Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi lastensuojelulaki ja ehkäisevä lastensuojelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi lastensuojelulaki ja ehkäisevä lastensuojelu"— Esityksen transkriptio:

1 Uusi lastensuojelulaki ja ehkäisevä lastensuojelu
Vuokko Ylinen lakimies, varatuomari Tavallinen ja törkeä ei lievä seks.

2 Lastensuojelulain uudistamisen tavoitteita
Lapsen edun ja osallisuuden huomioon ottaminen entistä paremmin lastensuojelua toteutettaessa Lapsen ja hänen perheensä tarvitsemien tukitoimien ja palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen Lastensuojelutyön normalisoiminen osaksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä kunnassa Viranomaisten yhteistyön tehostaminen Erityisen tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhain Lapsen ja vanhempien oikeusturvan parantaminen Sijaishuollon sisältöjen täsmentäminen Jälkihuollon laajentaminen STM tiedote : Uusi lastensuojelulaki parantaa perheiden oikeusturvaa Ilmoitusten tekemisen kynnyksen madaltuminen Avohuollon työn suunnitelmallisuutta ja resursointia parannetaan Tahdonvastaisissa huostaanotoissa päätöksenteko siirretään sosltk:lta hallinto-oikeudelle Lastensuojelulaitoksissa hoidon laadulle säädetään laissa minimikriteerit. Jälkihuollon laajennus Vuokko Ylinen

3 Lastensuojelun keskeiset periaatteet
Vanhempien, huoltajien sekä muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tukeminen Ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen Ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu Lapsen etu palautuu hyvän huollon kriteereihin (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) Avohuollon ensisijaisuus, ellei lapsen etu muuta vaadi Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä Lastensuojelussa on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti valittava käytettävissä olevista palvelujärjestelmän mahdollistamista keinoista se, joka parhaiten edesauttaa lapsen ja hänen perheensä ongelmien ratkaisua ja joka vähiten puuttuu perheen autonomiaan ja yksityisyyteen Lapsen tulee voida muodostaa käsityksensä vapaasti siten, että hän tosiasiassa ymmärtää sen, mistä on kysymys ja mitkä ovat ajateltavissa olevat vaihtoehdot. Kyse on siten lapsen aidon mielipiteen selvittämisestä, joka on tehtävä lapsen itsemääräämisoikeutta ja hänen identiteettiään huomioivalla tavalla. Lapsella on aina myös oikeus tietää, missä asiassa hänen mielipidettään selvitetään ja mihin lapsen tai hänen perheensä asiaan mielipiteen selvittäminen liittyy. Vuokko Ylinen

4 Lastensuojelun kokonaisuus
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen: hyvinvoinnin seuranta ja edistäminen, palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi Peruspalvelut (neuvola, päivähoito, koulu, terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, nuorisotyö, liikuntatoimi ym.) Ehkäisevä lastensuojelu Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Lastensuojelulla tarkoitetaan ainoastaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Käsitteellä ehkäisevä lastensuojelu tarkoitetaan lain 2 luvun mukaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia. Yleisten lasten ja nuorten kasvuolosuhteiden seuraamista ja kehittämistä sekä palvelujen kehittämistä koskevien toimien lisäksi ehkäisevää lastensuojelua on lapsen ja hänen perheensä erityinen tukeminen kunnan peruspalvelujen piirissä. Tällöin lapsen tai perheen ei edellytetä olevan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevästä lastensuojelusta vastaavat erityisesti äitiys- ja lastenneuvolat ja muu terveydenhuolto, lasten päivähoito, koulu ja nuorisotyö. mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. palveluja on tarvittavassa laajuudessa saatavissa niinä vuorokauden aikoina, joina niitä tarvitaan. Welfare>< Protection (Pösö T 2006) Vuokko Ylinen

5 Varsinainen lastensuojelu
Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto Lapsi tulee lastensuojelun asiakkaaksi (asianosaisen asemaan) Informoidaan huoltajia ja lasta asiakkuudesta Julkisen vallan käyttö – myös tahdonvastaisesti Laissa säädetyt määräajat työskentelylle Lastensuojelun työntekijät tekevät yhteistyötä eri tahojen kanssa Moni ammatillisuuden hyödyntäminen Lapselle nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, jonka kelpoisuusvaatimus säädetty laissa Lastensuojelun muun työntekijän tehtäväkuvan laajentuminen Vuokko Ylinen

6 Ehkäisevä lastensuojelu
Kunnan tulee järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana Ehkäisevän lastensuojelutyön muotoja; perhetyö, hyvinvointineuvola, etsivä työ, tapaamisten valvominen jne. Vuokko Ylinen

7 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
7 § lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen 8 § palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi 9 § tuki koulunkäyntiin 10 § lapsen huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa 11 § lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen: ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 12 § suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Vuokko Ylinen

8 Tuki koulunkäyntiin Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut perusopetuksen yhteydessä (esi- , perus-, lisäopetus sekä valmistava opetus) Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestäjä vastaa ko. palveluiden järjestämisestä Sisältää riittävän tuen koulunkäyntiin sekä psykososiaalisen tuen (oppilashuolto) Työryhmä asetti pidemmän aikavälin tavoitteeksi yhden ja yhtenäisen oppilas- ja opiskelijahuoltolain säätämisen. Ensisijainen järjestämisvastuu on siten opetuksen järjestäjällä. Toistaiseksi oppilashuollosta kuitenkin säädettäisiin edelleen erikseen sekä opetustoimen että sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä Vuokko Ylinen

9 Lapsen huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa
Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terv.huollon palveluja (erit. päihde- ja mt-palveluja) ja kun aikuisen kyvyn huolehtia lapsesta arvioidaan heikentyneen tai kun aikuinen on vankilassa on selvitettävä ja turvattava myös hänen hoidossaan ja kasvatettavanaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve Raskaana olevien naisten erityinen suojaaminen - velvollisuus järjestää välttämättömät palvelut (terveydenhuollon ja sosiaalihuollon viranomaiset) - suostumukseen perustuvia palveluja Kirjattu: välttämättömät palveluit raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi suojaamiseksi Tulevilla äideillä tulisi olla etusija päihdehuollon palveluihin pääsemiseen silloin, kun heillä on motivaatiota aloittaa hoito. Vuokko Ylinen

10 Terveydenhuollon erityiset velvollisuudet
Terveyskeskus /shp velvollisia antamaan varsinaiselle lastensuojelulle asiantuntija-apua ja tarvittaessa järjestettävä lapsen tutkimus sekä hoito- ja terapiapalveluja lapselle Lapsen terveydentilan tutkimisen merkitystä korostettu uudessa laissa Lasten oikeuspsykiatriset tutkimukset järjestettävä kiireellisinä Vuokko Ylinen

11 Ehkäisevän lastensuojelun kysymyksiä
Huoltajien ensisijainen vastuu lapsesta– sen korostaminen ja kunnioittaminen Lapsen osallisuus omassa asiassa tärkeää Pääsääntönä huoltajien / lapsen suostumus yhteistyöhön Huoltajia informoidaan avoimesti yhteistyökumppaneista Pyydetään suostumukset moni ammatilliseen yhteistyöhön Informoidaan, milloin yhteistyötä on tehtävä myös ilman suostumusta (lapsen etu) Vuokko Ylinen

12 Ehkäisevän lastensuojelun kysymyksiä
Tiedettävä, mikä taho kulloinkin vastaa työskentelystä ja tuen riittävyydestä Vasta lastensuojeluasiakkuuden vireille tulo siirtää vastuun varsinaiseen lastensuojeluun Pyrittävä pois epämääräisestä huolen seuraamisesta eri tahoilla Suunniteltava yhteistyön rakenteita ja pelisääntöjä Ehkäisevän lastensuojelun toimijoiden tunnistettava roolinsa ja vastuunsa Vuokko Ylinen

13 Ehkäisevän lastensuojelun rekisteri
Dokumentaation merkitys kasvanut Eri toimijoilla omaa palveluaan varten asiakasrekisteri ( ph, terveydenhuolto jne.) Ehkäisevän lastensuojelun rekisteri erillään varsinaisen lastensuojelun asiakasrekisteristä Lapsen asioissa mukana olevat taho kirjaavat työskentelynsä omaan rekisteriin Tietojen vaihto eri toimijoiden välillä perustuu joko asiakkaan suostumukseen tai lain antamaan oikeutukseen / velvoitteeseen Vuokko Ylinen

14 Lastensuojelun suunnitelma
Suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa Talousarvion käsittelyn yhteydessä Tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa Suunnittelukaudelta tiedot: lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista lastensuojelun tarpeesta kunnassa lastensuojeluun varattavista voimavaroista lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä yhteisöjen ja laitosten välillä suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta Vuokko Ylinen


Lataa ppt "Uusi lastensuojelulaki ja ehkäisevä lastensuojelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google