Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kalajärven koulun oppilashuollon prosesseja Leila Tuominen JET 27 Espoo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kalajärven koulun oppilashuollon prosesseja Leila Tuominen JET 27 Espoo."— Esityksen transkriptio:

1 Kalajärven koulun oppilashuollon prosesseja Leila Tuominen JET 27 Espoo

2 Termejä ja lyhenteitä sosiaalisten taitojen ohjelma Espoon käyttämä sähköinen oppimisalusta erityisluokkien oppilashuoltoryhmä, viikoittain kokoontuva koulun sisäinen asiantuntijaelin laaja-alainen erityisopettaja kolmiportaisen tuen vaihe, jota edeltävät yleinen ja tehostettu tuki. Oppilaalle erityisluokkasiirto tai oppiaineen yksilöllistäminen. kansallinen, Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen ohjelma oppilaan portaittainen oppimisen tuen järjestelmä, joka koostuu kaikille annetta- vasta yleisestä tuesta, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta. Siirryttäessä tukimuodosta toiseen tarvitaan pedagogisia asiakirjoja. seurakunnan rahoittama yhteistyöprojekti nuorisotoimen, koulun ja seurakunnan välillä, joka toteutetaan kerhotoimintana Kalajärvellä ja Juvanpuistossa. luokanopettaja, luokat 1-6 luokanvalvoja luokilla 7-9 Nuorisopoliklinikka, matalan kynnyksen tukimuoto nuorille ja heidän perheilleen yleisopetuksen oppilashuoltoryhmä, viikoittain kokoontuva koulun sisäinen asiantuntijaelin ARVOKAS Fronter EHR ELA erityinen tuki KiVa kolmiportainen tuki Korsi lo lv Nupoli OHR Kalajärven koulu/Leila Tuominen2 ========================

3 Termejä ja lyhenteitä kolmiportaisen tuen vaiheiden välillä tarvittavat asiakirjat kohdennettu nuorisotoimen kerho sosiaalisten taitojen kasvattamiseksi Espoon opetustoimen oppilastietojärjestelmä kolmiportaisen tuen vaihe, johon siirrytään kun yleinen tuki ei riitä, esim. laaja-alaisen erityisopetuksen voimakkaampi kohdentuminen seurakunnan ja nuorisotoimen viikoittaista toimintaa koululla. Pelejä oppilaiden kanssa, keskustelua ja kohtaamista. sähköinen oppilaiden poissaolojen ja opiskelun seuranta, kodin ja koulun yhteydenpidon väline. oppiaineen sisältöjen ja vaatimustason muokkaus oppilaan tarpeiden mukaan kaikille oppilaille kuuluvat oppimisen tukitoimenpiteet, mm. eriyttäminen, tukiopetus ja laaja-alaisen erityisopettajan palvelut. pedagoginen arvio ja Selvitys POLKU Primus tehostettu tuki välituntitoiminta WILMA yksilöllistäminen yleinen tuki Kalajärven koulu/Leila Tuominen3 ================

4 Luokkien OHR-käsittely Luokkien käsittely kaksi kertaa lukuvuodessa luokat käsitellään kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella OHR suunnittelee käsittelyjärjestyksen ja arvioi luokan käsittelyyn vaadittavan ajan lo/lv täyttää rehtorin lähettämät lomakkeet kokoukseen mennessä: kiusaamiskysely, yleiskartoitus, huolikartoitus huoltajille tieto OHR:n käsittelystä noin viikkoa ennen luokat käsitellään kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella OHR suunnittelee käsittelyjärjestyksen ja arvioi luokan käsittelyyn vaadittavan ajan lo/lv täyttää rehtorin lähettämät lomakkeet kokoukseen mennessä: kiusaamiskysely, yleiskartoitus, huolikartoitus huoltajille tieto OHR:n käsittelystä noin viikkoa ennen Huoli luokan tilanteesta laaja-alaisen erityisopetuksen lisääminen, avustajapalvelut, tukiopetus ryhmäyttämisen tehostaminen : ELA, luokanvalvoja, kuraattori ja muu OHR nuorisotoimen kerhot ja ryhmäytystoiminta ARVOKAS-toiminta oppilaskunta huoltaja- ja oppilaspalaverit vanhempainillat ja muu yhteistyö vanhempien kanssa OHR-seuranta akuuttiajoilla laaja-alaisen erityisopetuksen lisääminen, avustajapalvelut, tukiopetus ryhmäyttämisen tehostaminen : ELA, luokanvalvoja, kuraattori ja muu OHR nuorisotoimen kerhot ja ryhmäytystoiminta ARVOKAS-toiminta oppilaskunta huoltaja- ja oppilaspalaverit vanhempainillat ja muu yhteistyö vanhempien kanssa OHR-seuranta akuuttiajoilla Huoli yksittäisestä oppilaasta oppilaan ja huoltajan kanssa keskustelu huoltajapalaverit tarvittaessa tukiopetuksen ja ELA-opetuksen lisääminen kuraattori-, psykologi- ja terveydenhoitaja- palvelut nuorisotoimen kerhotoiminta lastensuojelun konsultointi, lastensuojeluilmoitus Nupoli, perheneuvola, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikka lastenpsykiatrian avohoitoyksikkö tehostettu oppilaanohjaus oppilaan ja huoltajan kanssa keskustelu huoltajapalaverit tarvittaessa tukiopetuksen ja ELA-opetuksen lisääminen kuraattori-, psykologi- ja terveydenhoitaja- palvelut nuorisotoimen kerhotoiminta lastensuojelun konsultointi, lastensuojeluilmoitus Nupoli, perheneuvola, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikka lastenpsykiatrian avohoitoyksikkö tehostettu oppilaanohjaus Kalajärven koulu/Leila Tuominen4

5 Yleisen tuen oppilas tarvitsee tehostettua tukea Yleinen tuki ei riitä oppilaan, huoltajien ja oppilasta opettavien opettajien yhteinen käsitys tuen lisäämisestä Pedagoginen arvio laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja/-valvoja ja oppi- lasta opettavat opettajat laativat pedagogisen arvion yhteis- työssä huoltajien ja oppilaan kanssa OHR:n jäsenet tutustuvat asiakirjaan etukäteen OHR hyväksyy pedagogisen arvion kokouksessaan Tehostettu tuki rehtorin allekirjoitus Wilmaan ja merkintä Primukseen rehtori tulostaa pedagogisen arvion arkistokappaleen tuen tarkistus vuosittain lokakuun loppuun mennessä Kalajärven koulu/Leila Tuominen5

6 Tehostetusta tuesta yleiseen tukeen Tehostetun tuen tarve poistuu oppilaan, huoltajien ELA:n, luokanopettajan/-valvojan ja muiden oppilasta opettavien opettajien yhteinen käsitys siitä, ettei oppilas enää tarvitse tehostettua tukea, vaan yleinen tuki riittää Pedagoginen arvio laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja/-valvoja ja oppi- lasta opettavat opettajat laativat pedagogisen arvion yhteis- työssä huoltajien ja oppilaan kanssa OHR:n jäsenet tutustuvat asiakirjaan etukäteen OHR hyväksyy pedagogisen arvion kokouksessaan Yleinen tuki rehtorin allekirjoitus Wilmaan ja merkintä pois Primuksesta rehtori tulostaa pedagogisen arvion arkistokappaleen oppilas siirtyy yleiseen tukeen Kalajärven koulu/Leila Tuominen6

7 Oppiaineen yksilöllistäminen OHR/EHR oppilaan, opettajan ja/tai huoltajan huoli -> OHR/EHR-käsittelyyn opettajan, laaja- alaisen erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja muun oppilashuoltohenki- löstön tuki ei riitä yleisopetuksen opetussuunnitelman seuraaminen muodostaa oppilaalle ylivoimaisen taakan oppilaan, opettajan ja/tai huoltajan huoli -> OHR/EHR-käsittelyyn opettajan, laaja- alaisen erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja muun oppilashuoltohenki- löstön tuki ei riitä yleisopetuksen opetussuunnitelman seuraaminen muodostaa oppilaalle ylivoimaisen taakan Psykologin tai lääkärin lausunto yksilöllistämisproses- sissa välttämätön psykologin tai lääkärin lausunto Pedagoginen selvitys erityisluokanopettaja laaja-alainen erityisopettaja ja luokanvalvoja/- opettaja laativat yhdessä yksilöllistettävän oppiaineen opettajan, huoltajan ja oppilaan kanssa Huoltajan ja oppilaan kuuleminen huoltajapalaveri koululla mikäli huoltajaa ei tavoiteta, hänelle lähetetään kirjattuna tieto kuulemisesta pedagoginen selvitys käydään läpi huoltajan kuulemislomake käsitellään ja allekirjoitetaan psykologi ja kuraattori tarvittaessa mukaan kuulemiseen, mikäli oppilas ollut heidän asiakkaanaan huoltajapalaveri koululla mikäli huoltajaa ei tavoiteta, hänelle lähetetään kirjattuna tieto kuulemisesta pedagoginen selvitys käydään läpi huoltajan kuulemislomake käsitellään ja allekirjoitetaan psykologi ja kuraattori tarvittaessa mukaan kuulemiseen, mikäli oppilas ollut heidän asiakkaanaan Päätös hakuasiakirjat lähetetään psykologipalvelujen päällikölle, joka tekee myös päätöksen päätös huoltajille toistaiseksi paperisena hakuasiakirjat lähetetään psykologipalvelujen päällikölle, joka tekee myös päätöksen päätös huoltajille toistaiseksi paperisena Kalajärven koulu/Leila Tuominen7

8 Oppilas tarvitsee erityistä tukea Huoli syntyy laaja-alaisen erityisopettajan (ELA) tuki ja muu tehostettu tuki ei riitä muiden oppilasta opettavien esille tuoma huoli oppilaan asia OHR:n tietoon laaja-alaisen erityisopettajan (ELA) tuki ja muu tehostettu tuki ei riitä muiden oppilasta opettavien esille tuoma huoli oppilaan asia OHR:n tietoon OHR:n arvio OHR:n käsittely: tarvitaanko erityistä tukea vai ei? arvioidaan tarvittava erityisen tuen muoto mahdolliset lisäselvitykset (psykologi, kuraattori, lastenneurologi yms) OHR:n käsittely: tarvitaanko erityistä tukea vai ei? arvioidaan tarvittava erityisen tuen muoto mahdolliset lisäselvitykset (psykologi, kuraattori, lastenneurologi yms) Pedagoginen selvitys ELA ja luokanvalvoja/- opettaja laativat yhdessä oppilasta opettavien, huoltajan ja oppilaan kanssa mahdollisten muiden asiantuntija- lausuntojen hankkiminen ELA ja luokanvalvoja/- opettaja laativat yhdessä oppilasta opettavien, huoltajan ja oppilaan kanssa mahdollisten muiden asiantuntija- lausuntojen hankkiminen Huoltajan ja oppilaan kuuleminen huoltajapalaveri koululla (huoltajat, ELA, luokanvalvoja/- opettaja) mikäli huoltajaa ei tavoiteta, hänelle lähetetään kirjattuna tieto kuulemisesta pedagoginen selvitys käydään läpi huoltajan kuulemislomake käsitellään ja allekirjoitetaan psykologi ja kuraattori tarvittaessa mukaan kuulemiseen, mikäli oppilas ollut heidän tutkimuksissaan huoltajapalaveri koululla (huoltajat, ELA, luokanvalvoja/- opettaja) mikäli huoltajaa ei tavoiteta, hänelle lähetetään kirjattuna tieto kuulemisesta pedagoginen selvitys käydään läpi huoltajan kuulemislomake käsitellään ja allekirjoitetaan psykologi ja kuraattori tarvittaessa mukaan kuulemiseen, mikäli oppilas ollut heidän tutkimuksissaan Päätös hakuasiakirjat lähetetään alueelliselle erityisopettajalle tai koordinoivalle erityisopettajalle (kaupunkitasoiset erityisluokat) päätöksen erityisluokkapaikasta ja koulusijoituksesta tekee aluepäällikkö tai perusopetuslinjan päällikkö (kaupunkitasoiset erityisluokat) päätös huoltajille toistaiseksi paperisena hakuasiakirjat lähetetään alueelliselle erityisopettajalle tai koordinoivalle erityisopettajalle (kaupunkitasoiset erityisluokat) päätöksen erityisluokkapaikasta ja koulusijoituksesta tekee aluepäällikkö tai perusopetuslinjan päällikkö (kaupunkitasoiset erityisluokat) päätös huoltajille toistaiseksi paperisena Kalajärven koulu/Leila Tuominen8

9 Erityisen tuen tarkistaminen Oppilas erityisluokalla 2., 4. ja 6. erityisen tuen tarkistus Espoon linjausten mukaisesti Pedagoginen selvitys erityisluokan- opettaja laatii pedagogisen selvityksen yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden käyttö erityisluokan- opettaja laatii pedagogisen selvityksen yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden käyttö Huoltajan ja oppilaan kuuleminen huoltajat kutsutaan huoltajan kuulemiseen mikäli huoltajaa ei tavoiteta, hänelle lähetetään kirjattuna tieto kuulemisesta pedagoginen selvitys käydään läpi huoltajan ja oppilaan kuulemislomake käsitellään ja allekirjoitetaan huoltajat kutsutaan huoltajan kuulemiseen mikäli huoltajaa ei tavoiteta, hänelle lähetetään kirjattuna tieto kuulemisesta pedagoginen selvitys käydään läpi huoltajan ja oppilaan kuulemislomake käsitellään ja allekirjoitetaan EHR:n hyväksyntä EHR hyväksyy pedagogisen selvityksen Päätös hakuasiakirjat lähetetään psykologipalveluje n päällikölle päätöksen erityisluokka- paikasta ja koulusijoituksesta tekee aluepäällikkö tai perusopetuslinjan päällikkö (kaupunkitasoiset erityisluokat) päätös tulee huoltajille paperisena hakuasiakirjat lähetetään psykologipalveluje n päällikölle päätöksen erityisluokka- paikasta ja koulusijoituksesta tekee aluepäällikkö tai perusopetuslinjan päällikkö (kaupunkitasoiset erityisluokat) päätös tulee huoltajille paperisena Kalajärven koulu/Leila Tuominen9

10 Erityisen tuen päättyminen Oppilas erityisluokalla tai oppiaineita yksilöllistetty opetushenkilöstön, oppilaan ja huoltajan mielestä yksilöllistäminen ei enää ole tarpeen oppilas on itsensä, opetushenkilöstön ja huoltajan mielestä valmis integraatiokokeiluun yleisopetuksen ryhmässä pohdittaessa siirtoa yleisopetuksen ryhmään ja erityisluokkapaikan purkua opetushenkilöstön, oppilaan ja huoltajan mielestä yksilöllistäminen ei enää ole tarpeen oppilas on itsensä, opetushenkilöstön ja huoltajan mielestä valmis integraatiokokeiluun yleisopetuksen ryhmässä pohdittaessa siirtoa yleisopetuksen ryhmään ja erityisluokkapaikan purkua EHR:n käsittely oppilaalle suunnitellaan kokeilujakso yleisopetuksen materiaalien ja sisältöjen käytössä oppilaalle suunnitellaan kokeilujakso yleisopetuksen ryhmään kokeilujakson arviointi yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa oppilaalle suunnitellaan kokeilujakso yleisopetuksen materiaalien ja sisältöjen käytössä oppilaalle suunnitellaan kokeilujakso yleisopetuksen ryhmään kokeilujakson arviointi yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa Pedagoginen selvitys ja huoltajan ja oppilaan kuuleminen erityisluokanopettaja / ELA yhdessä muun opetushenkilöstön kanssa laatii pedagogisen selvityksen yksilöllistämisen tai erityisluokkapäätöksen purkamiseksi pedagoginen selvitys käydään läpi huoltajan ja oppilaan kanssa huoltajan ja oppilaan kuulemislomake käsitellään ja allekirjoitetaan mikäli huoltajaa ei tavoiteta, hänelle lähetetään kirjattuna tieto kuulemisesta erityisluokanopettaja / ELA yhdessä muun opetushenkilöstön kanssa laatii pedagogisen selvityksen yksilöllistämisen tai erityisluokkapäätöksen purkamiseksi pedagoginen selvitys käydään läpi huoltajan ja oppilaan kanssa huoltajan ja oppilaan kuulemislomake käsitellään ja allekirjoitetaan mikäli huoltajaa ei tavoiteta, hänelle lähetetään kirjattuna tieto kuulemisesta EHR:n hyväksyntä EHR hyväksyy pedagogisen selvityksen Päätös ja siirto tehostettuun tukeen hakuasiakirjat lähetetään psykologipalvelujen päällikölle, joka tekee päätöksen erityisen tuen purkamisesta oppilas siirtyy tehostettuun tukeen mikäli päätös koskee erityisluokkapaikan päätöksen purkua, oppilas siirtyy yleisopetuksen ryhmään sopivalla aikataululla päätös huoltajille paperisena hakuasiakirjat lähetetään psykologipalvelujen päällikölle, joka tekee päätöksen erityisen tuen purkamisesta oppilas siirtyy tehostettuun tukeen mikäli päätös koskee erityisluokkapaikan päätöksen purkua, oppilas siirtyy yleisopetuksen ryhmään sopivalla aikataululla päätös huoltajille paperisena Kalajärven koulu/Leila Tuominen10

11 Oppilaan kasvun ohjaus (esim. tupakointiin puuttuminen) Huomautus käytöksestä kahdenkeskinen keskustelu ja merkintä Wilmaan Toistuvat huomautukset kaksi Wilma- merkintää ja/tai luokanvalvojan arvio tilanteesta -> kasvatuskeskuste lu I Kasvatuskeskustelu I osallistujina kaksi aikuista ja oppilas tieto Wilmaan ajankohdasta oppilas soittaa itse huoltajalle keskustelun päätteeksi ja kertoo keskustelun kulusta yhteiset sopimukset ja päätökset kirjataan Kasvatuskeskustelu II osallistujina oppilas, huoltajat, luokanvalvoja ja apulaisrehtori yhteiset päätökset ja ratkaisumallit kirjataan OHR:n akuuttikäsittely Kasvatuskeskustelu III osallistujina oppilas, huoltajat, edustaja oppilashuollosta, luokanvalvoja ja rehtori mahdolliset hallinnolliset päätökset (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen) Kalajärven koulu/Leila Tuominen11

12 Kiusaamiseen puuttuminen KiVa-tiimille tieto - kiusaamisesta tiedon saanut opettaja täyttää lomakkeen ja toimittaa sen KiVa-tiimin jäsenelle -tieto OHR:lle luokan käsittelyn yhteydessä KiVa-tiimin käsittely I - kiusatun oppilaan tapaaminen - kiusaajien tapaaminen -kiusaajien sitouttaminen kiusaamisen lopettamiseen - OHR- yhteistyö tarvittaessa KiVa-tiimin käsittely II - seurantakeskustelu kiusatun ja kiusaamiseen osallistuneiden kanssa -ilmoittaminen koteihin, huoltajayhteistyö - OHR-yhteistyö tarvittaessa Seuranta ja KiVa- tiimin käsittely - ohr-henkilöstön ja opettajien seuranta -> kiusatun tilanteen seuraaminen ja säännöllinen haastattelu - huoltajayhteistyö - tarvittaessa uusi KiVa- tiimin käsittely Erityistoimet - päätetään OHR:ssä - psykologin, kuraattorin tai terveydenhoitajan tukikäynnit - huoltajayhteistyö OHR:ssä - rehtorin puhuttelu ja säännöllinen seuranta huoltajapalavereineen - luokan ryhmäytymisen ja luokkahengen vahvistaminen - vanhempainillat, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö - ARVOKAS-toiminta - nuorisotoimen yhteistyö -luokka- ja ryhmävaihdot - lastensuojelu- tai rikosilmoitus tarvittaessa - kirjallinen varoitus kiusaajalle - koulunkäynnin epääminen loppupäiväksi - kiusaajan määräaikainen erottaminen Kalajärven koulu/Leila Tuominen12

13 Esiopetus – alkuopetus -yhteistyö Yhteistyösuunnitelma - päivitys elo-syyskuussa Yhteistyösuunnitelma - päivitys elo-syyskuussa Esiopetuksen opettajat – luokanopettajat toiminnan kehittämispalaveri marraskuussa laaja-alaisten erityisopettajien koulutusiltapäivät esiopetuksen oppilaiden osallistuminen koulun tilaisuuksiin harkinnan mukaan Esiopetuksen opettajat – luokanopettajat toiminnan kehittämispalaveri marraskuussa laaja-alaisten erityisopettajien koulutusiltapäivät esiopetuksen oppilaiden osallistuminen koulun tilaisuuksiin harkinnan mukaan Esiopetus – 1. luokat yhteistyötapaamisia järjestetään yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella päivämääristä sovitaan yhteistyö- suunnitelman päivityskokouksessa siirtymäpalaverit keväällä yhteistyötapaamisia järjestetään yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella päivämääristä sovitaan yhteistyö- suunnitelman päivityskokouksessa siirtymäpalaverit keväällä Esiopetus – 2. luokat koulun 2. luokat toimivat Kalajärven päiväkodin esiopetusryhmien kummiluokkina yhteistyötapaamisia järjestetään yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella päivämääristä sovitaan yhteistyösuunnitelman päivityskokouksessa koulun 2. luokat toimivat Kalajärven päiväkodin esiopetusryhmien kummiluokkina yhteistyötapaamisia järjestetään yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella päivämääristä sovitaan yhteistyösuunnitelman päivityskokouksessa Kalajärven koulu/Leila Tuominen13

14 Esiopetus – alkuopetus -siirtymä Kalajärven koulu/Leila Tuominen14 Esiopetuksen valmistelutyö lapsen esiopetussuunni- telma siirtymälomakkeet kouluvalmiustutki- mukset kaveritoivelomak- keet koteihin tutustuminen koulun toimintaan vuoden varrella ELAn konsultointi Siirtymäpalaveri esiopetus – koulu oppilashuoltoryh- män kokous koulu toimii kutsujana olennaisen tiedon vaihtaminen koulutulokkaan kouluvalmiuksista, siirtymälomakkeet (huoltajan lupa) kaveritoiveiden huomiointi Luokkasijoittelut OHR tekee koulutulokkaiden luokkasijoittelut saamansa tiedon pohjalta jokaisen koulutulokkaan ainakin yksi kaveri- toive toteutetaan Ryhmäytys kouluun, omaan opettajaan ja luokkaan tutustuminen toukokuussa ”Koulun kirjoihin kirjoittautuminen” ryhmäytymisen tukeminen koulun alettua Kotien kanssa tehtävä yhteistyö kouluun, lapsen opettajaan ja luokkaan tutustuminen toukokuussa vanhempien infotilaisuus vanhempainilta elokuussa – pohdintaa kasvatuskysymyksistä ja vanhempien ryhmäytys vanhempaintapaami- set elo-syyskuussa arviointikeskustelut joulu-tammikuussa Wilma ja Fronter

15 Alakoulu – yläkoulu -siirtymä Kalajärven koulu/Leila Tuominen15 6. luokan valmistelutyö toiveiden, odotusten ja pelkojen kartoitus ja käsittely siirtymälomakkeet yläkouluhaku, haku erityisluokalle kaveritoivelomak- keet yläkouluvierailut lyhytkurssien valinnat yläkoulua varten opon ja oppilaiden vierailu alakouluilla Siirtymäpalaveri alakoulu-yläkoulu oppilashuoltoryh- män kokous yläkoulu toimii kutsujana olennaisen tiedon vaihtaminen oppilaan koulunkäynnistä, siirtymälomakkeet (huoltajan lupa) kaveritoiveiden huomiointi Luokkasijoittelut OHR tekee oppilaiden luokkasijoittelut saamansa tiedon pohjalta luokkien kokoonpanojen julkistaminen toukokuussa jokaisen oppilaan ainakin yksi kaveri- toive toteutetaan Ryhmäytys kouluun, omaan luokanvalvojaan ja luokkaan tutustuminen toukokuussa: I ryhmäytyspäivä (oppilaskunta, opo, luokanvalvoja ja nuorisotoimi) II ryhmäytyspäivä elokuussa (nuorisotoimi, koulu, seurakunta, ohr:n jäsen) luokanvalvojantunnit syyslukukaudella III ryhmäytyspäivä tarvittaessa Kotien kanssa tehtävä yhteistyö luokanvalvojaan ja luokan muihin vanhempiin tutustuminen toukokuun vanhempainillassa: tietoa yläkouluopinnoista, vanhempien ryhmäytys ja keskustelua uudesta elämäntilanteesta vanhempainilta elokuussa – pohdintaa kasvatuskysymyksistä; vanhempien ryhmäytys jatkuu vanhempaintapaamiset marraskuuhun mennessä Wilma ja Fronter

16 Nuorisotoimi – koulu -yhteistyö NUORISOTOIMI KOULU Kalajärven koulu/Leila Tuominen16 Välituntitoiminta 7. luokkien ryhmäytys Yhteistyöpalaverit Alueyhteistyö Yhteistyöpalaverit Alueyhteistyö OHR-yhteistyö Yhteiset vanhempainillat Kerhotoiminta - erityisluokat, Polku Kerhotoiminta - erityisluokat, Polku Nuorisotoimen toiminnan esittely - 3.-7.-luokat Nuorisotoimen toiminnan esittely - 3.-7.-luokat

17 Seurakunta – koulu -yhteistyö SEURAKUNTA KOULU Kalajärven koulu/Leila Tuominen17 Välituntitoiminta 7. luokkien ryhmäytys Alueyhteistyö Hartaudet Projektit, oppitunnit - esim. Korsi Projektit, oppitunnit - esim. Korsi Aamunavaukset Rippikouluinfo 8.lk

18 Alueellinen yhteistyö – koti, koulu, nuorisotoimi, lastensuojelu Yhteistyötarpeen havaitseminen jonkun toimijan havainto yhteistyötarpeesta: esim. nuorten vapaa-ajan viettotavat, arvioitu päihteiden käyttö, huoli perheiden jaksamisesta, häiriökäyttäytyminen… yhteydenotto muihin toimijoihin ja yhteistyöpalaverin sopiminen Yhteistyöpalaveri kukin taho esittää oman näkemyksensä tilanteesta suunnitellaan toimintatavat ja mahdollisen vanhempain- illan runko koulu ottaa yhteyden koteihin koulu toimii vanhempainillan tms. kutsujana Toimintatapa ja seuranta vanhempainilta tms. suunnitelman mukaan koulu vastaa illan kulusta seurantapalaverin sopiminen Kalajärven koulu/Leila Tuominen18

19 Kasvatusverkosto Esi- ja alkuopetuksen kasvatusverkoston kokoontumiset syksyisin ja keväisin (aikataulut, yhteiset teemat) Yläkouluikäisten nuorten kasvatuksellinen tukiverkosto Alueen koulujen (Lahnus, Pakankylä, Niipperi, Juvanpuisto, Kalajärvi) yhteiset vanhempainillat vanhempainilta tms. suunnitelman mukaan koulu vastaa illan kulusta seurantapalaverin sopiminen Kalajärven koulu/Leila Tuominen19 Seurakunta Poliisi Nuorisotoimi Koulu Varhaiskasvatus Iltapäivätoiminta Vanhempainyhdistys Lastensuojelu Lähikoulut


Lataa ppt "Kalajärven koulun oppilashuollon prosesseja Leila Tuominen JET 27 Espoo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google