Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luovuus innovaatioprosesseissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luovuus innovaatioprosesseissa"— Esityksen transkriptio:

1 Luovuus innovaatioprosesseissa
Vesa Harmaakorpi Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Vesa Harmaakorpi

2 Sisältö ja vaatimukset
Lähiopetusta 24 h Harjoitustyö Tentti (luennot + alla oleva lukemisto) Harmaakorpi V. & Melkas H. (2008) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, artikkelit Frantsi T., Pässilä A. & Parjanen, S. Luovuusmenetelmät innovaatioprosesseissa Pässilä, A.; Frantsi, T. & Tura T. Älyllistä ristipölytystä; innovaatiosessiomenetelmä , luvut 4, 5 ja epilogi Vesa Harmaakorpi

3 Arvostelu Harjoitustyö 50 % Tentti 50 % Vesa Harmaakorpi

4 Opintojakson kulku 5.5 Innovatiivisuuden ja luovuuden taustat 5 h, Vesa Harmaakorpi 6.5 Luovuus-workshop 7 h, Anne Pässilä 7.5 Luovat innovaatiomenetelmät 5 h, Tapani Frantsi 8.5 Innovaatiosessio 7 h, Tapani Frantsi Vesa Harmaakorpi

5 Oppimistavoitteet kohdistuvat
Luovaan persoonaan Luovan ajattelun taitoihin ja menetelmiin Luovaan tahtoon ja motivaatioon Vesa Harmaakorpi

6 Luova persoona Kehität omaa luovaa ja innovatiivista ajatteluasi.
Rohkaistut käyttämään luovuutta ja innovatiivisuutta edistäviä menetelmiä. Tarkastelet omaa innovaattori-identiteettiäsi ja rooliasi. Harjoitat tietoisesti positiivisia toimintamuotojen ja –tapojen käyttöä. Vesa Harmaakorpi

7 Luovan ajattelun taidot ja menetelmät
Näet ja koet erilaisia tapoja lähestyä ongelmia ja ratkaista niitä. Saat ideoita uusiin eheyttäviin työtapoihin. Saat ideoita työtapojen soveltamiseen erilaisiin toimintaympäristöihin ja prosesseihin. Vesa Harmaakorpi

8 Luova tahto ja motivaatio
Jäsennät omaa motivaatiotasi, vuorovaikutustasi ja interventiotyyliäsi muiden kanssa. Jäsennät luovanryhmän työskentelyssä ilmeneviä ongelmalliseksi koettuja asioita. Sosiokulttuurinen lukutaitosi saa haastetta, opit havainnoimaan statukset kommunikaatiotilanteessa Vesa Harmaakorpi

9 Ryhmätyötehtävä Mitä on luovuus?
Mieti konkreettinen tilanne, jossa mielestäsi luovuus on ollut kukassa? Mieti konkreettinen tilanne, jossa mielestäsi luovuuden kukka on tapettu? Vesa Harmaakorpi

10 Innovaatiokyvykkyyden uusi paradigma - kertausta
Vesa Harmaakorpi Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Vesa Harmaakorpi

11 Innovaatiot ovat käyttöön otettuja uudisteita
joissa yhdistellään tietoa, osaamista ja teknologioita uudella tavalla. Ne syntyvät usein osaamisalojen rajapinnoilla. ne ovat usein tuloksia monimutkaisista, vuorovaikutteisista ja jatkuvista prosesseista. innovaatiot eivät ole marginaali-ilmiö vaan ovat osa kaikkien meidän maailmaamme. Vesa Harmaakorpi

12 Suljettu vs. avoin innovaatio
SULJETTU INNOVAATIO Toimialamme pätevimmät ihmiset työskentelevät meillä Kaikki tulee keksiä, kehittää ja tuottaa itse Joka kaupallistaa innovaation ensimmäisenä voittaa Jolla on eniten ja parhaat ideat, on voittaja Meidän tulee suojata IP estääksemme muita sitä käyttämästä AVOIN INNOVAATIO Kaikki pätevyys ei pesi meillä – etsi tavat hyödyntää pätevyyttä laajemmin Arvoa myös muualla tehdylle - oma T&K tarvitaan ottamaan siitä hyöty irti Hyvä liiketoimintamalli saattaa olla tärkeämpi kuin olla ensimmäinen Voitamme, jos hyödynnämme/yhdistämme sekä sisäiset että ulkoiset ideat parhaiten Meidän tulee hyötyä omasta IP;stä ja käyttää muiden IP:tä, kun se sopii liiketoimintaamme Vesa Harmaakorpi

13 Tulkitseva vs. analyyttinen innovaatioprosessi
Ongelmanratkaisu-projekti Projektilla selkeä päätepiste Pyrkimys selkeyteen ja rajaamiseen Asiakkaan kuuleminen Tulkitseva Prosessi Päätepiste avoin Pyrkimys moninaisuuteen Asiakkaan tarpeen vaistoaminen Vesa Harmaakorpi

14 Mistä ja miten innovaatioita?
Tieteen ja tutkimuksen kytkentä innovaatioihin on osoittautunut heikommaksi kuin on oletettu Innovaatioiden tuottaminen on kaikkien bisnes Keskeisimpänä innovaatioiden lähteenä nähdään monensuuntaisten osaamisen ja teknologian siirron mekanismien hallinta Innovaatiot syntyvät sattumista. Sattumille on luotava tilaisuuksia ja tarttumapintoja Hedelmällisimpiä potentiaaleja ovat verkostojen rakenteelliset aukot ja heikot linkit Von Döbeln ratsasti aukkoja katsellen Vesa Harmaakorpi

15 von Döbeln ratsasti aukkoja katsellen…
ICT-tutkimus Sosiaaligerontologia- tutkimus Psykologia Metalliklusteri Vesa Harmaakorpi

16 Etäisyydet rakenteellisissa aukoissa
Maantieteellinen Kulttuurinen Sosiaalinen Organisatorinen Kognitiivinen Kommunikatiivinen Funktionaalinen Vesa Harmaakorpi

17 Innovaatiopolitiikka
Kolmannen sukupolven innovaatiojärjestelmämalli Alueellinen innovaatiojärjestelmä ”Rakennettu kilpailukyky” Tiedon hyödyntämisen alajärjestelmä Elinkeino- politiikka Tiede- ja teknologia- Maailman Megatrendit & Muuttuva toiminta- ympäristö ”Related variety platforms” Innovaatiopolitiikka Toimintakulttuurin muutos Innovaatiotyökalut Tiedon tuottamisen alajärjestelmä Monitieteisyys Vesa Harmaakorpi

18 Keskeisiä kysymyksiä uudessa toimintaympäristössä
Käytäntölähtöinen innovointi vaatii uudenlaista tutkimuksen ja innovoinnin työkalupakkia Tutkijoiden asiantuntijuus on nähtävä uudella tavalla käytäntölähtöisessä ja monitoimijaisessa innovaatiotoiminnassa Yritysten ajatusmalli täytyy viedä kohti ”open innovation” filosofiaa ja C&D-käytäntöjä Välittäjäorganisaatioiden rooli on ratkaisevassa asemassa yhteistyön ja ”absorptiivisen kapasiteetin” lisäämisessä – uudet toimintamallit Suomessa makaa jo tehdyn tutkimuksen pohjalta tieteen ja käytännön välimaastossa hirmuinen innovaatiopotentiaali, etäisyyksien ylittäminen ja älyllinen ristipölytys vain puuttuu Innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen vaatii uudenlaisia menetelmiä ja uudenlaista ASIANTUNTIJUUTTA JA LUOVUUTTA! Vesa Harmaakorpi

19 Ryhmätehtävä Pohtikaa etäisyyden ja läheisyyden merkitystä käytännön toiminnassa? Esimerkkejä? Millaisia eri etäisyyksistä johtuvien esteiden takia hukattuja innovaatiopotentiaaleja olet havainnut? Esimerkkejä? Kuinka nämä etäisyydet ovat ylitettävissä luovuuden keinoin? Kuinka liiallisen läheisyyden aiheuttamat lukkiutumat voidaan murtaa? Vesa Harmaakorpi

20 Luovuuden lähteillä Vesa Harmaakorpi Professori Innovaatiojärjestelmät
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Vesa Harmaakorpi

21 Tiedontuotannon muodot innovaatiotoiminnassa
Moodi 1:n tiedontuotantoprosessi perustuu yhden tieteenalan sisällä tapahtuvaan kehitykseen. Sitä kuvaa tiedonintressin homogenisuus ja sisällöltään pääasiassa kognitiivista. Moodi 2:n tiedontuotantoprosessi on puolestaan heterogeenista ja monitieteistä sekä tapahtuu usein käytännönläheisesti tavallisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa konteksteissa. Vesa Harmaakorpi

22 Asiantuntemus Erilaisissa asiantuntijarooleissa tietäjyys ja taitajuus yhdistyvät eri lailla Moodi 1, asiantietäjyys Moodi 2, asiantaitajuus ja asiantietäjyys Von Döbelnin luovuus: yleinen kyky rakentaa mahdollisia maailmoja – lakimiehen luovuus? Vesa Harmaakorpi

23 Voiko luovuutta ”yleisenä kykynä” opettaa?
Luovuutta on ehkä vaikea opettaa perinteisessä mielessä, mutta luovuutta pitää ehdottomasti vaalia! Vesa Harmaakorpi

24 Luova persoona Ongelman ratkaisija Taiteellinen persoona
Luovuus elämäntapana Vesa Harmaakorpi

25 Businessluovuus (Amabile, 199 Vesa Harmaakorpi

26 Temperamentti ja luovuus
Temperamentti on periytyvä tyyli tehdä asioita Se luo perustan luovalle työskentelylle, mutta ei määrää lopullista käyttäytymistä Temperamenttia voidaan jaotella esim. Elämyshakuisuus, riskin välttäminen, sosiaalisuus, sinnikkyys Vesa Harmaakorpi

27 Kuinka erilaisten temperamenttien luovuutta voidaan edistää?
Ryhmätehtävä Miettikää kuinka erilaiset temperamentit näyttäytyvät monitoimijaisissa innovaatioprosesseissa? Kuinka erilaisten temperamenttien luovuutta voidaan edistää? Vesa Harmaakorpi

28 Aivojen toiminta- operaatiot luovuudessa Vesa Harmaakorpi 2 1 3 4 6 5
Looginen ajattelusäätely verbaalisuus loogisuus sarjallisuus analyyttisyys puhe lukeminen kirjoittaminen laskeminen 2 1 3 Mielikuvitus- ajattelun säätely mielikuvat intuitio emootiot visuaalisuus tilakäsitteet musiikki Tavoitetilan säätely Tavoitetilat ETULOHKO Looginen ajattelu Mielikuvitus- ajattelu Aivojen toiminta- operaatiot luovuudessa VASEN AIVOLOHKO OIKEA AIVOLOHKO Vireystilan vaihtelut Mielialan vaihtelut RAS Biologiset tarvetilat LIMB AIVORUNKO Vireystilan säätely Mielialojen säätely Tarvetilojen säätely Lähde: Lampikoski & Lampikoski Kehitä ideasi innovaatioksi Vesa Harmaakorpi 4 6 5

29 Luovuuden esteitä Pirstaleisuus Lukkiutumat Mielen assosiaatioesteet
Ideoitten nopea falsifioiminen Väärinpeluu Illuusio, deluusio, kolluusio Oikein peluu – luova leikki? Vesa Harmaakorpi

30 Luovien ihmisten kompleksisuus
Luovat ihmiset ovat hyvin energisiä, mutta toisaalta vetäytyvät tehokkaasti hiljaisuuteen ja lepoon Luovat ihmiset ovat samanaikaisesti älykkäitä ja naiiveja Luovissa ihmisissä vaikuttaa samanaikaisesti leikkisyys ja kurinalaisuus Luovissa ihmisissä vaikuttaa samanaikaisesti kyky sekä fantasiaan että jalat maassa -realismiin Luovissa ihmisissä voi olla samanaikaisesti sekä ekstroverttejä että introverttejä piirteitä Csikszentmihalyi, 1996 Vesa Harmaakorpi

31 Luovien ihmisten kompleksisuus
Luovat ihmiset ovat samanaikaisesti nöyriä ja ylpeitä Luovat ihmiset ovat usein psykologisesti androgyynejä Luovat ihmiset ovat samanaikaisesti sekä traditionaalis-konservatiiveja että kapinallis-vallankumouksellisia Luovat ihmiset ovat samanaikaisesti sekä hyvin emotionaalisesti sitoutuneita ja että kriittisiä ja objektiivisia suhteessa työhönsä Luova ihminen on herkkä sekä kärsimään että nauttimaan Vesa Harmaakorpi

32 Looginen ajattelu ja ärsykeherkkyys
”Hullut” ”Nerot” ”Älykkäät Puurtajat” Looginen ajattelu Vesa Harmaakorpi

33 Huippuluovat ryhmät Ryhmillä on yhteinen unelma, visio
Isojen egojen välille syntyvät konfliktit ratkaistaan muistuttamalla unelman ensisijaisuudesta Toimintaa varjellaan tietoisesti ulkomaailman tai esimerkiksi emo-organisaation muiden osien painostukselta, rutiineilta tai ymmärtämättömyydeltä Ryhmillä on todellinen tai kuviteltu vihollinen, joka auttaa ryhmää määrittelemään terästämään itsensä suhteessa siihen Ryhmät mieltävät itsensä haastajiksi tai altavastaajiksi, jotka kuitenkin lopulta voittavat (winning underdogs) (Bennis, 1997) Vesa Harmaakorpi

34 Huippuluovat ryhmät Ryhmissä työskenteleminen merkitsee usein yksilöille henkilökohtaisia uhrauksia Huippuluovien ryhmien johtajat eivät välttämättä ole ryhmän älykkäimpiä tai osaavimpia substanssikysymyksissä Ryhmän jäseniä peluutetaan kokonaisuuden kannalta ”optimaalisella pelipaikalla” ja optimaalisessa roolissa Ryhmissä on nuorekas henki ja leikkivä toimintakulttuuri, epäonnistumiset sallitaan ja niistä kaadutaan eteenpäin Ryhmät saavat dynamiikkansa siitä, että niiden tulee tuottaa jokin ulkoinen tulos työskentelystään (Bennis, 1997) Vesa Harmaakorpi

35 Mikä luovuuden vaalimisessa on tärkeää?
Luovuus on itseluottamusta ja itsetehokkuutta (pätevyyden tunnetta) Luovuutta vaalitaan kommunikaatiolla Rikastuttava kanssakäyminen on luovuuden perusta Luovuus ja hiljaisuus… Vesa Harmaakorpi

36 Harmaakorven luovuuskolmio
Kommunikaatio Rikastuttava kanssakäyminen Avoimuus Avoimuus Fokusointi Itseluottamus Pätevyyden tunne Hiljaisuus Meditaatio Avoimuus Vesa Harmaakorpi Vesa Harmaakorpi

37 Onko esimerkkejä tukahduttavista toimintatavoista?
Ryhmätehtävä Pohtikaa mitä Harmaakorven luovuuskolmion elementit tarkoittavat luovuuden johtamisen näkökulmasta? Miettikää omasta työympäristöstä käytännön esimerkkejä, joilla em. luovuuden elementtejä on saatu kukoistamaan? Onko esimerkkejä tukahduttavista toimintatavoista? Vesa Harmaakorpi

38 Luovuuden johtamisen elementit Amabilen mukaan
Haasteet Vapaus Resurssit Ryhmätyöominaisuudet Ohjaava kannustus Organisaation tuki Vesa Harmaakorpi

39 Haasteet Oikeat ihmiset oikeisiin rooleihin
Ihmisille oikean tasoiset haasteet Liian helpot haasteet turhauttavat, liian vaikeat ahdistavat Vesa Harmaakorpi

40 Vapaus Pitää antaa vapaus valita, kuinka vuorelle kiivetään
Ei vapautta valita vuorta jolle kiivetään Kiipeämisen maalin vaihtaminen kesken nousujen tuhoaa luovuuden Vesa Harmaakorpi

41 Resurssit Aika: Liian epäselvät ja löysät deadlinet johtavat turhautumiseen Liian tiukat deadlinet johtavat burnoutiin. Vesa Harmaakorpi

42 Ryhmätyöominaisuudet
Etäisyyksien hakeminen Toisiaan tukevien ryhmien synnyttäminen Huippuluovat ryhmät Vesa Harmaakorpi

43 Ohjaava kannustus Kiireen tunteen hävittäminen
Kritiikin ylistyksen hävittäminen Luovan työn tunnustaminen Epäfalsifioifa kommunikointi Johtajan roolimalli Vesa Harmaakorpi

44 Organisaation tuki Palkitsemisjärjestelmä Avoin tiedonjako
”Poliittisten” ongelmien syrjäyttäminen Vesa Harmaakorpi

45 Palkitseminen luovuuden edistäjänä
Raha ei välttämättä lopeta ihmisten luovuutta, mutta monissa tilanteissa siitä ei ole apua. Apinoiden luovuus ja palkitseminen – siis se saattaa lopettaa? Miten palkitaan? Vesa Harmaakorpi

46 Luovuuden johtamisen kolmio
Toimintakulttuurin kehittäminen Luovuuden johtaminen Älyllinen ristipölytys ”Lattiatason” luovuus Vesa Harmaakorpi

47 Harjoitustyö Innovaatiosession suunnitteluprosessin läpivienti parityönä kohde yrityksille kolmen ryhmissä Hyödynnetään harjoitustyön runkoa Kussakin ryhmässä yksi on yrityksen edustaja ja brokeri Harjoitustyö palautetaan mennessä. Vesa Harmaakorpi

48 Innovaatiosessiomenetelmä
Älyllisen ristipölytyksen areena Lahden tiede- ja yrityspuiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämä uudenlainen työkalu innovaatioiden löytämiseen, arviointiin ja eteenpäinvientiin  liiketoiminnan uudistaminen Innovaatiosessiossa yrityksen asiantuntemus ja ulkopuolinen, eri alojen asiantuntemus tuodaan yhteen saman ongelman kimppuun pyritään yllättävien ja ”epätavallisten” yhteyksien löytämiseen etsitään ja arvioidaan ideoita ns. luovan työn menetelmillä yhteensä noin 80 sessioprosessia; hyödynsaajia lähes 300 Noin 95 % tuloksena uusi liikeidea, palvelukonsepti, parannettu tuote, tuotekehityshanke, esiselvitys tai strategia Vesa Harmaakorpi

49 Innovaatiosessiot innovaatiotyökaluna
Ulkopuolinen asiantuntemus Uusyrityskeskus ja hautomo prosessoivat Muutospaineet ja mahdollisuudet Spin-off aihio 3 Jatkotoimenpiteet aihio 1 2 Innovaatiosessio Ideoidaan luovan työn menetelmin tulevaisuuden innovaatioaihiot kohdeorganisaation ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä aihio 1 Esiselvitys Innovaatiosessio 2 1 Tarvemääritys Kohdeorgani-ssation ja kehitysorganisaatioiden yhteistyönä Kohde-organisaation tulevaisuuden kehitystarpeet aihio 2 aihio 2 Uusi toimintatapa Tuotekehitysprojekti aihio 3 Kehitysprojekti Umpiperä Toteutus ja toimijat Kohdeorganisaation ja kehitysorganisaatioiden sekä innovaatioasian-tuntijoidenyhteistyönä. Toteutus ja toimijat Yritysten ja kehitys- ja rahoittajaorganisaatioiden sekä innovaatio-asiantuntijoidenyhteistyönä. Vesa Harmaakorpi Vesa Harmaakorpi

50

51

52 Sessiotyypit Vesa Harmaakorpi

53 Luovan työn menetelmiä
Tuumatalkoot, aivoriihi Synegtiikka Arvoanalyysi 6-3-5 Tuplatiimi, opera Metaplan Kuuden hatun ajattelu Lateraaliajattelu Triz Kalanruotomallit Tietokoneversioita Idegen MindManager Inspiration Keskeistä ilmapiiri sallivuus vapauttaminen parityö visualisointi

54 Innosession rakenne Ahaat! Kysymykset Asiantuntija-alustukset
Teemaryhmät Kysymysvaihe, interrokatiivimenetelmä Mahdollisuusideointi Seulonta ja ryhmämuisti (taulu ja ryhmittely) Yhteenveto

55 Innosession eteneminen
Alustukset, tutkimus Johdatus Tavoitteet Etäännyttäminen Yhdisteleminen Arviointi Toteutus Jatkoideointi ryhmittely Aiheet Esi-ideointi

56 Greenvironment Oy:n sessio
Sessiossa mukana mm. kaksi huippuasiantuntijaa Oulun yliopistosta ja fasilitaattoreita alueen korkeakouluista Toimitusjohtaja kaksi viikkoa session jälkeen: ”Kolme session ideaa otettiin käyttöön heti. Yhteensä kymmenkunta innovaatiota tullaan toteuttamaan parin vuoden tähtäimellä.” Toimitusjohtaja puolitoista vuotta session jälkeen: "Innovaatiosessiolla ja siinä haltuun otetuilla teknisillä ratkaisuilla oli merkittävä vaikutus Saksassa saatuun 16 miljoonan euron tilaukseen". Yritys voitti EBN:n EuroLeaders Award palkinnon v innovaatiosessiossa kehitetyllä innovaatiolla Syksyllä 2006 käynnissä 52 sopimusneuvottelua Päässyt keväällä 2007 kymmenen merkittävimmän bioenergia-alan yrityksen joukkoon Euroopassa Vesa Harmaakorpi

57 Case Hollolan johtoryhmä
2005 2006 2007 Tuotekehitysprosessi Päätöksentekoprosessi Voimaannuttamisprosessi Uuden toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Tavoitteena tuottavuuden ja palvelutason paraneminen. Kehitetyt toimintamallit viedään poliittisen päätöksentekoon tulevaisuusneuvottelukunnan kautta. Tavoitteena uuden toimintamallin saaminen päätökseen. Luovan ja laadukkaan toimintakulttuurin edistäminen. Tavoitteena yksilöiden ja ryhmän pätevyyden tunteen edistäminen. Aloitus- sessio Casen valinta Inno- sessio 1 sessio 2 sessio 3 Käsittely Tutkimus- ja dokumentointiprosessi Evaluiointi Tavoitteena toimintamallin dokumentointi ja levittäminen kuntasektorille Prosessointi tutorointi Kartoitus Tuotekehitys Vesa Harmaakorpi

58 Harjoitustyön ”aikataulutus”
Session hahmotus Session tarkennus Esisession suunnittelu Esisessio Sessio Dokumentaatio 4 kk 3 kk 2 kk 1 kk Vesa Harmaakorpi

59 Parit Vesa Harmaakorpi


Lataa ppt "Luovuus innovaatioprosesseissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google