Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Oppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa
Yhteistä linjausta monialaisena yhteistyönä etsimässä

2 Toiminnan painopistettä suunnataan KOULUYHTEISÖN HYVINVOINTIIN
edistää ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä jokaisen on pohdittava, miten omassa työotteessaan voisi kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa asenne, joka on TYÖTAITO Vänni 2014

3 Yhteisöllisen oppilashuoltotyön rakenteita Turussa
Turun OH-OPS 2.1 KOR = koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä koordinoi yhteisöllistä oppilashuoltotyötä koulussa kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa johtaa rehtori kuuluu opettajaedustajan lisäksi ainakin oppilashuoltohenkilöstö, osa-aikaisen erityisopetuksen edustaja ja vuosiluokilla 7–9 oppilaanohjaaja kutsutaan säännöllisesti oppilaskunnan ja huoltajien edustajia voidaan tarvittaessa kutsua koulun henkilöstön muita edustajia ja lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita Vänni 2014

4 Yhteisöllisen oppilashuoltotyön rakenteita Turussa
Paikallinen sopimus tukee ennaltaehkäisevän työn kehittämistä: ”Oppilashuoltotyön TVA-korvaus perusopetuksessa maksetaan sellaiselle opetusvelvollisuustyöajassa olevalle henkilölle (esim. erityisopettajalle, tai luokanopettajalle tai aineenopettajalle, ei opolle), joka nimetään vastuuseen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokousten valmistelusta ja muistioiden laatimisesta rehtorin apuna. Koulu voi käyttää yhden TVA-korvauksen kutakin yhteisöllisen oppilashuollon ryhmää kohti. (Koulun eri yksiköillä voi joissakin kouluissa olla oma ryhmänsä).” Vänni 2014

5 Perusopetuslain velvoitteet MITEN KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JÄRJESTETÄÄN LAIN MUKAAN JA SUJUVASTI?
16 a § Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. ( /1288) 17 § Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. ( /1288) Vänni 2014

6 Rehtori tai opettaja lukitsee
Perusopetuslain mukainen oppilaan tuki oppimisessa ja/tai koulunkäynnissä YLEINEN TUKI Monipuolinen ohjaus Laadukas opetus Yhteisöllisyys Osallisuus Opettaja arvioi, millä eri menetelmillä hän itse voi paremmin tukea oppilaan oppimista. (Yleisen tuen seurantataulukko) Opettaja selvittelee tuen tarvetta oppilaan kanssa tämän vahvuuksien pohjalta Opettaja pohtii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa Opettaja konsultoi muita oppilasta opettavia opettajia ja oppilashuollon ammattihenkilöitä Opettaja laatii oman arvionsa ja konsultaatioiden perusteella pedagogisen arvion tai selvityksen oppilaan kokonaistilanteesta ja tarvittavasta tuesta. Konsultoidut henkilöt kirjaavat oman näkemyksensä ko. asiakirjaan Wilmassa. Opettaja laatii oppimissuunnitelman tai hojksin määräajaksi yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa . Suunnitelmassa kuvataan oppilaalle järjestettävän tuen kokonaisuus. Suunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan sovitulla tavalla. Rehtori lukitsee Rehtori tai opettaja lukitsee Vänni 2014

7 Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään aina yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa
Pedagoginen arvio ja pedagoginen selvitys (Wilmassa) POL Keskustellen, konsultoiden, Wilman kautta sekä oppilas- ja huoltaja- palavereissa tms. Oppilashuoltohenkilö(t) kirjaa(vat) itse näkemyksensä pedagogiseen asiakirjaan. Pedagogiseen selvitykseen kirjataan myös oppilaan ja huoltajan virallinen kuuleminen. Oppimissuunnitelma ja hojks (Wilmassa) POL Opettaja laatii arvion tai selvityksen pohjalta pedagogisen toiminta- suunnitelman, jota arvioidaan määräajoin ja aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Se sisältää usein myös kuvauksen oppilaalle annettavasta oppilas- huollollisesta tuesta. MAR –ryhmän tuki OHL Ellei oppilashuollon työntekijän yksilötuki riitä tai ongelman kartoitus muuten vaatii monialaista näkemystä , suositellaan oppilaalle ja hänen perheelleen monialaisen asiantuntijaryhmän tukea. Ryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja sen kokoonpano perustuu oppilaan ja/tai huoltajan suostumukseen. Ryhmään osallistuu aina oppilas ja yleensä myös hänen huoltajansa. MAR- ryhmän voi kutsua koolle joko oppilashuollon tai opetushenkilöstön edustaja. Toimintatavat, vastuuhenkilö ja hänen tehtävänsä on kuvattu Turun oppilashuollon opetussuunnitelmassa. Vänni 2014

8 OPPILASHUOLTO-OPS 3.1 Asiantuntijaryhmän (MAR) kokoaminen ja toimintatavat
ryhmään voivat kuulua terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, oppilaanohjaaja, opettaja, erityisopettaja tai muu siinä tilanteessa keskeinen henkilö se henkilö, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu, kutsuu ryhmän kokoon, toimii puheenjohtajana ja hankkii oppilaan ja/ tai huoltajan suostumuksen/kirjallisen luvan. Usein ryhmän kokoaa kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri. Myös muut edellä mainituista voivat koota ryhmän ryhmän vastuuhenkilö vastaa, että asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen ja että se säilytetään lain vaatimalla tavalla oppilashuoltorekisterissä. (toimialajohtajan ohjeet elokuussa 2014) Vänni 2014

9 Oppilashuoltotyön painopisteen suuntaaminen OHL
Yksilötyö Ennaltaehkäisevä yhteisöllinen työ, jota KOR koordinoi MAR K O N S U L T O I N T I Vänni 2014

10 Tuen laatu määrittelee vastuuhenkilöt koulussa
pedagoginen opettajat oppilashuollollinen oh-henkilö, jonka työtehtäviin asia ensisijaisesti kuuluu sekä - että sovitaan yhteisen työn toimintatavat ja työnjako Vänni 2014


Lataa ppt "Oppilaalle annettava tuki ja vastuuhenkilöt Turun perusopetuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google