Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä –hanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä –hanke"— Esityksen transkriptio:

1 Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä –hanke
Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä –hanke

2 Teema 1 B. Lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä
Tavoite: Osallistuja osaa hyödyntää lähihoitajakoulutuksen työssäoppimisen laatua ohjaavia säädöksiä työssäoppimisen kehittämisessä. Sisältö: Laki ja asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta Tutkinnon perusteet Koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelma/ uudet ops:t lähihoitajakoulutukseen Suositus työpaikoilla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä Työturvallisuus / OPH:n ohje Sopimus Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä-Puitesopimus/Koulutussopimus tms.

3 Laki (1998/630) ja asetus (1998/811) ammatillisesta koulutuksesta
Koulutuksen tarkoitus on kohottaa väestön ammatillista osaamista ja kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä Ammatilliset perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden Tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen sekä Tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa jatko-opintoihin, harrastuksiin sekä persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä Tukea elinikäistä oppimista

4 Laki ja asetus ammatillisesta…
Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteydessä työelämän kanssa Opetusministeriö myöntää luvan koulutukselle, edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ja järjestäjällä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava tutkinto on vähintään kaksivuotinen ( 80 ov)

5 Laki ja asetus ammatill/työssäoppiminen
Perustuu koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen (puitesopimus) Puitesopimuksessa sovitaan osapuolten tehtävistä, opiskelijan ohjauksen ja osaamisen arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä Työnantajalle mahdollisesti maksettavista korvauksista Opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, kestosta ja ajoituksesta tarvittaessa kunkin opiskelijan kohdalta erikseen (koulutussopimus) Sovelletaan myös opiskelijaan, joka erikseen niin sovittaessa on työsuhteessa työnantajaan

6 Laki ja asetus ammatill/työssäoppiminen
Työpaikalla on oltava käytettävissä opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen kannalta riittävä tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan , koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilökunta, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi Työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä säädetään työntekijän työturvallisuudesta

7 Laki ja asetus ammatill/arviointi
Ulkopuolista arviointia varten on opetusministeriössä erillinen arviointineuvosto Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin Muun arvioinnin ohella arvioidaan opiskelijaa työpaikalla, oppilaitoksessa työtilanteissa tai tehtävissä ammattiosaamisen näyttöjen perusteella

8 Laki ja asetus ammatill/arviointi
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koulutuksen järjestäjän asettama toimielin, johon kuuluu koulutuksen järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä työelämää edustavia jäseniä Toimielin voi olla myös kahden tai useamman alan yhteinen Toimielin hyväksyy opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä ammattiosaamisen näyttöjen arviointia

9 Laki ja asetus ammatill/arviointi
Toimielin käsittelee arviointia koskevat oikaisuvaatimukset Opiskelijan opintosuoritusten ja osaamisen arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai opettajat yhdessä Työssäoppimisen arvioinnista vastaavat opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja Työpaikkaohjaajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa

10 Laki ja asetus ammatill/arviointi
Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättävät ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä tai erikseen Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti rehtorilta tai arvioinnin suorittaneelta opettajalta Oikaisupyyntö on tehtävä kahden viikon kuluessa siitä kun on saanut tiedon arvioinnista Jos on tyytymätön edelleen tähän arviointitulokseen, niin voi pyytää kirjallisesti oikaisua toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon edellisestä päätöksestä Toimielin voi velvoittaa tekemään uuden arvioinnin, jos edellinen on ilmeisesti virheellinen

11 Opetussuunnitelman perusteet (luonnos 17.9.2009)
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, sekä tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista

12 Opetussuunnitelman…. Perustutkintoon johtavaan koulutukseen kuuluu :
ammatillisia opintoja ja niitä tukevaa työssäoppimista ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yhteisiä opintoja vapaasti valittavia opintoja sekä opinto-ohjausta

13 Opetussuunnitelman… Tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden

14 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ( KESU 2007-2012)
Opiskelijalle niin laaja-alainen osaaminen, että se mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä On siirrettävissä työpaikasta toiseen Tarjoaa pohjan opiskelulle myöhemmällä iällä Perustutkinnot toimivat ensisijaisina työmarkkinoille, toimialalle tai ammattiin tulotutkintoina, joiden tehtävänä on tuottaa työelämään siirtymisen edellyttämä ammattitaito ja pätevyys Perustutkinnot soveltuvat myös ammattia vaihtaville

15 Koulutuksen ja tutkimuksen….
Tutkintojärjestelmää kehitetään kokonaisuutena työelämän ja yksilöiden kannalta siten, että tutkinnot perustuvat osaamiseen ja työelämän toimintakokonaisuuksiin Tutkinto on mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan Perustutkintoon voi valita osia muista ammatillisista tutkinnoista Lisääntyvä valinnaisuus ei saa vähentää tutkintojen tuottamaa ammattipätevyyttä

16 Koulutuksen ja tutkimuksen…
Tutkinto on mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan Perustutkintoon voi valita osia muista ammatillisista tutkinnoista Lisääntyvä valinnaisuus ei saa vähentää tutkintojen tuottamaa ammattipätevyyttä

17 XXX koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa (XXXX)/ työssäoppiminen
Kokoa tiedot oman koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisestä osasta

18 Suositukset työssäoppimisesta (2010)
Päivitä materiaali viimeisimmän suosituksen mukaiseksi

19 Opetushallituksen ohjeet /työturvallisuus (6/2003)
Pyritään parantamaan koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta sekä opiskelijoiden työelämään ja jatko-opintoihin sijoittumista Työssäoppiminen parantaa opiskelijoiden ammatillista osaamista ja valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten Puutteellinen ammattitaito on uhka terveydelle, sillä se lisää stressiä ja johtaa helposti ylikuormittumiseen Vastaavasti hyvä ammattitaito tukee terveyttä Opiskelijan tulee osata alansa työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa niitä Opiskelijan on kyettävä vastaamaan työelämän osaamisvaatimuksiin, aikapaineeseen, olosuhteiden muutoksiin ja epävarmuuteen koulutuksensa aikana saamillaan valmiuksilla

20 Opetushallituksen ohjeet….
Opiskelijan tulee oppia arvostamaan turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä ja saada valmiuksia kehittämiseen Opiskelijan tulee osata tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat ja osata suojautua ja torjua niitä Työhön liittyvien onnettomuuksien määrä on 34% suurempi terveydenhuollossa kuin EU:ssa keskimäärin Työhön liittyvien tuki- ja liikuntaelinten sairauksien esiintyvyys on terveydenhuollossa rakennusalan jälkeen toiseksi suurin

21 Opetushallituksen ohjeet…
Opiskelijalla on oikeus fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseen opiskeluympäristöön Koulutuksen järjestäjän tulee selvittää, voidaanko työssäoppiminen järjestää turvallisesti Kaikkien osapuolten on oltava tietoisia työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista Opiskelijalla tulee olla riittävät perusvalmiudet turvalliseen työhön ja opiskeluun työpaikalla Edellytyksenä on, että tietyt opinnot on oltava enne työssäoppimisjaksoa, esim. aseptiikka, ergonomia ja hoitotaidot Opettajan tulee välittää tiedot opiskelijan valmiuksista työpaikalle

22 Oppimistehtävä 1: Millaiset raamit työpaikkasi tarjoaa työssäoppimiselle? Palvelutarjonta Työvälineet Työturvallisuus Henkilöstö: määrä, ajalliset resurssit, motivaatio, osaaminen esim. tpo-koulutus 2 ov. 2. Mitä työpaikassasi voi oppia? Työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet -opetussuunnitelman eri opintokokonaisuudet (tutkinnon perusteiden eri tutkinnonosat)

23 Lähteet: Laki (1998/630)ja asetus (1998/811) ammatillisesta koulutuksesta Opetussuunnitelman perusteet (luonnos ) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU ) Jyväskylän ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa (2006)/työssäoppiminen Suositukset työssäoppimisesta (1998) Opetushallituksen ohjeet / työturvallisuus (6/2003)


Lataa ppt "Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä –hanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google