Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Julkishallinnon metatietopalvelun esiselvitys 2013 15.10.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Julkishallinnon metatietopalvelun esiselvitys 2013 15.10.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Julkishallinnon metatietopalvelun esiselvitys 2013 15.10.2014

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Poliittinen tahtotila Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet 2

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 3 Metatietopalvelun määrittely ja suunnittelu sisältyy julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tietoarkkitehtuuria koskeviin toimenpide-ehdotuksiin sekä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolkuun. Ontologiat Metatieto- määritykset Luokitukset Tunnisteet Yhteiset metatietovarannot Kansainväliset ja yleiset standardit Julkishallinnon metatietopalvelu Julkishallinnon tietoarkkitehtuuri 1.0

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 ”Metatieto”  Metatieto on tietoa, joka määrittelee ja kuvailee muuta tietoa  Tietoarkkitehtuurin yhteydessä metatiedolla on laaja merkitys  (Semanttisen) yhteentoimivuuden edellytys ja lähtökohta  Metatieto käsitteenä kattaa laajasti semanttista yhteentoimivuutta tukevat määritykset ja kuvaukset  Metatiedon avulla voidaan kuvata laajuudeltaan erikokoisia kohteita yksittäisistä sisältöyksiköistä kokonaisiin tietovarantoihin  Metatiedon käyttökohteita  todiste tehdyistä toimenpiteistä  tiedon haku, tallentaminen, yhdistäminen  elektronisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen tuki  työnkulun ohjaus  tiedonsiirtorakenteiden kuvaaminen  Metatiedon käyttäjiä voivat olla sekä ihmiset että koneet 4

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Metatietopalvelu edistää  tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä  tiedon avointa ja sujuvaa saatavuutta  tiedon löytymistä ja säilymistä  julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta  tietojärjestelmäsuunnittelutyön tehokkuutta 5

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Tunnistettuja ongelmia  Metatiedon merkitystä ei ymmärretä  Metatietoa käytetään puutteellisesti  Metatietojen hallintaa kehitetään koordinoimattomasti 6 Tavoiteltavat hyödyt  Tietojärjestelmien ja tiedon laadun ja käytettävyyden parantaminen  Kustannussäästöt  Tiedonvaihdon helpottaminen  Uudet liiketoimintamahdollisuudet  Kehittämisen esteiden poistaminen

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Palvelutilanteet  Kehittämistoiminta  Käsitteiden, koodien ja luokitteluiden etsiminen  Tiedon yhdistely, louhinta ja visualisointi  Tiedon kuvailu sovelluksessa  Tiedon etsintä  Tekniset ongelmatilanteet  Verkostoyhteistyö 7

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 8 Metatietopalvelun tavoitetila Tietorakennekirjasto Ontologiakirjasto Skeemakirjasto URN- tunnuspalvelu Nimitietopalvelu Standardisalkku Asiakirja- hallinnan metatiedot Ontologiapalvelut Paikkatieto- aineistojen metatiedot Yhteiset kuvailusäännöt Julkaisujen metatiedot Audio- visuaalisen aineiston metatiedot Toimialakohtaiset metatietomääritykset Julkisen hallinnon yhteisen metatiedon ydin Yhteisen metatiedon näkökulmia Sanastot Metadatarekisteri TietokomponentitJHS-sanasto Koodistopalvelu

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Kehittämistä ohjaavia periaatteita  Toimialoilla ja asiantuntijaorganisaatioissa säilyy sisällöllinen vastuu jatkossakin semanttista yhteentoimivuutta edistävien määritysten kuvaamisesta.  Keskitetty metatietopalvelu ei tarkoita, että metatietomallit suunniteltaisiin keskitetysti ja saneltaisiin organisaatioille.  Toimialojen ja toimintojen yhteiseen käyttöön tarkoitetut metatietomääritykset löytyvät yhteisestä metatietovarannosta ja ne perustuvat yhteisiin linjauksiin ja kuvaustapoihin.  Toimialojen metatietomääritykset ovat näkymiä yhteiseen metatietovarantoon, eivät erillisratkaisuja.  Yhteisen metatiedon ydin sisältää pääasiassa linjauksia kuvausten laatimiseen, standardeja ja menetelmiä hyödynnettäväksi sekä tietovarannon määritysten ja kuvausten hallintaan ja ylläpitoon.  Yhteinen metatiedon ydin tarjoaa infrastruktuurin, jonka perustalle julkisen hallinnon toimijat voivat tuottaa määrityksiä ja kuvauksia siten, että niistä hyötyy koko julkinen hallinto ja sen sidosryhmät. 9

10 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 10 Metatietopalvelun tietovarannot Palvelukerros Ontologiapalvelut Skeemapalvelut Nimitietopalvelu URN- tunnuspalvelu Koodistopalvelu Metatietopalvelun yhteinen käyttöliittymä (portaali) Ontologiat ja sanastot Koodistot ja luokitukset Tietokomponentit (tietorakenteet ja tietomallit) Skeemat Nimitiedot URN-tunnukset Järjestelmät ja sovellukset Tietorakenne- kirjaston palvelut Asiantuntijapalvelu Käyttöönoton palvelut Käytön tukipalvelut Koordinoidut verkostot Ohjeistukset ja linjaukset Standardisalkku Yhteiset kuvailusäännöt Käyttöliittymä ja rajapinnat Asiantuntija- ja verkostopalvelut

11 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Hallintamalli  Metatietopalvelun hallintamalli perustuu Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalliin  Metatietopalvelun hallintamallin pohjana on hierarkkinen arkkitehtuurin hallinta. Keskeisiä toimijoita mallissa ovat:  Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmä (JUHTA)  Kokonaisarkkitehtuurijaosto (arkkitehtuuriryhmä)  JHS–jaosto  Perustietovarantojaosto  Kohdealueiden/hallintosektoreiden kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmät ja kohdealueiden/hallintosektoreiden arkkitehtuuriryhmät  Organisaatiokohtaiset arkkitehtuurivastaavat ja arkkitehtuuriryhmät  Kokonaisarkkitehtuurijaoston yhteyteen tai alle tulisi nimetä tietoarkkitehtuuriryhmä, jolle kuuluisivat mm. julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun ohjaustehtävät. 11

12 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Organisointi ja resurssit  Metatietopalvelun ohjauksen, kehittämisen ja koordinoinnin vastuutahoksi ehdotetaan valtiovarainministeriötä.  Metatietopalvelun resursointiin on arvioitu tarvittavan 3-5 htv:n päätoiminen henkilöresurssi.  Päätoimista henkilöresursointia täydentää julkishallinnon organisaatioiden nimeämien henkilöiden työryhmissä ja verkostoissa tekemä työpanos.  Metatietopalvelun toiminnan kannalta on välttämätöntä, että organisaatiot varaavat riittävät resurssit verkostoissa organisaatioitaan edustaville asiantuntijoille. 12

13 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 13 Johtoryhmä Rakenneosien vastuutahot Palvelujen tuotantoryhmä Semantiikkaryhmä Ehdotus metatietopalvelun organisointimalliksi ohjaa koordinoi ohjaa

14 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Metatietopalvelun vastuiden kolmijakomalli Ohjausvastuu Sisältövastuu Operatiivinen vastuu 14

15 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Verkostot  Metatietopalvelun toiminnan tulee perustua vahvasti verkostomaiseen malliin.  Verkostojen tulee rakentua sekä virallisesti vastuutettuihin rooleihin että vapaaehtoisten tahojen osallistumiseen.  Verkostoja koordinoivaksi tahoksi ehdotetaan tavoitetilassa valtiovarainministeriötä tai sen ohjauksessa toimivaa julkisen hallinnon tiedon hallinnan kokonaisuudesta vastaavaa tietovirastoa.  Jos organisaatio on nimetty vastuutahoksi jollakin osa-alueella, on kyseisen organisaation huolehdittava riittävästä resursoinnista vastuun mukaisten tehtävien hoitamiseen.  Myös vapaaehtoisuuteen perustuvat asiantuntijaverkostot edellyttävät sitä, että organisaatiot antavat resursseja työhön.  Verkostojen vastuutahoja vastaavien toimijoiden tulee olla organisaatiokohtaisia.  Vastuu ei voi perustua yksinomaan asiantuntijoiden oman innostuksen ja ajankäytön varaan. 15

16 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Sitouttaminen  Hyötyjen tunnistaminen ja tehokas viestintä  Hyvin kohdennettu koulutus  Varmistamalla palvelun käytettävyys häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa ja että tietoturvavaatimukset on huomioitu  Selkeä ohjeistus uusien määritysten laatimiseen metatietopalvelun kautta omien ratkaisujen sijaan  Tietohallintolakiin nojautuen organisaatiot velvoitetaan käyttämään yhteistä palvelua ja yhteisiä määrityksiä.  Ratkaisujen ja hankkeiden kilpailutuksessa edellytetään metatietopalvelusta löytyvien yhteisten määritysten käyttämistä.  Organisaatioiden johdolle tulee viestiä, että aika- ja muut säästöt tulevat pidemmällä aikajänteellä.  On tärkeää panostaa yhteiseen kehittämiseen välittömästi, jotta hyötyjä saadaan mahdollisimman nopeasti. 16

17 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Osaamistarve  sanastotyö: sanastojen ja ontologioiden sisällöllinen tuotanto ja ylläpito (sanastoalan ja ontologiatyön osaajat), rakentaminen ja ylläpito  metatietosuunnittelu ja aineiston kuvailu sekä metatietojen tuotantoprosessien kehittäminen osana sisällöntuotantoprosesseja, yhteisten kuvailusääntöjen käyttöönottoon liittyvät selvitykset  ontologioiden tekninen toteutus ja käyttöönotto järjestelmissä: palvelin- ja palveluratkaisujen kehittämisen ja ylläpidon IT-osaaminen  semanttisen webin ja muiden standardien ja teknologioiden osaaminen  tunnukset yleensä sekä tunnuspalveluiden tekniseen toteutukseen ja käyttöönottoon liittyen erityisesti URN-tunnuksiin ja URN- resoluutiopalvelusovellukseen liittyvä osaaminen 17

18 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Osaamisen kehittäminen  Uudet osaamisalueet ovat julkishallinnossa niukasti edustettuina tai pirstaleisina ja hajallaan eri organisaatioissa.  Koulutuksen on oltava hyvin kohdennettua ja se on tärkeää yhdistää työssä oppimiseen.  Virastojen nykyistä virka- ja tehtävärakennetta tulisi tarkastella em. osaamistarpeiden kannalta.  Julkishallinnossa tarvittava tietokoulutus ei saisi pirstoutua, vaan resurssit tulisi keskittää ja luoda korkeatasoinen kokonaisuus.  Koska julkishallinnon resurssit vaihtelevat, koulutuksessa tarvitaan keskitettyä rahoitusta.  Koulutusohjelmalla tulisi olla hyvät kansainväliset yhteydet ja mahdollisuus käyttää kansainvälisiä kouluttajia. 18

19 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Metatietopalvelun kehittämisen kustannusalueita 1.Tekniset ratkaisut 2.Sisällöntuotantoon liittyvät kustannukset (esim. käsitteiden määrittely intressiyhteisöissä) 3.Velvoittavat prosessit, valvonta, laatukontrolli 4.Hallintakulut (ohjausryhmät ja koordinointiryhmät, joissa nimettyjä resursseja) 5.Neuvonta- ja asiantuntijapalvelut 6.Organisaatioiden henkilöstön osallistuminen verkostoyhteistyöhön 19

20 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Yhteiskunnalliset ja kansantaloudelliset hyödyt  Esimerkkejä poikkihallinnollisista kysymyksistä, joissa tehokkaat politiikkatoimet edellyttävät tietojen koostamista useista lähteistä ja useilta hallinnonaloilta  harmaa talous  nuorten syrjäytyminen  vanhusten hoito  kaavoitus  Tietojen yhteensovittaminen toimenpiteiden ja päätösten perustaksi edellyttää yhteisiä määrityksiä, joiden käyttöön metatietopalvelulla tähdätään.  Metatietopalvelulla on tärkeä rooli tukemassa:  tietojen yhdisteltävyyttä  tietojen vertailukelpoisuutta  tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa 20

21 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Julkisen hallinnon kokonaishyödyt  Suoraviivaisin keino saavuttaa kustannussäästöjä on kehittää saman toiminnallisuuden toteuttava palvelu/järjestelmä vain kerran: yhdet kehittämis- ja ylläpitokustannukset.  Valjastamalla osaaminen keskittämällä koko julkisen hallinnon käyttöön resursseja voidaan kohdentaa paremmin.  Tietojärjestelmien kehittäminen integrointiin ja rajapintojen määrittelyyn perustuen korostaa järjestelmien yhteentoimivuuden merkitystä. Keskitetty metatietopalvelu parantaa semanttista yhteentoimivuutta ja pienentää kehittämiskustannuksia tarjoamalla valmiita malleja ja määrityksiä. 21

22 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Yksittäisen organisaation hyödyt  Organisaation tiedon laadun parantaminen  Organisaation toiminnan kehittäminen tekemällä asioita uudella tavalla  Säästöt projektien kustannuksissa  Säästöt organisaatioiden tietohallinnossa  Tiedon käytettävyyden ja säilytettävyyden ansiosta saatavat säästöt 22

23 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Kehittämisen tavoitetasot 23 Taso 0: Erilliset ratkaisut eri tarpeisiin kuten nykytilassa Taso 1: Olemassa olevien ratkaisujen paketointi Taso 2: Erillisten ratkaisujen ja palvelujen harmonisointi Taso 3: Keskitetyn palvelun tekninen ratkaisu ja toimintamalli

24 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Kehityspolun päävaiheet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perustan ja toimintamallin luonti Toimintamallin jalkauttaminen Toimintamallin mukainen jatkuva käyttö ja kehittäminen 24

25 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Välittömät jatkotoimenpiteet 1.Toimintamallin määrittely ja käyttöönotto 2.Metatietopalvelun ytimeen sijoittuvien linjausten ja määritysten laadinta 3.Ontologiapalvelujen tuotantoon siirtäminen ja käyttöönotto julkishallinnossa 4.Koodistopalvelun toteuttaminen julkishallinnon yhteisenä palveluna 5.Yhtenäisen sanastotyöprosessin määrittely/tarkennus 6.Tietorakennekirjaston määrittely ja teknisen ratkaisun kehittäminen 7.Koulutuksen järjestäminen 8.Viestintä julkishallinnon organisaatioihin ja erityisesti johdolle organisaatioiden sitouttamiseksi 25

26 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 Metatietopalvelu ja hallinnon rakenteet  Välittömät jatkotoimenpiteet tulee käynnistää hallinnon nykyisten organisaatiorakenteiden puitteissa.  Metatietopalvelun operatiiviseen toteutukseen, sen organisointiin ja ylläpitoon vaikuttavat ne ratkaisut, joita tehdään ns. TORI-hankkeen suhteen.  Metatietopalvelun rakenneosien ja sisältöjen kehittäminen, keskinäinen harmonisointi ja ylläpito muodostavat tehtäväkokonaisuuden, jonka hoitamista nykyiset hallinnolliset ja organisaatiorakenteet eivät riittävän hyvin tue.  Julkisen hallinnon yhteisten metatietojen hallinta ja metatietopalvelun ydintehtävät voisivat soveltua keskitettäviksi valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivalle tietovirastolle.  Julkisen hallinnon yhteentoimivuutta edistävät tehtävät ja palvelut tulee ottaa huomioon selvitettäessä tietoviraston perustamista. 26

27 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.12.2012 KaPA Yhteentoimivuuspalvelut Yhteentoimivuutta tiedon avulla 27 JHKA tieto Avoimen tiedon ohjelma JHKA tieto- arkkitehti- ryhmä Metatietopalvelut PalveluTietoVaranto MDM Kansalaisen palvelunäkymä PerustA SAVI Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Yhteentoimivuus.fi rekisterit Avoindata.fi Virkamiehen palvelunäkymä Ontologia Arkistointi


Lataa ppt "Julkishallinnon metatietopalvelun esiselvitys 2013 15.10.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google