Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetussuunnitelmat Opetushallitus antaa opetussuunnitelmien perusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetussuunnitelmat Opetushallitus antaa opetussuunnitelmien perusteet"— Esityksen transkriptio:

1 Opetussuunnitelmat Opetushallitus antaa opetussuunnitelmien perusteet
Kunta voi tehdä niiden pohjalta paikallisia opetussuunnitelmia Jokainen koulu tekee itse lopullisen opetussuunnitelman Opetussuunnitelmien perusteet:

2 Perusopetuksen arvopohja
Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.

3 Lukio-opetuksen arvopohja
Lukio-opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus ..opiskelija kasvaa aikuisen vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan. Opiskelijan tulee saada lukioaikanaan kokemuksia siitä, miten tulevaisuutta rakennetaan yhteisillä päätöksillä ja työllä Lukio-opetuksen tulee kannustaa tunnistamaan julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja sekä pohtimaan kriittisesti suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia

4 Aihekokonaisuudet: Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta (peruskoulu)
päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.

5 Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja

6 edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta.

7 Aihekokonaisuudet: Kestävä kehitys (lukio)
Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. Ihmisen tulee oppia kaikessa toiminnassaan sopeutumaan luonnon ehtoihin ja maapallon kestokyvyn rajoihin. Lukion tulee kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puolesta.

8 Tavoitteena on, että opiskelija
tuntee perusasiat kestävän kehityksen ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä ymmärtää, että vasta niiden samanaikainen toteuttaminen tekee kehityksestä kestävän osaa mitata, arvioida ja analysoida sekä luonnonympäristössä että kulttuuri- ja sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvia muutoksia pohtii, millainen on kestävä elämäntapa, luontoa pilaamaton ja ekotehokas tuotanto ja yhdyskunta, sosiaalista pääomaansa vahvistava yhteisö ja yhteiskunta sekä luontoperustastaan ylisukupolvisesti huolehtiva kulttuuri

9 osaa ja tahtoo toimia kestävän kehityksen puolesta omassa arjessaan, lukiolaisena, kuluttajana ja aktiivisena kansalaisena osaa tehdä yhteistyötä paremman tulevaisuuden puolesta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

10 Oppiaineissa peruskoulussa
Biologia 7-9: Yhteinen ympäristö Maantieto 7-9: Yhteinen ympäristö oppilas osaa kuvata ongelman lyhyesti ja kertoa ratkaisukeinoja Kemia 7-9 ...tulee keskustella energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään Historia 7-9: Elämää1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön

11 Oppiaineissa lukiossa
Biologia: Ympäristöekologia (BI3) Maantiede: Sininen planeetta (GE1), Riskien maailma (GE3) Fysiikka: Lämpö (FY2) Historia: Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) teollistuva maailma, globaali kulutusyhteiskunta

12 Takaisin todellisuuteen: Asenteiden ja toiminnan välillä kuilu!
Suomalaisten ympäristöasenteet myönteiset ympäristönsuojelusta sosiaalinen normi? “yhteiskunnan läpiekologisoituminen” Myönteiset ympäristöasenteet eivät siirry toimintaan vapaamatkustajuus Haaste ympäristöopetukselle!

13 ”Kuinka tärkeänä pidät omassa elämässäsi toimintaa luonnon ja ympäristön suojelemiseksi?”
(Pekka Saarela: Nuorisobarometri Selvitys 15 – 29 –vuotiaiden suomalaisten nuorten asenteista. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Helsinki 2000.)

14 Suomalaisnuori on muita passiivisempi
Kiinnostus politiikkaan oli Suomessa kaikkien vähäisintä: vain 21 % nuorista oli kiinnostuneita Runsaassa kolmanneksessa maista nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin liikkeisiin on vähäistä; Suomi kuuluu näiden maiden joukkoon. Nuoret arvioivat sekä aikuisen kunnon kansalaisen että sosiaalista vastuuta kantavan kansalaisen toiminnan vähemmän tärkeäksi kuin missään muussa maassa. (Suomen peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten yhteiskunnalliset tiedot, taidot, käsitykset, asenteet ja toiminta 28 maan kansainvälisessä vertailussa. Nuori kansalainen- tutkimus. IEA Civic Education Study. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2001.)

15 Ympäristöopetuksen tila tällä hetkellä
Luonnontieteiden ongelma keskitytty tietoihin luonnonympäristöstä Sattumanvaraisuus Arvonäkökohtia ei käsitellä Yhteistyö koulun ulkopuolelle ja oppilaiden osallistuminen heikoilla kantimilla

16 Omia kokemuksia Nuoret vierailijat tosi tervetulleita
Selvitä etukäteen mitä halutaan Yhteiskunnallisempaa otetta tarvitaan Muista maltillisuus Vetoa asiaperusteisiin Vältä syyllistämistä ja maailmantuskan herättämistä

17 Ilmasto jäähylle! Opettajan ja oppilaan vihko Perustietoa (s. 5-7)
Tehtäviä (s. 8-29) Vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn eri oppiaineissa (s.30-31) Materiaaleja ja lisätietoa (s ) Miten hillitä ilmastonmuutosta (s.34-36) tai


Lataa ppt "Opetussuunnitelmat Opetushallitus antaa opetussuunnitelmien perusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google