Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSSUUNNITELMA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAADULLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSSUUNNITELMA"— Esityksen transkriptio:

1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSSUUNNITELMA
Johanna Kajaala LO-07

2 Tutkimusaihe Tutkimussuunnitelmani tarkoitus on selvittää tanssin hyödyntämismahdollisuuksia alkuopetuksen äidinkielen opetusmetodina (1.-2. luokilla) POPS 2004: ”Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä.” →opetusmetodien tulee tukea eri oppimistyylejä (toisin sanoen olla monipuolisia) ja tasavertaisuutta Pääasiassa kandidaatintyön suunnitelma: kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi → jatkaminen graduun: opetuskokeilu

3 Aihevalinnan merkitys
Perinteisesti yleisimmin käytetyt opetusmetodit vetoavat lähinnä auditiiviseen ja visuaaliseen aistiin Tanssin avulla myös niille oppilaille, jotka oppivat erityisesti kinesteettisesti ja taktiilisesti; kehon ja liikkeen kautta, tarjotaan tasavertainen mahdollisuus oppia Liikunnalla ja tanssilla on paljon myönteisiä vaikutuksia oppimiselle Tanssin avulla tytöt ja pojat oppivat luontaista yhdessäoloa, mikä edistää tasa-arvoisuutta ja lieventää stereotypioita → aloitettava mahdollisimman varhain ja huomioitava tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet

4 Aihevalinnan merkitys
Oma suhde tanssiin läheinen Henkilökohtaiset kokemukset tanssin fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista hyödyistä Tulevaisuudessa mahdolliset tanssinopettajaopinnot → molemminpuolinen hyöty Alkuopetus kiinnostuksen kohteena Taitoaineiden eheyttämisen tarpeellisuus, äidinkieli tarjoaa mahdollisuudet

5 Tutkimuskysymykset Miksi tanssia ylipäänsä tulisi harjoittaa?
Mitä hyötyä tanssista on lapsen oppimiselle ja kehitykselle? Miten tanssia on aiemmin hyödynnetty opetuksessa? Minkälaisia tutkimustuloksia on saatu? Minkälaiset teoriat tukevat laajemmin liikunnan ja tanssin harjoittamista lapsilla? Mihin äidinkielen osa-alueisiin tanssia voi integroida? → Miten tanssia voi hyödyntää alkuopetuksen äidinkielen opetusmetodina?

6 Teoriasta ja kirjallisuudesta
Työn tarkoituksena on etsiä kirjallisuudesta teoriaan pohjautuvia perusteita tanssin käyttämiselle äidinkielen opetusmetodina → ei vielä tiettyä teoriapohjaa Barbara Prashing: opetus- ja oppimistyylit Liikuntaa, tanssia ja tanssikasvatusta sekä niiden suhdetta oppimiseen käsittelevä kirjallisuus Tutkimukset, joissa tanssia on hyödynnetty kouluopetuksen kontekstissa Persoonallisuuden kehityksen teoria Äidinkielen osa-alueet

7 Käsitteitä MM: Tanssi Tanssikasvatus Persoonallisuus Minäkäsitys
Oppimistyyli Kinesteettisyys Taktiilisuus Äidinkielen osa-alueet (esim. lukemaan opettaminen: sanarytmi →tavutus, ilmaisu…)

8 Alustavaa hahmotelmaa graduvaiheen empiirisestä osasta
Pääpaino kandintyössä, koska se ohjaa gradun suunnan Opetuskokeilu alkuopetuksen luokassa: äidinkielen opetusjakso Kandintyössä hahmottuvat ne äidinkielen osa-alueet, joissa tanssia on hedelmällistä käyttää opetusmetodina →jonkin osa-alueen asian opettaminen tanssia opetusmenetelmänä käyttäen Aineistonkeruu: Opetustuntien videointi →litterointi →analyysi Alku- ja lopputesti? Onko tavoitteena vain kognitiivinen lopputulos? (vrt. rohkeus, luovuus, minäkäsitys, sosiaalisuus…) Mikä opetusjakson vaikutusta, mikä muun oppimisen tulosta? Opettajan haastattelu: miten kokee opetusjakson hyödyn esim. pidemmällä aikavälillä? Lasten haastattelu: tanssin mielekkyys?

9 Aikataulu Kandintyö: muhimaan joululomaksi
→ työn touhuun tammikuussa 2010 → valmistumistavoite: kevät 2010 (?) → Kohti gradua, empiirisen osion ajoittuminen riippuu osa-alueesta (esim. lukemaan opettaminen)


Lataa ppt "LAADULLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSSUUNNITELMA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google