Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RUNOSMÄEN KOULUN YTE-SUUNNITELMA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RUNOSMÄEN KOULUN YTE-SUUNNITELMA"— Esityksen transkriptio:

1 RUNOSMÄEN KOULUN YTE-SUUNNITELMA

2 Tuen portaat Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki
Vähäistä Tilapäistä Ennaltaehkäisevää Tukimuotoja vain muutama käytössä Tehostettu tuki Tuki jatkuvaa Tuki säännöllistä Useita tukimuotoja Oppilaalla oppimis- suunnitelma Erityinen tuki Oppilaalla erityisen tuen päätös Oppilaalla HOJKS Tuen määrä laaja Pedagoginen selvitys Pedagoginen arvio

3 Yleinen tuki Tuki on tilapäistä, vähäistä, ennaltaehkäisevää, tukimuodoista vain muutama käytössä. Opettajat merkitsevät wilmaan (oppilaan tuki sivulle) kaikki oppilaan saamat tuet. Ko. tuen antaja merkitsee aina annetun tuen. Tuki merkitään joko merkitsemällä päivämäärä tai ajanjakso. Päivämäärällä merkitään seuraavat tuet: ennakoiva tukiopetus ja tukiopetus huoltajapalaverit, kasvatuskeskustelu oppilaan kanssa Koulukuraattorin / koulupsykologin / terveydenhoitajan antama tuki ja oppilashuoltoryhmässä selvitellään oppilaan tilannetta. Ajanjaksolla merkitään seuraavat tuet: aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot koulunkäyntiavustajan antama tuki läksykerho, muu tuki omakielisen opettajan antama tuki oppiaineksen ydinkohtiin keskittyminen osa-aikainen erityisopetus ja tehostettu yhteistyö kodin kanssa.

4 Yleinen tuki  Tehostettu tuki Pedagoginen arvio
MILLOIN? Kun mietityttää, epäilyttää ja herää huoli oppilaan tilanteesta. Kun yleinen tuki ei tunnu enää riittävältä KUKA? / MITEN? Luokanopettaja avaa wilmassa asiakirjan. Luokanopettaja kartoittaa tilanteen muissa oppiaineissa. Luokanopettaja /aineenopettaja / erityisopettaja yhteistyössä. Pedagogisen arvion laatimisessa ovat myös oppilas ja huoltaja mukana. Arvioon kirjataan huoltajan kommentit. Kun ped.arvio on valmis ja se on käyty oppilaan ja huoltajien kanssa läpi luokanopettaja vie sen ohr:ään käsiteltäväksi. Sen jälkeen ohr tekee päätöksen oppilaan siirtämisestä tehostettuun tukeen tai yleisen tuen jatkamisesta. Ohr-käsittelyn jälkeen ohr:n jäsenet lukitsevat pedagogisen arvion, jonka jälkeen sitä ei voi enää wilmassa muokata. Kun oppilas siirtyy tehostettuun tukeen oppilaalle laaditaan aina oppimissuunnitelma.

5 Tehostettu tuki Oppimissuunnitelma (1/2)
MILLOIN? Laaditaan aina, kun pedagoginen arvio on käsitelty ohr:ssä ja oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. KUKA? MITEN? Luokanopettaja avaa wilmaan asiakirjan. Luokan opettaja kartoittaa tilanteen muissa oppiaineissa ja täyttää asiakirjan yhteistyössä muiden opettajien kanssa. (aineenopettajat, oman kielen opettaja, matu-opettaja) Luokanopettaja sopii tapaamisen oppilaan ja tämän huoltajien kanssa, kun oppimissuunnitelma on opettajien osalta täytetty. Oppilaan ja huoltajien kanssa käydään yhdessä oppimissuunnitelma läpi ja samalla kirjataan myös oppilaan ja tämän huoltajien näkemykset oppilaan vahvuuksista ja tuen tarpeesta. Myös kodin antama tuki kirjataan. Opettaja, oppilas ja huoltaja allekirjoittavat oppimissuunnitelman tapaamisessa. Allekirjoitettu oppimissuunnitelma arkistoidaan koulun kassakaappiin oppimissuunnitelmakansioon. Luokanopettaja toimittaa allekirjoitetun oppimissuunnitelman kansliaan ja ilmoittaa ohr:lle oppimissuunnitelman olevan valmis. Ohr lukitsee oppimissuunnitelman, jonka jälkeen siihen voi täydentää vain seuranta kohtaa.

6 Tehostettu tuki Oppimissuunnitelma (2/2)
KUKA? MITEN? Oppimissuunnitelma tarkistetaan/ arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa ja /tai aina tuen tarpeen muuttuessa. Arviointi /seuranta kirjataan oppimissuunnitelman seuranta kohtaan. Seurantapäivän lisäksi kirjataan oppilaan edistymisen arviointi, arvio tukitoimien sopivuudesta ja riittävyydestä sekä arviointiin osallistuneet henkilöt. Jos arvioinnissa todetaan, että tehostettua tukea jatketaan, tulee oppilaalle laatia uusi oppimissuunnitelma. Tämä avataan klikkaamalla kopioi oppimissuunnitelma. Tällöin uuteen oppimissuunnitelmaan kopioituu kaikki tiedot vanhasta oppimissuunnitelmasta ja sitä voidaan muokata ja muuttaa. Uuden oppimissuunnitelman kanssa toimitaan kuten ensimmäisenkin.( tavataan huoltajat, allekirjoitetaan, arkistoidaan kassakaappiin ja ilmoitetaan ohr:lle) Mikäli arvioinnissa todetaan, että oppilas ei enää tarvitse tehostettua tukea tehdään uusi pedagoginen arvio, joka käsitellään ohr:ssä. Mikäli arvioinnissa todetaan, että tehostettui tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee vielä kokonaisvaltaisempaa tukea laaditaan pedagoginen selvitys.

7 Tehostettu tuki Erityinen tuki Pedagoginen selvitys
MILLOIN? Kun huoli on todella suuri eikä tehostetun tuen tukimuodot tunnu riittävän. KUKA? MITEN? Luokanopettaja aloittaa pedagogisen selvityksen laatimisen. Selvitys tehdään yhteistyössä muiden opettavien opettajien kanssa. Laadittaessa kuullaan oppilasta sekä hänen huoltajiaan. Kun selvitys on valmis, luokanopettaja tuo sen ohr:n käsittelyyn. Ohr tekee esityksen erityiseen tukeen siirtymisestä ja lukitsee asiakirjan. Päätöksen erityiseen tukeen siirtymisestä tekee Tea Kiviluoma.

8 Erityinen tuki HOJKS Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma laaditaan kun oppilaalla on erityisen tuen päätös. KUKA? MITEN? Luokanopettaja avaa asiakirjan. Luokanopettaja täyttää HOJKSin yhteistyössä muiden opettajien ( aineenopettajat, erityisopettajat). HOJKS sisältää oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, suunnitelman opetuksen sisällöistä ja painoalueista eri oppiaineissa, pedagogisen tuen ja muun tuen käytännön toteutuksen ja työnjaon sekä huoltajan tarjoaman tuen, edistymisen seurannan suunnittelun sekä arvioinnin. Hojksiin määritellään jokaisesta yksilöllistetystä oppiaineesta tavoitteet, sisällöt ja arviointitavat. Yksilöllistetty oppiaine merkitään todistukseen tähdellä *. HOJKS käydään aina läpi yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Tapaamisessa opettaja, oppilas ja huoltaja allekirjoittavat HOJKSin. Allekirjoitetun HOJKS:in kanssa toimitaan samoin kuin oppimissuunnitelmankin kanssa. HOJKS tarkistetaan ja arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa tai tuen tarpeen muuttuessa. Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea tehdään pedagoginen selvitys. Se käsitellään ohr:ssä ja asiakirja lukitaan. Tämän jälkeen tehdään hallinnollinen päätös erityisen tuen päättymisestä. Päätös kirjataan oppilas rekisteriin, ja oppilas siirretään takaisin tehostettuun tukeen.

9 YTE vuosi TAMMI- HELMIKUU: 6. luokan erityisen tuen oppilaiden pedagogiset selvitykset erityispalvelupäällikölle 28.2 mennessä. MAALISKUU: Pedagogiset selvitykset uusia erityistä tukea tarvitsevia oppilaita varten HELMI-HUHTIKUU: Oppimissuunnitelmien arviointia HUHTI-TOUKOKUUN PUOLIVÄLI: 2. luokan erityisen tuen oppilaiden pedagogiset selvitykset erityispalvelupäällikölle KESÄKUU: oppilaan muuttaessa voimassa olevat asiakirjat(oppimissuunnitelma,hojks) lähetetään vastaanottavalle koulullle. ELO-SYYSKUU: Vanhojen oppimissuunnitelmien ja hojksien päivitys syyslomaan mennessä. LOKA-MARRAS-JOULUKUU: pedagogiset arviot ohr:ään ja uusien oppimissuunnitelmien laatiminen JOULUKUU: Ensimmäisen luokan oppilaiden KOS-lomakkeet hävitetään.


Lataa ppt "RUNOSMÄEN KOULUN YTE-SUUNNITELMA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google