Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VISUAALINEN HAHMOTTAMINEN ja sen vaikeuksien merkitys oppimiselle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VISUAALINEN HAHMOTTAMINEN ja sen vaikeuksien merkitys oppimiselle"— Esityksen transkriptio:

1 VISUAALINEN HAHMOTTAMINEN ja sen vaikeuksien merkitys oppimiselle
Heli Numminen Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Neuropsykologipalvelu LUDUS Oy

2 MITÄ ON HAHMOTTAMINEN? Hahmottaminen tarkoittaa nähdyn tulkintaa ja ymmärtämistä Useat aivoalueet ja prosessit mukana Aivomme kykenevät tulkitsemaan hämmästyttävän määrän tietoa vähällä ja vaihtelevalla informaatiomäärällä -Hahmottaminen tarkoittaa aivojen kykyä tulkita ja ymmärtää näkemämme -Tarkka visuaalinen havainnointi ja hahmottaminen edellyttävät aivoissa monien aivoalueiden monimutkaista ja virheetöntä yhteistyötä, jokaisella alueella oma tehtävänsä Jos haluat kertoa tästä: -Aivomme kykenevät tulkitsemaan hämmästyttävän määrän tietoa vähällä ja vaihtelevalla informaatiomäärällä -esimerkiksi tuoli havaitaan tuoliksi eri suunnista, ja huolimatta siitä minkälainen tuoli on kyseessä (nojatuoli, ruokapöydäntuoli, työtuoli jne.) tai lähes pimeässä - Hahmottaminen ei perustu vain tämänhetkiseen tietoon -> Säilömuistilla tärkeä yhteys hahmottamiseen: kokemukset nähdyistä asioista tallentuvat säilömuistiin, mikä helpottaa myöhemmin havainnoimista, hahmottamista ja tunnistamista. esim. näemme keltaisen pallon = tulkitsemme onko pallo aurinko, tennispallo vai appelsiini. -Havaintotoimintojen systeemi voidaan jakaa kahteen järjestelmään: perifeeriseen näköjärjestelmään (silmä ja näköhermo) ja aivokuoren visuaaliseen järjestelmään. Hahmottamisessa kyse jälkimmäisestä: havaintotietojen kulusta ja käsittelystä aivokuoren tasolla. 1. silmästä tuleva tieto kulkee TAKARAIVOLOHKON ALUEELLE, jossa erotellaan asentoja, kulmia ja kuvio taustasta 2. sen jälkeen tietoa käsitellään kahdessa suhteellisen erillisessä prosessointisysteemissä: OHIMOLOHKOJEN ALUEELLA TUNNISTETAAN esineiden väri, muoto, pintarakenteet ja tämä alue VASTAA ESINEIDEN TUNNISTUKSESTA PÄÄLAKILOHKOJEN ALUE on erikoistunut AVARUUDELLISEEN HAHMOTTAMISEEN eli spatiaaliseen hahmottamiseen (suunta, tila, sijainti, koko), piirros- ja kokoamistehtävät, esineiden tavoittamiseen liittyvä tieto

3 MITÄ ON HAHMOTTAMINEN? Hahmottaminen muodostuu useista eri osa-prosesseista Keskeisimmät osa-alueet ovat: Visuaalinen erottelu/tarkkaavuus Visuaalinen tunnistaminen Avaruudellinen hahmottaminen Toiminnanohjauksella on tärkeä merkitys hahmottamistaitojen käytölle Hahmottamisessa ja visuaalisen tiedon prosessoinnissa on erotettavissa eri osa-alueet, Erottelu on tärkeää siksi, että tiedettäisiin millä osa-aluella/osa-alueilla hahmottamisen vaikeudet ovat ja miten niitä voisi tukea ja kuntouttaa: Osa-alueet on usein jaoiteltu seuraavasti: VISUAALINEN EROTTELU/TARKKAAVUUS, takaraivolohko & etuotsalohko VISUAALINEN TUNNISTAMINEN, ohimolohko AVARUUDELLINEN HAHMOTTAMINEN, päälakilohko

4 VISUAALINEN JÄRJESTELMÄ
Periferinen näköjärjestelmä Silmä Näköradat Talamuksen tumake (LGN) Primaari visuaalinen aivokuori Sekundaariset visuaaliset aivokuoret Mitä? Missä?

5 MITÄ -REITTI ”Ventraalinen” reitti temporaalilohkoille
Läheinen yhteys kielelliseen prosessointiin Temporaalilohkoilla sijaitsevat auditiiviset ja kielen kannalta tärkeät alueet ”tietoinen” visuaalinen havaitseminen Muodon, värin, esineiden ja kasvojen tunnistus Alueella soluja, jotka reagoivat vain tiettyihin kohteisiin (esim. kasvot)

6 MISSÄ -REITTI ”Dorsaalinen” reitti parietaalilohkoille
Ei yhteyttä kielelliseen prosessointiin ”tyhmä” visuaalinen prosessointi Tieto avaruudellisesta sijainnista, liikkeestä ja koosta, navigointi tilassa Läheisessä yhteydessä frontaalilohkojen motorisiin alueisiin (miten) Tavoittelu, liikkuminen ja tasapaino ovat kaikki motoris-spatiaalisia prosesseja, joissa dorsaalinen reitti on keskeinen

7 HAHMOTUSVAIKEUDET Etiologia Esiintyvyys Tunnusmerkit
Hahmotusvaikeuksien syyt samat kuin oppimisvaikeuksissa yleensä: epäedulliset geeniyhdistelmät (perimä), aivovauriot ja aivojen kehityshäiriöt (hankitut vauriot) (esim. äidin odotusajan päihteidenkäyttö, keskosuus) Esiintyvyys Noin 20% kaikista oppimisvaikeuksisista on hahmottamisen vaikeuksia Tunnusmerkit Visuaalisten taitojen ja usein motoristen taitojen iänmukaista selvästi heikompi kehitys - Hahmotusvaikeuksien syyt samat kuin oppimisvaikeuksissa yleensä: aivovauriot, aivojen kehityshäiriöt, geneettisen poikkeavuudet, kromosomipoikkeavuudet Vaikka näkemisessä ja hahmottamisessa tarvitaan molempia aviopuoliskoja, Yleisesti ajatellaan, että taustalla olisi oikeanhemisfääriin painottuva ongelma Lasten hahmotushäiriöt ovat usein laaja-alaisia, ongelmia voi olla yhdellä tai usealla hahmottamisen osa-alueella - Usein lasten hahmottamisen vaikeudet ovat myös alidiagnosoituja,varsinkin lievät, eikä niitä aina edes havaita arjen puuhissa. Visuaalisen prosessoinnin heikkous ei ole niin helposti ulospäin nähtävissä, kuin kielellinen prosessointi, kielen tuottaminen ja ymmärtäminen ja lukitaidot. - Hahmotusvaikeuksien ensimmäisiä merkkejä esim.: lapsi ei pidä piirtämisestä, legoilla rakentamisesta, askarteluista, kirjoitus rotatoituu pitkään, eksyminen tutuissa paikoissa, pukeutuminen vaikeaa, aristelee esim. pyöräilyä

8 HAHMOTUSVAIKEUDET Aiemmin esitellyt visuaalisen prosessoinnin osa-alueet liittyvät eri aivoalueiden toimintaan, joten ne toimivat/kehittyvät/häiriintyvät ainakin osittain toisistaan riippumatta Tyypillisimmät kehitykselliset hahmotusvaikeudet liittyvät visuaaliseen erotteluun ja avaruudelliseen hahmottamiseen

9 1. VISUAALINEN EROTTELU Häiriöt ilmenevät: Huolimattomuusvirheinä
Johtuvat vaikeuksista huomioida visuaalisia ärsykkeitä Etsimisen ja löytämisen vaikeuksina Johtuvat vaikeuksista erottaa oleellisia visuaalisia ärsykkeitä Vaikeutena seurata opetusta taululta Johtuvat vaikeuksista visuaalisen tarkkavaisuuden kohteen vaihtamisena

10 2. VISUAALINEN TUNNISTUS
Häiriöt ilmenevät: ”Näkemisen vaikeuksina” Johtuvat vaikeuksista tunnistaa heikosti taustasta erottuvia tai epätavallisesta orientaatiosta esitettyjä ärsykkeitä Voivat johtaa jopa eksymistaipumukseen Voivat vaikeuttaa ihmisten tunnistamista ja kasvomuistia

11 3. AVARUUDELLINEN HAHMOTTAMINEN
Vaikeudet ilmenevät: Eksymistaipumuksena Johtuvat suuntien ja oikea-vasen –erottelun vaikeuksista Vaikeuksina taitoaineissa Johtuvat kädentaitojen ja mm. mittojen hallinnan vaikeuksista Vaikeuksina kellon oppimisessa Johtuvat suuntien erottamisen vaikeuksista Vaikeuksina matematiikassa Johtuvat mm. lukumääräkäsitteen, lukujonokäsitteen, laskusuunnan ja avaruudellisten objektien hallinnan vaikeuksista

12 HAHMOTUSVAIKEUDET JA OPPIMINEN
Yleisimmät ongelma-alueet lapsilla: Visuomotoriikka Avaruudellinen hahmottaminen Visuaalinen tarkkaavaisuus ja yksityiskohtien havainnointi ja erottelu Vaikeuttavat monien kouluaineiden oppimista Useimmiten vaikeudet näkyvät selvimmin: Taitoaineissa Matematiikassa Vaativissa reaaliaineissa Hahmotusvaikeudet usein vaikeutuvat iän myötä, jos niihin ei puututa Vaikutukset esim. yläkoulussa alakoulua suuremmat Yleisimmät ongelma-alueet lapsilla: Visuomotoriikka Avaruudellinen hahmottaminen Visuaalinen tarkkaavaisuus ja yksityiskohtien havainnointi ja erottelu Vaikeuttavat monien kouluaineiden oppimista Useimmiten vaikeudet näkyvät selvimmin: Taitoaineissa (käsityöt, kuvis, myös liikunta) Matematiikassa (suuntien havaitseminen ja muistamine) Vaativissa reaaliaineissa (kokonaisuuksien hahmottaminen ja hallinta) -vaikeutuvat usein iän myötä: etenevä, progressiivinen luonne, jos hahmotusvaikeuksia ei kuntouteta. Myös ympäristöltä tulevat vaatimuksethahmottamiselle kasvavat iän myötä (esim. matematiikka, yksin liikkuminen, autolla ajaminen)

13 HAHMOTUSVAIKEUDET JA OPPIMINEN
Vaikeuksia usein myös: osa-kokonaisuussuhteiden hallinnassa: kokonaisuuden hahmottaminen vs. osien hahmottaminen kirjoittamisessa liikunnassa (erityisesti pallopelit ym. ryhmäliikunnan muodot) ajan hallinnassa ja arvioinnissa vieraissa ympäristöissä liikkumisessa ikätoverisuhteissa itsearvioinnissa avun pyytämisessä

14 SOSIAALISET SUHTEET Aikuisilla, joilla on oikean hemisfäärin vaurio on usein vaikeuksia oiretiedostuksessa ja sosiaalisissa suhteissa Vaikeudet liittyvät toisaalta sosiaalisten tilanteiden visuaaliseen luonteeseen ja toisaalta kielen pragmaattiseen ja prosodiseen ymmärtämiseen Hahmotusvaikeuksien ja sosiaalisten taitojen välinen suhde tulee erityisen hyvin esiin ns. Ei-kielellisissä oppimisvaikeuksissa Non-verbal learning disabilities (NLD)

15 DIAGNOSTIIKASTA Non-verbal learning disabilities: Rourke
Tutkittu järjestelmällisesti 1985 lähtien Noin 10% kaikista oppimisvaikeuksista Ei-kielellisellä oppimiskyvyn häiriöllä ei ole omaa diagnoosia F81.9 Määrittämätön oppimiskyvyn häiriö (ICD-10) Tunnistus ja diagnoosi perustuu lapsen (neuro)psykologisessa tutkimuksessa todettuun suoriutumisprofiiliin ”Dysfasian vastakohta”, KÄO>SÄO

16 EI-KIELELLISET OPPIMISVAIKEUDET
Piirteitä: Kosketustunnon heikkous Motoriset koordinaatiovaikeudet Havainnoinnin ja avaruudellisen hahmottamisen ongelmat Ei-kielellisen päättelyn vaikeudet Vahvat mekaanis-kielelliset taidot Vaikeudet sopeutua uusiin ja monimutkaisiin tilanteisiin Vaikeudet mekaanisissa aritmeettisissa taidoissa Taipumus toistavaan, mekaanistyyppiseen puheliaisuuteen Vaikeudet sosiaalisessa havainnoinnissa, arvioinnissa ja vuorovaikutustaidoissa

17 VARHAISPIIRTEET Puheen kehitys
Usein hitaahko alku, mutta oppivat nopeasti mekaanista puhetta (lorut, toistaminen jne.) Hyvä kielellinen muisti Liikunnallinen kehitys ikätovereita hitaampaa Ongelma psykomotorisessa koordinaatiossa Puhemotoriikan vaikeuksia Tutkivaa leikkiä on vähän Omatoimisuus tavanomaista myöhemmin Uuden välttäminen Riippuvaisuus vanhemmista on voimakkaampaa Vuorovaikutussuhteet ikätovereihin heikot Erityisesti vapaissa leikkitilanteissa

18 KOULUIKÄ Vahvuudet: Vaikeudet: Yksinkertaiset hienomotoriset toiminnot
Kuulohavainnointi Kuulomuisti ja ulkomuisti Vaikeudet: Tiedon analysointi ja organisointi, ongelmien ratkaisu, käsitteen muodostus Kielen prosodian, sisällön ja pragmatiikan vaikeudet Luetun ymmärtäminen Huono käsiala Sosiaalinen havainnointi, arviointi ja vuorovaikutus

19 HERMOSTOLLINEN PERUSTA
Vaurio tai kehityshäiriö oikeassa aivopuoliskossa Häiriö myelinisaatioprosessissa Myeliinin ympäröivät aksonit muodostavat aivojen valkean aineen Myeliinin puute tai sen vaurio vaikeuttaa: Aivopuoliskojen ja eri aivoalueiden välistä kommunikaatiota Oikean aivopuoliskon sisäistä kommunikaatiota NLD:n ryhmittelyyn liittyviä/linkittyviä neurologisia/psykiatrisia diagnooseja Asperger Williams Turner Tourette

20 HERMOSTOLLINEN PERUSTA
NLD –tyyppisiä ominaisuuksia on todettu monissa neurologisissa tiloissa, joissa ns. valkean aineen vaurioita MS-tauti (tulehduksellinen) Traumaattiset aivovammat (aksonivauriot) Aivotulehdukset Syöpähoidot

21 HAHMOTUSVAIKEUKSIEN KUNTOUTUS
Lapsia, joilla on hahmotusvaikeuksia kuntoutetaan useimmiten Fysioterapiassa Toimintaterapiassa Neuropsykologisessa kuntoutuksessa Kuntoutus perustuu yksilöllisen kykyprofiilin ja toiminnallisen haitan yhteisarviointiin Lapsuusiässä kuntoutus kohdistuu hahmotustaitojen parantamiseen Nuoruusiässä hahmotusvaikeuksiset tarvitsevat usein lisätukea opiskelustrategioiden kehittymiseen ja kielellisten taitojensa hyödyntämiseen Aikuisena tuen tarve liittyy työssä tai arkielämässä esiintulevien vaikeuksien kompensaatioon

22 HAHMOTUSVAIKEUDET JA AIKUISUUS
Hahmotusvaikeuksien vaikutukset aikuisiässä riippuvat lapsuudesta: lapsuudenaikaisesta diagnostiikasta saadusta opetuksesta ja kuntoutuksesta sekä kompensaatiokeinojen aktivoitumisesta Vaikutukset ovat hyvin samantyyppisiä kuin lapsuusiässä Toimintakykyvaje syntyy perustaitojen, ympäristön vaatimusten ja kompensaatiokeinojen yhteisvaikutuksesta

23 HAHMOTUSVAIKEUDET JA AMMATILLINEN SELVIYTYMINEN
Ammatillinen selviytyminen riippuu perustaidoista, ammatin asettamista vaatimuksista ja kompensaatiokeinoista Joissain ammateissa hahmottamisen taitoja edellytetään todella paljon Joissakin tapauksissa ammatinvalinta on tehty ilman tietoa hahmotusvaikeuksista Ongelmia seuraa! Joissakin ammateissa hahmottamisen vaatimukset ovat vähäisiä Ongelmat eivät välttämättä edes tule esiin!

24 HAHMOTUSVAIKEUDET JA AMMATILLINEN SELVIYTYMINEN
Opiskelijan hahmotusvaikeudet on syytä huomioida opetusta suunniteltaessa Visuaalispainotteisia opetusmenetelmiä tulisi tällöin välttää Esim. mittaamiseen liittyviä taitoja tulisi harjoitella riittävästi Matematiikan erityisopetukseen tulisi varautua Tarvittaessa on syytä pitää mielessä alan vaihto Myös ”lukemalla opiskeltavilla” aloilla voi tulla vaikeuksia, jos luetun ymmärtämisen kyky on heikko

25 YHTEENVETO Hahmottaminen on useiden aivoalueiden yhteistyötä
Hahmottamisen eri osatoiminnot voivat häiriintyä toisistaan riippumatta Hahmottamisvaikeudet vaikuttavat moneen asiaan, mm. oppimiseen ja sosiaalisiin taitoihin Hahmottamisvaikeudet eivät yleensä korjaannu spontaanin kehityksen myötä Hahmotusvaikeudet vaikeuttavat myös aikuisen elämää, erityisesti jos ammatti edellyttää hahmotustaitoja


Lataa ppt "VISUAALINEN HAHMOTTAMINEN ja sen vaikeuksien merkitys oppimiselle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google