Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

- Opettajan materiaali

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "- Opettajan materiaali"— Esityksen transkriptio:

1 - Opettajan materiaali
Työssäoppimisen info - Opettajan materiaali

2 Työssäoppiminen Työssäoppiminen on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla.  Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimista on oltava vähintään 20 opintoviikkoa koko tutkinnon aikana – enimmäismäärää ei ole. Omnia nimeää työssäoppimista ohjaavan opettajan, joka vastaa opiskelijan ohjauksesta ja arvioinnista. Jokaisessa työssäoppimispaikassa opiskelijalla on nimetty työpaikkaohjaaja, joka ohjaa oppimista. Opiskelijalla on oikeus olla opiskelijan roolissa ja oikeus saada ohjausta ja riittävästi aikaa oppia.

3 Työssäoppiminen Asiakaspalvelutyö edellyttää asiakkaan huomiointia, asiallista ja kohteliasta kielenkäyttöä sekä hyvää käytöstä. Sama koskee toimintaasi työyhteisön jäsenenä. Opiskelijalla ja harjoittelijalla on työssäoppimisjaksojen osalta sama salassapitovelvollisuus kuin vastaavissa työtehtävissä toimivilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 §33). Jos työssäoppimispaikka tarjoaa maksullisen aterian, opiskelija voi hakea koulusta ateriakorvausta. Korvausta haetaan jälkikäteen toteutuneitten päivien mukaan joko kuukausittain tai koko työssäoppimisjaksolta kerrallaan. Työssäoppimista ohjaava opettaja hyväksyy ja allekirjoittaa ateriakorvauslomakkeen ennen maksamista. Korvauksen suuruus on 3.80 €/päivä (2012). Opettaja: Korosta opiskelijoille salassapitovelvollisuutta. Sosiaali- ja terveysalan työssäoppimispaikoissa noudatetaan myös vaitiolovelvollisuutta! Ks. Muista aina päivittää ateriakorvauksen määrä! Esittele opiskelijoille ateriakorvauslomake ja näytä mistä se löytyy (esim. opiskelijan sivut: Kerro myös miten ateriakorvausta haetaan. Opiskelija tarvitsee aina myös tilinumeron.

4 Vakuutukset Omnia on vakuuttanut työssäoppijan tapaturman varalta silloin, kun työssäoppiminen ei tapahdu työsuhteisena. Mikäli työssäoppiminen tapahtuu työsuhteisena, opiskelija on työpaikan tapaturmavakuutuksen piirissä. Jos työpaikalla ei ole opiskelijaa kattavaa vastuuvakuutusta, tällöin Omnian vastuuvakuutus korvaa opiskelijan työnantajalle taikka jollekin kolmannelle osapuolelle tahattomasti aiheuttaman äkillisen ennalta arvaamattoman henkilö- tai esinevahingon EU-alueella. Opiskelija voi olla myös henkilökohtaisesti korvausvelvollinen, jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, sen työntekijälle tai ulkopuoliselle henkilölle.

5 Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnittelu
Opiskelija valmistelee työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmat TOP-verkkopalvelussa yhteistyössä työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa. Työssäoppimisen suunnitelmaan kirjataan tutkinnon perusteiden mukaiset työssäoppimisjakson tavoitteet ja työtehtävät. Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja käyvät työssäoppimisen suunnitelman läpi ensimmäisellä työpaikkakäynnillä, jolloin sovitaan tarkemmin työssäoppimisjaksoon liittyvistä asioista. Ammattiosaamisen näytön suunnitelmaan kirjataan näytön sisältö ja tehtävät riittävän ajoissa ennen näyttöä. Opettaja tarkastaa näyttösuunnitelman ja hyväksyy sen. Varmista, että opiskelijat osaavat käyttää Top-verkkopalvelua. Esittele Top-verkkopalvelu heille ja ohjaa suunnitelman laadinnassa. Suunnitelman tekeminen edellyttää, että opiskelijan tuleva työssäoppimispaikka on lisätty Top-verkkopalveluun ja, että työpaikalla on Omnian kanssa voimassaoleva yhteistyösopimus. Jos et löydä yhteistyösopimusta, valmistele se Top-verkkopalvelussa (top.omnia.fi). Hyödynnä opiskelijoiden kanssa Top-verkkopalvelussa olevaa oppimis-/työpäiväkirjaa. Jos päiväkirjan käyttö on ryhmässäsi pakollista, lisää tieto omiin dioihisi.

6 Työssäoppimisen arviointi
Työssäoppimisjakson päättyessä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja käyvät yhteisen arviointikeskustelun. Työssäoppimisen aikana opiskelija on oppinut tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia asioita, jolloin työssäoppimista arvioidaan kuten muutakin oppimista. Opintokorttiin työssäoppiminen merkitään joko suoritettu (S) tai täydennettävä (A). Erillistä arviointilomaketta ei työssäoppimisen osalta täytetä. Jos opiskelija on työssäoppimisen yhteydessä osoittanut osaamistaan ammattiosaamisen näytöllä, arviointikeskustelussa keskitytään näytön arviointiin.

7 Ammattiosaamisen näyttö
Ammattiosaamisen näyttö on osaamisen arviointimenetelmä. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ohjaava opettaja varmistaa, että opiskelija on saanut riittävästi harjoitella opittavia asioista ennen ammattiosaamisen näytön antamista. Opiskelija tekee näytön aikana pääasiassa samoja työtehtäviä kuin työssäoppimisjaksollaan muutenkin tekisi. Näytön aikana opiskelija voi myös kysyä neuvoja tai työpaikkaohjaaja voi opastaa häntä. Ohjauksen määrä näytön aikana otetaan arvioinnissa huomioon. Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja käyvät ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelun työssäoppimisjakson loppupuolella.

8 Ammattiosaamisen näytön arviointi
Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja käyvät ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelun työssäoppimisjakson loppupuolella. Jokainen kertoo oman arviointinsa perusteluineen seuraavassa järjestyksessä: opiskelijan itsearviointi työpaikkaohjaajan arvio opiskelijan osaamisesta ohjaavan opettajan havainnot arvosanan muodostumisen perustelut tarvittaessa suunnitelma näytön uusimisesta, muusta täydentävästä arvioinnista tai näytön arvosanan korottamisesta vastavuoroinen palaute työssäoppimis- tai näyttöprosessin ja yhteistyön onnistumisesta Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta.

9 Ammattiosaamisen näytön arviointi
Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan numerolla asteikolla 1-3. Jos näyttö ei tule hyväksytyksi, ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeeseen kirjataan näytön täydentäminen tai uusiminen ja tehdään suunnitelma siitä, miten opiskelija hankkii tarvittavan osaamisen. Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin, hän voi pyytää arviointiin oikaisua opettajalta, koulutuspäälliköltä tai rehtorilta. Ensimmäisen ja toisen vaiheen oikaisupyyntöohjeet ja -lomakkeet löytyvät esim. TOP-verkkopalvelusta Lomakkeet –osiosta.

10 Näin onnistut työssäoppimisjaksolla
Sovit työajoista työpaikkaohjaajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Noudatat sovittuja työaikoja. Olet ajoissa työpaikalla ennen työvuoron alkua. Päätät työvuoron vasta, kun saat siihen luvan. Jos myöhästyt, ilmoitat siitä välittömästi työpaikkaohjaajalle/työpaikalle (muista tallentaa työpaikan puhelinnumero!). Jos sairastut, ilmoitat välittömästi tai viimeistään aamulla ohjaajallesi tai työpaikalle poissaolosta. Ilmoista sairastumisesta myös opettajalle mahdollisimman pian.

11 Näin onnistut työssäoppimisjaksolla
Keskustele työpaikkaohjaajasi kanssa, millaista vaatetusta työpaikalla edellytetään ja noudata annettuja ohjeita. Sovi ruokailusta ja tauoista työpaikkaohjaajan kanssa. Noudata työpaikan muita ohjeita esim. hygienia- ja työturvallisuusohjeita. Keskustele työpaikalla puhelimen ja tietokoneen käyttöön liittyvistä pelisäännöistä ja noudata annettuja ohjeita. Tupakointi on kielletty kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä ulkoalueilla, joilla oleskelee alle 18-vuotiaita. Omniassa tupakointi on kielletty. Tämän dian yhteyteen voit lisätä tarkempia alanne työturvallisuutta koskevia ohjeita tai hygienia/aseptisia ohjeita. Joillakin aloilla on käytössä erilaisia pakollisia kortteja, joita ilman opiskelija ei voi työssäoppimista aloittaa (tulityökortti, anniskelupassi, hygieniapassi jne.).

12 Muuta tärkeää Työssäoppiminen toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksen lukuvuoden aikana, jolloin työssäoppimisen ohjaus, arviointi ja muu oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on parhaiten järjestettävissä. Kesätyö ja ennen opintoja hankittu työkokemus voidaan tunnustaa työssäoppimiseksi osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyllä. Osaaminen on osoitettava silloinkin ammattiosaamisen näytöllä.


Lataa ppt "- Opettajan materiaali"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google