Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Path of child protection

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Path of child protection"— Esityksen transkriptio:

1 Path of child protection
Lastensuojelun polku Path of child protection

2 Yhteiskunnat ovat erilaisia
Toimintatavat ja toimintamallit erilaisia historiallisista ja kulttuurihistoriallisista syistä johtuen Suomen kehitystä selittäviä tekijöitä mm. vahvat perinteet naisten osallistumisessa työelämään nopea yhteiskunnallinen murros luterilaisen uskonnon vaikutus

3 Lasten suojelu YLEISIIN KASVUOLOIHIN VAIKUTTAMINEN
HUOLTAJIEN TUKEMINEN LASTEN KASVATUKSESSA PERHE- JA YKSILÖKOHTAINEN LASTENSUOJELU HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO JÄLKIHUOLTO AVOHUOLTO

4 Lasten suojelu YLEISIIN KASVUOLOIHIN VAIKUTTAMINEN
HUOLTAJIEN TUKEMINEN LASTEN KASVATUKSESSA PERHE- JA YKSILÖKOHTAINEN LASTENSUOJELU HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO JÄLKIHUOLTO AVOHUOLTO

5 Lasten suojelu YLEISIIN KASVUOLOIHIN VAIKUTTAMINEN
HUOLTAJIEN TUKEMINEN LASTEN KASVATUKSESSA PERHE- JA YKSILÖKOHTAINEN LASTENSUOJELU HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO JÄLKIHUOLTO AVOHUOLTO

6 Lastensuojelun pääperiaatteet
Johtavana periaatteena lapsen etu. Jos vanhempien ja lasten edut ovat ristiriidassa, ratkaisevaa on lapsen etu. Lapsella oikeus osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin osallistuminen iän ja kehitystason mukaisesti. Vanhemmilla on päävastuu lapsistaan ja heidän kasvatuksestaan.

7 Lastensuojelun pääperiaatteet
Yhteiskunnan tehtävä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perhettä ja lasta on tuettava ensisijaisesti omassa asuinympäristössään kaikkien viranomaisten tulee kehittää lasten kasvuoloja Perheen tarvitsema tuki on järjestettävä nopeasti niin, että perheen tilanteeseen saadaan helpotusta ja voitaisiin välttyä pitkäaikaiselta avuntarpeelta.

8 Lastensuojelun sosiaalityö
auttamistyötä prosessina vie aina oman aikansa ja voi olla pitkäkestoinenkin prosessi auttamistyötä yhteistyössä asiakkaan kanssa tilanteen ja tarpeen arviointia muutoksen hakemista tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä

9 Lastensuojeluilmoitus
viranomaisella on ilmoitusvelvollisuus sosiaali- ja terveydenhuolto koulutoimi poliisitoimi seurakunta etc. yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen naapuri, sukulainen jne. henkilöllisyyttä ei ole pakko ilmaista, tosin se suotavaa

10 Toimintavelvollisuus
Lastensuojelulaki velvoittaa sosiaaliviranomaisia ryhtymään toimenpiteisiin viipymättä jos lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä jos lapsi tai nuori käyttäytymisellään vaarantaa omaa terveyttään tai kehitystään

11 Lasten suojelu YLEISIIN KASVUOLOIHIN VAIKUTTAMINEN
HUOLTAJIEN TUKEMINEN LASTEN KASVATUKSESSA PERHE- JA YKSILÖKOHTAINEN LASTENSUOJELU HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO JÄLKIHUOLTO AVOHUOLTO

12 Työskentelyn aloittaminen
Tilanteen selvittäminen kotikäynti tai kutsu virastoon yleensä yhdessä työparin kanssa turvakodin työntekijä poliisin sosiaalityöntekijä jengityöntekijä Tavoitteena on saada perhe ja nuori havahtumaan ja pohtimaan tilannetta

13 Yhteistyö perheen kanssa
Yhdessä määritellään mitä on tapahtunut mitkä asiat ovat ongelmallisia millaista apua vanhemmat itse tuntevat tarvitsevansa pystyäkseen toimimaan vastuullisina vanhempina Yhdessä sovitaan tarvittavista jatkotoimista

14 Lasten suojelu YLEISIIN KASVUOLOIHIN VAIKUTTAMINEN
HUOLTAJIEN TUKEMINEN LASTEN KASVATUKSESSA PERHE- JA YKSILÖKOHTAINEN LASTENSUOJELU HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO JÄLKIHUOLTO AVOHUOLTO

15 Avohuollon tukitoimet
Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia Laki velvoittaa kuntia järjestämään lapsiperheille erilaisia avohuollon tukitoimia

16 Verkostopalaveri Aina mukana lisäksi tarpeen ja ongelman mukaan
vanhemmat ( ja lapset ) lastensuojelun sosiaalityöntekijä lisäksi tarpeen ja ongelman mukaan läheisverkoston edustaja ( isoäiti, ystävä tms. ) A-klinikan työntekijä Perhekeskuksen työntekijä mielenterveyskeskuksen terapeutti lapsen koulun edustaja jne.

17 Verkostopalaverin tavoitteet
kuulla useiden eri tahojen käsitys tilanteesta ongelman peittely ja vähättely minimoidaan kaikille muotoutuu yhteinen käsitys saadaan eri tahojen tuki ja asiantuntemus mahdollisimman hyvin käyttöön lähiverkosto viranomaiset

18 Verkostopalaverin tavoitteet
määritellä tuen tarve erilaisten näkemysten pohjalta, lapsen edun näkökulmasta määritellä työskentelyn tavoitteet keinojen valinta sopia työnjaosta sopia seurannasta

19 Huoltosuunnitelma Lastensuojelutyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa Lapsen/nuoren asiaan liittyen tehdään kirjallinen suunnitelma, jossa määritellään työskentelyn tavoitteet sovitaan keinoista ja tarvittavista tukitoimista sovitaan työnjaosta vanhempien vastuu nuoren oma vastuu sovitaan seurannasta ja arvioinnista

20 Avohuollon tukitoimet
Laki velvoittaa kuntia järjestämään lapsiperheille erilaisia avohuollon tukitoimia Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia

21 Avohuollon tukitoimet
taloudellinen tuki, avustaminen asunnon saamisessa … tukihenkilö tai tukiperhe myönteiset, ohjaavat ihmissuhteet lähtökohtana vapaaehtoisuus terapiapalvelut

22 Avohuollon tukitoimet
avohuollollinen perhehoito tai laitoshuolto joissakin tilanteissa lapsen kasvatusta ja huoltoa voidaan parhaiten tukea sijoittamalla lapsi toiseen perheeseen tai laitokseen edellyttää aina huoltajan suostumusta edellyttää yksimielisyyttä tarpeellisuudesta määräaikainen alle 12-vuotiaan osalta mikäli lapsi sijoitetaan yksin 3 kk:n määräaikaa voidaan erityisestä syystä jatkaa toisella 3 kk:n jaksolla yhdessä vanhemman kanssa sijoitettuna ei määräaikaa

23 Lasten suojelu YLEISIIN KASVUOLOIHIN VAIKUTTAMINEN
HUOLTAJIEN TUKEMINEN LASTEN KASVATUKSESSA PERHE- JA YKSILÖKOHTAINEN LASTENSUOJELU HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO AVOHUOLTO JÄLKIHUOLTO

24 Huostaanotto Huostaanotto Huostaanottoon on ryhdyttävä, jos
a. puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä b. lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä tekemällä vähäistä suuremman rikollisen teon muulla vastaavalla tavalla

25 Huostaanotto Kaikkien edellytysten on täytyttävä yhtäaikaisesti
2. avohuollon tukitoimet eivät ole tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai riittäviä 3. sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista Kaikkien edellytysten on täytyttävä yhtäaikaisesti Jos edellytykset täyttyvät, viranomaisilla on velvollisuus ottaa lapsi huostaan

26 Huostaanotto Raskain lastensuojelun toimenpide
puututaan perheen suojattuun piiriin sosiaaliviranomaisilla oikeus päättää lapsen asumisesta lapsen hoidosta ja kasvatuksesta lapsen valvonnasta tavoitteena yhteistyö vanhempien kanssa

27 Suostumuksellinen huostaanotto
huostaanotto tapahtuu vanhempien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumuksella vanhempia ja 12-vuotiasta lasta on kuultava virallisesti ( kirjallisesti ) perhesijoitus ensisijaisena vaihtoehtona huoltosuunnitelman laatiminen tavoitteet, keinot, arviointi ja seuranta

28 Pakkohuostaanotto Jos yli 12-vuotias lapsi tai hänen vanhempansa vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista huostaanottopäätöksen tekee peruspalvelulautakunta ja se alistetaan hallinto-oikeuden vahvistettavaksi

29 Kiireellinen huostaanotto
Jos lapsi on välittömässä vaarassa on viranomaisten ryhdyttävä viipymättä toimiin hänen suojelemisekseen voidaan toimia vastoin vanhempien ja/tai lapsen suostumusta

30 Yhteistyön jatkuminen
Lapsen huostaan ottaminen ei lopeta työskentelyä vanhemman/vanhempien olosuhteiden korjaamiseksi. kuntoutussuunnitelma vanhemmille Lapsi on palautettava kotiin ja huostassapito lopettava, jos sille ei enää ole perusteita

31 Huostassapidon lakkaaminen
Lapsi täyttää 18 vuotta tai solmii avioliiton Huostassapito on lopetettava jos perusteita ei enää ole jollei lopettaminen ole selvästi vastoin lapsen etua

32 Lasten suojelu YLEISIIN KASVUOLOIHIN VAIKUTTAMINEN
HUOLTAJIEN TUKEMINEN LASTEN KASVATUKSESSA PERHE- JA YKSILÖKOHTAINEN LASTENSUOJELU HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO AVOHUOLTO JÄLKIHUOLTO

33 Jälkihuolto Sijaishuollon päättymisen jälkeen on lasta ja hänen vanhempiaan edelleen tuettava tavoitteena varmistaa, että huostassa ollut lapsi selviytyy normaaliin elämään saman työprosessin jatkamista avohuollon tukitoimet tarvittaessa

34 Tavoitteena muutos parempaan
Kykenevätkö vanhemmat ja lapsi/nuori näkemään muutoksen tarpeen? Ovatko he valmiita ottamaan apua vastaan? Tapahtuuko riittävä muutos? Onko muutos riittävän pysyvä?


Lataa ppt "Path of child protection"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google