Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PERHETYÖ PÄIVÄHOIDON RAJAPINNALLA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PERHETYÖ PÄIVÄHOIDON RAJAPINNALLA"— Esityksen transkriptio:

1 PERHETYÖ PÄIVÄHOIDON RAJAPINNALLA
Hämeenlinna PERHETYÖ PÄIVÄHOIDON RAJAPINNALLA PERHETYÖ LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA PERHETYÖ PÄIVÄHOITO Erna Törmälehto/ Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa Erna Törmälehto

2 tehostettua perhetyötä
arkiapua lisäapua Alvari-perhetyö ohjaava perhetyö täsmäapua tehoapua jalkautettu perhetyö yhdistelmäapua perhetukityö tehostettua perhetyötä turva-apua kenttäperhetyö perhehoito Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

3 PERHETYÖ Porin seutukuntien lastensuojelussa Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishanke sosiaali- tai terveydenhuollollisen ammatillisen koulutuksen saanut työntekijä menee asiakasperheen kotiin ja siellä yhdessä perheen kanssa toimien tukee kokonaisvaltaisesti perheen selviytymistä arkipäivän haasteista: lasten kasvatustilanteista, ihmissuhteista, toimivasta vuorovaikutuksesta, perheen taloudesta, juoksevien asioiden toimittamisesta, kodinhoidosta yms. elämänhallinnan perusasioista (Koivumäki 2002) Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

4 Sosiaalityöntekijöiden haastattelut
PERHETYÖN MÄÄRITTELYÄ Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishanke Sosiaalityöntekijöiden haastattelut perhetyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista perhekohtaisesti mietittyä mittatilaustyötä muuta kuin tehostettua kotipalvelua toimimista erilaisten lastensuojeluperheiden kanssa pitkäaikaista, jämäkkää työtä Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

5 PERHETYÖN MÄÄRITTELYÄ Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishanke 1.8.2002-31.12.2003
Sosiaalityöntekijöiden haastattelut ”Perhetyö on lastensuojelun asiakkaana olevien perheiden tukemista ja auttamista siten, että työntekijät ovat lähellä perhettä ja lapsia. Perhetyöntekijät työskentelevät tiiviisti heidän kanssaan siitä lähtökohdasta, mitä on yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa sovittu. ”(SH2, s. 5) ”Perhetyön tavoitteena on löytää perheiden omat voimavarat niin, että perhetyöntekijän käynnit tulevat tarpeettomiksi.” ( SH3, s.7) Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

6 LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMI PERHETYÖ ON
Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

7 PERHETYÖ LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA
LSL9§. Keskeiset periaatteet. Perhe- ja yksilökohtaisessa lastensuojelussa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu sekä tuettava lapsen vahempien ja muiden lasta hoitavien henkilöiden kasvatusmahdollisuuksia lapselle suotuisten kasvuolojen vakiinnuttamiseksi. ….. … Perhe ja yksilökohtaisessa lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti sekä siten ettei toimenpiteillä aiheuteta vahinkoa lapsen suotuisalle kehitykselle. Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

8 PERHETYÖ LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA
13 § Sosiaalipalvelut ja muut tukitoimet Sosiaalilautakunnan on sen lisäksi, mitä sosiaalihuoltolaissa säädetään, tarvittaessa järjestettävä tukihenkilö tai –perhe sekä riittävät terapiapalvelut, tuettava lasta tai nuorta koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa ja muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä taloudellista ja muuta tukea antamalla sekä järjestettävä loma- ja virkistystoimintaa. Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitoimia toteutetaan yhteistyössä lapsen tai nuoren sekä lapsen vanhempien tai muiden lasta hoitavien henkilöiden kanssa. Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

9 1 – 2 prosenttia (500-1000) lapsista otetaan huostaan
Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä on noin lasta (5%) 1 – 2 prosenttia ( ) lapsista otetaan huostaan Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

10 PERHETYÖ LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA
Avohuollon tukitoimet 12 § Sosiaalilautakunnan velvollisuus toimenpiteisiin. Sosiaalilautakunnan on ryhdyttävä tämän luvun mukaisiin toimenpiteisiin viipymättä, 1) jos kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä; taikka 2) jos lapsi tai nuori käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. HUOLI Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

11 HUOLESTA ILMOITTAMINEN
40§ Ilmoitusvelvollisuus: Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle

12 TUKIMUOTONA PERHETYÖ tilannearvio huoltosuunnitelma
-sosiaalityön-tekijät huoltosuunnitelma perhetyö avohuollon tukitoimenpiteet Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

13 TAVOITTEELLISEN PERHETYÖN TOTEUTUS
tavoitteiden täsmentämi-nen ja toiminta-tavoista sopiminen suunnitelmallinen perhetyön toteutus perhetyön aloitus tutustumis- vaihe seuranta-palaveri Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

14 PERHETYÖN MÄÄRITTELYÄ Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishanke
Pehetyöntekijöiden haastattelut ”Tähän asti lapsiperheet on saanu tosi vähä sitä apua. Mun mielest ne tarttis jo siinä vaihees kun alkaa tulee joko vanhemmille masennusta tai jotain muuta, että ne ongelmat ei pääsis tosi pahaks. Et periaattees tää olis semmonen, että neuvola – neuvolasta hoitas jo ohjeita. Mut et tietysti ku sieltä ei anneta meille oikeastaa mitää tietoja ni on aika vaikee…” (PH23, s. 111) ”ainakin vanhemmat puhuvat että heijän suhtautuminen on viranomaisiin niinku parantunut et ei he koe enää niitä semmosina kyylä, kyylinä pelkästään että ne ihan oikeesti yrittää auttaa sitä perheen tilannetta ja lasten tilannetta. Ehkä me ollaan vähä semmonen pehmittävä tekijä siinä välissä.” (PH2, s.9) Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa

15 PERHETYÖ PÄIVÄHOIDON RAJAPINNALLA
Tilanne Sosiaalinen riski; Ennalta ehkäise Kriisi (äkillinen, lyhyt); Kriisityö Pitkittynyt kriisi; Lastensuoje lun sosiaalityö; avohuollon tukitoimet Huostaanoton uhka; Lastensuojelun sosiaalityö, tarpeen selvittely, ”harmaa pakko” Huostaanotto; Lapsen hoito, huolto ja kuntoutus Työmuoto; Työn sisältö Normaali sosiaalipalvelu Kohdennettu sosiaalipalvelu Jatkuva seuranta; tehostettu tuki Selvittely, arviointi, päätöksenteon valmistelu; tehostettu tuki ilmeisen uhkan ilmapiirissä, paljon motivointityötä ja/tai pakotamista Päätöksenteko; Lapsen sijoituksen tavoitteena kotiuttaminen tai pitkäaikainen sijoitus Huoli lapsesta Huoli lapsesta vähäistä; perhe motivoitunut saamaan tukea Huoli lapsesta kasvava Lapsi vaarassa, huolta paljon ja jatkuvasti ja ajoittain välittömästi Lapsi vaarassa, huolta paljon ja jatkuvasti tai välittömästi; vanhemmat ja/tai lapsi vältteleviä, ei vastaanottavia Vakava vaara, huolta paljon, mutta vähenevällä ja huojentavalla perspektiivillä Tuen ja kontrollin yhdistelmä ja niiden painotus Tukea Tukea/ kontrollia Kontrollia/ tukea Resurssiky symys Luottamus omiin mahdollisuuksiin hyvä. Yksin työskentelyä Luottamus omiin mahdollisuuksiin hyvä. Toive lisävoimavaroista ja kontrollista nousee. Yksin ja parin kanssa/työnohjaus Omat voimavarat ehtymässä, tarve lisävoimavaroihin ja kontrolliin kasvava. Parityö/työnohjaus Omat voimavarat ehtymässä; puututtava välittömästi tilanteeseen. Parityö/tiimi/työnohjaus Uusia voimavaroja; tuki ja kontrolli yhdistyy. Vakiintunut työyhteisö/työnohjaus Perhetyön muoto Ehkäisevä perhetyö Kohdennettu perhetyö Tehostettu perhetyö- ja kuntoutus Perhetutkimus ja –kuntoutus Perhekuntoutus tai kohdennettu perhetyö PERHETYÖN PAIKAT LASTENSUOJELUSSA Heino,Berg ja Hurtig, (2000) s.190 PERHETYÖ PÄIVÄHOIDON RAJAPINNALLA

16 HAASTEITA PÄIVÄHOIDON PERHETYÖLLE LASTENSUOJELUN NÄKÖKULMASTA
ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ TUKEA ILMAN KONTROLLIA? LAAJEMMAN TUEN TARVE – SAAKO RIITTÄVÄÄ TUKEA AJOISSA? MILLOIN PERHE LASTENSUOJELUN ASIAKKAAKSI? MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ TÄRKEÄÄ! ESIM. PÄIVÄHOIDON TUKIRYHMÄ (Luotsata) TIIVIS YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUUN! KUNTIEN RESURSSIT RIITTÄMÄTTÖMIÄ Erna Törmälehto/Perhetyö ja päivähoito ne yhteen soppii…Hämeenlinnassa


Lataa ppt "PERHETYÖ PÄIVÄHOIDON RAJAPINNALLA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google