ystävä ravintolassa Avustaja saattaa työvuoronsa päätteeksi työnantajan ravintolaan, jossa hän käy esimerkiksi hakemassa työnantajalle juotavan ym. tarpeellisen. Työnantaja lähettää kuvitteellisesti avustajansa kotiin Avustaja jatkaa ystävän roolissa iltaa työnantajan eli ystävänsä kanssa Entä jos myöhemmin ystävien riitaantuessa avustaja alkaa periä ylityökorvauksia ravintolailloista? Entä jos ystävä avustaa ystävää ja sattuu jotain? Onko ystävä silloinkin ystävän roolissa ja asemassa? Entä miten tulkitaan, jos paluumatkalla (työmatkalla?) kotiin tulee tapaturma? Työoikeudellisesti ja työsuojelullisesti seuraava tilanne vaikea Riitaantuminen: Aina mahdollista, ihmiset muuttuu ja heistä tuleekin häijyjä (vrt. avioero ja eroaminen sovussa) Tapaus on kuitenkin yhteneväinen tilanteen kanssa, jossa avustaja ylipäätään saattaa työpäivän jälkeen jäädä vaikka kaupungille hoitamaan omia asioitaan Annina Heini

8 Perehdytys

9 Työturvallisuuslaki ja perehdytys Palvelusuunnitelman idea
Työturvallisuuslaissa on säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että: Työntekijä perehdytetään työhönsä työpaikan olosuhteisiin työmenetelmiin työsuojelutoimenpiteisiin työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin Työpaikan yksilölliset olosuhteet Työmenetelmät, joista päättää työnantaja (vaikka avustaja tekisi kotonaan toisin) Työsuojelutoimenpiteet: esim. laitteiden turvallinen käyttö, suojavälineet Annina Heini

10 Palvelusuunnitelman idea Perehdytyksen lähtökohdat
Jokainen avun saaja on yksilö, jolloin avuntarpeet ovat myös yksilöllisiä. Avustajalla ei työtä aloittaessaan ole käsitystä siitä, mitä avustamiseen juuri kyseisellä henkilöllä kuuluu, esimerkiksi erityistarpeet avustamisessa tarvittavien apuvälineiden käyttö eri tilanteessa toimiminen ja mikä hänen roolinsa/tehtävänsä tuolloin on ERI TILANTEIDEN ROOLIT: Osallistuuko avustaja tilanteessa vai jääkö taustalle (esim. luento tai harrastus, sukulaisen luona käynti)  avun saajan tarve ja toive ratkaisee Annina Heini

11 Perehdytys on aina yksilöllistä ja riippuu avustettavasta
Uudessa työssä tarvitaan opastusta ja neuvoja työn aloittamiseksi. Uusi työ tuo mukanaan paljon kysymyksiä ja työnantajalla on vastuu kysymyksiin vastaamisesta. Perehdytys on uudelle työntekijälle olennainen keino tutustua työpaikkaan ja työpaikalla tehtävään työhön sekä työpaikan pelisääntöihin. Perehdytyksen aikana työntekijälle näytetään työtehtävät ja niissä tarvittavat koneet ja laitteet sekä niiden käyttö vaihe vaiheelta edeten, yksityiskohtaisesti. Yksilöllistä joo, mutta siihen pätee sama kuin uusiin töihin ylipäätänsä Annettava avustajan kysymyksille ja perehdytykselle aikaa. ”Ei ole tyhmiä kysymyksiä” pätee hyvin myös tähän Annina Heini

12 Työnantajan tulee huolehtia siitä, että avustaja saa tarvittavan ohjeistuksen työnsä tekemiseen.
Työpaikalla tulisi mielellään olla kirjallisena avustajan ohjeistus työhön Erityisesti työturvallisuuteen liittyvät ohjeet, kuten koneiden ja apuvälineiden käyttö- ja huolto-ohjeet. Ystävä avustajana: Ystävä on voinut tuntea avustettavan kauankin, mutta ei avustajan roolissa Perehdytys yhtä tärkeää! Ystävä: Tästä johtuen ystävä tulee perehdyttää tehtävään siinä missä kenet tahansa Annina Heini

13 Palvelusuunnitelman idea Perehdytys vaiheittain Vaihe 1
Työntekijän vastaanottaminen: Työntekijän saapuessa työpaikalle hänet on hyvä ottaa niin rauhallisessa tilanteessa vastaan kuin mahdollista Joskus sijainen tulee tilanteeseen, jossa hänen on heti käytävä työhön kiinni, mutta heti kun mahdollista, on tilanne rauhoitettava. Vaiheet toki nivoutuu! Annina Heini

14 Perehdytysvaihe 2 Palvelusuunnitelman idea
Työympäristöön tutustuminen: Kun työntekijä on toivotettu tervetulleeksi, hänen kanssaan on syytä käydä työpaikka läpi. Työympäristössä voi tapahtua muutoksia ja ne täytyy hyvissä ajoin kertoa, jos ne ovat ennakolta tiedossa. Käydään läpi työtehtävät  Esitellään tehtävä kerrallaan miten kukin tehtävä on tarkoitus toteuttaa. Keskustelemalla ja havainnollistamalla asiat selkiintyvät parhaiten. Kaikki apuvälineet on syytä näyttää ja kertoa miten niitä käytetään. Kerrottava varautumisesta erityistilanteeseen ja se, miten siitä selvitään.   Työpaikan läpikäynti: ”perusesittely” Muutokset voi esim. liittyä päivärytmiin tai viikonpäiviin (”normaalisti tulen kaupungilta klo” tai ”joskus torstaisin…”) sekä mahdollisiin muuttuviin tekijöihin arjessa (silloin kun äitini tulee käymään, on syytä ottaa esille joululahjavaasi.. Perehdytysvaihe: olisi hyvä, jos kunnissa tuntien osalta ymmärrettäisiin vanhan avustajan mukanaolo perehdytyksessä silloin kun se on tarpeellista. Vanha avustaja voi havainnollistaa monta juttua paljon helpommin, kuin jos työnantaja sanallisesti selventää asiaa. Erityistilanne: esim. terveyteen liittyvä (epilepsialääke) tai mihin soittaa tai mennä, jos esim. avaimet unohtuvat sisälle. Annina Heini

15 Perehdytysvaihe 3 Palvelusuunnitelman idea
Työsuhteen perus- ja erityisasiat: työajan noudattaminen poissaoloilmoitukset työterveyshuolto vaitiolovelvollisuudesta sovittava työpäivän aikana sallittu omien yhteydenpitovälineiden mahdollinen käyttö (esim. kännykkä, tietokone). virallisemmat asiat Annina Heini

16 Työntekijällä voi olla kysymyksiä ja niihin on hyvä vastata.
Mahdolliset taustatiedot työn tekemisessä on oltava työntekijän saatavilla ja niistä on hyvä kertoa etukäteen. Jos työn tekemiseen on mahdollista saada koulutusta, työnantaja kertoo työntekijälle koulutusmahdollisuuksista (esim. Assistentti.infon koulutukset). Työhyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen vastuulla. työnohjausta ja vertaistukiryhmiä Annina Heini

17 Perehdytysvaihe 4 Palvelusuunnitelman idea
Työtehtäviin perehtyminen: Työhön opastus tapahtuu asia ja menetelmä kerrallaan. Työhön opastusta on annettava niin monta kertaa kuin se on tarpeen. Työntekijältä odotetaan oma-aloitteisuutta ja oppimiskykyä, mutta oman turvallisuuden takia on syytä olla varma työntekijän osaamisesta. Perehtymistä tapahtuu työsuhteen alussa jopa muutamia viikkoja. Työtehtävät käydään läpi perusteellisemmin kuin työympäristöön tutustumisen vaiheessa. Työtehtäviin perehdytään työtä tekemällä. JOPA MUUTAMIA VIIKKOJA  tai pitempään! Osittain 2. vaiheen kanssa päällekkäisiä asioita  perusteellisemmin Annina Heini

18 Perehdytyskansio Palvelusuunnitelman idea
Tarvittavat ohjeet kannattaa koota perehdytyskansioon Pelastautumisohjeet sekä työntekijän nähtävillä pidettävät säädökset ja dokumentit voivat olla kootusti perehdytyskansiossa liitteenä. Työntekijän vastuulla on ottaa työn tekemiseen vaikuttavista asioista selvää silloin, kun ne ovat jääneet hänelle kertomatta eikä niistä ei ole mainittu perehdytyskansiossa. Työntekijän vastuulla on KYSYÄ! Annina Heini

19 Työnjohto

20 Palvelusuunnitelman idea Työsopimuksessa olevat tehtävät
Työnantaja määrittelee työtehtävät. Avustajan tehtäviin kuuluvat tehtävät, joita työnantaja ei kykene vamman vuoksi tekemään itse. Avustajan tehtävänä on työnantajan opastuksella suorittaa annetut tehtävät ja mahdollistaa näin työnantajan elämän sujuminen. Työsopimukseen kirjataan työtehtävät (vastaavat palvelusuunnitelmaa), joita avustajan on kyettävä tekemään Annina Heini

21 Palvelusuunnitelman idea Työsopimus
Työnjohto-oikeus selvenee työsopimuksella, jossa tulee olla ainakin: työnantajan ja työntekijän nimi mahdollinen koeaika onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus. Määräaikaisessa sopimuksessa on mainittava työn kesto ja määräaikaisuuden peruste. työn aloittamisajankohta pääasialliset työtehtävät palkka työaika irtisanomisaika. Vaitiolovelvollisuudesta sovittava ja kirjattava erikseen, jos sitä edellytetään Listassa voisi olla vielä noudatettava TES Annina Heini

22 Palvelusuunnitelman idea Työn johtaminen
Avustettava on työnantaja ja työnjohtaja Hän päättää mitä kulloinkin tehdään, missä, milloin ja miten Hän antaa työnjohdolliset ohjeet ja määräykset Työnjohtajan kannattaa määritellä tarkasti avustajan tehtävät sekä miten, missä ja milloin avustaja tehtäviään hoitaa Minimoidaan epäselvyydet ja konfliktit Tärkeää erityisesti avustajan ollessa ennestään tuttu Määrittelyä mielellään mahdollisimman paljon jo työsopimuksessa Avustettava on työnjohtaja, vaikka olisikin ”siviilissä” henkilön ystävä. Työajalla avustaja tekee työtä ja silloin ystävästä tulee työntekijä, joka noudattaa työnantajan ohjeita.  vaikeaa toki, siksi ei suositeltava järjestely! MILLOIN: Tietenkin avustajan kanssa sovitaan työvuorot etukäteen Annina Heini

23 Palvelusuunnitelman idea Pohdittavaa
Tilanne: Avustaja-ystävä ei tykkää siivoamisesta Avustettava tietää, että avustaja-ystävä ei siivoa juurikaan kotonaan Avustettava ei viitsi laittaa avustaja-ystäväänsä pesemään esimerkiksi vessaa, sillä tietää tämän inhoavan tehtävää Avustettavan asunto alkaa näyttää avustaja-ystävän asunnolta Työnantajalla on oikeus elää elämäänsä haluamallaan tavalla ja jos siihen kuuluu siisti koti, on avustajan tehtävä siitä työnantajan näköinen. Tästä johtuen avustajaksi ei pidä valita henkilöä, joka ei työtehtäviin sovellu tai kokee ne vaikeaksi. Annina Heini

24 Palvelusuunnitelman idea Kuitenkin todettava…
Työnantaja päättää myös työsuhteestaan Ei ole aukottomia ohjeita kuka voi toimia avustajana kellekin Vain suosituksia ja huomioitavia seikkoja Ei ole aukottomia ohjeita, saati määräyksiä (lukuun ottamatta lait) Annina Heini

25 Kiitos! Annina Heini

26 Annina Heini p


Lataa ppt "Työnantajan eri roolit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google