Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuojelu Henkilökohtaisen avun miniseminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuojelu Henkilökohtaisen avun miniseminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Työsuojelu Henkilökohtaisen avun miniseminaari 5.4.2013
Vammaispalvelulaki ja henkilökohtainen apu Assistentti.info, PomOpisto Henkilökohtaisen avun miniseminaari Terhi Toikkanen Assistentti.info

2 Keskeisimmät lait: • Työturvallisuuslaki • Työterveyshuoltolaki
Assistentti.info, PomOpisto

3 Muita sovellettavia lakeja:
Tapaturmavakuutuslaki Työaikalaki Vuosilomalaki Ammattitautilaki Assistentti.info, PomOpisto

4 Työturvallisuuslaki koskee kaikkia työnantajia
määrittelee työturvallisuudelle vähimmäistason tavoitteena: systemaattisuus työsuojelussa Lakia sovelletaan myös työhön, jota TT tekee TA:n kodissa Assistentti.info, PomOpisto

5 Työnantajaan kohdistuva yleisvelvoite (8.1 §):
”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.” TA:n tulee jatkuvasti ja järjestelmällisesti tarkkailla työympäristöä työyhteisön tilaa työtapojen turvallisuutta; sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia Assistentti.info, PomOpisto

6 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
TA:n selvitettävä ja tunnistettava haitta- ja vaaratekijät vaaratekijät poistettava; tai alennettava haitta tai vaara hyväksyttävälle tasolle Assistentti.info, PomOpisto

7 Työsuojelun toimintaohjelma
työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma muoto, laajuus ja sisältö työpaikan tarpeiden mukaan Assistentti.info, PomOpisto

8 TA:n on huolehdittava siitä, että
Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus TA:n on huolehdittava siitä, että • TT perehdytetään riittävästi työhön ja työvälineisiin sekä niiden oikeaan käyttöön, erityisesti ennen uuden työn aloittamista • TT:lle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi Opetusta ja ohjausta täydennettävä tarvittaessa Assistentti.info, PomOpisto

9 Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
TT:n on noudatettava TA:n ohjeita ja määräyksiä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämää järjestystä ja siisteyttä huolellisuutta ja varovaisuutta Assistentti.info, PomOpisto TT:llä ilmoitusvelvollisuus haittaa tai vaaraa aiheuttavista työoloista, laitteista ja työmenetelmistä jatkuu…

10 …jatkuu TT:n mahdollisuuksiensa mukaan itse poistettava havaitsemansa ja ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet TT:llä oikeus pidättäytyä työstä, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa hengelle tai terveydelle huolehdittava, että pidättäytyminen aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa Assistentti.info, PomOpisto

11 Ergonomia, fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus ym.
Työ ja –olosuhteet järjestettävä mahdollisuuksien mukaan yleisten ergonomisten periaatteiden mukaan, esim: työvälineet: ei aiheudu terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta; TT:llä riittävästi tilaa ja mahdollisuus vaihdella työasentoa; työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein; Assistentti.info, PomOpisto

12 käsin tehtäviä nostoja/siirtoja vältettävä
käsin tehtäviä nostoja/siirtoja vältettävä. Ellei mahdollista, kevennettävä apuvälineillä riittävän turvalliseksi Nostolaitteen käytöstä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa TT:n turvallisuudelle Huomioitava myös nosto-/siirtotilan mitoitus, laitteen soveltuvuus nostoon ja TT:n osaaminen Assistentti.info, PomOpisto

13 Jos varotoimista huolimatta…
TT:n todetaan kuormittuvan työssään terveyttään vaarantavalla tavalla (esim. työterveyshuollon toimesta) TA:n on käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi Assistentti.info, PomOpisto

14 Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys
”Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille. Niiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistettavissa turvallisesti.” Assistentti.info, PomOpisto

15 Asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista
Esim.: - 2 § Työnantajan yleiset velvollisuudet Huolehdittava, että työpaikka täyttää asetuksen vaatimukset ja että siellä käytettävät turvallisuus- ja muut laitteet huolletaan, puhdistetaan ja tarkastetaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. Viat, jotka saattavat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, on korjattava mahdollisimman nopeasti. Assistentti.info, PomOpisto

16 16 § Työpaikan paloturvallisuus ja pelastautuminen hätätilanteessa
Työpaikka ja työ järjestettävä siten, että tulipalon tai muun onnettomuuden vaara on mahdollisimman vähäinen. Oltava alkusammutusvälineet, jotka helposti käyttöön otettavissa. 17 § Työntekijöille annettavat suojelu- ja pelastautumisohjeet suojeluohjeet mm. tulenkäsittelystä, tulenvaaraa aiheuttavasta työskentelystä yms, hätäilmoituksesta, palokunnan hälyttämisestä, palo-ovien sulkemisesta ja nopeasta poistumisesta tarvittaessa ja muista tulipalon varalta varteen otettavista toimenpiteistä. Assistentti.info, PomOpisto

17 Assistentti.info, PomOpisto
Kiitos


Lataa ppt "Työsuojelu Henkilökohtaisen avun miniseminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google