Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ikälaki vanhusten hyvinvoinnin tukena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ikälaki vanhusten hyvinvoinnin tukena"— Esityksen transkriptio:

1 Ikälaki vanhusten hyvinvoinnin tukena
Palvelujohtaja Seija Arve Turun sosiaali- ja terveystoimi

2

3 Ikälain taustalla olevia ikääntymiseen liittyviä tekijöitä
Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat toimintakykyä heikentävien sairauksien ehkäisy sekä niiden aiheuttamien toimintakykyvajeiden hoito, yleensä ikävuoden vaiheilla Lääketieteellisen diagnoosin ja toimintakyvyn välillä on merkittävä ero, vaikka on sairauksia, ne ovat hyvin hoidossa ja näin toimintakyky ei aina heikkene sairauksien takia Kolmasikäläiset ; uudet odotukset ja asenteet 75 ikävuoden saavutettuaan n % tarvitsee toimintakyvyn heikkenemisen takia säännöllisiä palveluja Puolison kanssa asuminen vähentää laitoshoitoon siirtymistä ja yksinasuminen lisää sitä Palvelujohtaja, dos. Seija Arve

4 Lain siirtymäsäännökset
kunnan suunnitteluvelvoite ja velvoite arvioida palvelujen riittävyyttä ja laatua vanhusneuvosto vastuutyöntekijä omavalvonta

5 Ikälaki väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä
Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä palveluiden tarvitsijoina ja käyttäjinä Vanhusten hoidon uudistamisen suurin haaste on vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden ja kuntoutuksen osuutta palvelukokonaisuudessa Asumisen vaihtoehtojen kehittäminen ja asumisen ja palvelut sisältävien palvelumuotojen kehittäminen Ennaltaehkäisyn periaate on yksi keskeinen uudistusta ohjaava periaate Kansallinen muistiohjelma Palvelujohtaja, dos. Seija Arve

6 KOLME LÄHESTYMISTAPAA TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISEKSI
Kunnille on asetettu yleisiä velvoitteita huolehtia ikääntymispolitiikkansa asianmukaisuudesta (2 luku), taustamuistiossa maininta - laki ei ole subjektiivinen oikeus Iäkkään henkilön palvelutarpeiden selvittämistä ja niihin vastaamista koskevat säännökset (3 luku) ; erityisesti kiinnitettävä huomiota kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin Palvelujen laatua koskevat säännökset (4 luku), palvelujen oltava laadukkaita ja niiden on turvattava ikäihmiselle hyvä hoito ja huolenpito – henkilöstön osaaminen, hyvä johtaminen, toimitilat, omavalvonta, odotusaikojen julkaiseminen etc

7 Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta
Kunnan velvollisuus on järjestää vanhuuseläkettä (+63) saaville neuvontaa – samalla tuetaan myös omaisia ja omaishoitajia – esim vanhusneuvola Neuvontapalvelut sisältävät neuvontaa ja ohjausta kunnassa järjestettäviin sairaanhoidon palvelujen piiriin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien kotikäyntien tarkoituksesta säädettäisiin entistä tarkemmin (toimintakykyä mittaavien mittareiden käyttö) Vastuutyöntekijän nimeäminen palvelutarpeen selvittämisen päättyessä – suunnittelee ja sovittaa tarvittavia palveluita Iäkkään henkilön hoidon järjestäminen perustuu lääketieteelliseen arvioon Iäkkäälle on kerrottava eri vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä muut seikat, jotka vaikuttavat hänen asiassaan Palvelujohtaja, dos. Seija Arve

8 Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen
Lain päämääränä on turvata iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen, yksilöllistä tarvetta vastaavaan palvelukokonaisuuteen, jonka turvin henkilöllä on mahdollisuus omia voimavarojaan hyödyntäen elää mahdollisimman itsenäistä, mielekästä ja turvallista elämää Palvelurakenteiden uudistaminen, yksilöllisten asumisvaihtoehtojen ja palvelut yhdistävien palvelukonseptien kehittäminen Palvelujen yhdenvertainen saanti arvioinnin perusteella Iäkkään mahdollisuus kotiin (yksityis- tai ryhmäkoti) silloinkin kun hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa edellyttävät hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden Palvelujohtaja, dos. Seija Arve

9 Ikälaki – kunnan voimavarat
Kunnan on laadittava kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, jossa arvioidaan palvelujen riittävyys Vanhusneuvosto mukaan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan Yhteistyö; muut viranomaiset, kunnan muut laitokset, järjestöt ja seurakunnat sekä yksityiset tuottajat, joiden toiminta liittyy läheisesti vanhuuseläkettä saavien elinoloihin Iäkkäällä henkilöllä on oikeus yksilöllisten tarpeidensa kannalta riittäviin sosiaalipalveluihin , oikeus terveyden-ja sairaanhoitoon ja myös ympärivuorokautiseen hoitoon Palvelujohtaja, dos. Seija Arve

10 Kuntoutustoiminta Edistetään iäkkään henkilön toimintakykyä,itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia - vahvistetaan ikääntyneen omia voimavaroja Tärkeätä on ottaa huomioon ikääntyneen ihmisen oma kokemus toimintakykyisyydestään Ikääntynen ihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin huomioonottaminen kunnan kaikessa toiminnassa; liikenne- ja asuntopolitiikassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa, oppimisen ja osallisuuden mahdollistamisessa Seija Arve

11 Palvelujen toteuttamista ohjaavat periaatteet- ikäihmisen näkökulma
Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Yksilöllisyys ja osallisuus palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa - varattava mahdollisuus vaikuttaa palvelujen laadun arvioimiseen ja kehittämiseen Oikeudenmukaisuus palvelujen tarpeisiin vastaamisessa Laadukkaat ja tarkoituksenmukaisesti järjestetyt palvelut Iäkkään henkilön ja hänen läheisensä hyvä kohtelu Palvelujen tulee tukea itsenäistä suoritumista, palvelut turvaavat iäkkään arkea ja mahdollistavat kotona/kodinomaisissa olosuhteissa asumisen Laitoshuoltoa ja – hoitoa järjestetään, jos iäkkään tarvitsemia palveluja ei voida toteuttaa muulla tavoin - huomioiden iäkkään etu Mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan Palvelujohtaja, dos. Seija Arve

12 Seija Arve, palvelujohtaja
Kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (§ 4,5, 6,7,8)- vanhuspalvelusuunnitelma 1) Arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa ja tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä 2) Määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen ja palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi 3) Määriteltävä toimenpiteet ja arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi 4) Määriteltävä kunnan toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamiseksi 5) Määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyön muiden tahojen kanssa 6) Vuosittain arvioitava palvelujen riittävyyttä ja laatua 7) Annettavien palvelujen kieli- meillä siis myös ruotsin kielellä Seija Arve, palvelujohtaja

13 Muita kunnan yleisiä velvollisuuksia
Vanhusneuvosto (§11); otettava mukaan mainitun suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin Hyvinvointia edistävät palvelujen järjestäminen (§12) Terveellisten elintapojen ja toimintakyvyn edistäminen, Sairauksien ehkäisy Terveyden ja toimintakyvynheikkenemisen varhainen tunnistaminen ja niihin liittyvä varhainen tuki Sosiaalihuoltoa ja sosiaaliturvaa koskeva ohjaus Sairaanhoitoa, kuntoutusta ja lääkehoitoa koskeva ohjaus Ohjaus tarjolla olevien palvelujen itsenäiseen käyttöön ( meillä nyt Poiju ja valmistellaan ohjaus- ja neuvontapisteen sekä vanhusneuvolan avaamista) Seija Arve, palvelujohtaja

14 Iäkkään henkilön palvelutarpeet ja niihin vastaaminen (§ 13,14,15)
Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohjaavat periaatteet; kunnan toteutettava palvelut ensijaisesti iäkkään henkilön yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan (mikä se sitten on?) Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua Iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestetettävä mahdollisuus asua yhdessä Palvelutarpeiden selvittäminen viipymättä kun iäkäs henkilö on hakeutunut palvelutarpeen arviointiin ( nykyisen lain mukaankin toteutettava 7 arkipäivän sisällä,kun 75+ v sitä pyytää) Esittäjän nimi

15 Palvelusuunnitelma (§16,17, 18)
Suunnitelma laadittava ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun palvelutarve on selvitetty Suunnitelmassa määriteltävä millainen palvelukokonaisuus tarvitaan, suunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina kun ikäihmisen toimintakyvyssä tapahtuu palvelutarpeeseen vaikuttavia muutoksia Vastuutyöntekijä - nimettävä jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen tai yhteensovittamiseen ( ) Kunnan tehtävä päätös iäkkään henkilön tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä palvelut viipymättä, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua Seija Arve, palveluohtaja

16 Palvelurakenne v 2017 mennessä
75 vuotta täyttäneet Turku; v lopun tilanne Laatusuositus 2017 mennessä Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavasta väestöstä 89,9 91,0 - 92,0 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 v -% osuus vastaavasta väestöstä 13,7 13,0 - 14,0 Omaishoidon tuki ( 75+) kattavuus vuoden aikana 3,4 6,0 - 7,0 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen ( 75+) 4,2 6,0 – 7,0 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaissairaalahoidos-sa ( 75+) 6,7 2,0 – 3, 0 Seija Arve,palvelujohtaja

17 Määräajat ja käsitteet
Päätös palvelujen myöntämisestä 3 kk:n kotihoidon, omaishoidon tuen, tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon asiakkaille tarvittavan hoidon turvaamisen 3 kk:n määräajassa tietyin rajoittein Kotipalvelulla tarkoitetaan a) kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista; b) tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammattillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua. Sosiaalihuoltolain (710/1982) 12 c §:n ja kansanterveyslain 13 c §:n mukaan kotipalvelut ja kotisairaanhoito voidaan järjestää osittain tai kokonaan yhdistettynä kotihoidoksi joko sosiaalitoimen tai terveystoimen tehtävänä. Palvelujohtaja Seija Arve

18 Palvelujohtaja Seija Arve
Laatusuositus Suositus avaa lain eri pykälien tausta-ajatusta ja antaa suositukset siihen,miten eri lain pykälien toteuttaminen käytännössä sisältää Laatusuositusjulkaisussa on suosituksia mm Osallisuuteen ja toimijuuteen, kansalaisraatien kehittäminen vanhusneuvoston lisäksi, ikäihmisen vaikutusmahdollisuus palvelujensa suunnitteluun Asuminen ja elinympäristö; poikkihallinnollinen yhteistyö mm kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun kanssa, asuntojen muutostyöt, ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden tilojen ja ulkoilumahdollisuuksien arviointi Kunnan järjestelmällinen toiminta ikääntyeen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi; riskiryhmien tunnistaminen,omaishoidon kehittäminen, liikuntapaikkojen saatavuus, ryhmäliikunnan mahdollistaminen, neuvonnan ja ohjauksen sisältö Palvelujohtaja Seija Arve

19 Palvelujohtaja Seija Arve
Laatusuositus Oikea palvelu oikeaan aikaan; palvelujen saannin perusteet, arviointi luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen( erilaiset validit mittarit, muisti, masnnus, päivittäiset toiminnot – ADL, ravitsemustila - MNA), palvelusuunnitelma, palvelujen toteutus,kuntoutus osana kaikkea palvelua, turvallinen lääkehoito, palvelurakenne , hyvinvointia edistävät palvelut ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit( toteutuvat jo 80v kotona asuville turkulaisille) Palvelujohtaja Seija Arve

20 Palvelujen laadun varmistaminen § 20, 21,22,23 24,25,26
Henkilöstön osaaminen, määrä ja tehtävärakenne Johtaminen; toimintayksikössä on oltava johtaja, joka vastaa, että asiakastyössä noudatetaan säädetttyjä periaatteita ( johtajalla esimieskoulutusta) Ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta ( työntekijän velvollisuus) Toimitilat tulee olla riittävät, esteettömät, turvalliset ja kodikkaat Sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen puolivuosittain Seija Arve, palvelujohtaja


Lataa ppt "Ikälaki vanhusten hyvinvoinnin tukena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google