Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2. Työssäoppimisen ja näyttöjen järjestäminen sekä toteuttaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2. Työssäoppimisen ja näyttöjen järjestäminen sekä toteuttaminen"— Esityksen transkriptio:

1 2. Työssäoppimisen ja näyttöjen järjestäminen sekä toteuttaminen

2 2.1 Työssäoppimisen järjestäminen ja pelisäännöt (1/7)
Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittelee työssäoppimisesta seuraavaa ammatillisen koulutuksen laajuus on 120 ov työssäoppimisen laajuus on kaikissa tutkinnoissa vähintään 20 ov työssäoppiminen on koulutuksen järjestämismuoto ja opiskelumenetelmä kiinteästi kuuluva tutkinnon osa, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla

3 Työssäoppimisen järjestäminen (2/7)
Vuosittain ammatillisessa koulutuksessa opiskelee noin nuorta ja kaikki heistä osallistuvat eri pituisille työssäoppimisen jaksoille (L630/1998, 6§ ja16§) työssäoppimisjaksot toteutetaan tavallisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa työpaikan ja oppilaitoksen välillä solmitun kirjallisen sopimuksen perusteella sopimus tehdään määräaikaiseksi tai toistaiseksi sopimuksessa sovitaan asetuksen (A811/1998, 5 §) mukaisista asioista

4 Työssäoppimisen järjestäminen (3/7)
Ennen työssäoppimista tai välittömästi sen alussa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja laativat työssäoppimissopimuksen Sopimuksessa määritellään yksittäistä työssäoppimisjaksoa koskevat seikat työssäoppijan tavoitteet, työtehtävät ja -prosessit työjärjestelyt turvallisuusnäkökohdat ammattiosaamisen näytöt Työpaikan tehtävä on luoda edellytykset työpaikalla tapahtuvalle koulutukselle, ohjaukselle ja arvioinnille. Tarkastellaan ja sovitaan mitä yrityksessä on mahdollista opiskella. Oppilaitoksen tulee valmentaa työpaikkojen edustajia ja tarjota joustavia järjestelyjä työpaikkaohjaajien kouluttamiseen.

5 Työssäoppimisen järjestäminen (4/7)
Työssäoppiminen jaksojen tulee olla riittävän pitkiä ja monipuolisia, jotta opiskelija saa tilaisuuden oppia kokonaisuuksia, ottaa vastuuta työtehtävistään ja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöillä kaikkien osapuolten on sovittava työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista ennen työn aloittamista työnantajan ja oppilaitoksen on varmistettava, että opiskelija on perehtynyt työhön ja noudattaa työsuojeluohjeita

6 Työssäoppimisen järjestäminen (5/7)
Ennen työssäoppimista Valmennus ja valmentautuminen Työssäoppiminen oppimismenetelmänä Työturvallisuus ja työyhteisökäyttäytyminen Sopimusten sisältö Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen Eri osapuolten tehtävät ja vastuu Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteet ja arviointi Perehdytys mahdollisiin syventäviin tehtäviin Tutkintoala- ja työssäoppimispaikkakohtaiset ohjeet Yhteistyö työsuojelupiirin kanssa

7 Työssäoppimisen järjestäminen (6/7)
Työssäoppimisen aikana Perehdyttäminen Työssäoppiminen Turvalliseen työskentelyyn ohjaaminen Palaute Missä asioissa opiskelija on onnistunut? Missä on vielä harjoittelemista? Opiskelijan ohjaaminen itsearviointiin Arviointi

8 Työssäoppimisen pelisäännöt (7/7)
Työssäoppiminen jaksojen tavoitteet, opetussuunnitelma ja opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat käydään läpi työpaikkaohjaajien kanssa ihannetilanteessa työpaikka järjestää monipuolista ja vaihtelevaa työtä, jotta opiskelija oppii näkemään eri työvaiheet ja oman työnsä osana kokonaisuutta

9 2.2 Työssäoppimista ohjaavat säädökset, määräykset ja alan sopimukset
Keskeisimmät työssäoppimisen pelisäännöt: poissaolosäännökset salassapitovelvollisuus työturvallisuus nuorten työntekijöiden suojelu henkilökohtaisista suojavarusteet vakuutusturva työssäoppimisen tiedottamisvelvoite työssäoppimisen osapuolten vastuualueet

10 2.3 Työpaikan henkilöstön perehdyttäminen työssäoppimiseen (1/4)
Ohjauksen tulee olla koko työyhteisön yhteinen asia. Työpaikkaohjaaja luo työssäoppijalle turvallisen ympäristön tutustua ammattiin ja työpaikan toimintatapoihin. Työpaikkaohjaajan kanssa opiskelija käy ohjaus- ja palautekeskusteluja.

11 Henkilöstön perehdyttäminen (2/4)
Hyvän työpaikkaohjaajan ominaisuuksia laaja näkemys alan työtehtävistä ja oman organisaation tuntemus motivaatio ja kiinnostus opiskelijaa kohtaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kyky kohdata ja ratkaista erilaisia tilanteita hyvä ja vahva ammattitaito sekä halu oman osaamisen jakamiseen ja ohjaajana toimimiseen

12 Henkilöstön perehdyttäminen (3/4)
Hyvän työpaikkaohjaajan ominaisuuksia hyvät tiedot turvallisuusasioista myönteinen asenne ja avoin suhtautuminen työssäoppijoihin kiinnostus oman työn ja ammatin kehittämiseen opiskelijan tilanteen ja tavoitteiden tuntemus kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta johdonmukaisuus ja jämäkkyys empatiakyky

13 Henkilöstön perehdyttäminen (4/4)
Ennen työssäoppimisjaksoa on hyvä tietää kuka työssäoppija on ja mitä hän opiskelee missä oppilaitoksessa hän opiskelee missä opintojen vaiheessa hän on mitkä ovat hänen keskeiset työssäoppimisjakson tavoitteensa työssäoppimisjakson kesto ja ajankohta työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja

14 2.3.1 Työpaikkaohjaajan rooli
Perehdyttää, ohjaa, opastaa ja antaa opiskelijalle palautetta hänen kehittymisestään Toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä Luo opiskelijalle hyvän ja turvallisen oppimisympäristön yhteistyössä muun henkilöstön kanssa Suunnittelee ja arvioi ammattiosaamisen näyttöä yhdessä opettajan kanssa

15 2.3.2 Työpaikkaohjaaja opastajana (1/3)
Opettaja valmentaa työssäoppijat ennen työssäoppimisjakson alkua Ohjauksen onnistumisen edellytyksenä on ohjaajan ja ohjattavan välillä vallitseva luottamuksellinen suhde. Ensimmäinen työssäoppimispäivä on hyvä aloittaa keskustelulla, jossa ohjaaja ja opiskelija tutustuvat toisiinsa ja tarkastelevat työssäoppimissuunnitelmaa ja opiskelijan lähtötasoa. Perehdytään työyhteisön käytäntöihin ja sääntöihin sekä sovitaan ohjauksesta ja siihen liittyvistä käytännöistä.

16 Työpaikkaohjaaja opastajana (2/3)
Työssäoppijan perehdyttämisessä huomioitavaa (perehdyttämislomake) organisaatioon tutustuminen, toiminta-ajatus, visio, arvot työyksikköön tutustuminen, henkilöstö, tilat, asiakkaat tavat toimia (esimerkiksi vaitiolovelvollisuus) työvälineet, mitä ja miten käytetään, mistä löytyvät työturvallisuuteen liittyvät asiat (esim. sammutusvälineet) muiden yksiköiden ja henkilöstön esittely

17 Työpaikkaohjaaja opastajana (3/3)
Työssäoppijat ovat erilaisia työpaikkaohjaajan tulee ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet suoriutua tehtävistä opiskelijan lähtötaso ja suunnitelmiin perehtyminen on oleellinen osa ohjaamista opiskelija tarvitsee alussa ohjaajakseen jämäkän auktoriteetin, joka kertoo ja näyttää, mitä tehdään, miten tehdään ja milloin tehdään.

18 2.3.4 Työpaikkaohjaaja valmentajana
Työssäoppimisen edetessä työpaikkaohjaaja voi toimia valmentajana antaa opiskelijalle enemmän vastuuta huomatessaan tämän suoriutuvan tehtävistä opiskelijan osoittaessa työssään vastuuta ja sitoutuneisuutta ohjaaja pyrkii tarjoamaan opiskelijalle haastavampia tehtäviä ja auttaa opiskelijaa ratkaisemaan ongelmia ohjaaja motivoi, kannustaa ja rohkaisee opiskelijaa tekemään tuottavaa sekä laadukasta työtä oikeilla ja turvallisilla työmenetelmillä saattaen opiskelijan yhä parempiin suorituksiin kun opiskelija on sitoutunut työhönsä, hänen kanssaan on hyvä keskustella erilaisista kokemuksista, jolloin ne vähitellen muuttuvat osaamiseksi. Työpaikkaohjaaja valmentaa omalta osaltaan opiskelijaa onnistumaan näytössä ja arvioi hänen valmiuksiaan näytön antamiseen. Työpaikkaohjaaja valmentaa omalta osaltaan opiskelijaa onnistumaan näytössä ja arvioi hänen valmiuksiaan näytön antamiseen.

19 2.3.5 Työpaikkaohjaaja tukijana (1/2)
Omista oppimistavoistaan tietoisen, itseohjautuvan ja vastuuta ottavan opiskelijan työpaikkaohjaaja toimii opiskelijan oppimisen ja kasvun tukijana. Opiskelija tarvitsee ohjaajaa enimmäkseen asiantuntijana ja tukijana. Ohjaajan rooli on kuitenkin edelleen tärkeä. Oleellista ohjauksessa on keskustelu ja ajatusten vaihto opiskelijan kanssa.

20 Työpaikkaohjaaja tukijana (2/2)
OPISKELIJA Itseohjautuva Sitoutunut Kiinnostunut =aika Riippuva Opastaja Valmentaja Tukija OHJAAJAN ROOLIT Opiskelijan ohjauksen tarve ja sen mukana ohjaajan rooli muuttuu työssäoppimisen aikana.

21 2.3.6 Työpaikkaohjaaja valvojana
Työssäoppimissuunnitelman toteutumista on seurattava. Työssäoppimissuunnitelman ja oppimispäiväkirjan laatimisella pyritään tukemaan tavoitteiden toteutumista. Työssäoppimissuunnitelman toteutumista seurataan työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan käymissä palaute- ja arviointikeskusteluissa

22 2.6 Ammattiosaamisen näytöt
Mitä ammattiosaamisen näytöt ovat? arviointimenetelmä, jolla arvioidaan opiskelijan ammatillista osaamista pääsääntöisesti aidoissa työtilanteissa osa opiskelijan arviointia, jonka suorittavat opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi. opiskelijalla on oltava ollut mahdollisuus oppia asiat ennen näyttöä


Lataa ppt "2. Työssäoppimisen ja näyttöjen järjestäminen sekä toteuttaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google