Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimisen arviointi Elisabet Kinnunen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimisen arviointi Elisabet Kinnunen."— Esityksen transkriptio:

1 Oppimisen arviointi Elisabet Kinnunen

2 Oppimisen arviointi Laki 630/98 25 § Opiskelijan arvioinnin tehtävä Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteet luku 7 Opiskelijan arvioinnin opas Ohjaava ja kannustava arviointi Itsearviointi Minä ammatti-ihmisenä Tietoa tuottava tehtävä Arvioinnin toteuttaminen EK

3 Opiskelijan arvioinnin tehtävät
Laki 630/98 (L 601/2005), 25 § Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista, työskentelyä ja osaamista tulee arvioida monipuolisesti.

4 Opiskelijan arvioinnin tehtävät
Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteet luku 7 Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti- ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opiskelijalle itselleen, opettajille ja työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

5 Ohjaava ja kannustava arviointi Opiskelijan arvioinnin opas
Ohjaava ja kannustava arviointi perustuu siihen, että opiskelija haluaa kehittää itseään, oppia ja vaikuttaa omaan oppimiseensa. haluaa ja kykenee yhteistyöhön ja hänellä on siihen oikeus odottaa, että hänen ainutkertaisuuttaan yksilöllisyyttään ja erilaisuuttaan kunnioitetaan.

6 Ohjaava ja kannustava arviointi
Opiskelijan arviointi on yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki oppimistapahtumassa tai ammattiosaamisen näytössä mukana olevat Opiskelija itse opettaja tai opettajat muut opiskelijat työpaikkaohjaaja työtoverit, asiakkaat jne

7 Ohjaava ja kannustava arviointi
jatkuvaa eri osapuolten välistä vuorovaikutteista keskustelua, jossa kuunnellaan toisten mielipiteitä ja keskustellaan niistä perustuu luottamukseen, että arvioinnin tavoitteena on edistää oppimista sekä valmiuksia vastaanottaa ja antaa palautetta

8 Ohjaava ja kannustava arviointi
Opiskelija tiedostaa sen, mitä hän osaa ja mitä hänen tulisi vielä oppia päästäkseen asettamiinsa tavoitteisiin tai ammattitaitoon. Ohjaamisella ja tukemisella häntä voidaan kannustaa saavuttamaan vielä parempia oppimistuloksia (tiedot, taidot, osaaminen/pätevyys).

9 Itsearviointi Itsearviointi edellyttää itseohjautuvuutta
Itseohjautuvuus kehittyy sitä mukaa, kun opiskelija ottaa vastuuta omasta oppimisestaan kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

10 Grow´n malli OPISKELIJA Itse- ohjautuva Itsenäiset Projektit
Ohjaaja on konsultti Sitoutunut Ohjattu keskustelu Tiimityö Kiinnos- tunut Luento- Keskustelu Motivointi Riippuva Luento Harjoitukset Välitön palaute OHJAAJA

11 Minä ammatti-ihmisenä
Minäkuva tarkoittaa yksilön kokonaisvaltaista käsitystä itsestään oppijana ja ammatti- ihmisenä eli itsetuntemusta, itsearvostusta ja itseluottamusta. Minäkuvan muodostuminen ja kasvu ammatti-ihmisenä ovat oppimisen tulosta: millainen olen uuden taidon taitajana, miten hyvä olen ja mitä osaan.

12 Minä ammatti-ihmisenä
Itsetuntemus kehittyy opiskelijan arvioinnin yhteydessä, kun opiskelija tiedostaa vahvuutensa ja kehittymistarpeensa hyvänä ja tasapainoisena ihmisenä, yhteiskunnan jäsenenä ja ammatti-ihmisenä on tietoinen suoriutumisestaan ja sitoutumisestaan asettamiinsa tavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin.

13 Minä ammatti-ihmisenä
Itseluottamusta voidaan edistää opiskelijan arvioinnilla mm. siten, että opiskelija asettaa itselleen ammattitaitovaatimuksia, ja tavoitteita jotka ovat tarpeeksi haastavia, mutta jotka hän kuitenkin voi saavuttaa rohkaistuu tekemään itsenäisiä valintoja selvittää kokonaistilanteen mahdollisen epäonnistumisen jälkeen : sen syyt, missä onnistuttiin ja missä on vielä kehitettävää

14 Minä ammatti-ihmisenä
Kasvu ammatti-ihmisenä tapahtuu asteittain Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus koko koulutuksen ajan kehittyä osaamisessaan ja kasvaa ammatillisesti. Ammattitaito opitaan oppimispolulla, joka suunnitellaan, jota seurataan henkilökohtaisesti (HOPS) ja ohjataan opiskelijan arvioinnin avulla.

15 Tietoa tuottava tehtävä
Opiskelijan arviointi tuottaa tietoa mm. opiskelijan oppimisprosessista (opintokortti) opiskelijan oppimistuloksista (tutkintotodistus) opetuksen ja ohjaustoiminnan tuloksellisuudesta ja sopivuudesta kyseiseen opiskelijaan koulutuksen suunnittelun onnistumisesta Opiskelijalle, ohjaaville henkilöille, huoltajille, oppilaitokselle, työnantajille ja jatko- opiskelupaikoille, valtakunnalliselle oppimistulosten arvioinnille

16 Arvioinnin toteuttaminen
Oppimisen aikainen arviointi (formatiivinen arviointi) Opiskelijan oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Numeerista arviointia ei oppimisen aikaisessa arvioinnissa tarvita. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen aikaisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

17 Osaamisen tavoitteet analysoity oppimistilanteiksi
OPPIMISPROSESSI – yksilön rakentama ja opettajan ohjaama prosessi - Kognitiiviset prosessit – oppijan tiedonkäsittelyprosesseja, ajattelua ja ongelmanratkaisua Osaamisen tavoitteet analysoity oppimistilanteiksi teema teema teema teema teema teema teema teema AMMATTITAITOVAATI-MUKSET JA OSAAMISEN TAVOITTEET aikaisempi tietämys opiskelijan menetelmät ja toiminta opiskelu portfolio ohjaajan menetelmät ja toiminta ohjaus, palaute yms. Pasi Silanderin dian pohjalta

18 Arvioinnin toteuttaminen
Arviointimenetelmän valinta Arviointimenetelmät tulee valita siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista (A 811/98, 10 §). Koska opiskelijat osaavat ilmaista osaamisensa eri tavoin, heillä on oltava mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin.

19 Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
Arviointi kohdistuu työprosessin työmenetelmien, välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan. Arviointikriteerit on laadittu tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille

20 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
1. Arvioinnin kohde ja arviointikriteerit ovat tutkinnon perusteissa oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky 2. Eivät ole erillisiä arvioinnin kohteita, vaan arviointi sisältyy ammattitaitovaatimusten ja ammattitaitoa tukevien tutkinnon osien tavoitteiden arviointikriteereihin aloitekyky ja yrittäjyys kestävä kehitys estetiikka viestintä ja mediaosaaminen matematiikka ja luonnontieteet teknologia ja tietotekniikka aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

21 Arvosana-asteikko Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3
Arvosana-asteikko on muuttunut kolmiportaiseksi asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (A 488/2008, 10 §). Asteikko on alkaen kaikilla, ammatillisessa koulutuksessa olevilla ja tutkintotodistuksen saavilla, myös erityisopetuksessa Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 Ammatillisessa erityisopetuksessa tutkintotodistukseen tehdään merkintä tavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten mukauttamisesta. Hyväksytty-arvosana merkitään ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osien arvosanaksi

22 Arvosanojen korottaminen, uusiminen ja arvioinnin oikaiseminen
Opiskelijalla, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja eikä ammattiosaamisen näyttöjä tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, tulee järjestää mahdollisuus uusintaan tai arvosanan korottamiseen (valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (A 603/2005, 12 §) Arvioinnin oikaisemisesta on voimassa, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (L 601/2005, 25c §) on säädetty. Rehtorilta tai opettajalta 14 päivän kuluessa Kirjallisesti toimielimeltä 14 päivän kuluessa


Lataa ppt "Oppimisen arviointi Elisabet Kinnunen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google