Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perheen tukeminen ennen sijoitusta, sijoituksen aikana ja sen jälkeen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perheen tukeminen ennen sijoitusta, sijoituksen aikana ja sen jälkeen"— Esityksen transkriptio:

1 Perheen tukeminen ennen sijoitusta, sijoituksen aikana ja sen jälkeen
Perheen tukeminen ennen sijoitusta, sijoituksen aikana, sijoituksen jälkeen Pohjois-Suomen aluejohtaja Timo Mäkelä, Merikratos Lastensuojelu

2 Kun asiakkuus alkaa Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalitoimi ryhtyy välittömiin kiireellisiin toimiin tai sosiaalityöntekijä päättää tehdä lastensuojelutarpeen selvityksen. Asiakkuuden alkamisesta lähtien ovat voimassa sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet.

3 Lastensuojelutarpeen selvitys
Lastensuojelussa työ alkaa huolellisella lapsen tilanteen kartoittamisella, jotta itse työskentelyllä voidaan vastata paremmin ja oikea-aikaisemmin lapsen suojelun ja tuen tarpeisiin. Lastensuojelun tarpeen selvittäminen parantaa erityisesti lastensuojelun avohuollon työskentelyn vaikuttavuutta ja suunnitelmallisuutta. Selvityksellä arvioidaan lapsen suojelun ja tuen tarvetta suhteessa vanhempien mahdollisuuksiin vastata niihin. Selvitys tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii. Selvityksen teosta vastaa sosiaalityöntekijä.

4 Avohuolto Avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Avohuollon tukitoimien on kuitenkin oltava lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä. Kun tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan, on lapsen etu aina ensisijainen. Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Tukitoimien on oltava suunnitelmallisia ja vastattava lapsen ja perheen yksilöllisiin, tilannekohtaisiin tarpeisiin.

5 Lapsen kuntoutumista tukevat palvelut
- kasvatus- ja perheneuvolan palvelut - lapsen lyhytaikainen kuntouttava hoito avohuollon sijoituksena - oppimista edistävä tuki ja ohjaus esimerkiksi koulupsykologien ja -kuraattoreiden palveluilla -erilaiset terapiat ja psykiatrinen hoito - lasten ja nuorten päihde- ja huumehoitopalvelut

6 Kasvatus- ja perheneuvola
Kasvatus- ja perheneuvonta on asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Neuvonnan tavoitteena on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille sekä lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia. Kasvatus- ja perheneuvolaan hakeutumisen syyt liittyvät useimmiten lapsen ongelmiin. Muita syitä ovat perhe- ja parisuhdeongelmat, perheasioiden sovittelu ja lausuntopyynnöt.

7 TUKITOIMIEN KIRJO - Tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen - Lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä - Tukihenkilö tai -perhe - Lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja - Perhetyön muodot - Koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon - Vertaisryhmätoiminnat - Loma- ja virkistystoimintaa - Muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia

8 Tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
Sosiaalityöntekijän / sosiaaliohjaajan neuvonta ja ohjaus on käytetyin ja yleisin psykososiaalisen tuen muoto lastensuojelutyössä. Erilaisissa elämäntilanteissa tarvitaan erilaista tukea. Joskus se on aktiivista kuuntelemista, läsnäoloa ja ratkaisuvaihtoehtojen pohtimista yhdessä asiakkaan kanssa. Toisinaan tarvitaan toiminnallisempia menetelmiä.

9 Lapsen taloudellinen ja muu tuki
Perheiden ongelmien taustalla usein myös taloudellinen huono-osaisuus ˃ Avohuollon tuki voi olla taloudellista tukea ja muuta tukea koulunkäyntiin, ammatin ja asunnon hankintaan, työhön sijoittumiseen, harrastuksiin, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen

10 Toiminnalliset menetelmät
Lasten osallisuutta ja lasten äänen kuulumista voidaan vahvistaa käyttämällä työskentelyn apuvälineinä pelejä ja leikkejä. Esimerkiksi vanhemmuuden roolikartta, verkostokartta ja erilaiset kortit ovat välineitä, joiden avulla voidaan nostaa perheen arkeen konkreettisesti vaikuttavia asioita yhteiseen pohdintaan

11 Konkreettinen tuki arkeen
Tuki voi olla koulunkäynnin tukemista avustamalla perhettä oppikirjojen tai ammattiopistossa tarvittavien työvaatteiden hankinnassa tai vaikka harrastuksiin ohjaamista ja harrastusten taloudellista tukemista. Ammatin hankkimista ja työhön sijoittumista voidaan tukea nivelluokkien, työpajatoiminnan jne. kautta. Usein tarvitaan myös moniammatillista yhteistyöverkostoa ja yksilöllistä ohjausta. Tuki voi olla alle 18-vuotiaan lapsen itsenäisen asumisen tukemista, apua asunnon hakemisessa, tuetun asumisen järjestämistä, vuokravakuuden maksamista, asumisohjaajan palveluja tai tukihenkilöä.

12 Tukihenkilöt ja tukiperheet
-˃Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta voi olla joko vapaaehtoistyötä tai lastensuojelun ammattilaisten työtä. -˃Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

13 Perhetyö Perhetyö on pitkäkestoista ja tiivistä tukea perheen kotiin.
Perhetyöntekijä sitoutuu pitkään ja intensiiviseen työskentelyyn perheen kanssa Tavoitteena on muuttaa perheen vanhempien kykyä hallita arkea. Perhetyötä toteutetaan yhden henkilön tai työparin työskentelynä Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja Sisältää keskustelua, havainnointia, yhdessä tekemistä sekä muita perhetyön menetelmiä. Laadukas perhetyö on aina tapauskohtaisesti suunniteltua, tavoitteellista ja hyvin dokumentoitua Perhetyöhön kuuluu aloitusjakso, perhtyöjakson ja lopetustyöskentelyn

14 Sijoitus avohuollon tukitoimena
Avohuollon tukitoimena tapahtuva sijoitus on rajattu, tuen tarvetta arvioiva tai kuntouttava jakso. Se on suunnitelmallinen tukitoimi, joka järjestetään asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Avohuollon sijoitus voi tapahtua myös niin, että lapsi sijoitetaan yhdessä hänen vanhempansa kanssa. Koko perheen sijoitus voi tapahtua laitoksessa tai sitä voidaan järjestää perhehoidossa. Sijoitus voi liittyä myös perheen aikuiselle annettavaan hoitoon, jolloin voi olla tarkoituksenmukaista, että lapsi voi jatkaa yhdessä asumistaan vanhempansa kanssa.

15 Muita lasta ja perhettä tukevia palveluja
- läheisneuvonpito eli LNP on asiakaslähtöinen työtapa, jossa perhe pyrkii läheistensä ja viranomaisverkoston tuella löytämään ratkaisuja ongelmiin. - Ratkaisukeskeinen työskentely voi olla yhtä lailla työväline kuin työskentelyn orientaatiokin. Työskentelyssä ei keskitytä ongelmiin vaan tavoitteisiin. -Verkostotyössä etsitään ja yhdistetään lapselle tärkeiden ihmisten voimavaroja. Työn avulla voidaan löytää uusia ideoita, ratkaisuja ja resursseja ongelmalliseen tilanteeseen. -Toiminnalliset menetelmät perustuvat enemmän toimintaan ja vähemmän puhumiseen. Toiminnallisten menetelmien avulla voidaan saada asioihin uusia näkökulmia ja käsitellä myös asioita, joista on vaikea puhua. Ne sopivat erityisen hyvin ryhmämuotoiseen työskentelyyn.


Lataa ppt "Perheen tukeminen ennen sijoitusta, sijoituksen aikana ja sen jälkeen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google