Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

14.9.2009 17.9.2009 TUKES Kolme säädöstä palovaroittimista Jussi Rahikainen SM pelastusosasto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "14.9.2009 17.9.2009 TUKES Kolme säädöstä palovaroittimista Jussi Rahikainen SM pelastusosasto."— Esityksen transkriptio:

1 14.9.2009 17.9.2009 TUKES Kolme säädöstä palovaroittimista Jussi Rahikainen SM pelastusosasto

2 14.9.2009 2 Säädökset palovaroittimille •VN:n asetus sähkö-ja elektroniikkaromusta (852/2004) •YM:n asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta ( E 1) •SM:n asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009) •VN:n asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista (291/2009)

3 14.9.2009 3 VN:n asetus sähkö-ja elektroniikkaromusta (852/2004) •Asetusta sovelletaan mm. kaikkiin paloilmaisimiin (elokuusta 2005 lähtien). •Tuotteet varustettava erilliskeräystä tarkoittavalla merkinnällä

4 14.9.2009 4 YM:n asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta •Asetuksen perusteella on sähköverkkoon kytketyt uudisasunnot, joihin on haettu rakennuslupaa 1.2.2009 jälkeen, varustettava sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. •Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien toiminta on varmistettava sähkökatkojen varalta (VN:n asetus 291/2009).

5 14.9.2009 5 SM valmistelemat asetukset •Kiinteistön omistajan velvollisuuksista säädetty pelastuslaissa  SM:n asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009) •Valmistajan velvoitteista säädetty laitelaissa  VN:n asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista (291/2009)

6 14.9.2009 6 SM:n asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009) •Asetus annetaan pelastuslain 22 ja 29 §:n nojalla. Pelastuslain 29 §:n 3 momentin mukaan sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä laitteiden riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta sekä niiden toiminnasta. Pelastuslain 22 § 2 momentin mukaan sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista.

7 14.9.2009 7 Pelastuslaki 22 § Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että: 1) viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti; 2) tulisijat ja savuhormit on nuohottu; sekä 3) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot on huollettu ja puhdistettu. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista, laitteista, joille on tehtävä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus tai jotka on huollettava määrävälein sekä huollon ja tarkastuksen ajankohdasta; 2) tulisijoista ja hormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen ajankohdasta, nuohoustyön sisällöstä ja nuohoustyöstä annettavasta todistuksesta; sekä 3) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein sekä puhdistuksen ajankohdasta, puhdistustyön sisällöstä ja puhdistustyöstä annettavasta todistuksesta.

8 14.9.2009 8 Pelastuslaki 29 § Palovaroittimet Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat. Majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa 1 momenttia vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen laitteiden riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta sekä niiden toiminnasta.

9 14.9.2009 9 VN:n asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista (291/2009) •Asetus annetaan laitelain 5 ja 6 §:n nojalla. Laitelain 5 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset pelastustoimen laitteille asetettavista vähimmäisvaatimuksista eli teknisistä ominaisuuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista. Laitelain 6 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset palovaroittimen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatettavasta menettelystä.

10 14.9.2009 10 Laki pelastustoimen laitteista 12.1.2007/10 5 § Pelastustoimen laitteiden yleiset vaatimukset Pelastustoimen laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja. Laitteiden tulee lisäksi olla ominaisuuksiltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Laite on varustettava tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarpeellisilla merkinnöillä sekä, ellei se muuten ole ilmeistä, tunnistamismerkinnällä valmistajan tai markkinoille luovuttajan todentamiseksi. Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee antaa riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käsittelytavasta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset pelastustoimen laitteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista.

11 14.9.2009 11 Laki pelastustoimen laitteista 12.1.2007/10 6 § Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle pelastustoimen laitteen, on varmistettava ja voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät niille säädetyt vaatimukset. Pelastustoimen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai jos laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu arviointilaitoksen suorittamassa varmentamismenettelyssä. Arviointilaitoksen käyttämisestä voidaan säätää laitteille asetettavien vaatimusten yhteydessä. Varmentamismenettelyn tulee sisältää ne tarpeelliset toimenpiteet, joilla laitteiden vaatimuksenmukaisuus voidaan varmistaa. Vaatimuksenmukaisuuteen kuuluu, mitä 5 §:ssä säädetään laitteiden yleisistä vaatimuksista. Valmistajan tulee säilyttää vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja valvontaa varten asianomaiset tekniset ja muut asiakirjat. Jos pelastustoimen laite kuuluu CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien säädösten soveltamisalaan, CE-merkinnällä siihen liittyvine valmistajalle säädettyine velvollisuuksineen osoitetaan, että laite on näiden säädösten mukainen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatettavasta varmentamismenettelystä ja muusta menettelystä sekä velvollisuudesta käyttää arviointilaitosta vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.


Lataa ppt "14.9.2009 17.9.2009 TUKES Kolme säädöstä palovaroittimista Jussi Rahikainen SM pelastusosasto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google