Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lastensuojelulain näkökulmia Sisko Pirilä-Karlström Lastensuojelun palvelupäällikkö 10.01.2008 Lastensuojelulaki 26.11.2007 Lastensuojelun palvelupäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lastensuojelulain näkökulmia Sisko Pirilä-Karlström Lastensuojelun palvelupäällikkö 10.01.2008 Lastensuojelulaki 26.11.2007 Lastensuojelun palvelupäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Lastensuojelulain näkökulmia Sisko Pirilä-Karlström Lastensuojelun palvelupäällikkö 10.01.2008
Lastensuojelulaki Lastensuojelun palvelupäällikkö Sisko Pirilä-Karlström

2 ”Perheessä voi sanoa ihan mitä ajattelee eikä tarvitse pelätä,
”Perheessä voi sanoa ihan mitä ajattelee eikä tarvitse pelätä, että joku ajattelee samalla tavalla.” Heikki 6 v.

3 Lastensuojelun kokonaisuus
Kunta tai yhteistoiminta-alueet laativat lastensuojelun suunnitelman, joka liitetään osaksi lapsipoliittista ohjelmaa. Lastensuojelua toteutetaan eri tasoilla: Peruspalvelut Ehkäisevä lastensuojelu Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu (neuvola, päivähoito, koulu, (lasten tukeminen peruspalveluissa, (lastensuojelutarpeen selvitys, Nuorisotyö, mielenterveys- ja järjestötoiminnassa, ym.) avohuolto, kiireellinen sijoitus, päihdepalvelut, Kodinhoito, huostaanotto, sijaishuolto, terveydenhuolto, liikuntatoimi, ym.) jälkihuolto) Lapsen hoito ja kasvatus on vanhempien vastuulla Yhteiskunnan vastuu alkaa, jos lapsesta ei pidetä riittävän hyvää huolta

4 Rekisterit ja asiakirjat
Rekistereitä pidetään Ilmoitusvelvollisuudesta ja sisällöstä Lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä Huom! Ilmoitusvelvollisuuden laajentuminen Valvontaan liittyvät rekisterit Ilmoitus kuntaan sijoitetusta lapsesta tarvittavien tukitoimien ja palvelujen järjestämiseksi sekä sijaishuoltopaikan valvonnan toteuttamiseksi Yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonta

5 Rekisterit ja asiakirjat
Henkilörekisterit Lastensuojelun asiakasrekisteri Lastenvalvonnan rekisteri Perheoikeudellinen asiakasrekisteri Ilmoitusvelvollisuus toiseen kuntaan muuttavasta lastensuojeluasiakkaasta ja perheestä Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ilmoitusvelvollinen (mm. salassapidon estämättä asiakirjojen toimittaminen) Asiakirjat leimataan ”salassa pidettävä”- leimalla ennen asiakkaalle antamista

6 Lastensuojelun tehtävärakennesuositus
Sosiaalityöntekijän vastuulla - lastensuojeluilmoituksen vastaanottaminen - palvelutarpeen ja huolen tunnistaminen - lastensuojelutarpeen selvityksen tekovastuu ja selvittäminen - palveluohjauksen koordinaatio - kokonaisvastuu asiakassuunnitelman laatimisesta asiakaskohtaisen suunnitelman laatiminen moniammatillisessa tiimissä Asiakkaan neuvonta ja ohjaus sekä psykososiaalinen työ Päätösten valmistelu ja teko; avohuollon tukitoimet, huostaanotot, sijaishuolto, jälkihuolto, asiakkaan asian hoitaminen viranomaisverkostossa Kokonaisvastuu arvioinnista, tiedon tuottaminen ja välittäminen asiakastilanteiden vaikutusten arvioinnista asiakastyön, yhteisöllisen ja rakenteellisen työn kehittämiseen Toimenpiteiden ja palveluiden vaikutukset asiakkaan tilanteeseen, asiakassuunnitelman seuranta ja arviointi, lapsen edun toteutumisen arviointi Päätös asiakkuuden lopettamisesta Sosiaaliohjaajan vastuulla - lastensuojeluilmoituksen vastaanottaminen - palvelutarpeen ja huolen tunnistaminen - lastensuojelutarpeen selvittäminen - palveluohjaus - asiakaskohtaisen suunnitelman laatiminen moniammatillisessa tiimissä Asiakkaan neuvonta ja ohjaus sekä psykososiaalinen työ Perhetyö, vastuu hoito- ja kasvatustehtävistä laitoksessa, avohuollon tukitoimien ja jälkihuollon toteuttaminen Toimenpiteiden ja palveluiden vaikutukset asiakkaan tilanteeseen, asiakassuunnitelman seuranta ja arviointi, lapsen edun toteutumisen arviointi

7 Sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja tehtävät
Kelpoisuus sosiaalityöntekijän tehtävään sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 3,14 ja 17§ mukaisesti, lisäksi muita säännöksiä Tilapäinen poikkeaminen kelpoisuusvaatimuksista, jos tehtävään ei saada kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä=> enintään vuodeksi kerrallaan henkilö, jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen=> rajoitettu päätösvalta

8 Päätöksenteko asiantuntevaa ja puolueetonta …
Valmisteluvaiheessa lastensuojelun asiantuntijaryhmä Tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa ensivaiheen päätöksenteko hallinto-oikeudessa kunnan johtavan viranhaltijan hakemuksesta Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee ja johtava viranhaltija päättää (palveluesimies ja palvelupäällikkötaso) tärkeimmät päätökset Valitusoikeus viranhaltijapäätöksistä hallinto-oikeuteen (lapsen kiireellinen sijoitus, lapsen ei-tahdonvastainen huostaanotto, sijaishuollon muuttamista koskevat päätökset, huostassa pidon lakkaamista koskeva päätös, yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös, rajoitustoimenpiteet) Muutoksenhakuoikeus sosiaali- ja terveysjaostolle (avohuollon tukitoimien järjestäminen, lapsen sijoittaminen avohuollon tukitoimena, lapsen jälkihuollon järjestäminen, vanhemman tai muun henkilön jälkihuollollinen tukeminen, nuoren jälkihuollon järjestäminen, itsenäistymisvarojen maksaminen, yksityiskodin hyväksyminen, kielto hoitaa lasta yksityiskodissa, asiakasmaksun määrääminen)

9 Delegointi lastensuojeluasioissa Oulun kaupungissa
Palvelupäällikkö päättää: Huostassa pidon lopettaminen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta Pitää rekisteriä toisen kunnan avohuoltona tai sijaishuoltona sijoittamasta lapsesta, yksityisesti sijoitetuista lapsista, lastensuojeluilmoituksista, lastensuojelun asiakkuuksista, lastenvalvonnasta ja perheoikeudellisista asioista Hakemuksen tekeminen hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottoa, lapsen sijoittamista sekä lapsen olinpaikkaa koskevaa väliaikaista määräystä koskevissa asioissa Erityisen huolenpidon aloittaminen ja jatkaminen sosiaalityöntekijän valmistelusta Päättää kiellosta pitää lasta yksityiskodissa yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnan perusteella antaa lausuntoja ja selvityksiä tuomioistuimille ja muille viranomaisille yksilöä koskevissa sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa, ellei tilaaja pidätä lausunnon antamista itsellään.

10 Delegointi lastensuojeluasioissa Oulun kaupungissa
Palveluesimies päättää: Lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta ei-vastustustilanteissa sosiaalityöntekijän valmistelusta Lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta ei-vastustustilanteissa (toinen huoltaja ja 12- vuotta täyttänyt lapsi), kun kuuleminen on jätetty suorittamatta kuultavan puuttuvan yhteydenpidon vuoksi tai jos kuultavan asuin- tai olinpaikkaa ei voida kohtuullisin toimenpitein selvittää Lapsen huoltoa koskevan hakemuksen tekeminen tuomioistuimelle Ilmoituksen tekeminen holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämisestä asiakkaalle (maistraatti, hallinto-oikeus tai käräjäoikeus asiayhteydestä riippuen) Isyyden selvittämisen keskeyttäminen Avo- ja sijaishuollon sijoitukset puitesopimusyksiköihin tai tilaajan hyväksymiin muihin yksiköihin kiireellisissä tilanteissa; palvelupäällikön konsultaatio ei-kiir. tilanteissa

11 Delegointi lastensuojeluasioissa Oulun kaupungissa
Hakemuksen tekeminen lapsen tutkimuksesta HO:lta Edustaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa hallinto-oikeudessa asiakasasioissa yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa Perhehoidon palveluesimies päättää: Lapsen sijoittaminen enintään kuuden kuukauden ajaksi vanhempansa tai muun huoltajansa luokse lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta Vastaa huollon muutosta koskevasta hakemuksesta tuomioistuimelle huostassa olevalle lapselle

12 Delegointi lastensuojeluasioissa Oulun kaupungissa
Sosiaalityöntekijä päättää Kiireellisestä sijoituksesta omiin toimintayksiköihin, kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta ja kiireellisen sijoituksen jatkamista koskevasta hakemuksesta hallinto-oikeudelle Yhteydenpidon rajoittamisesta sekä lyhytaikaisen yhteydenpidon rajoittamisen päätöksen jatkamisesta Yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta sekä yksityiskodin hyväksymisestä lapsen asuinpaikaksi Erityisen huolenpidon lopettamisesta Lähetysten luovuttamatta jättämisestä Liikkumisvapauden rajoittamisesta enintään 30 vrk

13 Huostaanottoprosessin eteneminen kunnassa
Prosessin kulku pääsääntöisesti: Lapsi avohuollon tukitoimenpiteiden kohteena Lapsen kiireellinen sijoittaminen Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää 30 vrk/45 vrk Kiireellisen sijoituksen jatkamista haetaan hallinto-oikeudelta, jos huostaanottoa ja väliaikaismääräystä koskevaa hakemusta ei ehditä valmistelemaan tuona aikana (HO voi jatkaa enintään 60 vrk) 2. Hakemus hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottoa ja väliaikaismääräystä koskevassa asiassa 3. Väliaikaista määräystä haetaan, kun huostaanottohakemus on vireillä hallinto-oikeudessa (83§), muutoin kiireellisen sijoituksen jatkamista

14 Lastensuojeluasioiden käsittely hallinto-oikeudessa
Hallinto-oikeudessa käsittely Tahdonvastaisissa huostaanotoissa asian ratkaisee HO, viranhaltijapäätöksistä 1. valitusaste Istunnossa yksi tai kaksi tuomaria, esittelijä ja asiantuntijajäsen Lautakunnan edustajina palveluesimies ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää ei kuulla todistajana todistajavalan perusteella vaan virkavastuulla Lautakunta nimeää omat todistajat suulliseen käsittelyyn ja asiakkaat omat todistajansa Istunnoille ei kiinteitä aikoja vaan asiat otetaan joustavasti käsittelyyn

15 Prosessin kulku hallinto-oikeudessa:

16 Yhteistyöasioita lastensuojelusta hallinto-oikeuteen
Lomakkeiden huolellinen täyttäminen Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä työparin ja palveluesimiehen kanssa Palvelupäällikkö allekirjoittaa hakemuksen Hakemus voi olla myös osittain täytetty ja sitä voidaan täydentää myöhemmin (esim. läheisverkoston kartoittaminen, pysyvä sijaishuoltopaikka, asiantuntijalausunnot, jne.) Jos/kun haetaan väliaikaismääräystä, tämä kohta tulee olla huolellisesti täytetty Pääsääntö hakemuksen kirjallinen käsittely

17 Yhteistyöasioita lastensuojelusta hallinto-oikeuteen
2. Valmisteleva suullinen käsittely Hallinto-oikeudessa Tuomioistuin kutsuu koolle huostaanottoa koskevan asian tultua vireille harkinnan pohjalta Tavoitteena vähentää suullisten käsittelyiden määrää ja/tai rajoittaa suullisen käsittelyn kestoa (esim. todistajien lukumäärää) Näytön täsmentäminen, asianosaisten vaatimukset ja perustelut, erimielisyysaiheet, kokonaisuuden hahmottaminen Kutsuttuina asianosaiset, asianajaja ja viranomaiset Jatkuu kirjallisena käsittelynä, josta päätös tai suullisena käsittelynä

18 Käsittely hallinto-oikeudessa
3. Suullinen käsittely Järjestetään, jos asianosaiset pyytävät Lautakunnan edustajina palveluesimies ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä (tapauskohtaisesti voi olla myös palvelupäällikkö tai sosiaali- ja terveystoimen lakimies) 4. Päätös 5. Valitusoikeus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 6. Viranhaltijapäätöksistä valitusoikeus hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

19 Lastensuojelun suunnitelma
Yhteistoiminta-alue - Oulun kaupunki, ympäristökunnat ja Yli-Ii selvittävät palvelurakenteen ja tarvittavat palvelut (sosiaali- ja mielenterveyspalvelut keväällä 2008) Lapsipoliittinen ohjelma - seudullinen - nimetään selvityshenkilö Seudullinen lastensuojelusuunnitelma - liitetään osaksi lapsipoliittista ohjelmaa

20 ”Se joka saa hyvän kasvatuksen, siitä tulee. kiltti
”Se joka saa hyvän kasvatuksen, siitä tulee kiltti. Sellaisella, joka saa huonon kasvatuksen on kivaa.” Timo 6 v.


Lataa ppt "Lastensuojelulain näkökulmia Sisko Pirilä-Karlström Lastensuojelun palvelupäällikkö 10.01.2008 Lastensuojelulaki 26.11.2007 Lastensuojelun palvelupäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google