Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Paikkatietoinfrastruktuurit 9.11.2006 Uudistuva Maastotietokanta Jurkka Tuokko, Maanmittauslaitos.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Paikkatietoinfrastruktuurit 9.11.2006 Uudistuva Maastotietokanta Jurkka Tuokko, Maanmittauslaitos."— Esityksen transkriptio:

1

2 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Paikkatietoinfrastruktuurit 9.11.2006 Uudistuva Maastotietokanta Jurkka Tuokko, Maanmittauslaitos

3 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan kohde- ja laatumallin uudistaminen  Strateginen ohjaus (MMM)  Kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010  Yleisten kartastotöiden strategia 2001-2010  Asiakastarpeet  Nykyiset asiakastarpeet  Tulevaisuuden asiakastarpeet  Kehittyvä paikkatietotekniikka  Uudet mahdollisuudet  Uudet vaatimukset  MML:n sisäinen ohjaus  Sijaintitarkka valtakunnallinen Maastotietokanta valmistuu 2007-2008  Uudet tavoitteet ja prosessit

4 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Asiakastarpeiden selvittäminen Asiantuntijat Ammattilaiset Paikkatietojen ja karttojen käyttäjät -web-kysely (Karttapaikka) -täydentävä haastattelu -lomakekysely

5 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Asiakastarveselvityksen tuloksia  Yli 2/3 vastanneista maastotiedot joko välttämättömiä tai hyvin merkittäviä omassa toiminnassaan  Yli 70 % arvioi maastotietojen merkityksen lisääntyvän joko oleellisesti tai jonkin verran seuraavan 5-10 vuoden aikana  Tarpeellisimmat maastotietojen kohdejoukot nyt:  liikenneverkot  vesistöt  rakennukset  korkeus- ja syvyystiedot  paikannimet  Tarpeellisuus lisääntyy edelleen 5-10 vuoden aikana  liikenneverkot  maankäyttö ja maanpeite  suojelutiedot  erityiskäyttöalueet  osoitteet  rakennukset  korkeus- ja syvyystiedot

6 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietojen tarpeellisuus nykyisin ja 5-10 vuoden kuluttua Perustopografia Nro 1 Luontoympäristö 3D

7 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan kohdemallin tarkoituksenmukaisuus (1)  Kaikkien kohderyhmien keskiarvo varsin tyydyttävä 3,46 (1-5)  Käyttäjien tarpeisiin heikoimmin sopivat kohderyhmät  suojelualueet MML:n ja SYKE:n roolit tietopalvelussa  maankäyttö ja maanpeite metsäalueiden rajaamattomuus peltoaineistojen IACS yhteensopimattomuus maasto/1 ja maasto/2-tietomallilogiikka  johtoyhteydet puuttuvat alle 20 kV:n ja maanalaiset sähkölinjat  erityiskäyttöalueet arvioitiin ehkä suojelualueita

8 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan kohdemallin tarkoituksenmukaisuus (2)  Käyttäjien tarpeet parhaimmin täyttävät kohderyhmät  hallintorajat  vesistöt  paikannimet  Kohdemallipalautteessa lisäksi esille tullutta  verkostomaisen tiedon tarve tiestön ja vesistöjen osalta  kohteiden linkitystarve muihin rekistereihin tiestö Digiroad rakennukset RHR vesistöt SYKE:n uomarekisteri  tarkka korkeusmalli korkeustietojen originaaliaineistoksi

9 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan laadun arviointi  Laadun arvioinnissa käytettiin seuraavia laatutekijöitä:  kattavuus ja alueellinen yhtenäisyys  ajantasaisuus  tiedon eheys  sijaintitarkkuus  ominaisuustietojen laatu  Kaikkien laatutekijöiden keskiarvo 3,39 (1-5)  Ajantasaisuus arvioitiin selvästi heikoimmaksi kuin muut laatutekijät  erityisesti rakennusten ja tiestön ajantasaisuus

10 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan laadun arviointi 3,41 3,07 3,47 3,46 3,44 1 (Heikko)2 (Välttävä)3 (Tyydyttävä)4 (Hyvä)5 (Erittäin hyvä) Kattavuus ja alueellinen yhtenäisyys Ajantasaisuus Tiedon eheys Sijaintitarkkuus Ominaisuustietojen laatu

11 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Asema kansallisena peruspaikkatietoaineistona heikko Asema kansallisena peruspaikkatietoaineistona vahva Hallinnon yhteistyön ja kumppanuuksien hyödyntäminen heikko Hallinnon yhteistyön ja kumppanuuksien hyödyntäminen vahva Taantuva Maastotietokanta Yhteinen Maastotietokanta Rapautuva Maastotietokanta Rapautuva Maastotietokanta Itsenäinen Maastotietokanta Maastotietokannan skenaariot Yhteensopivuus kansallisen paikkatietostrategian tavoitteisiin VISIO

12 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan uudistamisen pääkohdat  Vaatimuskehitysprojektin Yhteinen Maastotietokanta - vision pohjalta esittämät pääkohdat  Aineistojen harmonisointi ja yhteistyö maastotietojen keruussa  Maastotietokohteiden yksilöivä identifiointi ja muutostietojen hallinta  Maastotietokannan kohdemallin rakenteelliset uudistukset  Maastotietojen ajantasaisuuden kehittäminen  Projektidokumentointi MML:n verkkosivuilla  www.maanmittauslaitos.fi - Digitaaliset tuotteet - Maastotietokanta www.maanmittauslaitos.fi  Maastotietokannan asiakastarveselvitys 2005 (pdf)  Maastotietokannan uudistamisen vaatimuskehitysprojektin loppuraportti 2006 (pdf)

13 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006  Maastotietokannan tiedonkeruun tavoitteeksi verkottuneet tuotanto- ja ylläpitoprosessit, joissa  eri tiedontuottajien prosessit ja aineistot tehokkaasti hyödynnetään,  päällekkäinen tiedonkeruu minimoidaan ja  työnjako on selkeä ja tarkoituksenmukainen  Eri tiedontuottajaorganisaatioiden kanssa käynnistetään neuvottelut, joissa  käydään perin pohjin läpi osapuolten intressit ja mahdollisuudet yhteistyöhön ja harmonisointiin  selvitetään eri aineistojen tietomallit, toimintaprosessit ja muutostarpeet  luodaan yhteiset ratkaisut Maastotietokannan uudistamisen pääkohdat (1) Aineistojen harmonisointi ja yhteistyö maastotietojen keruussa

14 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan uudistamisen pääkohdat (2) Maastotietokohteiden yksilöivä identifiointi ja muutostietojen hallinta  Maastotietojen pysyvät ja yksikäsitteiset kohdetunnukset (TopID)  tehtävänä reaalimaailman kohteiden yksilöinti  noudattavat kohteen määriteltyjä elinkaari- ja versiointisääntöjä  eivät sisällä muuta tietoa kohteesta  TopID mahdollistaa luotettavan menetelmän yhteistyökumppanien ja asiakkaiden maastotietoja sisältävän paikkatietokannan kytkemiseksi kohdetasolla Maastotietokantaan  1 : 1 relaatiolla (esimerkit)(esimerkit)  N: 1 relaatiolla  N:M relaatiolla  Maastotietokannan kohteiden mallinnus ja yksilöinti pidetään primitiivisellä tasolla, jolloin voidaan muodostaa yhdistettyjä kohteita eri tavoin ja eri tarkoituksiin

15 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan uudistamisen pääkohdat (2) Maastotietokohteiden yksilöivä identifiointi ja muutostietojen hallinta  Muutostietojen hallinta perustuu maastotietokohteiden versiohallintaan  Muutostietopalvelulla voidaan asiakkaalle toimittaa tietyllä aikavälillä tapahtuneet muutokset  lisätyt kohteet  poistuneet kohteet tai niiden pelkät TopID:t  muuttuneet kohteet tai niiden TopID:t ja muutokset  Muutostietopalveluun perustuen on jopa mahdollista rakentaa järjestelmä, jossa asiakastietokanta päivittyy automaattisesti säännöllisesti tai tilauksesta

16 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan uudistamisen pääkohdat (3) Maastotietokannan kohdemallin rakenteelliset uudistukset  Peruskarttakuvauksesta maastotietojen mallinnukseen  maastotietokohteen ominaisuuksiksi kaikki siihen liittyvät tiedot (esim. selitteet)  visualisointielementit eivät ole maastotietokohteita  Omiin kohderyhmiinsä erotellaan  ympäristön fyysisen todellisuuden tiedot  yhteiskunnan ja ihmisten toimintaan ja palveluihin liittyvät tiedot  Maanpinta luokitellaan 100-prosenttisesti, jolloin ns. luokittelematon tausta (”valkoinen karttapinta”) poistuu  Vesistötiedoille omaan kohderyhmä, jonka sisältö harmonisoidaan ympäristöhallinnon kanssa  rantaviivojen geometria yhtenevä Maastoalueiden kanssa, mutta muodostuminen viivoista poikkeaa

17 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Esitetty uusi kohderyhmäjako ja sen muodostuminen

18 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006  Ajantasaisuusvaatimukseen vastaaminen on tulevaisuudessa Maastotietokannan keskeinen menestystekijä  tällä hetkellä asiakkaiden laatutarpeista ajantasaisuus toteutuu kaikista heikoimmin  Vaatimuskehitysprojekti esittää, että tiedonkeruu- ja yhteistyöprosessien kehittämisen tavoitteiksi  infrastruktuurin muutokset ja hallinnolliset päätökset viedään Maastotietokantaan välittömästi, kun ne ovat kirjautuneet asianomaisten viranomaisten rekistereihin  tärkeimpien infrastruktuurikohteiden (tiestö ja rakennukset) muutokset ovat Maastotietokannassa enintään kuukauden viiveellä  Lisäksi on ajantasaisten ja ehyiden Maastotietokannan tietojen tulee olla jatkuvasti ja vaivattomasti asiakkaiden saatavilla Maastotietokannan uudistamisen pääkohdat (4) Maastotietojen ajantasaisuuden kehittäminen

19 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Maastotietokannan uudistaminen jatkuu  Tulevia maastotietokantatapahtumia  2007: Valtakunnallinen kattavuus (Ylä-Lappi)  2008: A-laatuluokka koko maasta (perusparannus päättyy)  Määrittelyprojekti vuoden 2006 aikana  kohde- ja laatumallin akuutit päivitykset järjestelmän nykyiseen rakenteeseen pohjautuen (käyttöön 2007 alussa)  yksityiskohtainen ehdotus uuden maastotietokannan kohdemalliksi ja laatumallin perusteiksi  muut edellytykset maastotietokannan uudistamisen sidosryhmäneuvottelujen pohjaksi ja järjestelmän rakentamista varten  Alustava aikataulu maastotietokannan uudistamiselle  MML:n TTS 2008-2012: maastotietokannan uudistetun kohde- /laatumallin mukainen tuotanto voi alkaa 2011

20 MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Suomi-neito on jo Maastotietokannassa


Lataa ppt "MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA 2006 Paikkatietoinfrastruktuurit 9.11.2006 Uudistuva Maastotietokanta Jurkka Tuokko, Maanmittauslaitos."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google