Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pelastussuunnitelman laatiminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pelastussuunnitelman laatiminen"— Esityksen transkriptio:

1 Pelastussuunnitelman laatiminen
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Pelastustoiminta Väestönsuojelu Ensihoito ja sairaankuljetus

2 Pelastussuunnitelmat (pelastuslain mukaan).
Asuinrakennukset, joissa yli 5 huoneistoa ja <= 30 henkilön työpaikat > 30 henkilön yritykset ja laitokset Yleisötapahtumat: suuret yleisötilaisuudet elämystapahtumat Maatilat Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

3 1. Mihin perustuu pelastussuunnitelman laatiminen?
Pelastussuunnitelman laatimiseen velvoittavat pelastuslain (468/2003) pykälät 8 ja 9 sekä asetus pelastustoimesta (787/2003), pykälät 9 ja 10. Pelastuslain 8 §:ssä määrätään, että ”rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö” on velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä valmistautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

4 Pelastuslain 9 §:n 3 momentissa viitataan asetukseen, jossa tarkemmin määritellään ne rakennukset ja muut kohteet, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Asetuksen pelastustoimesta 9 §:ssä on lueteltuna ne rakennusryhmät käyttötavan mukaan, joita pelastussuunnitelman laatimisvelvoite koskee. Pelastussuunnitelma on laadittava myös tiloihin, jotka ovat varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella. Suunnitelman laatimisvelvoite koskee liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämää tapahtumaa, tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn johdosta. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

5 Jos kohteeseen laaditaan muun lain kuin pelastuslain nojalla vastaava suunnitelma, pelastuslain mukaista suunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastussuunnitelmassa selvitettävät tiedot kootaan muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava asukkaille, työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

6 2. Kenellä on vastuu pelastussuunnitelman laatimisesta?
Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite on pelastuslain 9 §:n mukaan rakennuksen omistajalla ja haltijalla, teollisuus ja liiketoiminnan harjoittajalla, viraston, laitoksen tai muun yhteisön on varauduttava omatoimisesti. Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite on kiinteistön, yrityksen ja laitoksen ylimmällä johdolla. Asunto-osakeyhtiössä vastuu suunnitelman laatimisesta on taloyhtiön hallituksella. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

7 Pelastussuunnitelma on laadittava:
1) asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa; 2) sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksiin sekä rangaistuslaitoksiin ja muihin näitä vastaaviin tiloihin, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet;     3) hotelleihin, asuntoloihin, lomakyliin, leirintäalueille ja muihin vastaaviin majoitustiloihin, joissa on yli 10 majoituspaikkaa;     4) kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoihin ja yli 500 neliömetrin kokoisiin myymälöihin, kouluihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, kirkkoihin, kirjastoihin ja liikenneasemille;     Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

8 5) suurehkoihin tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloihin;
6) kohteisiin, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle;     7) tiloihin, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella;     8) yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30;     9) liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

9 3. Mitä tietoja suunnitelman tulee sisältää?
    Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:    1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;    2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; 3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt;    4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan;    5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen;    6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten;    7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

10 Pelastussuunnitelma korvaa entisen turvallisuussuunnitelman.
Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä erikseen, miten rakennuksessa tai tilassa olevien henkilöiden heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa. Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö. Pelastussuunnitelmaan tulee myös sisällyttää ohjeet toiminnasta yhteiskunnan häiriötilanteissa joita ovat esim. sähköjakelun häiriö, kaukolämmön jakelunhäiriöt, vesi- ja viemäriputkiston rikkoutuminen Pelastussuunnitelma korvaa entisen turvallisuussuunnitelman. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

11 Pelastussuunnitelman laatiminen 4.1 YLEISTÄ
Pelastussuunnitelman laatimisen muoto on vapaa, lainsäädäntö, valtakunnalliset ohjeet eivät rajaa suunnitelman formaattia. Etelä – Karjalan pelastuslaitos on laatinut asuinrakennuksille ja yrityksille tarkoitetun suunnitelmapohjan. Pohja löytyy lappeenrannan kaupungin sivuilta valikot : palvelut, pelastuspalvelu, riskienhallinta, omatoiminen varautuminen Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

12 4.3 KESKISUURET JA SUURET YRITYKSET JA LAITOKSET
Yritysten pelastussuunnitelman laatimisessa suositellaan että turvallisuudesta vastaava henkilö hakeutuisi koulutukseen. Esim. Kaakkois-Suomen Pelastusalan liiton yrityksen/laitoksen turvallisuuskoulutukseen. Suunnitelma voi toki laatia lainsäädännön velvoitteiden ja eri ohjeiden pohjalta. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

13 4.4 YLEISÖTILAISUUDET Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelman runkona voi käyttää kuluttajaviraston ohjetta ”Ohjelmapalvelujen turvallisuus” tai Etelä – Karjalan pelastuslaitoksen mallia. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

14 Tiedottaminen suunnitelmasta. 5.1 ASUKKAAT JA HENKILÖSTÖ
Suunnitelmasta on tiedotettava asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. 5.2 PELASTUSVIRANOMAISET Kiinteistöjen pelastussuunnitelman yhteenvetolomake toimitetaan Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle. Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua. Suunnitelman tai yhteenvedon voi lähettää joko sen kunnan toimipisteeseen, jossa kiinteistö sijaitsee tai sähköpostilla osoitteeseen omalle palotarkastajalle. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

15 Lisätietoja tarvittaessa: Etelä – Karjalan pelastuslaitos keskus puh.
Ao.kunnan pelastuslaitoksen toimipiste. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

16 Etelä – Karjalan pelastuslaitos : http://www.ekpelastuslaitos.fi/
Lisätietoja: Etelä – Karjalan pelastuslaitos : Sisäasianministeriön pelastusosasto: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö: Kaakkois – Suomen Pelastusalanliitto Kuluttajaviraston ohjeet: Ohjelmapalvelujen turvallisuus Kartigrata Laskettelurinne Uimahallien turvallisuus Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

17 Laajemmalla turvallisuussuunnittelulla
lisää näköalaa laitoksen turvallisuuden hoitoon... omaisuuden suojaus henkilöturvallisuus rikosturvallisuus toimitilaturvallisuus työsuojelu tietoturvallisuus ympäristön suojelu Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

18 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

19 Turvallisuusselvityksen laadintaopas...
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

20 Kahvitauko Onnettomuuksien ennaltaehkäisy


Lataa ppt "Pelastussuunnitelman laatiminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google