Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Tavoitteet ja tehtävät Anne Kauhanen-Simanainen 8.5.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Tavoitteet ja tehtävät Anne Kauhanen-Simanainen 8.5.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Tavoitteet ja tehtävät Anne Kauhanen-Simanainen 8.5.2014

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Poliittinen tahtotila Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet 2

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 3 Tietoarkkitehtuuriryhmä 1.5.2014 - 29.2.2016  VM:n tehtävänä julkisen hallinnon viranomaisten tietohallinnon yleinen ohjaus (tietohallintolaki)  JulkICT vastaa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja kehittämisestä  Tietoarkkitehtuuriryhmä asetettu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriryhmän alaryhmäksi

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Tietoarkkitehtuuri  Luo rakenteen tietovarantojen ja tietojen yhteentoimivuuden kehittämiselle ja edistää siten hyvää hallintoa, toimivia palveluja ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.  Tavoitteena avoin tieto ja tietovarantojen turvallinen hyödyntäminen. 4

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Tietoarkkitehtuuriryhmän tavoitteet  JulkICT strategian tavoitteet  JHKA -jaoston kokonaisarkkitehtuuria koskevat tavoitteet  Kansallista palveluarkkitehtuuria koskevat tavoitteet 5

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurin jatkokehittäminen  Julkisen hallinnon yhteisen tietoarkkitehtuurin päivitys ja versio 2.0  Kohdealueittain ja eri organisaatioiden yhteistyönä tarkennettavat tietoarkkitehtuurit täsmentävät ja täydentävät julkisen hallinnon yhteistä tietoarkkitehtuuria  Täsmennetään keskeiset kansalliset tietovarannot ottaen huomioon kohdealueiden arkkitehtuurityö  Julkisen hallinnon yhteinen metatietopalvelu toteutetaan julkisen hallinnon metietopalveluselvityksen ehdotusten pohjalta osana kansallista palveluarkkitehtuuria  Vakinaistetaan julkisen hallinnon yhteinen sanastotyö ja sen ohjaus.  Laaditaan tiedon hallinnan ja avoimen datan viitearkkitehtuurit, kun tehty viitearkkitehtuurien harmonisointityö.  Julkisen hallinnon organisaatioita kannustetaan ja ohjeistetaan avaamaan tietovarantojaan julkisen hallinnon yhteisen dataportaalin kautta ja rakentamaan niihin avoimia rajapintoja. 6

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Tietoarkkitehtuuriryhmän tehtävä  kehittää ja tukea julkisen hallinnon yhteistä ja kohdealueiden tietoarkkitehtuurityötä ja tietojen yhteentoimivuutta toiminnan tavoitteiden ja tietohallintolain mukaisesti osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria  ohjata julkishallinnon yhteistä sanastotyötä tietojen yhteentoimivuuden ja kansallisen palveluarkkitehtuurin tukena  edistää verkostoitumista, tiedon jakamista ja viestintää julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurityössä. 7

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Resursointi ja raportointi  VM päättää sihteeritoiminnasta  organisointia voi muuttaa VM:n päätöksellä  voidaan muodostaa tehtäväkohtaisia ryhmiä tavoitteiden saavuttamiseksi ja työsuunnitelman toimeenpanemiseksi  voidaan kutsua ja kuulla asiantuntijoita ja tiedon hyödyntäjätahoja  vuosittain toimintasuunnitelma ja toiminnasta raportointi JHKA-jaostolle 8

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Julkisen hallinnon ICT-strategiset tavoitteet VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ  Innovaatiot vauhdittamaan kehitystä  Palveluille elinkaaren mittainen rahoitus ja ohjaus 9  Vauhtia tiedon avaamiseen  Tietovarannot käyttöön  Yhteentoimivuutta yhteisiin palvelu- pisteisiin  Nostetaan osaamisen tasoa  Rakenteet selkeiksi  Yhteentoimivuutta tietohallintolailla  Keskittämisellä tehokkuutta valtionhallintoon  Julkisen hallinnon yhteinen tieto- liikenneverkko Palvelu- innovaatioiden ekosysteemi 1 Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö 2 Kyky hyödyntää ICT:tä 3 Selkeät tietohallinnon rakenteet 4 Toimintavarma ja kustannustehokas ICT-infrastruktuuri 5  Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti ja turvallisesti.  Julkisen hallinnon organisaatioiden, yritysten ja käyttäjien yhteistyöllä kehityksen kärkeen. VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ

10 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet TavoiteSelitysHyödyt toiminnalle TuottavuusToiminnan tehostaminen ja vaikuttavuus ICT:n avulla Kustannussäästöt Yhteiskäyttö ja yhteentoimivuus Eri viranomaisten ja hallinnonalojen yhteistoiminnan lisääminen ja toimintojen ja järjestelmien kitkaton yhteensovittaminen Sujuvampi asian käsittely kansalaisille, hallinnollisen taakan väheneminen Tiedon hyödyntäminen Julkisen hallinnon tiedon avaaminen ja käytön tehostaminen, hallinnon läpinäkyvyys Uusia palveluja ja liiketoiminnan mahdollisuus yrityksille, kansalaisille pääsy tietoon Sähköinen asiointi Asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palvelukokonaisuuksia, toiminnan siirtäminen verkkoon mahdollisuuksien mukaan Saavutettavuus kansalaisille, kustannussäästöt hallinnolle TurvallisuusLuotettava, eheä ja turvaluokiteltu tieto, toiminnan jatkuvuus ja riskienhallinta Luottamus viranomaisiin JoustavuusMuutoksiin teknologiassa, strategiassa ja organisoinnissa ketterästi sopeutuva kokonaisuus Kehittämisen nopeutuminen ja käyttöönottojen halventuminen 10

11 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Toimiala- riippumattomat palvelut Tietoturva Tavoitteena julkisen hallinnon toimintokeskeinen arkkitehtuuri 11 Kansalaiset Yritykset Tekijät Käyttöliittymät ja portaalit Sähköinen asiointi Avoin ja linkitetty tieto Yhteiset palvelu- prosessit Kansallinen palveluväylä Tietovarannot Käyttöliittymät ja työpöydät Toimialan palvelut Avoimen tiedon palvelut Verkot Päätelaitteet Tunnistaminen ja valtuutus Tieto- hallinto

12 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Toimiala- riippumattomat palvelut Tietoturva Viitearkkitehtuurit kuvaavat tavoitetilaa 12 Käyttöliittymät ja portaalit Sähköinen asiointi Avoin ja linkitetty tieto Yhteiset palvelu- prosessit Kansallinen palveluväylä Tietovarannot Käyttöliittymät ja työpöydät Toimialan palvelut Avoimen tiedon palvelut Verkot Päätelaitteet Tunnistaminen ja valtuutus Tieto- hallinto Kokonaisarkkitehtuuri on suunnitelma kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta sekä niiden välisistä suhteista Viitearkkitehtuuri kuvaa, kuinka yhteisesti muodostetun tavoitteen toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Palveluväylän viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen rajapintamäärittelyt Yhteiset ICT-palvelut

13 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurissa tunnistetut loogiset tietovarannot

14 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin tavoitetila  Tietoa voitava hyödyntää sen syntyhetkestä alkaen  Mahdollisimman nopea prosessi siitä, kun tieto on luotu ja tallennettu sähköiseen muotoon  Laatu ja luotettavuus perustietojen tärkein ominaisuus.  Laadunvarmistus tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen prosesseissa 14

15 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Metatietopalvelun tietovarannot Palvelukerros Ontologiapalvelut Skeemapalvelut Nimitietopalvelu URN- tunnuspalvelu Koodistopalvelu Metatietopalvelun yhteinen käyttöliittymä (portaali) Ontologiat ja sanastot Koodistot ja luokitukset Tietokomponentit (tietorakenteet ja tietomallit) Skeemat Nimitiedot URN-tunnukset Järjestelmät ja sovellukset Tietorakenne- kirjaston palvelut Asiantuntijapalvelu Käyttöönoton palvelut Käytön tukipalvelut Koordinoidut verkostot Ohjeistukset ja linjaukset Standardisalkku Yhteiset kuvailusäännöt Käyttöliittymä ja rajapinnat Asiantuntija- ja verkostopalvelut

16 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 9.5.2014 Mistä yhteinen tietoarkkitehtuuri muodostetaan? Mitä on tehty? Mitkä ovat seuraavat askeleet?  JHKA Tietoarkkitehtuuri 2.0  JHS 179 päivitys  Viitearkkitehtuurit – harmonisointi ja uusien laadinta  Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri  Kuntien MDM  Paikkatiedon viitearkkitehtuuri  Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri SAVI  Työlistalla tiedon hallinnan viitearkkitehtuuri ja avoimen tiedon viitearkkitehtuuri  Julkisen hallinnon metatietopalvelun toteutus esiselvityksen pohjalta (kansallinen ontologiapalvelu –projekti, JHS -sanastotyö, yhteentoimivuusportaali 2.0 osana yhteentoimivuuspalveluja, ehdotus tietorakennekirjastoksi  Perustietovarantojen määrittely  Julkisen hallinnon yhteinen käsitemalli 16


Lataa ppt "Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Tavoitteet ja tehtävät Anne Kauhanen-Simanainen 8.5.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google