Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vuosiloma Vuosilomalaki 1.4.2005  lomanmääräytymisvuosi 1.4. - 31.3.  täysi lomanmääräytymiskuukausi = kalenterikuukausi, jonka aikana kertyy 14 työpäivää.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vuosiloma Vuosilomalaki 1.4.2005  lomanmääräytymisvuosi 1.4. - 31.3.  täysi lomanmääräytymiskuukausi = kalenterikuukausi, jonka aikana kertyy 14 työpäivää."— Esityksen transkriptio:

1 Vuosiloma Vuosilomalaki 1.4.2005  lomanmääräytymisvuosi 1.4. - 31.3.  täysi lomanmääräytymiskuukausi = kalenterikuukausi, jonka aikana kertyy 14 työpäivää tai työssäoloon rinnastettavaa päivää tai 35 t  kesälomakausi 2.5. - 30.9.  talvilomakausi 1.10. - 30.4. lomaa, mikä ylittää 24 lomapäivää  työntekijällä oikeus vähintään yhteen 12 päivän yhtenäiseen lomajaksoon.

2 Vuosiloman ansainta  Lomaa, kun kalenterikuukauden aikana  14 työpäivää (työpäivän pituudella ei merkitystä)  16 kunnalla  18 valtiolla TAI  vähintään 35 tuntia kuukaudessa  Ansaintasäännön valinta  työsopimus  todellinen työskentely

3 Osa-aika- tai tilapäistyöntekijällä oikeus vuosilomaan, jos 14 työpäivää/kk - jos työpäiviä on alle tämän - 35 tuntia kuukaudessa. Työsopimus määrittelee kumpaa vaihtoehtoa sovelletaan - ei saa käyttää rinnakkain.

4 Loman pituus  Kun työsuhde kestänyt lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä  alle vuoden 2 arkipäivää  vähintään vuoden2,5 arki-päivää (pyöristetään ylöspäin)

5 Lomapäivät  kaikki arkipäivät  lomapäiviä eivät ole  sunnuntait  kirkolliset juhlapäivät  juhannusaatto  pääsiäislauantai (vuosilomalaki)  jouluaatto  itsenäisyyspäivä (laki)  vapunpäivä

6 Työssäolopäivien veroisia päiviä eli päivät, jotka kerryttävät vuosilomaa (vuosilomalaki)  reservin kertausharjoitukset  sairaudesta tai tapaturmasta johtuvat poissaolot (enintään 75 työpäivää lomanmääräytymisvuoden aikana, 35 t/105 kalenteripäivää), kuitenkin enintään 75 päivää samaa sairautta tai tapaturmaa kohden, jos poissaolo jatkuu keskeytymättömänä lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen  äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaat tai pakottava perhesyy  julkisen luottamustehtävän hoitaminen tai todistajana kuuleminen  työmatkapäivät, elleivät ne muuten olisi työpäiviä

7  lomautus (enintään 30 työpäivää kerrallaan, 35 t/42 kalenteripäivää)  opintovapaalain mukainen opintovapaa (enintään 30 työpäivää lomanmääräytymis-vuoden aikana, 35 t/42 kalenteripäivää)  oppisopimuslain mukainen koulutusaika  työn edellyttämä, työnantajan hyväksymä koulutus (enintään 30 työpäivää, 35 t/42 kalenteripäivää) kerrallaan  vuosilomapäivät

8 Esim. sairaslomasta Sairaana/tpv Lomanmääräytymisvuosi 1 31.3. lomanmääräytymisvuosi 2 6550 + 8035 Työhön rinnastettavat päivät 6510 65 10

9 Työntekijän oikeus vapaaseen  Mikäli työntekijä tekee sopimuksensa mukaan kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää tai 35 tuntia, on hänellä halutessaan oikeus saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa (vaikka työtä ei tehtäisikään)

10 Työntekijän oikeus vapaaseen  työntekijän ilmoitettava halustaan käyttää vapaata ennen lomakauden alkua  vapaan antamisessa noudatetaan vuosiloman antamista koskevia säännöksiä (esim. ajankohta, kuuleminen, ilmoitusaika)  mikäli työntekijä ei halua käyttää oikeuttaan vapaaseen, tulee lomakorvaus maksaa viimeistään lomakauden päättyessä

11 Vuosiloman antaminen  työnantaja määrää loman lopullisen ajankohdan  työntekijälle on varattava tilaisuus esittää mielipide vuosiloman ajankohdasta  kausiluonteinen työ, sen kalenterivuoden kuluessa, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy  työntekijän kanssa sopimalla muuna aikana saman kalenterivuoden aikana jolloin lomanmääräytymisvuosi päättyy tai seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua  ilmoitettava tt:lle loman ajankohta mikäli mahdollista kuukautta ennen loman alkua, kuitenkin viimeistään 2 vkoa ennen loman alkua.

12 Vuosilomapalkka kk- ja viikko- palkkaiset vuosiloman aikana kk-/viikkopalkkaa vastaava määrä 35-tuntilaiset vähintään 14 työ- päivää/kk 35 t/kk alle 14 pv ja alle 35 t/kk vuosilomapalkka kertoimella vuosiloma- palkka 9 % tai 11,5 % loman- määräytymis- vuoden ansioista ei lomaa, oikeus vapaaseen, vuosiloma- korvaus 9 % tai 11,5 % tunti- ja urakkapalkkaiset lomakorvaus

13  viikko- ja kuukausipalkkaiset  oikeus kuukausipalkkaan loman aikana  kuukausipalkka jaetaan 25:lla ja kerrotaan lomapäivien lukumäärällä  tasaus seuraavan palkanmaksun yhteydessä Vuosilomapalkka

14 Vuosilomapalkka viikko- ja kuukausipalkkaiset Lomapalkan laskentaa koskeva muutos 2013:  Jos kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana (1.4. - 31.3.), lomapalkka lasketaan prosentteina lomanmääräytymisvuoden palkasta.  Jos muutos on tapahtunut lomamääräytymisvuoden päättymisen jälkeen ennen loman alkua, lomapalkka määräytyy ennen muutosta olleen palkan perusteella (= viimeinen kk- palkka ennen muutosta. jatkuu… Muutos 2013

15 Vuosilomapalkka viikko- ja kuukausipalkkaiset Prosenttiperusteinen laskentatapa ei ole uusi, mutta nyt sitä käytetään myös kuukausipalkkaisten muutostilanteissa Esimerkki: Työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle 1.1.2014. Hän on lomalla heinäkuussa 2014. Lomapalkka lasketaan prosentteina lomanmääräytymisvuoden 1.4.2013-31.3.2014 palkasta Viimeisen palkan käyttäminen Esimerkki: Osa-aikaisen työntekijän työsuhde muuttuu kokoaikaiseksi 1.6.2014. Hän on vuosilomalla heinäkuun 2014. Vuosilomapalkka lasketaan ennen muutosta olleen palkan perusteella (= käytännössä toukokuun palkan perusteella) Muutos 2013

16 Uutta säännöstä ei sovelleta, jos  palkkaustapa muuttuu, mutta työaika pysyy ennallaan  ainoastaan kuukausipalkka muuttuu, työaika ei muutu  palkkaperusteet muuttuvat, mutta työaika ei muutu  työaika muuttuu, mutta kuukausipalkka pysyy ennallaan. Muutos 2013

17 Vuosilomapalkka viikko- ja kuukausipalkkaiset  palkka oltava työntekijän käytettävissä loman alkaessa lomapäivien lkm x kk-palkka (loman alkaessa) 25 TAI  loma-ajan todelliset työpäivät x kk-palkka kuukauden todelliset työpäivät

18 Vuosilomapalkkaa laskettaessa vko- ja kuukausipalkkaiset  Palkkaan ei lasketa mukaan  lakiin perustuvia palkanlisiä, kuten ylityön ja hätätyön korotuksia tai sunnuntaityökorvauksia  Palkkaan lasketaan mukaan  työehtosopimukseen ja työsopimukseen perustuvat kiinteät ja säännöllisesti maksettavat lisät, esim. iltalisät, kielilisät jne.

19 Vuosilomapalkka tunti- ja urakkapalkkaiset (vähintään 14 pv/kk)  keskimääräinen päiväpalkka x vuosi- lomakerroin  keskimääräinen päiväpalkka palkka 1.4. - 31.3. (mukana ylityön peruspalkka) työpäivien lkm + 1/8 ylityötunneista

20 Lomanmääräytymisvuoden ansiot (keskimääräistä päiväpalkkaa laskettaessa)  Otetaan huomioon  työssäolon ajalta maksettu palkka, ylityön peruspalkka  sunnuntaityön peruspalkka + korotus  lisätyöpalkka  työehtosopimuksen mukaiset säännöllisesti ja jatkuvasti maksettavat tuntikohtaiset lisät, kuten ilta- ja lauantaikorvaukset, ilta- ja yötyölisät.

21  Ei oteta huomioon  ylityöpalkan korotuksia  eriä, joita ei ole maksettu työssäoloajalta, esim. lomapalkka, vuosilomakorvaus, lomaltapaluuraha, sairausajanpalkka, kulukorvaukset, jouluraha Lomanmääräytymisvuoden ansiot (keskimääräistä päiväpalkkaa laskettaessa)

22 Vuosilomakertoimet Vuosilomalaki

23 Työntekijän työsuhde alkoi 1.6.2012. Työsopimuksen mukaan hän työskentelee 2 päivää viikossa ja 6 tuntia päivässä. Sairaslomien johdosta marraskuussa oli 30 työtuntia. Työntekijä on lomautettuna 1. - 28.2.2013. Muissa lomanmääräytymisvuoden kuukausissa oli työtunteja vähintään 35. Palkkaa maksetaan yhteensä 3000 €. Paljonko on lomaoikeus ja lomapalkka lomakaudella 2013? Esimerkki lomapalkan laskemisesta

24 Tehtävän ratkaisu  Lomaoikeus 10 kk * 2 pv (työsuhde alle vuoden lomamääräytymisvuoden lopussa 31.3.2013) = 20 pv  Lomapalkka  9 % 3 000 €:sta eli 270 €  Sairasloma ja lomautus eivät vähennä lomaoikeutta.

25 Esim. 2  35-tuntilainen on äitiys- ja vanhempainlomalla 1.4.2012 – 28.2.2013 eli 11 kk. Hän on työssä 1 kk eli maaliskuun 2013. Paljonko hän saa lomaa ja loma-ajan palkkaa lomakautena 2013?

26 Tehtävän ratkaisu  35-tuntinen on äitiys- ja vanhempainlomalla 1.4.2012 - 28.2.2013 eli  11 kk. Työssä 1 kk eli maaliskuu 2013.  Täysi loma eli 30 pv, mutta lomapalkka lasketaan vain maaliskuun ansioista ( 11,5 %).

27 35-tuntiset  työsopimuksen mukaan työskentelee vähintään 35 t/kk  vuosilomapalkka 9 (jos työsuhde alle vuoden) tai 11,5 % (jos työsuhde vähintään vuoden) lomakautta edeltäneen lomanmääräytymisvuoden palkasta

28 Vuosilomapalkka lasketaan rahapalkasta  Luontoisetuja ei oteta mukaan  Poikkeus: ruokailulipukkeet katsotaan täydestä arvosta rahapalkaksi, mikäli työntekijä pitää ne lomakuukautena.

29 Lounassetelit huomioidaan loma-ajan palkkaa laskettaessa seuraavasti:  Palkansaaja pitää lounassetelit  2500 € palkka + 100 € (lounasseteleiden koko nimellisarvo) = 2600 € (ennakonpidätyksen alainen palkka, josta loma- ajanpalkka lasketaan  Palkansaaja ei ota lounasseteleitä  korvataan rahassa 75 % niiden arvosta  2500 € + 75 € (rahaa) = 2575 € (ennakonpidätyksen alainen palkka, josta loma-ajan palkka lasketaan)

30 Lomakorvaus  työsuhteen päättyessä  lasketaan samoin kuin vuosilomapalkka  ellei lomaan oikeuttavia kuukausia, korvaus 9 % tai 11,5 % sen ajan palkasta, jolta lomakorvausta siihen mennessä ei ole maksettu

31 Lomakorvaus  työsuhteen jatkuessa  mikäli työssä niin harvoina päivinä ettei lomapäiviä kerry  korvaus 9 % (työsuhde alle vuoden) tai 11,5 % (työsuhde vähintään vuoden) edellisen lomanmääräytymisvuoden palkoista  maksettava viimeistään 30.9.

32 Esim. vuosiloman laskemisesta  Työntekijä on ansainnut 14 loma-päivää, jotka hän pitää 7.8. - 22.8. Elokuussa olisi 23 työpäivää, mutta nyt työpäiviä on 11 ja lomapäiviä 14. Kuukausipalkka on 2400 €  Laske elokuun työssäoloajan palkka sekä lomapalkka

33 Tehtävän ratkaisu  2400 * 14 = 1344 € 25  2400 * 11 = 1147,83 € 23  1344 + 1147,83 = 2491,83 € tasataan seuraavan palkanmaksun yhteydessä eli saa lopullisesti palkkaa 2 400 €. II tapa  1147,83 + 12 * 2400 (1252,17) = 2400 € 23  Työehtosopimus määrittelee kumpaa laskentatapaa käytetään.  VUOSILOMAPALKKA LASKETAAN RAHAPALKASTA

34 Lomapalkan laskenta muutostilanteissa  lomanmääräytymisvuoden päättyessä sovellettava palkkaustapa määrää vuosilomapalkan laskentasäännön  ta ja tt voivat aina sopia siitä, että kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka lasketaan kuukausipalkkasäännön perusteella  jos työntekijä on osan lomanmääräytymisvuotta ansainnut lomaa ja osan vuotta vapaata, lasketaan kunkin jakson osalta kertyvä palkka ja lomakorvaus erikseen

35 Lomaraha  lomaltapaluurahan rinnakkaisjärjestelmä, jossa lomalta työhön palaaminen ei yleensä ole lomarahan maksamisen edellytyksenä  maksetaan lomalle lähdettäessä

36 Lomaltapaluuraha  työehtosopimuksissa  maksetaan vuosilomalta palaavalle työntekijälle  ehtona, että lomalle lähtö sovittuna päivänä ja paluu työhön loman päätyttyä  voidaan sopia maksu myös esim. 1/3 lomalle lähdettäessä ja 2/3 lomalta paluupäivän palkanmaksun yhteydessä  50 % vuosilomapalkasta

37 Lomapalkkakirjanpito  työnantajan on pidettävä kirjanpitoa  vuosilomista  vuosilomapalkoista  lomakorvauksista  käytävä ilmi  lomien ajankohdat  palkkojen ja korvausten suuruus  lomien pituuteen vaikuttavat asiat  työntekijälle annetaan vuosilomapalkkalaskelma

38 Vuosiloman siirtäminen  Jos työntekijä on sairas jo loman alkaessa, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.  1.10.2013 lähtien loman aikana sairastuneella työntekijällä on oikeus saada loma siirretyksi ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen.  Työntekijän on ilmoitettava asiasta työnantajalle.  Työnantaja määrää uuden loma-ajan lomakaudella tai viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä.  Työnantajan on ilmoitettava uusi loman ajankohta viimeistään viikkoa ennen loman alkua (jos mahdollista 2 vk).  Huom! Karenssin poistuminen koskee vain vuosilomalakiin perustuvia vuosilomia. Lomarahan vaihtamisesta saatu vapaa kuluu sairastumisesta huolimatta. Muutos 2013

39 Säästövapaa  työntekijällä oikeus säästää 24 päivää (sopimalla 18) ylittävä osa lomastaan, oikeus säästövapaaseen mikäli yrityksellä ei painavaa estettä  säästövapaa annettava työntekijän määräämänä kalenterivuonna  lomapalkka määräytyy säästövapaan alkamishetken palkan mukaan

40 Kelan korvaus työnantajalle  korvaus työnantajalle perhevapaiden ajalta maksetusta lomapalkasta  jokaiselta kuukaudelta, jossa 14 päivärahapäivää, maksetaan 2,5 päivää/kk  korvaus päivärahan suuruinen, kuitenkin enintään maksettu vuosilomapalkka  haetaan Kelasta 6 kk:n kuluttua vanhempainpäivärahakauden päättymisestä


Lataa ppt "Vuosiloma Vuosilomalaki 1.4.2005  lomanmääräytymisvuosi 1.4. - 31.3.  täysi lomanmääräytymiskuukausi = kalenterikuukausi, jonka aikana kertyy 14 työpäivää."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google