Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

IV. Opiskelijan arviointi työpaikalla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "IV. Opiskelijan arviointi työpaikalla"— Esityksen transkriptio:

1 IV. Opiskelijan arviointi työpaikalla
IV. Opiskelijan arviointi työpaikalla Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa arvioida työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä laadukkaasti ja työelämän osaamisvaatimuksia painottaen antaa opiskelijalle kannustavaa palautetta

2 Opiskelijan arvioinnin keskeinen sisältö:
Opiskelijan arvioinnin keskeinen sisältö: Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Työssäoppimisessa kehittyvät ammatilliset valmiudet Palautteen antaminen ja arviointikeskustelu Arvioinnin dokumentointi Miksi arvioidaan? Mitä arvioidaan? Miten arvioidaan? Kuka arvioi? Milloin arvioidaan?

3 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisältö:
työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijan ammattitaitoa antaa kannustavaa palautetta ja motivoi osallistuu arvioinnin dokumentointiin

4 Opiskelijan arviointiini liittyvä itsenäinen oppimistehtävä:
IV. Oppimistehtävä Työpaikkaohjaaja suorittaa työssäoppimisjakson ja/tai ammatti-osaamisen näytön arvioinnin oppilaitoksen virallisilla lomakkeilla Oppimistehtävän arviointi yhteistyössä työpaikkaohjaajakouluttajan kanssa

5 1. Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa
Opiskelija suorittaa ammatillista perustutkintoa 120 ov OPH laatii tutkinnon perusteet OSAO laatii tutkinnon perusteiden pohjalta tutkinnoittain omat opetus- ja arviointisuunnitelmat Opiskelija suorittaa työssäoppimalla vähintään 20 ov ammatillisia opintoja Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit määrätään tutkinnon perusteissa Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen, mutta vähintään se, mitä tutkinnon perusteissa on määrätty.

6 1.1 Arvioinnin vaiheet Opiskelijan arviointi koostuu
1. Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2. Oppimisen arviointi arvioidaan opiskelijan oppimisprosessia eli seurataan miten oppiminen edistyy 3. Osaamisen arviointi arvioidaan mitä opiskelija osaa oppimisensa jälkeen

7 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
koulutuksen järjestäjän on tiedotettava opiskelijoille siitä, minkälaista aineistoa ja asiakirjoja on esitettävä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista varten ja milloin opiskelijan on haettava osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opiskelijan osaamista on arvioitava jo opintojen alussa: opiskelijan vahvuudet ja aiemmin hankittu osaaminen on pohjana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa ja tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelemisessä osaamisen tunnistamiseksi käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija ja opettaja/opettajat

8 osaamisen tunnustamisella tulee välttää opiskelujen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa
osaaminen tunnustetaan, jos tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin arviointia osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja ja/tai opettajat yhdessä ei aikarajaa, osaaminen ratkaisee, osaamisen ajantasaisuus tulee tarkistaa

9 Oppimisen arviointi on opiskelijan kehitystä tukevan palautteen antamista ja arviointia opiskelun aikana varmistaa, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja motivaatiota oppimiseen tukee opiskelijan oppimista (ohjaa, kannustaa, motivoi) kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa, kun opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella

10 Osaamisen arviointi Opiskelijalla on oikeus ensin oppia ja vasta sen jälkeen osoittaa osaamisensa Osaamisen arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta Todistukseen tulevat arvosanat perustuvat osaamisen arviointiin Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä Jos työssäoppimisjakson aikana opittu osaaminen on mahdollista arvioida ammattiosaamisen näytössä, ei tarvita erillistä työssäoppimisen arviointia

11 Arvioinnin vaiheet Osaamisen arviointi
arvosana kriteereiden perusteella Ammatti- osaamisen näyttö Oppimisen arviointi on palautteen antamista siitä mitä osaa ja mitä on vielä opittava Opiskelijalla on oikeus oppia ennen kuin osaamista arvioidaan arvosanan saamiseksi

12 1.2 Arvioinnin kohteet 1. työprosessin hallinta
Tutkinnon perusteissa on määrätty arvioinnin kohteet 1. työprosessin hallinta 2. työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 3. työn perustana olevan tiedon hallinta 4. elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky

13 1.2 Arvioinnin kohteet Elinikäisen oppimisen avaintaidot
tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia auttavat opiskelijaa seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa

14 1.3 Ammattitaitovaatimukset
Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan aina ammatillisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin Ammattitaitovaatimukset määrittävät sen, mitä opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa.

15 1.3 Ammattitaitovaatimukset
Esimerkki 1. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Asiakaspalvelu ja myyntityö, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa palvella asiakkaita erilaisissa myynnin asiakaspalvelutilanteissa selvittää asiakkaan tarpeet ja odotukset käyttää tietoa myyntituotteista ja palveluista asiakastilanteessa käyttää ammattialan osaamista asiakastilanteessa suunnitella myyntitapahtumaa pitää myyntipaikan viihtyisänä ja houkuttelevana toimia työyhteisön jäsenenä noudattaa työaikoja

16 1.4 Arviointikriteerit Arviointikriteerit määräävät miten opiskelijan tulee osata tyydyttävällä, hyvällä ja kiitettävällä tasolla tyydyttävä T1 hyvä H2 kiitettävä K3

17 1.4 Arviointikriteerit Arvioinnin kohde: 1. Työprosessin hallinta
1.4 Arviointikriteerit Esimerkki 1. Asiakaspalvelu ja myyntityö, 10 ov Arvioinnin kohde: 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit: Tyydyttävä T1 Selvittää asiakkaan tarpeita ja palvelee häntä Hyvä H2 Selvittää asiakkaan tarpeita ja palvelee häntä kohteliaasti Kiitettävä K3 Selvittää asiakkaan tarpeita ja palvelee häntä aktiivisesti ja kohteliaasti

18 2. Työssäoppimisessa kehittyvät ammatilliset valmiudet
Työelämän pelisääntöjen oppiminen Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen Sopeutuminen työyhteisöön Oman työpanoksen ymmärtäminen yrityksessä Työturvallisuusosaaminen Taitojen karttuminen, perustaidoista vastuullisempiin tehtäviin Oma-aloitteisuus, ongelmanratkaisukyky

19 2. Työssäoppimisessa kehittyvät ammatilliset valmiudet
Opiskelija ei ole alan ammattilainen, vaan hänen tulee saada ammattinsa osaavan henkilön tukea työtehtävissään. Opiskelija oppii tekemään tuottavaa ja laadukasta työtä oikeilla ja turvallisilla työmenetelmillä. Kun opiskelijan taidot kehittyvät, on hyvä, ettei ohjaaja anna opiskelijalle valmiita ratkaisuja, vaan kannustaa häntä itse etsimään tietoja ja ratkaisuja käytännön ongelmiin. Palautteessa on hyvä keskustella siitä, mikä merkitys työssäoppismisjaksolla on ollut hänen ammattitaidolleen ja opiskelumotivaatiolleen ja Samalla voidaan tuoda esille opiskelijan vahvuudet ja kehittävässä mielessä myös ne asiat, jotka tulevaisuudessa vaativat lisää harjoittelua Työssäoppiminen vaikuttaa opiskelijan ammatilliseen suuntautumiseen ja tuleviin valintoihin.

20 3. Palautteen antaminen ja arviointikeskustelu
Ohjaavaa suullista palautetta annetaan koko työssäoppimisjakson ajan. Palaute tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista kehittää opiskelijan itsearviointia vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja motivaatiota tuottaa tietoa osaamisen tasosta kehittää ammatti-identiteettiä on asiallista, monipuolista ja rehellistä Kokonaisarviointi suoritetaan jakson lopussa.

21 Opiskelijalle annetaan kannustavaa palautetta, jotta opiskelija pystyy saamaansa palautteen avulla suuntaamaan toimintaansa ja tavoitteitaan. Opiskelija tarvitsee palautetta kehittyäkseen. Ohjaava arviointi on tietyin väliajoin tapahtuvaa keskustelua tavoitteiden saavuttamisesta oikeiden työtehtävien yhteydessä. Myös onnistumisesta tulee antaa palautetta! Kehittämiskohteita voi etsiä - kannustavassa mielessä. Arviointi ei ole vain numeron antamista! Arviointi kohdistuu toimintaan, ei henkilöön! Ohjaajan rehellinen halu auttaa: mitä teemme paremmin ensi kerralla Positiiviset asiat ensin

22 Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja osallistuvat arviointikeskusteluun
Arviointikeskusteluun valmistaudutaan ennakolta: sekä opiskelija että ohjaaja tekevät arviointikohteisiin ja kriteereihin perustuvan kirjallisen arvioinnin ennen arviointikeskustelua. Arviointitietoa kerätään koko työyhteisöltä. Arvioinnissa voi käyttää apuna työnäytteitä, asiakaspalautteita, työtehtäviä ja niiden havainnointia, oppimispäiväkirjaa, portfoliota ym. Arviointiin varataan riittävästi aikaa ja rauhallinen ympäristö

23 Arviointikeskustelu on hyvä aloittaa opiskelijan itsearvioinnilla ja kuulla sen jälkeen työelämän edustajan näkemys opiskelijan osaamisesta. Opettaja esittää oman näkemyksensä viimeisenä. Tällä tavoin varmistetaan, että työelämän edustajan ja opettajan näkemykset eivät ohjaa opiskelijan itsearviointia tai opettajan näkemykset työelämän edustajan näkemyksiä. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa arviointikohteisiin ja kriteereihin Työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijan osaamista suhteessa arviointikohteisiin ja kriteereihin Vastuu arvosanan antamisesta on opettajalla

24 4. Arvioinnin dokumentointi
Lomakkeet: 1. työssäoppimisen arviointi 2. ammattiosaamisen näytön suunnitelma ja arviointi


Lataa ppt "IV. Opiskelijan arviointi työpaikalla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google