Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tasa-arvo terveyden edistämisessä – kokemuksia Salosta lehtori Irmeli Leino Turun ammattikorkeakoulu 1.4 2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tasa-arvo terveyden edistämisessä – kokemuksia Salosta lehtori Irmeli Leino Turun ammattikorkeakoulu 1.4 2009."— Esityksen transkriptio:

1 Tasa-arvo terveyden edistämisessä – kokemuksia Salosta lehtori Irmeli Leino Turun ammattikorkeakoulu 1.4 2009

2 Esityksen sisältö  Kenen hyvinvointia pitää edistää, jotta tasa-arvo toteutuu ja eriarvoisuus vähenee? jotta tasa-arvo toteutuu ja eriarvoisuus vähenee?  Tasa-arvo, eriarvoisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä - mitä tarkoittaa käytännössä  Miten tasa-arvo näkökulman huomioimista voidaan edistää kunnallisessa päätöksenteossa  Kehittämishaasteita

3 Tasa-arvo ja eriarvoisuuden vähentäminen terveyden edistämisessä  Terveyden eriarvoisuuden vähentäminen on kansallinen tavoite  Terveysvaikutusten huomioonottaminen kaikissa politiikoissa  Turun Sanomat 27.3. 09

4 Tasa-arvon edistämisen edellytykset  Edellyttää tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä  hyvinvointi ja terveys väestöryhmittäin  terveyserot  Hyvinvointikertomus ja hyvinvointitilinpidot  Hyvinvointitietojen tarkasteleminen ja analysointi yhdessä kunnan eri sektoreiden kanssa yhdessä kunnan eri sektoreiden kanssa  Miten eri sektorien toiminnassa voidaan vaikuttaa eriarvoisuuden vähenemiseen  Kunnan hyvinvointistrategia, hyvinvointitavoitteet

5 Kenen hyvinvointia pitää edistää, jotta tasa-arvo toteutuu ja eriarvoisuus vähenee?

6 Koulutuksen ulkopuolelle jääviä nuoria on paljon, 60% miehiä

7 Päihteiden vuoksi hoidossa olleista 74 % on miehiä

8 Masennuslääkkeitä saavista 65- vuotiaista 70 % on naisia

9 Hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus haasteena  Lapsiperheet  Perheet, joissa vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia

10 Sukupuolinäkökulman ja sosioekonomisen taustan huomioiminen tuo esille mm:  Maahanmuuttajanaisten asema on usein heikompi kuin miesten  Lamakauden työttömyysuhka, joka kohdistuu usein naisiin samoin kuin yksihuoltajuus, joka on Salossa yleistä.  Koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten osuus on suurempi kuin koko maassa tai maakunnassa ja tämä syrjäytymisuhka kohdistuu useimmiten nuoriin miehiin

11 Saadaanko riittävästi tietoa alueellisista ja väestöryhmien välisistä eroista? Salo 2009Salo 2008

12 Saadaanko riittävästi tietoa alueellisista ja väestöryhmien välisistä eroista?

13 Miten tasa-arvon edistäminen toteutuu kunnallisessa päätöksenteossa  Lautakuntapäätösten ennakkoarviointi apuvälineenä Salossa  Tavoite: Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia sovelletaan lautakuntapäätöksissä silloin, kun päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia ihmisiin tai päätös liittyy Salon kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

14 Mitä IVA on?  Poikkihallinnollista terveyden edistämistä.  Päätöksenteon ja sen valmistelun työkalu, jonka avulla jäsennetään näkökulmia päätöksen vaikutuksia. Se  nostaa esille päätösten vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin  käynnistää keskustelua päätöksen vaikutuksista  parantaa väestön terveyden tasa-arvoa  tuo esille yleinen edun  lisää päätösten läpinäkyvyyttä.

15 IVA pähkinänkuoressa  Arvioidaan ennalta päätöksen aiheuttamia vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen  Vaikutukset voivat olla rahallisia, muuten mitattavia tai laadullisia  Tavoitteena on löytää paras mahdollinen ratkaisu  Ratkaisua etsitään kuvaamalla erilaisia vaihtoehtoja ja tarkastelemalla kunkin hyviä ja huonoja puolia

16 Mitkä ovat vaikutuksia?  Alueisiin kohdistuvat vaikutukset  Keskusta, reuna-alueet, asuinalueet  Väestöryhmiin kohdistuvat vaikutukset  Lapset, lapsiperheet  Vanhukset, yksinasuvat  Työttömät  Yksinhuoltajat  Maahanmuuttajat  Naiset, miehet

17 Mitkä ovat vaikutuksia?  Hyvinvoinnin ja terveyden taustatekijät  Asuminen ja liikenne  Palvelut  Työelämä  Elinympäristö  Osallistuminen Vaikutukset toteutuvat eri aikoina tulevat sukupolvet

18 Miksi vaihtoehtoja?  Perustellaan eri vaihtoehdot, miksi tietty ratkaisu on hyvä verrattuna nykytilaan tai muihin ehdotuksiin  Voidaan ottaa mukaan ristiriitaiset ratkaisut  Vaihtoehdot selkeyttävät tavoitteita ja konkretisoivat toimenpiteitä

19 Lautakuntapäätösten ennakkoarviointi Salossa  Suppea IVA-prosessi sopii nopeaa reagointia vaativiin tilanteisiin  Arvioinnin voi tehdä asiantuntija yksin (muita konsultoiden) tai esittelijä muiden asiantuntijoiden kanssa yhdessä.  Suppea arviointi toimii sellaisenaan tai se voi osoittaa, että on tarpeen käynnistää laaja arviointi

20 Ennakkoarvioinnin toteuttaminen Ennakkoarvioinnin toteuttaminen Esittelijä päättää ennakkoarvioinnin tarpeellisuudesta Esittelijä tutustuu dokumenttien avulla asiaan ja konsultoi asian parissa työskenteleviä tahoja. Esittelijä kokoaa eri vaihtoehdot ja arvioi niiden vaikutuksia Esittelijä laatii esityksen lautakuntapäätökseen ja liittää mukaan vaihtoehtojen arviointitaulukon Kriteerit: Päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia ihmisiin. Päätös liittyy kaupungin strategisiin tavoitteisiin V0 V1 V2

21 Esimerkki: Riskiperheiden tukeminen perhetyötä tehostamalla VaikutuksetV0 Tilanne ennallaan V1 Työtapojen kehittäminen V2 Työtapojen kehittäminen ja perhetyöntekijöi den palkkaus Talous Kustannukset 3,4 milj /v Huostaanottojen kasvu tasoittuu Perhetyöntekijän palkka Lapsiperheet Perhetyön tarve kasvussa Varhainen tuki tehostuu tehostuu Työntekijät Työn kuormitus kasvaa Yhteistyö tehostuu Resurssien suuntaaminen riskiperheille Yhteistyö tehostuu Resurssien suuntaaminen riskiperheille Strategia Eriarvoisuus kasvaa Eriarvoisuus vähenee

22 Lautakuntapäätösten ennakkoarvioinnin edellytykset  Edellyttää yhteistä toimintamallia, esittelykäytännön ohjeistus  Edellyttää esittelijöiden ja valmistelijoiden perehdyttämistä  Edellyttää jatkuvaa keskustelua ja yhdessä kehittämistä

23 Kokemuksia koulutuksesta Salossa  Salossa koulutus suunnattiin esittelijöille ja valmistelijoille osana TEJO-projektia  Harjoitustehtävät veivät käyttöönottoa eteenpäin  Tarvitaan kokemusten vaihtoa ja yhteistä ideointia menetelmän käytössä  Tarvitaan sitoutumista ja yhteistä päätöstä menetelmän soveltamiseksi

24 Haasteita  Uusi kunta –uusi mahdollisuus  Luotava ja hiottava yhteiset pelisäännöt  Työkalujen kehittäminen  Konsultaatiokäytäntöjen kehittäminen  Ymmärrettävän ”kielen” löytäminen  Kuntalaisten kuuleminen  Ennakkoarviointien seuranta ja arviointi  Miten seurataan arvioimatta jääviä asioita

25 Haasteita  Nykyisin Salon väestöstä saatava tieto ei tuo riittävästi esille eri väestöryhmien, sukupuolten ja alueiden välisiä eroja.  Sukupuolinäkökulman huomioiminen tuo esille kaksinkertaisessa syrjäytymisvaarassa olevat väestöryhmät.


Lataa ppt "Tasa-arvo terveyden edistämisessä – kokemuksia Salosta lehtori Irmeli Leino Turun ammattikorkeakoulu 1.4 2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google