Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EETUn puheenjohtaja Hannes Manninen VANHUSPALVELULAKI – MITÄ SE SISÄLTÄÄ Hämeen liiton vanhuspalveluseminaari Forssa 3.9.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EETUn puheenjohtaja Hannes Manninen VANHUSPALVELULAKI – MITÄ SE SISÄLTÄÄ Hämeen liiton vanhuspalveluseminaari Forssa 3.9.2013."— Esityksen transkriptio:

1 EETUn puheenjohtaja Hannes Manninen VANHUSPALVELULAKI – MITÄ SE SISÄLTÄÄ Hämeen liiton vanhuspalveluseminaari Forssa 3.9.2013

2 1. VANHUSPALVELULAIN TAUSTASTA erillinen vanhustenhoitolain luonnos laadittiin ensim- mäisen kerran jo työryhmän mietinnössä 1974:1 haluttiin kuitenkin yhtenäistä sosiaalipalvelulakia, joka johti 1984 alusta voimaan tulleeseen universaaliperiaat- teeseen (kaikille) nojaavaan sosiaalihuoltolakiin tässä sosiaalihuollon yleislaissa määriteltiin myös tietty- jen asiakasryhmien erityispalvelut; aiemmin avopalveluja kodinhoitoapu- ja laitoshoitoa huoltoapulain perusteella seuraava luonnos 2011, uusi valmistelu ja nykylaki eduskunnalle HE 160/2012 vp 3.9.2013Hannes Manninen2

3 2. VANHUSPALVELULAIN TARKOITUS tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista parantaa ikääntyneen väestön osallistumismahdol- lisuuksia elinoloihinsa ja -ympäristöönsä vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada so- siaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta myös muiden palvelujen käyttöön riittävän ajoissa vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteutukseen sekä valintaan 3.9.2013Hannes Manninen3

4 3. VANHUSPALVELULAIN PERUSTA JA KÄSITTEET laki nojaa perustuslain 19 §:ään; oikeus välttämättö- mään huolenpitoon ja jokaiselle riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä 6 §:n yhdenvertaisuuteen ja kielellisiin oikeuksiin laki koskee ikääntynyttä väestöä ja iäkkäitä henkilöitä ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkee- seen oikeuttavassa iässä olevaa (nyt 63+) väestöä iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä 3.9.2013Hannes Manninen4

5 3/2. VANHUSPALVELULAIN PERUSTA JA KÄSITTEET alkaneiden tai lisääntyneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta toimintayksiköllä tarkoitetaan julkisen tai yksityisen palvelun tuottajan ylläpitämää toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluja pääasiassa iäkkäille henkilöille palveluntuottajan tiloissa tai yksityiskodissa 3.9.2013Hannes Manninen5

6 4. KUNNAN TEHTÄVISTÄ/VELVOLLISUUKSISTA on turvattava riittävät voimavarat: talous ja osaava henkilöstö, jotta lain tarkoitus toteutuu toimittava yhteistyössä kunnan eri julkisten tahojen, yritysten, eläkeläisjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa lain toteuttamiseksi laadittava/tarkistettava suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi ja lain tarkoituksen toteuttamiseksi kerran valtuustokaudessa; siinä on arvioitava asioiden tila, määriteltävä tavoitteet ja toimenpiteet, vastuut sekä voimavarat on kerättävä säännöllisesti palautetta käyttäjiltä, omaisilta ja henkilöstöltä annettava ohjausta ja neuvontaa vanhuspalvelulain palvelujen käyttöön 3.9.2013Hannes Manninen6

7 4/2 KUNNAN TEHTÄVISTÄ/VELVOLLISUUKSISTA kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden tarvitsemien palvelu- jen riittävyyttä ja laatua kunnan on asetettava vanhusneuvosto, joka on otettava mukaan em. suunnitelman valmisteluun ja palvelujen arviointiin sekä annettava sille mahdol- lisuus vaikuttaa myös kunnan eri toimialojen suun- nitteluun ja valmisteluun asioissa, jotka vaikuttavat heidän elinoloihinsa ja elinympäristöönsä esim. kaa- voitus, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet jne. 3.9.2013Hannes Manninen7

8 4/3 KUNNAN TEHTÄVISTÄ/VELVOLLISUUKSISTA huolehdittava pyydettäessä iäkkään henkilön palve- lutarpeen selvittämisestä viipymättä ja laadittava tarvittaessa henkilökohtainen palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja/tai omaisten kanssa ja nimettävä tarvittaessa vastuutyöntekijä (neuvoja) kunnan/sosiaalityöntekijän on tehtävä erikseen päätös suunnitelman pohjalta myönnettävistä sosiaalipalveluista ja tämä päätös on kuntaa sitova terveyspalvelujen tarve määräytyy aina tilanteen mukaan ja on lääkärin päätettävä tapauskohtaisesti julkaistava vähintään kahdesti vuodessa, missä ajassa iäkäs voi saada hakemansa sosiaalipalvelut 3.9.2013Hannes Manninen8

9 5. IÄKKÄÄN HENKILÖN OIKEUKSISTA/VELVOLLISUUKSISTA oikeudet perustuvat lähtökohtaisesti em. perustuslain kohtiin sekä vanhuspalvelulain 2 §:ssä viitattuihin sosiaali- ja terveydenhuollon erityislakeihin iäkkään henkilön tulee itse/omaisensa pyytää palve- lutarveselvitystä, koska viranomaisilla ei aina tietoa lain tarkoittamalla väestöllä/henkilöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin sekä oikeus palveluja ja niiden toteuttamistapaan koskeviin valintoihin mahdollisuuksien mukaan sekä laadun- valvontaan palvelut ensisijaisesti kotiin, pysyvä ja turvallinen hoito, avio/avopuolisot saavat asua yhdessä 3.9.2013Hannes Manninen9

10 6. TAVOITE ON IKÄYSTÄVÄLLINEN YHTEISKUNTA lain ja eduskuntaponnen henkilöstömitoitus 0.5/hoi- topaikka pohjalta on tehty uusi laatusuositus laki ja suositukset eivät hoida ketään, vaan vasta täytäntöönpano ratkaisee: valtio, kunta, järjestöt jne. tavoitteena on ikäystävällinen yhteiskunta, jossa ikääntyvää väestöä arvostetaan ja jossa on vanhuspalvelulain periaatteilla toimivat riittävät ja hyvin saavutettavat palvelut ja joka on mahdollista periaatteella: IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ ON OMAN ELÄMÄNSÄ PARAS ASIANTUNTIJA. 3.9.2013Hannes Manninen10


Lataa ppt "EETUn puheenjohtaja Hannes Manninen VANHUSPALVELULAKI – MITÄ SE SISÄLTÄÄ Hämeen liiton vanhuspalveluseminaari Forssa 3.9.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google