Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖSSÄOPPIMISEN OSAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖSSÄOPPIMISEN OSAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET"— Esityksen transkriptio:

1 TYÖSSÄOPPIMISEN OSAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
Omnian aikuisopisto TYÖSSÄOPPIMISEN OSAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Työssäoppija, työpaikkaohjaaja ja kouluttaja Mia Kivelä Anne Lehosvuo-Halmela Jouko Madetoja

2 Työnantaja/vastuullinen työpaikkaohjaaja
Laatii ja allekirjoittaa koulutussopimuksen oppilaitoksen kanssa. Vastaa työssäoppijan perehdyttämisen, työnopastuksen ja valvonnan järjestämisestä. Vastaa työssäoppijan työturvallisuudesta. Varmistaa resurssit työssäoppimisen toteuttamiseen. Tiedottaa työssäoppimisesta henkilökunnalle. Neuvottelee työntekijöiden edustajien kanssa työssäoppimisen toteuttamisesta.

3 Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos
Nimeää työssäoppimisen vastaavat opettajat Arvioi ja hyväksyy työssäoppimispaikat sekä laatii koulutussopimuksen työssäoppimispaikan kanssa tai valtuuttaa opettajan tähän tehtävään. Informoi työssäoppimispaikkaa työturvallisuusvastuusta. Vastaa nuorten työntekijöiden suojelu edellyttämien määräaikaisten ilmoituksien ja poikkeuslupahakemusten jättämisestä työsuojelupiiriin. Koulutuksen järjestäjän/opetusalan edustaja on kerättävä palautetta henkilökohtaistamisesta ja kehitettävä henkilökohtaistamista yhteistyössä siihen osallistuvien kanssa. Tutkinnon suorittajan kaikkien ohjaajien tulee tuntea työpaikan kulttuuri ja perehtyä sen toimintaprosesseihin, jotta he osaavat perehdyttää tutkinnon suorittajaa ja ohjata tutkinnon suorittamisessa. Henkilökohtaistamista koskeva suunnitelma muuttuu ja tarkentuu tutkinnon suorittamisprosessin aikana

4 Työssäoppija Sitoutuu noudattamaan työssäoppimissopimusta sekä työpaikan ja oppilaitoksen ohjeita seuraavasti: Ottaa vastuun omasta oppimisestaan. Opiskelija tekee omaa toimintaansa koskevia valintoja ja muutoksia henkilökohtaistamista koskevaan suunnitelmaansa itseohjauksen ja -arvioinnin avulla. Tämä edellyttää oman toiminnan rehellistä ja kokonaisvaltaista arviointia. Hakeutumisvaiheessa selvitettyjen ohjauksen ja tukitoimien tarpeiden pohjalta suunnitellaan tarvittavan ammattitaidon hankkiminen, johon kuuluu perehtyminen itseen oppijana, ammattialaan perehtyminen sekä sopivien opiskeluympäristöjen, -muotojen ja -menetelmien valitseminen. Perehtyy opiskelemansa tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin ja laatii omat oppimistavoitteensa niiden mukaisesti. Noudattaa työpaikan järjestystä sekä työstä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Tekee työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa sovitut tehtävät.

5 TYÖPAIKKAOHJAAJA Laatii työssäoppimissuunnitelman ja -sopimuksen työssäoppijan ja opettajan kanssa. Perehtyy työssäoppimisen tavoitteisiin Toimii ohjaajana, valmentajana, kannustajana ja neuvonantajana. Perehdyttää opiskelijan työpaikan toimintaan, työyhteisöön, työtehtäviin ja työturvallisuuteen. Vastaa työssäoppijan opastuksesta, ohjauksesta, palautteen antamisesta ja arvioinnista. Suunnittelee opettajan ja työssäoppijan kanssa työssäoppimisjaksojen sisältöjä. Osallistuu oppimistehtävien suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin. Ohjaa työssäoppijaa työtehtävien suorittamisessa ja luo oppimista edistäviä työtilanteita. Järjestää mahdollisuuksia seurata työprosessien kulkua ja moniammatillista yhteistyötä. Edistää työssäoppimisen mahdollisuuksia työpaikalla ja edistää työpaikan oppimisilmapiiriä.

6 Työpaikkaohjaajan rooli on kahtalainen
Työpaikkaohjaajan rooli on kahtalainen. Ensinnäkin hän ohjaa opiskelijaa työnteon kulttuuriin siinä toimintaympäristössä, jossa työtä tehdään. Toiseksi hän ohjaa opiskelijaa niihin ammattitaidon perusteisiin, joita kyseisessä työtehtävässä ja ammatissa tarvitaan. Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijan itsearvioinnin taitojen kehittymistä ohjaamalla opiskelijaa arvioimaan omaa toimintaansa työpaikalla. Työpaikkaohjaaja suunnittelee muiden ohjaajien ja kouluttajien kanssa opiskelijoiden ohjaamista. Kouluttaja arvioi omaa yhteistyötään työpaikkaohjaajien kanssa. Yhdessä he arvioivat sitä, kuinka kattavasti he ovat pystyneet vastaamaan opiskelijoiden ohjaustarpeisiin ja kehittävät yhdessä ohjauksen toimintatapoja ja välineitä.

7 OHJAAVA OPETTAJA Oppilaitoksen valtuuttamana arvioi ja hyväksyy työssäoppimispaikat sekä koulutus ja työssäoppimissopimukset. Laatii työssäoppimissuunnitelman yhdessä työssäoppijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Ohjaa työpaikkakouluttajaa, perehdyttää ohjaustehtävään ja pitää yhteyttä työpaikkaan. Valmentaa työssäoppijan työssäoppimisjaksolle. Ohjaa työssäoppijaa työssäoppimisen aikana ja pitää yhteyttä. Kehittää oppimismenetelmiä ja tehtäviä. Arvioi ja seuraa oppimista. Kouluttajan tehtävä on auttaa ja tukea opiskelijaa kehittymään opiskelemallaan ammattialalla. Ohjauksellinen ote edellyttää opiskelijakeskeistä toimintaa ja reflektiivisyyttä suhteessa omaan toimintaansa. Kouluttajien yhteistyö toisten toimijoiden, kuten työpaikkaohjaajien kanssa, on olennainen osa ohjaamista.

8 Kouluttaja ja työpaikkaohjaaja tukevat opiskelijan mahdollisuutta valita joustavasti ja yhdistellä erilaisia opiskeluympäristöjä ja opiskelumuotoja. Työpaikkaohjaaja auttaa opiskelijaa arvioimaan, miten työssäoppimista ja muita opiskeluympäristöjä voi yhdistää joustavasti. Kouluttaja ja työpaikkaohjaaja pohtivat, miten ryhmää voi hyödyntää yksilöllisen oppimisen tukena ja miten he parhaiten ohjaisivat itsenäistä oppimistyöskentelyä. Työpaikkaohjaaja varmistaa, että opiskelijan työpaikalla tekemä työ tukee ammattitaidon hankkimista

9 Yleistä Tapaturmavakuutus on voimassa oppilaitoksen sopimuksen mukaan. Työssäoppimisjakson alussa opiskelija perehdytetään työpaikalla työturvallisuuteen työlainsäädännön mukaisesti. Oppilaitos, työpaikka ja opiskelija ilmoittavat välittömästi toisilleen muutoksista. Kaikkia osapuolia koskee vaitiolovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus allekirjoituksellamme vahvistettuna.

10 Lisäksi HENKILÖKOHTAISTETTU NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAMINEN
Kolmen vaiheen (hakeutuminen, näyttötutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen) henkilökohtaistetussa näyttötutkinnon suorittamisessa on aina noudatettava tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja.

11 Työpaikkaohjaajalle Ole rohkeasti ohjaaja, olethan jo työsi asiantuntija Selvitä työssäoppijasi valmiudet ja lisää vastuuta valmiuksen karttuessa Aseta konkreettisia ohjaustavoitteita Pidä työssäoppijasi kanssa suunnittelutuokio työpäivän alussa valitse ohjaamistapa työssäoppijjan valmiuksen ja itsenäisyyden perusteella. Vaadi, mutta kuuntele, tue, rohkaise ja kannusta Keskustele työssäoppimispäiväkirjan sisällöistä Valvo pelisääntöjen noudattamista, työn tekemistä ja viimeistelyä sekä raportointia Ota tarvittaessa yhteyttä ohjaavaan opettajaan

12 Caset Ohjaustilanne 1. Työssäoppijalla on epärealistisen korkea käsitys omasta osaamisestaan ja hän asettaa tavoitteet erittäin korkealle. Hänen on vaikea hyväksyä realistista palautetta. Miten toimit? Ohjaustilanne 2 Työssäoppijalla on vaikeuksia oppimisessa (mm kielitaito, oppimisvaikeudet). Miten toimit? Ohjaustilanne 3 Työssäoppijan motivaatio on heikko, ala ei tunnu omalta, poissaoloa ja myöhästymistä esiintyy. Miten toimit? Ohjaustilanne 4 Työssäoppija on arka ja hänellä on vaikeuksia asiakkaiden kohtaamisessa. Miten toimit? Ohjaustilanne 5 Työssäoppija aloittaa työssäoppimispaikassa puhelinkeskustelussa sovitun ajankohdan mukaan. Puhelinkeskustelu käydään kaksi päivää ennen aloitusta. Työssäoppija saapuu paikalle itsenäisesti ja aloittaa työskentelyn työpaikkaohjaajan avustuksella. Kummatkin kokevat suurta epävarmuutta tavoitteista ja arvioinnista ja rohkenevat olla yhteydessä vasta kuukauden kuluttua. Miten toimit tilanteessa? Työssäoppijana Työnantjaana Työpaikkaohjaajana Kouluttajana

13 Ohjaustilanne 1 Työssäoppijalla on epärealistisen korkea käsitys omasta osaamisestaan ja hän asettaa tavoitteet erittäin korkealle. Hänen on vaikea hyväksyä realistista palautetta. Miten toimit tilanteessa? Työssäoppijana Työnantajana Työpaikkaohjaajana Kouluttajana

14 Ohjaustilanne 2 Työssäoppijalla on vaikeuksia oppimisessa (mm. kielitaito, oppimisvaikeudet). Miten toimit tilanteessa? Työssäoppijana Työnantajana Työpaikkaohjaajana Kouluttajana

15 Ohjaustilanne 3 Työssäoppijan motivaatio on heikko, ala ei tunnu omalta, poissaoloa ja myöhästymistä esiintyy. Miten toimit tilanteessa? Työssäoppijana Työnantajana Työpaikkaohjaajana Kouluttajana

16 Ohjaustilanne 4 Työssäoppija on arka ja hänellä on vaikeuksia asiakkaiden kohtaamisessa. Miten toimit tilanteessa? Työssäoppijana Työnantajana Työpaikkaohjaajana Kouluttajana

17 Ohjaustilanne 5 Miten toimit tilanteessa? Työssäoppijana Työnantajana
Työssäoppija aloittaa työssäoppimispaikassa puhelinkeskustelussa sovitun ajankohdan mukaan. Puhelinkeskustelu käydään kaksi päivää ennen aloitusta. Työssäoppija saapuu paikalle itsenäisesti ja aloittaa työskentelyn työpaikkaohjaajan avustuksella. Kummatkin kokevat suurta epävarmuutta tavoitteista ja arvioinnista ja rohkenevat olla yhteydessä vasta kuukauden kuluttua. Miten toimit tilanteessa? Työssäoppijana Työnantajana Työpaikkaohjaajana Kouluttajana

18 Omnian aikuisopisto Kiitos! Opettavaisia ja antoisia hetkiä teille kaikille työssäoppimisen parissa!


Lataa ppt "TYÖSSÄOPPIMISEN OSAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google