Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtion uusi vuosilomasopimus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtion uusi vuosilomasopimus"— Esityksen transkriptio:

1 Valtion uusi vuosilomasopimus
Ari Komulainen

2 Vuosilomasopimuksen keskeiset muutokset
Vuosilomia koskevaa sopimusta on selkeytetty ja yksinkertaistettu. Lomapäivän käsite muuttuu siten, että aiemmasta poiketen arkipäivänä ei pidetä lauantaita. Uudessa sopimuksessa on lisäksi kumottu ns. irtopäivälaskentasääntö, jonka mukaan vajaina viikkoina ja hajapäivinä myönnetyissä loman osissa viittä irtopäivää kohti yksi lauantaipäivä on lomapäivä. Lomaa kuluu siis normaalista viikosta 5 päivää, aiemman 6 päivän sijasta, kun lauantait eivät kuluta lomapäiviä. Talvilomapidennysjärjestelmästä on luovuttu ja talvilomapidennyspäivät sisältyvät peruslomapäiviin. Enää ei siis tarvitse jättää tiettyä määrää lomapäiviä lomakauden ulkopuolelle saadakseen loman pidennyksen.

3 Loman pituus Vuosiloman pituus
Loman pituuden määrääminen tapahtuu kolmen taulukon perusteella, joista täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaan lasketaan vuosiloman pituus: 1) Virkamiehen ja työntekijän vuosiloman pituus määräytyy seuraavasti: jos hänellä on lomanmääräytymisvuoden päättyessä alle vuosi välitöntä valtion palvelusta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta on seuraavan taulukon mukainen: täydet lomanmääräytymiskuukaudet lomapäivien lukumäärä

4 Loman pituus jos hän on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä ollut välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden tai mikäli hänellä on päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta kaksitoista täyttä lomanmääräytymiskuukautta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta on seuraavan taulukon mukainen:  täydet lomanmääräytymiskuukaudet lomapäivien lukumäärä

5 Loman pituus jos hänellä ennen lomakauden alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään viisitoista vuotta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta on seuraavan taulukon mukainen: Täydet lomanmääräytymiskuukaudet lomapäivien lukumäärä Oikeus ns. pitkään lomaan syntyy, jos henkilö ennen lomavuoden päättymistä saavuttaa 15 vuoden palvelusajan. Loman pidennys on pidettävä ennen seuraavan vuoden toukokuun 1. päivää.

6 Keskeiset muutokset Vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan laskennassa (15 vuoden laskenta) on kumottu sopimuksen yhdeksäntoistakohtainen luettelo hyväksi luettavista palveluajoista, ja on sovittu hyväksi luettavaksi palvelusajaksi valtion palvelus mukaan lukien eräät virkavapausajat ja muun työnantajan palvelus kotimaassa tai ulkomailla vastaavalla ammattialalla tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä virkamiehen tai työntekijän tehtävien suorittamisessa. Lisäksi luetaan hyväksi varusmiesaika ja siviilipalvelusaika. Virkamies tai työntekijä, jolle on mennessä kertynyt nykyisessä sopimuksessa tarkoitettua palvelusta, säilyttää tämän sopimuksen mukaisen vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan valtion palveluksessa jatkaessaan tai erottuaan valtion palveluksesta tullessaan uudelleen valtion palvelukseen (Siirtymäsäännös).

7 Keskeiset muutokset Vuosiloman antamisajankohtaan, vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopimista koskevaan pykälään on tehty tarkistukset, koska lomapäivien määrä muuttui entisestä. Samoin on tarkistettu vuosilomalisän ja vuosilomakorvauksen laskentaa koskevia jakajia. Vuosilomapäiviä voi sopien siirtää aiempaa enemmän pidettäväksi huhtikuun jälkeen pidettäväksi. Myös säästövapaana pidettävien päivien määrä kasvaa nykyisestä. Työkyvyttömyystilanteissa loman pitämiseen lisää joustoa. Sopimuksesta on poistettu niitä henkilöitä, joille ei tule yhtään täyttä lomanmääräytymiskuukautta, koskevaa vapaata ja sen ajalta maksettavaa lomakorvausta koskevat pykälät. Kyseiset virkamiehet ja työntekijät saavat tulevaisuudessa etuutensa vuosilomalain mukaisesti.

8 Keskeiset muutokset Lomarahan laskentakaava muuttuu siten, että lomaraha määräytyy tietyn prosentin mukaisesti (4, 5 tai 6 %). Lomaraha on edellä mainittu prosenttia lomarahan maksukuukautta edeltävän kuukauden kuukausipalkasta kerrottuna täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä. Lomarahan taso pysyy entisellään. ESIM. Kuukausipalkka 2500 euroa ja 12 täyttä lomanmääräytymiskuukautta ja 15 vuotta palvelusaikaan %=150*12=1800 euroa. Vanha laskentakaava: 2500/25=100/2=50*36=1800 euroa.

9 Keskeiset muutokset Tunti- ja urakkapalkkaisten virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomapalkan määräytyminen tapahtuu tietyn sovitun prosentin mukaan edellisenä lomanmääräytymisvuonna maksetusta palkkauksesta. Aiemman vuosilomasopimuksen mukaiset lomapalkkakertoimia sisältäneet taulukot on kumottu. Uusi vuosilomasopimus tulee voimaan , ja sitä sovelletaan ensi kerran määrättäessä ja annettaessa alkavan lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittuja lomia ja niihin liittyviä korvauksia ja lomarahaa. Pääsääntöisesti muutokset koskevat ensi kerran vuoden 2010 kesällä annettavia lomia.


Lataa ppt "Valtion uusi vuosilomasopimus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google