Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapset näkyviin – alkuarviointi ja lasten osallisuus lastensuojelussa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapset näkyviin – alkuarviointi ja lasten osallisuus lastensuojelussa"— Esityksen transkriptio:

1 Lapset näkyviin – alkuarviointi ja lasten osallisuus lastensuojelussa
Seinäjoki Mikko Oranen Ensi- ja turvakotien liitto Hand out

2 Lapsen oikeuksien sopimus
Perusperiaatteet Lapsen edun ensisijaisuus Kaikilla lapsilla on oikeus elämään ja kehitykseen Kaikki lapset ovat samanarvoisia Kaikilla lapsilla on oikeus osallisuuteen 2. Artikla rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua. Oranen 2006 Hand out

3 Osallisuus ja lastensuojelu - Käsitteitä
Asianosaisuus Kuunteleminen Kuuleminen Puhevalta Päätösvalta Oranen 2006 Hand out

4 Miksi kehittää arvioinnin käytäntöjä?
Lasten auttamiseksi entistä paremmin Tuen ja suojelun tarpeiden tunnistaminen Auttamisen keinojen löytäminen ja arviointi Lasten osallisuuden vahvistamiseksi Tilanteen tarkastelu lapsen kanssa lapsen näkökulmasta Asiakkaiden ja työntekijöiden oikeusturvan parantamiseksi Työn läpinäkyvyys Palvelujen saatavuus Asiakkaiden tasavertainen kohtelu Oranen 2006 Hand out

5 Lastensuojelutarpeen selvitys 1/ 8 (työryhmän esitys/lakiehdotus)
Vireilletulo Lastensuojeluilmoitus: viranomainen / muut ihmiset Lapsen/perheen oma avunpyyntö tai työntekijän huolen herääminen Oranen 2006 Hand out

6 2/ 8 Toimenpiteet Mahdolliset kiireelliset toimenpiteet lapsen turvaamiseksi SEKÄ Ratkaisu selvityksen tekemisestä (tai tekemättä jättämisestä) Ratkaisu perusteltava ja kirjattava Selvityksen saa jättää tekemättä vain silloin, kun sen tekeminen on ilmeisen aiheetonta 7 vrk aikaraja Oranen 2006 Hand out

7 3/ 8 Asiakkuuden alku Lastensuojelutarpeen selvitys
Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun päätös selvityksen käynnistämisestä tehdään. Tieto asiakkuuden alkamisesta on kirjattava lapsen asiakirjoihin ja kerrottava asiakkaille Lastensuojelutarpeen selvitys Tavoitteena selvittää lapsen suojelun ja tuen tarpeet vs. vanhempien ja ympäristön mahdollisuudet ja kyky vastata niihin sekä lastensuojelutyön ja toimenpiteiden tarve Oranen 2006 Hand out

8 4/ 8 Vastuutaho Selvityksestä vastaa ja sitä johtaa lastensuojelun sosiaalityöntekijä Voidaan tehdä pari- tai työryhmätyönä Sisältö Lapsen yksilölliset tarpeet ja perheen arkisen elämän olosuhteet, riskitekijät ja selviytymistä tukevat tekijät Vanhempien mahdollisten ongelmien merkitys lapsen elämän kannalta Oranen 2006 Hand out

9 5/ 8 Menetelmät Suora työskentely lapsen kanssa
Monipuoliset, ikätasoiset, kaikkien osallistumista tukevat menetelmät Vuorovaikutuksen havainnointi Yhteistyö lapsen kannalta merkityksellisten tahojen kanssa Kodin olosuhteiden selvittäminen Oranen 2006 Hand out

10 6/ 8 Selvitys voidaan tehdä myös vanhempien / lapsen vastustaessa sitä
Tarvitaan erillinen päätös ja perustelut esim. psykologin/lääkärin tutkimuksia varten Erityiset perusteet: esim. vanhemman vakava päihdeongelma / mielenterveysongelma ja kieltäytyminen lapsen tilanteen selvittämisestä Selvitys tehdään suppeampana Oranen 2006 Hand out

11 7/ 8 Kirjallinen yhteenveto
Selvityksen sisältö (lapseen liittyneet huolet, osallistuneet ihmiset, tapaamiset) Käytetyt menetelmät ja tehdyt havainnot Lapsen, vanhempien ja työntekijän näkemykset tilanteesta Työntekijän perusteltu kanta siihen, onko lapsi lastensuojelun tuen ja avun tarpeessa Oranen 2006 Hand out

12 8/ 8 Asiakkuuden päättyminen / jatkuminen
Mikäli lastensuojelun tarvetta ei todeta, asiakkuus päätetään yhteenvetoon muussa tapauksessa asiakkuus jatkuu. Selvitys tehtävä loppuun, vaikka perhe muuttaisi toiseen kuntaan. Sosiaalityöntekijä vastaa tietojen siirtämisestä. Aikaraja: Yhteenveto selvityksestä valmis 3 kk asian vireilletulosta Oranen 2006 Hand out

13 Osallisuuden askelmat (1) (Sheir)
Valmiudet Mahdollisuudet Velvoitteet 3. Lasten näkemykset otetaan huomioon 2. Lapsia tuetaan mielipiteiden ilmaisemisessa 1. Lapsia kuunnellaan Oletko valmis? Onko kuunteleminen mahdollista Onko olemassa rakenne? Oranen 2006 Hand out

14 Osallisuuden askelmat (2)
Valmiudet Mahdollisuudet Velvoitteet 5. Lasten kanssa jaetaan valtaa ja vastuuta 4. Lapset otetaan mukaan päätöksen-tekoon Oletko valmis? Onko mukaan ottaminen mahdollista? Onko olemassa rakenne, joka velvoittaa? Oranen 2006 Hand out

15 Osallisuuden askelmat lastensuojelussa
1. Lasten kuunteleminen Minkälaiset ovat työntekijöiden valmiudet? Onko kuunteleminen mahdollista? Aika, tilat, menetelmät, välineet Onko kuuntelemiseen velvoittavia rakenteita Lakiehdotus -> tukee vahvasti lasten kanssa keskustelua Onko kuulemiseen velvoittavia rakenteita? Nykyinen Ls laki -> 12 v ja vanhemmat Lakiehdotus -> 15 v ja vanhemmat (!!!) Oranen 2006 Hand out

16 3. Lasten näkemykset otetaan huomioon
Minkälaiset ovat työntekijöiden valmiudet kunnioittaa lasten ajatuksia? Mahdollistaako päätöksentekoprosessi lasten näkemysten huomioimisen? Onko lapsilla painoarvoa Onko olemassa rakenteita, jotka velvoittavat ottamaan lasten näkemykset huomioon? Laki lapsen huollosta ja tapaamisesta: täytäntöönpanokielto jos yli 12 v. vastustaa Lakiehdotus nostaa ikärajaa lastensuojelussa Oranen 2006 Hand out

17 4. Lapset otetaan mukaan päätöksentekoon
Työtekijöiden valmiudet ja halukkuus? Vallan ja vastuun kysymykset Päätöksenteon prosessit? Lastensuojelun kehittämishankkeet? Palvelurakenteet? Institutionalisoitu osallistuminen vs. yhteistoiminnallinen osallistuminen Velvoittavat rakenteet LsL 7§ ” Palveluja kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin. ” Oranen 2006 Hand out

18 Miksi osallisuus on tärkeää?
Osallisuus parantaa päätöksenteon laatua Itseä koskevat ratkaisut voi ”omistaa” Osallisuus antaa aikuisille mahdollisuuden osoittaa kunnioitusta lasten ajatuksille Vahvistaa käsitystä itsen ja omien mielipiteiden arvosta Osallisuus voimaannuttaa Osallisuuden kokemukset voivat suojella Oranen 2006 Hand out


Lataa ppt "Lapset näkyviin – alkuarviointi ja lasten osallisuus lastensuojelussa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google